Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 436

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
1
Content available National security challenges and threats
EN
The catalogue of threats which currently exist in the national security environment and may occur in the future is constantly growing. These phenomena are characterized by diversity, intensity, as well as unpredictability of the scale and consequences of their occurrence. The diversity of threats results from the fact that they are a consequence of mutually interacting political, military, economic and social, demographic and environmental processes and phenomena. Their character causes that they increasingly often lead to the occurrence of a crisis situation, and thus to the disruption of the normal functioning of the state. The article attempts to analyze the specific determinants of national security.
EN
The following paper presents the theoretical foundations and selected practical applications of systems engineering. To begin with, the concept and subject of systems engineering is defined and embedded in the family of systems sciences. It also outlines the systems approach methodology applied in the systems engineering and the strong interdependencies that exist between systems theory and the practice of building systems applications. The matter of presenting selected categories of systems engineering, such as requirements engineering, environmental engineering, safety engineering, medical engineering, genetic engineering, management engineering, financial engineering, software engineering and social engineering was pivotal element of the paper. The paper has a form of a synthesis and an overview and contributes to further discussions within the framework of promoting a universal systems approach in the praxeological disciplines of the different categories of technical and non-technical, tangible and intangible, but always innovative and creative engineering.
PL
W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne i wybrane aplikacje praktyczne inżynierii systemowej. Na wstępie zdefiniowano pojęcie i przedmiot inżynierii systemowej, którą osadzono w rodzinie nauk systemowych. Nakreślono też metodologię podejścia systemowego, wykorzystywaną w nurcie inżynierii systemowej i silne współzależności, jakie istnieją między teorią systemową a praktyką budowania aplikacji systemowych. Szczególny wysiłek został skupiony na prezentacji wybranych kategorii inżynierii systemowej, takich jak: inżynieria wymagań, środowiska naturalnego, bezpieczeństwa, medyczna, genetyczna, zarządzania, finansowa, oprogramowania i społeczna. Praca ma charakter syntetyczno-przeglądowy i stanowi przyczynek do dalszych dyskusji w ramach propagowania uniwersalnego podejścia systemowego w nurcie prakseologicznych dyscyplin różnych kategorii inżynierii technicznej i nietechnicznej, materialnej i niematerialnej, ale zawsze innowacyjnej i kreatywnej.
PL
Przedsiębiorstwa funkcjonujące obecnie w dobie dynamicznie rozwijających się rynków, również w branży włókienniczej, stoją przed ciągłymi wyzwaniami wymagającymi od nich coraz większej świadomości zarządzania. Coraz większego znaczenia nabiera nie tylko trafność podejmowanych decyzji, ale i czas oraz koszt działania. Istnieją narzędzia dostępne dla menedżerów, wśród nich normy międzynarodowe, oparte o podejście procesowe i cykl PDCA, które w znaczącym stopniu pozwalają im na takie zarządzanie organizacją, które ukierunkowane będzie na ciągłe doskonalenie oraz osiąganie założonych wyników finansowych i jakościowych poprzez spełnianie oczekiwań swoich klientów.
EN
Companies currently operating in the era of dynamically developing markets, also in the textile industry, face constant challenges requiring them to be more and more aware of management. Not only the accuracy of the decisions made, but also the time and cost of action are becoming more and more important. There are tools available to managers, including international standards, based on the process approach and the PDCA cycle, which to a large extent allow them to manage the organization in such a way that will be focused on continuous improvement and achieving the assumed financial and quality results by meeting the expectations of their clients.
EN
The agricultural sector is currently witnessing the use of Internet of Things (IoT) to drive significant innovations across key interests, particularly irrigation. A sprinkler designed with an Arduino controller was developed in this study. The device is among the fastest growing agricultural irrigation systems. The plant studied is Brassica Chinensis, because this vegetable is one of the most commonly consumed vegetables by Indonesian people. However, emphasis is also placed on plant quality as an important consideration, not only on the device’s operational performance. The purpose of this research was to compare the plant quality, including the dissolved solids, chlorophyll, carotenoid, and vitamin C using manual and Arduino-based sprinkler. As consequence, three treatment methods were employed, termed: the use of manual sprinkle, e.g. P0, and Arduino-based IoT sprinkler, described as P1 and P2. Under these conditions, the chlorophyll quality was comparable to the results obtained using the manual application. P1 is a situation where the sprinkler is manually set by the farmer via the app. Meanwhile, P2 uses a sprinkler which is automatically regulated by the system. Under these conditions, the chlorophyll quality generated with the IoT sprinkler was comparable to the results obtained using the manual application.
EN
Structural health monitoring of aircraft assures safety, integrity and reduces cost-related concerns by reducing the number of times maintenance is required. Under aerodynamic loading, aircraft is subjected to strain, in turn causing damage and breakdown. This paper presents a review of experimental works, which focuses on monitoring strain of various parts of aircraft using optical fibre sensors. In addition, this paper presents a discussion and review on different types of optical fibre sensors used for structural health monitoring (SHM) of aircraft. However, the focus of this paper is on fibre bragg gratings (FBGs) for strain monitoring. Here, FBGs are discussed in detail because they have proved to be most viable and assuring technology in this field. In most cases of strain monitoring, load conditioning and management employs finite element method (FEM). However, more effort is still required in finding the accurate positions in real time where the sensors can be placed in the structure and responds under complex deformation.
6
Content available The vehicle driver safety prediction system
EN
The article presents analysis of road crash accidents. It presents the evolution of safety systems, starting from a description of the currently used vehicle-based systems, with particular emphasis on the prediction of the driver falling asleep. The article also proposes a proprietary system of sleep prediction based on the face detection of drivers. The detection of facial landmarks is presented as a two-step process: an algorithm finds faces in general, and then needs to localize key facial structures within the face region of interest.
EN
The asymptotic stability of positive descriptor continuous-time and discrete-time linear systems is considered. New sufficient conditions for stability of positive descriptor linear systems are established. The efficiency of the new stability conditions are demonstrated on numerical examples of continuous-time and discrete-time linear systems.
PL
Celem artykułu była identyfikacja zadań Państwowej Straży Pożarnej, a także określenie miejsca tej służby ratowniczej w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym (KSRG) oraz strukturach zarządzania kryzysowego. Odpowiadając na postawione przez autorów pytania-problemy, w opracowaniu przedstawiono charakterystykę Państwowej Straży Pożarnej, wskazano na jej miejsce w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym oraz opisano umiejscowienie PSP w strukturach zarządzania kryzysowego. Zwrócono uwagę, iż przed PSP stoją zupełnie nowe wyzwania i zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa, które wymagają skoordynowanych działań, odpowiednich procedur na każdym poziomie. Rozpoczynając rozważania, w pierwszej kolejności odniesiono się do istoty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz opisano najważniejsze zadania, które mają wpływ na zarządzanie kryzysowe. Następnie przybliżono istotę oraz obszary bezpieczeństwa. W głównej części artykułu autorzy opisali miejsce PSP w systemie KSRG oraz ich działania jako jednej z podstawowych grup dyspozycyjnych w systemie zarządzania kryzysowego. Podsumowując, wskazano na istotną rolę, jaką pełnią PSP w zarządzaniu kryzysowym, działając na każdym poziomie w zakresie bezpieczeństwa społeczności lokalnej oraz państwa.
EN
The aim of the article was to identify the State Fire Service, as well as to place it in the National Fire and Rescue System and crisis management systems. Answering the questions-problems posed by the author the study presents the characteristics of the State Fire Service, indicates its place in the National Fire and Rescue System and describes the location of the State Fire Service in crisis management structures. It has been pointed out that the State Fire Service is facing completely new challenges and threats in the area of security that require coordinated actions, appropriate procedures at each level. Starting the considerations, the essence of the National Fire and Rescue System was first referred to and the most important tasks that had an impact on crisis management were described. Then the essence and areas of security were introduced. In the main part, the authors describe the place of the State Fire Service in the National Fire and Rescue System and their activities as one of the basic disposable groups in the crisis management system. Summing up, they indicate the important role played by the State Fire Service in crisis management, acting at every level in terms of the safety of the local community and the state.
9
EN
The concepts of full-order and reduced-order observers are extended to the fractional linear continuous-time systems. Necessary and sufficient conditions for the existence of the observers for fractional linear systems are established. Procedures for designing of the observers are given and illustrated by examples.
EN
The exponential decay of transient values in discrete-time nonlinear standard and fractional orders systems with linear positive linear part and positive feedbacks is investigated. Sufficient conditions for the exponential decay of transient values in this class of positive nonlinear systems are established. A procedure for computation of gains characterizing the class of nonlinear elements are given and illustrated on simple example.
EN
This paper proposes a method to determine the optimal parameters for the drying of soybean using a kinematic vibration dryer. Among the main parameters of the investigated vibroconveyor are heat and mass transfer, physical and mechanical. The paper presents a mathematical model of the dependence of parameters of the soybean drying process of soybean built based on experimental data obtained by organizing an effective experiment plan with a sufficiently large number of factor levels. To determine the rational parameters for drying soybean, it is important to build the most accurate and adequate mathematical model, which will determine the most accurate values of the required parameters. For this purpose, it is recommended to conduct an experiment with as many levels of factors as possible. The article proposes an experiment established on a dedicated balanced orthogonal plan, which is optimal according to the D-efficiency criterion. Based on the experimental data, an adequate mathematical model of the dependence of the drying characteristics of soybean (moisture of the processed material (%), temperature inside the product layer (°С) on the parameters – vibration amplitude (mm), distance from the conveyor surface (mm), radiation power (Wt), weight (g·min-1). Following the analysis of the constructed mathematical model, optimal parameters of the developed vibroconveyor infrared dryer were substantiated. The main characteristics of the vibroconveryor mechanism of interoperational transportation of bulk products in the working area were also determined, and a technical and economic analysis of the developed oscillatory system was conducted.
PL
W pracy zaproponowano metodę wyznaczania optymalnych parametrów suszenia soi za pomocą suszarki z funkcją kinematycznego wzbudzania drgań. Główne parametry badanego urządzenia to wymiana ciepła i masy oraz właściwości fizyczne i mechaniczne. W celu przeprowadzenia badań zbudowano model matematyczny zależności między wskaźnikami procesu suszenia soi na podstawie danych doświadczalnych uzyskanych poprzez zorganizowanie efektywnego schematu doświadczenia z odpowiednio dużą liczbą poziomów czynników. By określić racjonalne parametry suszenia soi należy zbudować jak najdokładniejszy i adekwatny model matematyczny, który wyznaczy najdokładniejsze wartości wymaganych parametrów. W artykule zaproponowano przeprowadzenie eksperymentu na specjalnie skonstruowanym zrównoważonym planie ortogonalnym, optymalnym według kryterium Defektywności. Na podstawie danych eksperymentalnych opracowano odpowiedni model matematyczny zależności charakterystyki suszenia soi (wilgotność przetwarzanego materiału (%), temperatura wewnątrz warstwy produktu (°С) od parametrów - amplitudy drgań (mm), odległości od powierzchni przenośnika taśmowego (mm), mocy promieniowania (Wt), masy (g·min-1). Analiza zaproponowanego modelu matematycznego pozwoliła uzasadnić optymalne parametry opracowanej wibrosuszarki na podczerwień, główne cechy mechanizmu wibracyjno-falowego do transportu produktów sypkich w obszarze roboczym oraz przeprowadzić analizę techniczno-ekonomiczną opracowanego systemu oscylacyjnego.
12
EN
The innovative system, which was developed for analysis and correction of motor management, is determined for the solution of practical problems concerning the operation of the piston combustion engines. Programming of the ignition curves and fuel maps without relevant feedback, namely, without information obtained from the engine operation, increases the risk of detonation combustion, which can destroy the combustion engine. However, the main application area of this system is the development of an algorithm, which is specified for control of the combustion process based on the HCCI technology (Homogenous Charge Compression Ignition). Nowadays, the functional principle of the HCCI engine is one of the most effective possibilities on how to reach higher operational efficiency of the gasoline engine, that is, closer to the efficiency level of the diesel driving units.
PL
Rozważania przedstawione w niniejszym artykule oparto na założeniu, że bezpieczeństwo może być postrzegane przez pryzmat wielu kryteriów, co powoduje wyodrębnienie między innymi bezpieczeństwa publicznego. Praca poświęcona została problemom identyfikacji i eksplanacji systemu bezpieczeństwa publicznego. W rezultacie opracowano artykuł, na który złożyły się treści dotyczące syntetycznego przeglądu definicji systemu i jego cech. Posłużyło to do przedstawienia struktury i reguł funkcjonowania systemu bezpieczeństwa publicznego, natury jego elementów z uwzględnieniem zagadnień relacji między nimi oraz współdziałania. W artykule dokonano przeglądu wartościowej literatury naukowej z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz bezpieczeństwa publicznego państwa. Tak zastosowana procedura posłużyła do wskazania obszarów jednomyślnie określanych oraz tych, które wskazują na wyraźne różnice interpretacyjne problemów poruszanych w środowisku osób zajmujących się problematyką systemu bezpieczeństwa publicznego. Układ artykułu jest rezultatem zastosowania reguł eksplanacji tegoż systemu.
EN
The considerations presented in this article have been based on the assumption that public security can be perceived from the viewpoint of several criteria, which allows the distinction of, inter alia, public security. The study is dedicated to problems underlying identification and explanation of the public security system. As a result the devised article included contents of a synthetic overview of the definition of the above mentioned system and its features. It was used to present the structure and rules of functioning of the public security system, the nature of its elements, including issues of relations between them and cooperation. The article reviews valuable scientific literature in the field of internal security and state public security. The procedure applied in such a way was used to indicate explicitly defined areas and those that indicate clear interpretation differences of problems raised in the community of people dealing with issues of the public security system. The layout of the presented article is the result of applying the explanation rules of this system
14
Content available remote Logistyczna ciągłość działania w aspekcie sprawności informacyjnej
PL
W artykule zamierza się dokonać swego rodzaju retrospekcji związanej z osobistymi, wieloletnimi doświadczeniami autora w projektowaniu i wdrażaniu wielu systemów informatycznych wspomagających procesy logistyczne w SZ RP oraz w gospodarce narodowej. Retrospekcja wzbogacona wieloma nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi wyznacza kilka strategii informacyjnych, których ramy pozwalają na zapewnianie ciągłości działania systemów logistyki w organizacjach złożonych i w odniesieniu do indywidualnych interesariuszy. Stąd akcentuje się tzw. „info-preformizm” odnoszący się do uniwersalnych atrybutów systemu informacyjnego logistyki oraz oczekiwań odbiorcy końcowego, ale z silną weryfikacją ich trafności w określonym czasie i miejscu poprzez wykorzystanie zasobów informacyjnych własnych i gromadzonych w cyberprzestrzeni oraz stosowanie zaawansowanych modeli ich eksploracji dla generowania wiedzy, zapewniającej bezpieczeństwo i ciągłość działania całego łańcucha dostaw. W artykule podjęto więc problem badawczy związany z możliwością zapewniania ciągłości działania logistyki poprzez szerokie wykorzystanie współczesnych rozwiązań teleinformatycznych usprawniających procesy informacyjne. Przyjęto zatem hipotezę o silnym wpływie tej klasy rozwiązań na sposób funkcjonowania całego systemu logistyki dowolnego podmiotu. Cel badań związany jest bezpośrednio z weryfikacją przyjętej hipotezy, co zostało zilustrowane przez wykorzystanie metody analizy systemowej oraz modelowania uniwersalnych rozwiązań. Zaprezentowane strategie informacyjne stanowią logiczny ciąg rozwojowy systemów informacyjnych i określają etapy tworzenia kompleksowych narzędzi wspierających różne obszary i fazy funkcjonowania logistyki. Prezentowane narzędzia informatyczne stanowią ważny komponent współczesnych systemów logistyki wzmacniający ich efektywność oraz użyteczność, funkcjonalność i niezawodność.
EN
The article intends to make a kind of retrospection related to the author’s personal, longstanding experience in designing and implementing many IT systems supporting logistics processes in the Polish Armed Forces and in the national economy. Retrospection enriched with many modern technological solutions sets out several information strategies, the framework of which allows to ensure the continuity of logistics systems in complex organizations and in relation to individual customers. Therfore, the so-called „info-preformism” referring to the universal attributes of the logistics information system and the expectations of the end user is emphasized, but with a strong verification of their accuracy at a specific time and place through the use of own and collected information resources in cyberspace, as well as the use of advanced models of their exploration to generate knowledge, which ensure the security and continuity of the complete supply chain. Therefore, the article addresses a research problem related to the possibility of ensuring the continuity of logistics through the wide use of modern ICT solutions that improve information processes. Therefore, a hypothesis was adopted about the strong impact of this class of solutions on the functioning of the entire logistics system of any entity. The aim of the research is directly related to the verification of the adopted hypothesis, which was illustrated by the use of the method of system analysis and modeling of universal solutions. The presented information strategies constitute a logical development sequence of information systems and define the stages of creating comprehensive tools supporting various areas and phases of logistics operation. The presented IT tools are an important component of modern logistics systems, strengthening their efficiency as well as usability, functionality and reliability.
EN
In this chapter the author presents a comprehensive model of a multi-component technical system aimed at simulating and optimizing its operation process. Among other things, the model postulates load-related dependencies between the system’s components and delayed repairs or replacements scheduled according to the components’ priorities, where delays result from limited maintenance personnel. During the last several decades researchers in the field of reliability theory constructed various maintenance models, more or less applicable to real systems. Many authors follow purely analytical approach which, due to restrictive assumptions adopted for the purpose of analytical tractability, results in limited applicability of the considered models. These assumptions include: mutually independent components, exponentially distributed time-to-failure and time-to-repair, repairs started immediately after failures or carried out in negligible time, etc. The model proposed here does not impose such limitations, because it is designed to use simulation rather than analytical methods for computing purposes. The following assumptions bring the model closer to reality in comparison with its counterparts from the literature: 1) components are mutually dependent, i.e. a component’s failure rate can depend of the states of some other components 2) after a repair a component can be “as good as new”, “as good as used” or “as good as old” (perfect, imperfect, or minimal repair) 3) if maintenance personnel is busy, newly failed components await repair in a priority queue, 4) the state of a component may be hidden and its failure can only be revealed by inspection. The chapter’s main result is a quite elaborate algorithm simulating the modeled system’s behavior over time. Examples are given how, based on the proposed model and the adopted maintenance policy, selected reliability-related parameters can be optimized by repeated simulation. Although computationally intensive, the simulation approach allows to find performance and reliability characteristics for systems whose complexity or way of functioning rule out the application of analytical methods.
16
Content available remote The concept of the model of air search and rescue system
EN
The article introduces a short outline of the concept of a scientific approach to the subject of search and rescue. Next, the model presents the mapping of selected assets with an indication of the assets essential for the rescue operation's configuration critical to the system. The crucial elements of the rescue operation that must be included in the model are: determining the location of the sought entity, environmental conditions during the rescue operation, survival conditions at the crash site, available assets (e.g. helicopters, described in the system model), the structure of the necessary commands to manage a rescue operation.
PL
W artykule przedstawiono autorską koncepcję modelu poszukiwania i ratownictwa lotniczego. W zaproponowanym modelu przedstawiono odwzorowanie wybranych aktywów ze wskazaniem na istotne dla systemu właściwości tych aktywów niezbędne do konfiguracji akcji ratowniczej. Elementy istotne do realizacji akcji ratowniczej, które muszą być uwzględnione w modelu to: określenie lokalizacji poszukiwanego podmiotu, warunki środowiskowe w czasie akcji ratowniczej, warunki przeżycia w miejscu katastrofy, dostępne aktywa (np. śmigłowce, opisane w modelu), struktura poleceń niezbędnych do kierowania akcją ratowniczą. Słowa kluczowe: model, system, poszukiwanie i ratownictwo lotnicze.
EN
The importance of increasing the level of renewable energy sources is connected with the fact that its share in the total volume of energy consumption is still insufficient. This is why this article focuses on the development of the motivation system aimed at the more active transition to renewable sources consumption in the balanced combination alongside the traditional sources. The research question is whether digital public goods (DPG) may be a mean to support “Affordable and Clean Energy’’ use. The theoretical approach to our research problem is stakeholder’s theory, while the concept applied to the motivation mechanism implementation is the United Nations Organization’s concept of sustainable development goals (SDG). The research design is as follows: study of the actual data of energy structure of the world economy; identification of the current instruments of renewable energy distribution; analysis of the DPG as a perspective form of the sustainable energy behavior introduced [AO1] in the digitalized environment; definition of the energy industry stakeholders; development of the architecture of energy consumption by DPG application to reach SDG “Affordable and Clean Energy”. The main findings of the study are that DPG has been found to be a relevant means for the motivation and support of sustainable energy behavior through the architecture of energy consumption, based on research and development, customer relationship management, corporate social responsibility – sustainable development, technical implementation, and the diversity of traditional and alternative sources of energy.
PL
Znaczenie zwiększania poziomu OZE wiąże się z tym, że ich udział w całkowitym wolumenie zużycia energii jest wciąż niewystarczający. Dlatego w niniejszym artykule skupiono się na rozwoju systemu motywacyjnego ukierunkowanego na bardziej aktywne przejście na zużycie ze źródeł odnawialnych w zrównoważonym połączeniu obok źródeł tradycyjnych. Pytanie badawcze brzmi: czy cyfrowe dobra publiczne mogą być środkiem wspierającym korzystanie z „niedrogiej i czystej energii”? Teoretyczne podejście do naszego problemu badawczego to teoria interesariuszy, natomiast koncepcja stosowana do wdrażania mechanizmu motywacji to koncepcja celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Projekt badań jest następujący: badanie rzeczywistych danych dotyczących struktury energetycznej gospodarki światowej; identyfikacja obecnych instrumentów dystrybucji energii odnawialnej; analiza cyfrowych dóbr publicznych jako perspektywicznej formy zachowań związanych ze zrównoważoną energią wprowadzaną w zdigitalizowanym środowisku; definicja interesariuszy z branży energetycznej; opracowanie architektury zużycia energii przez aplikację DPG w celu osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju „niedrogiej i czystej energii”. Główne wnioski z badania są takie, że cyfrowe dobra publiczne zostały uznane za odpowiedni środek motywowania i wspierania zrównoważonych zachowań energetycznych poprzez architekturę zużycia energii, opartą na badaniach i rozwoju, zarządzaniu relacjami z klientami, społecznej odpowiedzialności biznesu – zrównoważony rozwój, realizację techniczną oraz różnorodność tradycyjnych i alternatywnych źródeł energii.
EN
Zero-dimensional two-stage SOFC stacks dynamic model was developed to investigate the effect of operating parameters on stacks performance. The model resolves spatially thermal and thermo-electrochemical behaviour for electrochemical reactions, Catalytic Partial Oxidation and Steam Reforming processes. Design variables and thermo-electrochemical properties were obtained from in-house-fabricated SOFCs carried out by project partners. The completed SOFCs based Combined Heat and Power, CHP, system model was validated by data18 and numerical results obtained at steady-state mode showing its high-fidelity. A parametric study with respect to key operating parameters including changes in fuel utilization, lambda number and current density values was conducted. The global CHP system dynamic response, in term of the current/voltage delivered by two-stage SOFC stacks, under a fi xed fuel utilization, has been determined resulting in greater variations in the voltage of a single cell in the first stack in comparison to the corresponding values in the second stack.
EN
A new method for computation of positive realizations of given transfer matrices of linear discretetime linear systems is proposed. Sufficient conditions for the existence of positive realizations of transfer matrices are given. A procedure for computation of the positive realizations is proposed and illustrated by an example.
PL
Obecnie systemy laminarnego przepływu powietrza (LAF) i systemy wentylacji mieszającej (MV) są dwoma powszechnie stosowanymi rozwiązaniami wentylacyjnymi w salach operacyjnych (OR) w celu zapewnienia wymaganej jakości powietrza wewnętrznego. Ostatnie badania wykazały, że różnica w częstości występowania zakażeń miejsca operowanego (surgical site infection ‒ SSI) pomiędzy systemami LAF i MV jest niewielka. Celem tego badania było porównanie działania systemu LAF i systemu MV w salach operacyjnych szpitala St. Olavs w Norwegii. Wszystkie pomiary eksperymentalne przeprowadzono w rzeczywistych salach operacyjnych szpitala St. Olavs w Trondheim w Norwegii. Wyniki wykazały szeroki zakres rozdziału powietrza w mikrośrodowisku chirurgicznym przy zastosowaniu obu systemów. W warunkach operacyjnych strumień cieplny pochodzący od leżącego pacjenta i personelu chirurgicznego może zmienić rozkład lokalnego przepływu powietrza w mikrośrodowisku chirurgicznym w sali operacyjnej z LAF. Wskazuje to, że MV może być odpornym sposobem zapewnienia przepływu powietrza w warunkach zakłóceń. Niniejsze badanie sugeruje konieczność regularnej oceny działania LAF i MV w warunkach rzeczywistych
EN
At present, laminar airflow (LAF) systems and mixing ventilation (MV) systems are two commonly used ventilation solutions for operating rooms (ORs) to ensure the required indoor air quality. Recent studies have shown that there is little difference in the prevalence of surgical site infection (SSI) between LAF systems and MV systems. The objective of this study was to compare the performance of a LAF system and a MV system in ORs at St. Olavs hospital, Norway. In this study, all experimental measurements were conducted in real ORs at St. Olavs hospital in Trondheim, Norway. The results showed a wide range of air distribution patterns in the surgical microenvironment with both systems. Under operating conditions, the thermal plume from a lying patient and surgical staff may change the local airflow distribution in the surgical microenvironment in the OR with LAF. This indicates that MV may be a robust way to deliver airflow under disturbed conditions. This study suggests that the performance of LAF and MV needs to be evaluated regularly under real surgical procedures in Norwegian hospitals.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.