Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PSD
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Spelt grain harvested at four organic farms in Poland were assessed for physical and milling properties and flour size distribution. The spelt grain was diversified in relation to the majority of tested milling quality parameters. The environmental conditions had a significant impact on thousand kernel weight, vitreousness, PSI, kernel ash content, specific energy of milling and the particle size distribution of flour. The values of specific energy of milling, coefficient of grinding efficiency, rupture force and rupture energy in the spelt from the organic farms were significantly lower than common wheat. The highest spelt flour yield was obtained of kernels cultivated on ecological farm with semi-coherent and very dry soil was similar to that of common wheat; the milling yield of the spelt originating from other farms was by 9.5% to 12.7% less than from the wheat one. The greatest differences in PSD between the tested flours were detected for the values over 40 μm. The content of this fraction was determined in the range of app. 1% to almost 4.5%; the flour from common wheat contained app. 2.8% of this fraction.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie algorytmu klasyfikacji sygnałów EEG opartego na rozwiązywaniu zagadnienia odwrotnego. Proponowana metoda klasyfikacji wykorzystuje teorię grafów. Dla surowych sygnałów zastosowano algorytm wyznaczania widmowej gęstości mocy (PSD). Wykonane testy potwierdziły poprawność klasyfikacji na poziomie przekraczającym 90%. Dzięki rozwiązaniu zagadnienia odwrotnego można było uzyskać informację o miejscach, w których sygnały związane z planowaniem ruchu mają swoje źródło.
EN
The purpose of the article is to present the testing algorithm for the classification of EEG signals based on the inverse solution. The proposed method of classification is based on the graph theory. The algorithm for determining the power spectral density (PSD) was used for the raw signals. The tests performed with the use of the automatic algorithm confirmed the accuracy of classification at the level exceeding 90%. With the solution of the inverse problem information was obtained about places where signals associated with planning movement have their sources.
3
Content available remote Otrzymywanie mikrokapsułek alginianowych za pomocą ultradźwięków
PL
Badano rozkłady wielkości cząstek mikrokapsułek alginianu wapniowego, zawierających zemulgowane biooleje: amarantusowy i rokitnikowy. Dyspersje otrzymywano z wykorzystaniem energii ultradźwięków przy formowaniu emulsji i atomizacji emulsji przed żelowaniem. Wykazano możliwość otrzymywania kulistych mikro-cząstek alginianowych o średnicy poniżej 100 (im pełniących funkcję nośników substancji hydrofobowych w wieloskładnikowych produktach chemicznych, farmaceutycznych i spożywczych.
EN
Particle size distributions (PSDs) of calcium alginate microcapsules with emulsified Amaranth and Sea Buckthorn biooils have been analyzed. Disperse systems were produced by ultrasound treatment during emulsifying and atomizing procedures. The possibility of production of spherical, calcium alginate microbeads of diameter below 100 nm, being carriers of hydrophobic compounds in multi-component chemical, pharmaceutical and food products has been demonstrated.
EN
The important factors that strongly influence the particle size distributions measured by the laser diffraction method are the optical parameters of the suspension (refractive index and absorption coefficient). Knowledge of the values of these parameters is necessary for Mie theory. Mie theory is applied for conversion of the intensity of light recorded on detectors into particle size distribution (PSD) of tested material. Both wastewater and activated sludge are mixtures of a variety of elements (mineral or organic, including living organisms). In practice, it is not possible to define clearly the values of the optical parameters, as the composition of the suspension changes over time. The aim of the study was to estimate the impact of assumed values of the optical parameters on particle size distributions obtained. The PSDs of suspensions sampled in different stages of wastewater treatment are the most reproducible when the following optical parameters are defined: absorption coefficients - 1.0 and the refractive index - 1.52.
PL
Czynnikami, które w istotny sposób wpływają na rozkłady granulometryczne wyznaczane za pomocą dyfrakcji laserowej, są parametry optyczne mierzonej zawiesiny (współczynnik załamania światła oraz współczynnik absorpcji). Znajomość wartości tych parametrów jest niezbędna przy zastosowaniu teorii Mie. Teoria Mie jest wykorzystywana do przeliczenia intensywności światła zmierzonego na detektorach na rozkład granulometryczny (PSD) badanego materiału. Zarówno ścieki, jak i osad czynny są mieszaninami bardzo różnych składników (mineralnych i organicznych, w tym żywych organizmów). W praktyce nie ma możliwości określenia rzeczywistych wartości parametrów optycznych mieszanin, tym bardziej, że ich skład zmienia się w czasie. Celem niniejszej pracy było określenie wpływu założonych wartości parametrów optycznych na uzyskiwane rozkłady granulometryczne. Rozkłady granulometryczne zawiesin pobranych na różnych etapach oczyszczania ścieków są najbardziej powtarzalne dla następujących wartości współczynników optycznych: współczynnika absorpcji - 1,0 i współczynnika załamania światła - 1,52.
EN
The potential of two Kohonen artificial neural networks (ANNs) - linear vector quantisation (LVQ) and the self organising map (SOM) - is explored for pulse shape discrimination (PSD), i.e. for distinguishing between neutrons (n’s) and gamma rays (’s). The effect that (a) the energy level, and (b) the relative size of the training and test sets, have on identification accuracy is also evaluated on the given PSD dataset. The two Kohonen ANNs demonstrate complementary discrimination ability on the training and test sets: while the LVQ is consistently more accurate on classifying the training set, the SOM exhibits higher n/ identification rates when classifying new patterns regardless of the proportion of training and test set patterns at the different energy levels; the average time for decision making equals ˜100 μs in the case of the LVQ and ˜450 μs in the case of the SOM.
6
Content available remote High Efficient Variable Phase PPK Modulation Scheme
EN
A kind of concise and higher bandwidth efficiency Variable Phase PPK (VP-PPK) modulation is proposed in this article. Base band pulse coding is analyzed, PSD expression for VP-PPK is deduced, and simulation is conducted. Coding realization of the system is given and performance simulation is given under the condition of AWGN channel. It is shown that bandwidth efficiency of VP-PPK can be log2N times that of RPPK, N is the integer power of 2, and the 3-dB bandwidth efficiency of VP-PPK can reach 39.32bps/Hz calculated according to the definition.
PL
Zaproponowano nowy model modulacji szerokopasmowej nazwany Variable Phase PPK (pulse position keying).
7
Content available remote Preparation of metal oxide-water nanofluids by the two-step method
EN
Nanofluids, i.e. suspensions of nanoparticles in base fluid, may be prepared either by the one- or two-step method. In the one-step method nanoparticles are synthesized directly in base fluid. In the two-step method nanoparticles prepared as a powder are suspended in base fluid. Influence of sonication time, stabilizer and pH on stability, particle size distribution and zeta potential of CuO- and Al2O3-water nanofluids prepared by the two-step method is presented in the paper.
PL
Nanopłyny, czyli zawiesiny nanocząstek w płynie bazowym, mogą być otrzymywane metodą jedno- i dwustopniową. W metodzie jednostopniowej nanocząstki otrzymuje się bezpośrednio w płynie bazowym. W metodzie dwustopniowej nanocząstki otrzymane w postaci proszku zawieszane są w płynie bazowym. Przedstawiono wpływ czasu nadźwiękawiania, rodzaju stabilizatora i pH na stabilność oraz rozkłady ziarnowe i potencjał zeta nanopłynów CuO i Al2O3 w wodzie otrzymanych metodą dwustopniową.
8
Content available remote Inexpensive discrete PSD controller with PWM power output
EN
The most common used industrial controllers are very expensive, whereas they provide only some basic features how to affect controlling process. In some cases a settings of PWM (Pulse Wide Modulation) switching frequency is needed. Based on these reasons we decided to develop a discrete PSD controller which is a very simple, variable, and suitable to control a plenty of less complicated systems by a simple change of its characteristic parameters. By use of modern approach we create a full-featured controller including power action element on a tiny area (7cm2).
PL
Większość kontrolerów przemysłowych to urządzenia dość drogie, chociaż wykorzystuje sie w nich często tylko bazowe funkcje kontrolera. Dość często zachodzi potrzeba ustalenia sygnału PWM (Modulacja szerokości impulsu). Dlatego w pracy przedstawiono cyfrowy kontroler PSD z uproszczoną konstrukcją umożliwiający uzyskiwanie sygnału PWM. Otrzymano bardzo prosty kontroler o niewielkiej powierzchni.
9
Content available remote Transverse vibration of papermaking felt
EN
The papermaking felt of high-speed papermaking machine vibrates seriously in a transverse direction. In this study, the transverse vibration of papermaking felt was analysed mechanically with respect to flexural rigidity, and a model was developed. The analytical resolution is obtained by the separation variable method. The result shows that it is a sinusoidal steady-state response. The natural frequency is calculated by the principle of free vibration. The flexural rigidity and density of papermaking felt are the main factors influencing its natural frequency. The validity of the model is verified theoretically and experimentally. The amplitude of the transverse vibration was tested by an optical noncontact measuring system. The amplitude-frequency characteristic curve shows that the natural frequency measured agrees well with the theoretical one.
PL
Filc suszący w maszynach papierniczych o dużej prędkości produkcyjnej wykazuje znaczne wibracje w kierunku poprzecznym do przebiegu formowanej taśmy papieru. Badano poprzeczne drgania w maszynach papierniczych analizując zależności mechaniczne z uwzględnieniem sztywności zginania i opracowano model matematyczny. Analityczne rozwiązanie zostało uzyskane metodą separacji zmiennych. Wyniki wskazują, że otrzymuje się sinusoidalny stan ustalony jako odpowiedz układu na wystąpienie zakłócenia. Częstotliwość drgań własnych obliczono na podstawie zależności opisanych dla drgań swobodnych. Głównymi czynnikami wpływającymi na częstotliwość drgań własnych są sztywność zginania i gęstość filcu suszącego. Prawidłowość modelu została zweryfikowana teoretycznie i eksperymentalnie. Amplitudę drgań poprzecznych badano doświadczalnie za pomocą bezdotykowego układu optycznego. Charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe układu wskazują, że pomierzona częstotliwość drgań własnych jest zgodna z obliczeniami teoretycznymi.
10
Content available remote Effect of inorganic oxides treatment on the titanium dioxide surface properties
EN
Studies were conducted involving evaluation of titanium white, surface-coated with inorganic oxides. The studies aimed at determining dispersion properties, i.a. particle size distribution and polydispersity index. Moreover, microscopic observation allowed to evaluate surface morphology of the modified TiO2 particles. Colourimetric data of titanium white was measured and the specific surface area was estimated using BET method. Effect of the surface modification with oxides on electrokinetic properties and zeta potential were appraised. Increased amounts of aluminium oxide and silicon dioxide used for modification of titanium dioxide surface deteriorate uniform character of the sample and results in an increase in diameter of pigment particles. The titanium white pigments belong to mesoporous adsorbents. Value of the isoelectric point (IEP) depends on the amounts of aluminium oxide and silica used for surface processing of titanium white.
PL
Przeprowadzono badania nad oceną powierzchniowo modyfikowanej bieli tytanowej tlenkami nieorganicznymi. Badania miały na celu określenie właściwości dyspersyjnych, m. in. rozkładu wielkości cząstek oraz indeksu polidyspersyjności. Dokonano ponadto obserwacji mikroskopowych pozwalających na ocenę morfologii powierzchni modyfikowanych cząstek TiO2. Wykonano pomiar barwy bieli tytanowych oraz określono wielkość powierzchni właściwej metodą BET. Oceniono wpływ powierzchniowej modyfikacji tlenkami na zmianę potencjału zeta. Stwierdzono, że zwiększenie udziału tlenku glinu i krzemionki do modyfikacji powierzchni ditlenku tytanu powoduje pogorszenie jednorodności próbki oraz wpływa na zwiększenie średnic cząstek pigmentu. Pigmenty bieli tytanowej zaliczamy do adsorbentów mezoporowatych. Wartość punktu izoelektrycznego (IEP) zależy od ilości tlenku glinu i krzemionki użytych do powierzchniowej obróbki bieli tytanowej.
EN
The studies were conducted on the production of silica from emulsion systems by co-precipitation from solutions of sodium metasilicate and hydrochloric acid and octane were used as an organic medium. The obtained products were subjected to a comprehensive physicochemical analysis in order to define their dispersive and morphological properties. Particle diameters and polydispersity were determined by the NIBS (non-invasive back scattering) method while the shape and morphology of the particles were established using scanning electron microscopy (SEM). In order to determine the adsorptive properties of the obtained monodisperse silicas, isotherms of nitrogen adsorption/desorption on their surfaces were determined. Using the isotherms, also the specific surface area, the diameter and the volume of the pores were established. In order to define the hydrophilic/hydrophobic character of the products, profiles of wettability and of sedimentation in water were examined. The obtained products were well wettable with water and an increase in their weight depended on the amount of the applied surfactants. The particles of the precipitated silicas manifested a defined, spherical shape and showed a relatively low polydispersity.
EN
Studies were conducted on the modification of titanium white surface using selected silane coupling agents. The effect of the concentration of the organic coupling agents was examined (0.5; 1 or 3 weight parts per 100 weight parts of TYTANPOL R-003, TYTANPOL R-211 or TYTANPOL R-213 preparation of titanium white). The dispersive properties were determined by an estimation of the particle size distribution curves and of the polydispersity index. Moreover, microscopic observations were conducted permitting to evaluate the surface morphology of the modified TiO2 particles. The profiles of sedimentation in water were also determined for the titanium whites and the BET specific surface areas were determined. Selected samples of the modified and unmodified titanium whites were subjected to elemental analysis.
PL
Analiza uszkodzeń półprzewodnikowych przyrządów mocy (PPM) daje wartościowe informacje niezbędne do racjonalnego projektowania urządzeń energoelektronicznych. Omówiono różnice w mechanizmach uszkodzeń PPM-ów i przyrządów sygnałowych. Przedstawiono podstawowe przyczyny uszkodzeń diod prostowniczych, tyrystorów konwencjonalnych SCR, tyrystorów wyłączalnych GTO i tranzystorów IGBT. Naświetlono procesy zmęczeniowe spowodowane narażeniami emperaturowo - mechanicznymi. Rozważania zilustrowano przykładowymi fotografiami zniszczonych PPM-ów.
EN
The failure analysis of power semiconductor devices (PSD) is valuable information to make some necessary converter circuit correction. Differences between PSD and signal device failures are described. Main failure mechanisms of rectifier diodes, SCR thyristors, GTO thyristors and IGBT transistors are discussed. Failures due a thermal fatigue are given as well. Selected results with example photos of PSD destroyed surfaces are presented. Application of an expert system for the PSD failure analysis is also discussed.
PL
W artykule przedstawiono zasady nowego sposobu charakteryzowania zbiorów ziarn rozdzielanych w procesach klasyfikacji hydraulicznej, polegającego na określaniu funkcji rozkładu prędkości opadania ziarn. Jest to sposób charakteryzowania fazy stałej zgodny z kryterium rozdziału w tych procesach, którym jest prędkość opadania ziarn w ośrodku rozdziału. Wykazano, że funkcja ta stanowi lepszą podstawę do oceny i prognozowania wyników procesów klasyfikacji hydraulicznej, zwłaszcza wyników rozdziału jakościowego współzachodzącego w tych procesach z rozdziałem według wielkości ziarn, niż stosowana dotychczas funkcja rozkładu wielkości ziarn (funkcja składu ziarnowego).
EN
Principles for a new characterization of grain populations separated in hydraulic classification and based on the distribution function of grain sedimentation velocities are presented. This method is in agreement with the separation criterion in these processes, i.e. a grain sedimentation velocity in the separation medium. It has been proved that the distribution function was better in estimation and prediction of hydraulic classification results, especially for qualified separation, than currently used the distribution function of grain sizes (PSD function)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.