Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 200

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  detection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki projektu zrealizowanego przez GAZ-SYSTEM wspólnie z pięcioma innymi europejskimi operatorami systemów przesyłowych gazu – Enagás, Fluxys, Gasunie, Snam, GRTgaz. Celem projektu było zbadanie i wskazanie najbardziej przydatnych urządzeń do wykrywania i pomiaru wielkości emisji metanu z elementów infrastruktury typowych dla systemów przesyłowych. Analiza rynku pokazała, że dostępne są urządzenia do wykrywania emisji metanu wykorzystujące różne zasady działania, znacznie mniej jest natomiast urządzeń do pomiaru wielkości emisji. Do badań wybrano pięć urządzeń: trzy wyłącznie do detekcji, oparte na zasadzie działania D-1 (sensor półprzewodnikowy), D-2 (optyczny system na podczerwień), D-3 (technologia laserowa), oraz dwa urządzenia umożliwiające również pomiar emisji – P-1 (obrazowanie ultradźwiękowe) i P-2 (ilościowy system optycznego obrazowania gazu). Badania laboratoryjne przeprowadzono w marcu 2020 r. na stanowisku Enagás’ Metrological & Innovation Center (M&I) w Saragossie; zgodnie z przyjętym programem generowane były uchodzenia metanu z rozszczelnionych celowo zaworów, połączeń kołnierzowych, skręcanych oraz z przewodu otwartego do atmosfery. Badania polowe urządzeń w przypadku nieznanych nieszczelności wykonano na stacji pomiarowej przy M&I. Celem badań była weryfikacja dokładności wytypowanych przyrządów pomiarowych; została ona przeprowadzona przy różnych strumieniach objętości i różnych stężeniach metanu w gazie uchodzącym z nieszczelności. Podczas badań oceniana była także m.in. łatwość stosowania urządzeń, szybkość wykrywania metanu i odległość urządzenia od miejsca uchodzenia gazu. Wyniki badań pokazały zarówno zalety, jak i ograniczenia poszczególnych urządzeń, wskazały ponadto jednoznacznie, że do oceny wielkości emisji metanu z elementów infrastruktury przesyłowej konieczne jest zastosowanie co najmniej dwóch różnych urządzeń. Uzyskane wyniki wskazują, że urządzenia typu sniffer, charakteryzujące się tym, że sonda musi się znaleźć w pobliżu miejsca uchodzenia, dają wyniki podobne do detektora FID, najczęściej stosowanego w programach LDAR (ang. leak detection and repair), ale mogą być stosowane w szerszym zakresie stężeń metanu. Urządzenie D-3 ma szybki czas odpowiedzi oraz szeroki zakres pomiarowy, jednak ze względu na jednostkę odczytu, tj. ppm-m, nie można przeliczyć wyników na stężenie metanu bez dodatkowego pomiaru odległości. P-1 oraz P-2 pozwalają na ocenę wielkości emisji metanu w czasie rzeczywistym – błędy pomiaru wielkości emisji dla obu urządzeń są porównywalne i wynoszą około 70% do 100%.
EN
The article presents the results of the project carried out by GAZ-SYSTEM in cooperation with 5 other European gas Transmission System Operators (TSO) – ENAGAS, Fluxys, Gasunie, Snam and GRTgaz. The objective of the project was to investigate and identify the most useful devices for detecting and measuring methane emissions from infrastructure components typical for the TSO. The market analysis showed that methane detectors utilizing different principles of operation are available, but there are much fewer devices for measuring emission rates. 5 devices were selected for tests: 3 exclusively for detection based on the D-1 (semiconductor sensor), D-2 (infrared optical gas detection system), D-3(laser technology) principle of operation, and 2 devices that also enable emissions measurement – P-1 (ultrasound imaging) and P-2 (quantitative optical gas imaging). Laboratory tests were carried out in March 2020 at the Enagás’ Metrological & Innovation Center (M&I); according to the approved program, methane leaks were generated from deliberately unsealed valves, flanges, threaded and open-ended pipe connections. Field tests were carried out at the measuring gas station near the M&I. The main purpose of the research was to verify the accuracy of the selected measuring instruments. It was carried out at different flowrate and various methane concentrations in the gas escaping from the components. Ease of use of the devices, their speed and range of operation were assessed. The results showed both the advantages and limitations of each device, and they clearly indicated that the assessment of methane emissions from gas transmission infrastructure components requires the use of at least two different devices. The results indicate that sniffer devices, characterized by the fact that the probe must be placed in the vicinity of the source of emission, give results similar to the FID Detector, most commonly used in Leak Detection and Repair (LDAR) programs, but can be used in a wider range of methane concentrations. D-3 has a fast response time and a wide measuring range, but their unit of measurement i.e. ppm-m prevents the conversion of the results into methane concentration without additional measurements of the distance between the leak and the device. The P-1 and P-2 allow to measure the emissions in real time, while the measurement errors for both devices are comparable, ranging from about 70% to 100%.
PL
Artykuł poświęcony jest tematyce automatycznych systemów zliczania pasażerów. Przedstawiono w nim typy wykorzystywanych technologii w procesie detekcji pasażerów pojazdów miejskiego transportu publicznego wsiadających i wysiadających na przystankach. Zaprezentowano zastosowanie dla danych zbieranych w sposób automatyczny. W artykule opisano doświadczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie w procesie testowania i wdrażania automatycznych systemów zliczania pasażerów. Na podstawie przeprowadzonych badań w artykule zaproponowano metodykę przeprowadzania pomiarów w pojazdach mających na celu weryfikację pracy systemu. Dodatkowo przedstawiono istotne elementy analizy zebranych danych. Artykuł zakończono planem dalszych badań w zakresie automatycznych systemów zliczania pasażerów oraz podsumowaniem rezultatów dotychczasowych prac.
EN
The article is devoted to automatic passenger counting systems. It presents types of technologies used in the process of detecting passengers of urban public transport vehicles getting on and off at stops. The article presents application for the collected data in an automatic way. Also experiences of the Municipal Transport Company in Krakow (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA) in the process of testing and implementing automatic passenger counting systems have been presented. , The article proposes a methodology for carrying out measurements in vehicles in order to verify the system operation on the basis of carried research. Additionally, important elements of analysis of collected data were presented. The article is concluded with a plan of further research on automatic passenger counting systems and a summary and conclusions of conducted studies.
PL
Autorzy rozpatrują strukturę zadania bojowego jako logiczny łańcuch przedmiotowych modeli zaangażowanych w jego realizację: strzelec trzymający w rękach broń małokalibrową skierowaną na cel, z celownikiem oraz czynnikiem niszczącym (amunicją). W takim przypadku strzelec ma wizualny kontakt z celem przez celownik optyczny i przestrzeń powietrzną. Jak widać, kluczową rolę w tym łańcuchu odgrywa strzelec. Celem artykułu jest ocena wpływu czynnika ludzkiego na skuteczność bojową w łańcuchu misji bojowej z punktu widzenia podstawowej teorii. W artykule jest rozpatrzony pewien zamknięty cykl wykonania misji bojowej za pomocą broni strzeleckiej z celownikiem optycznym. Prawdopodobieństwo wykonania misji bojowej jest oceniane biorąc pod uwagę poprawność przygotowania danych strzelania, wykrywania, rozpoznawania i identyfikacji celu, poprawnego celowania i trafienia podczas strzelania.
EN
Authors are considering the combat task structureas a logical chain of the object models participating in its execution: shooter with small arms with optical sight in his hands, explosive items (ammunition) which are directed to target. Shooter through opticalsight and air environment is contacting visually with a target. As we can see, the key role in this chain belongs to the shooter. Paper purpose is to assess influence of human factor to combat effectiveness in the chain of combat task execution from a view point of fundamental theory. A closed cycle of combat task execution using small arms with optical sight is considered in the paper. Probability of combat task execution is assessed taking into consideration the reliability of shooting data preparation, target detection,recognition and identification, correct aiming and impact at shooting.
EN
The traditional education quality detection method is too single and unreasonable, which is not suitable to evaluate students' ability comprehensively. In this paper, the probabilistic neural network (PNN) algorithm is used to detect the education quality by considering the important impact between the various achievements of students. PNN algorithm originates from Bayesian decision rule, and it uses the non-linear Gaussian Parzen window as the probability density function. As PNN model has the virtues of strong nonlinear and anti-interfering ability, it is fit to detect the education quality by classifying the students' achievements. Besides, the influences of different evaluation models on classification accuracy and efficiency are also discussed in this paper. Furthermore, the effect of spread value on PNN model is also discussed. Finally, the actual data are used to detect the education quality. Experimental results show that the detection accuracy can reach 95%, and the detection time is only 0.0156s based on the proposed method. That is to say, the method is a very practical detection algorithm with high accuracy and efficiency. Moreover, it also provides a reference for how to further improve the teaching quality.
EN
Arc welding with coated electrode, called also manual metal arc wetehilding (MMA) is one of the most popular welding methods. One of the disadvantages of this method is the formation of slag inclusions caused by improper removal of slag from the previously made bead, too little heat supplied to the joint or too little gap in the height of the root. Such inclusions significantly reduce the mechanical properties of the joint, eliminating them already at the manufacturing stage is important from the point of view of ensuring the quality of the products. A method of detecting solid inclusions in the weld using infrared monitoring has been proposed. Thermograms were subjected to Fourier 2D transformation. For the two-dimensional spectra (F-images) images obtained in this way, point features describing the weld condition in a given measuring window were determined. The results of the analyses plotted as a function of the electrode path allowed for their comparison with X-rays and selection of F-image features, the best in terms of detection of slag inclusions in welds.
PL
Spawanie łukowe elektrodą otuloną jest jedną z najpopularniejszych metod spajania. Jedną z wad tej metody jest powstawanie wtrąceń żużla powodowanych niewłaściwym usunięciem żużla z poprzednio wykonanej spoiny, zbyt małą ilością ciepła doprowadzonego do złącza lub zbyt małym odstępem w wysokości grani. Wtrącenia takie znacznie obniżają własności mechaniczne złącza ich wyeliminowanie już na etapie wytwarzania jest ważne z punktu zapewnienia odpowiedniej jakości produktów. Zaproponowano metodę wykrywania wtrąceń stałych w spoinie, z zastosowaniem monitorowania w podczerwieni. Termogramy poddano transformacji Fouriera 2D. Dla tak otrzymanych obrazów widm dwuwymiarowych (F-obrazów) wyznaczono cechy punktowe opisujące stan spoiny w danym oknie pomiarowym. Wyniki analiz wykreślone w funkcji drogi elektrody pozwoliły na ich zestawienie z rentgenogramami i wybór cech F-obrazów, najlepszych z punktu widzenia detekcji wtrąceń żużla w spoinach.
EN
The paper describes the impact and importance of preprocessing methods of fabric image for detection of inter-thread pores (ITP), which is a new method of individual ITP identification. The aim of this experiment is to identify precisely every individual ITP of fabric structure by using optimal preprocessing algorithm for further quantitative, morphometric structural analysis of specialized fabrics (barriers, industrial filters, composites, others) in context of air permeability, flow resistance, UV radiation, viruses penetration, thermal comfort by estimation fabric porosity, especially macroporosity parameters and cover factor. The correct identification of individual ITP depends on the acquisition method and the preprocessing algorithm. It was conducted by analyzing the adaptation of digital image preprocessing methods for two structures of plain weave fabric in two magnification zooms, 1.25 and 0.8. Preprocessing operations were performed in the area of spatial operations of the image. The optimal preprocessing algorithm includes low-pass filtering, histogram equalization, nonlinear filtering, thresholding, and morphological operation. This algorithm was selected based on the factors developed by the author (ITP detection, RID factor—a difference between the real and model ITP areas) which rely on the ITP size, shape, and location. The graphic view of the ITP contour position on the fabric image is a verification element in the optimal preprocessing algorithm. The presented results of the air permeability of two different plain weave structures confirm the need to optimize the algorithm of pre-image processing methods to precisely detect each individual ITP in the fabric image.
7
Content available Underwater Noises of Open-Circuit Scuba Diver
EN
The features of respiratory noises and noises of fins for open-circuit scuba divers, indicating a multipole character of noises emission, are specified in cameral conditions. It demonstrates a possibility to detect low-frequency components of noises of fins with pressure gradient sensor in near field. A possibility of estimating the respiratory rate of an open-circuit scuba diver is demonstrated at distances up to 100 m in real sea. It gives an opportunity of estimating the bearing (time delay in a pair of hydrophones) for the open-circuit scuba diver by respiratory noises at distances up to 150 m in real sea. Thus, low-frequency underwater noises of open-circuit scuba divers may be successfully applied to monitor the safety of diving and to prevent waterside intrusion by trespassers.
EN
Seismic data in desert area generally have low signal-to-noise ratio (SNR) due to special surface conditions. Desert noise is characterized as low-frequency, non-Gaussian and non-stationary noise, which makes the noise suppression in desert area more challenging by conventional methods. Conventional methods are efective for the signal with high SNR, but in desert seismic signal, the SNR is low and the signal can easily be obliterated in desert noise. In this paper, we propose an approach that operates in synchrosqueezing transform (SST) domain and use classifcation techniques obtained from supervised machine learning to identify the coefcients associated with signal and noise. First of all, we transform the real desert seismic data into time–frequency domain by SST. Secondly, we select features by calculating the SST coefcients of signal and noise. And then, we train them in the Adaboost classifer. Finally, when the training is completed, we can obtain the fnal classifer that can efectively separate the signal from noise. We perform tests on synthetic and feld records, and the results show great advantages in suppressing random noise as well as retaining efective signal amplitude.
9
Content available Timbre Solfege and auditory profile analysis
EN
A course in auditory evaluation of sound, called Timbre Solfege, was developed by a team of researchers headed by Professor Andrzej Rakowski, at the Music Acoustics Laboratory, Chopin University of Music. A large part of the course, taught at the Department of Sound Engineering, has been focused on the detection and identification of timbre changes produced by formants and by other kind of sound spectrum modifications. Detecting formants in sound recordings is an auditory task that has much in common with auditory profile analysis, an area of research initiated and developed in psychoacoustics by Professor David M. Green, exploring the fundamentals of detection of changes in the sound spectrum envelope shape, independently of the differences in loudness between the sounds. The purpose of this study is an attempt to relate the results of the Timbre Solfege sound evaluation drills to the theory of the auditory profile analysis.
EN
The high concentration of vehicles and pedestrians at traffic lights makes them a common place for road accidents to occur. The main reason for them is the behavior of vehicle drivers and pedestrians, who often violate the traffic law because of incorrect judgments. This study investigates a special type of traffic lights, which are located on places without roads intersection. In the present study, a concept for improving the safety of such traffic lights is suggested. The method suggests a novel algorithm for the detection of pedestrians, based on image processing and a background pattern. The concept of the detection system makes it applicable in different climatic conditions, such as rain, snow, dust, etc., and offers many advantages over the current situation in Bulgaria. The intelligent system only detects pedestrians in the waiting zones, in order to optimize the traffic problems, such as traffic delays, use by disabled people, protection against troublesome users, etc.
PL
W artykule przedstawiono projekt aplikacji opracowanej w środowisku Matlab, umożliwiającej analizę czasową i widmową szmerów oddechowych wraz z detekcją i wizualną oraz akustyczną prezentacją wykrytych faz oddechu. Opracowany kod podzielony został na 4 zasadnicze moduły: moduł obróbki sygnału dźwiękowego w dziedzinie czasu, moduł analizy widmowej, moduł filtracji oraz moduł detekcji faz oddechu.
EN
This article shows application project developed in Matlab, allowing lung sounds time and spectral analysis with detection and visual and acoustic representation of identified stages. Designed Matlab script was divided into 4 fundamental modules: time domain sound processing module, spectra analysis module, filtration module and lung sounds stages detection module.
EN
The article presents an innovative, electronic system of tracking and monitoring of the condition of railway vehicles. Thanks to the use of electronic tools, it is possible to track vehicles and transported cargo in real time, in particular railway wagons. The author also presents the functionalities of the system, including the possibility of ongoing management of the operation process of railway vehicles and the detection of potentia! hazards and emergency states of monitored railway fleet. A system user, e.g. a railway undertaking, can use the System to optimize the maintenance process of railway vehicles. lt can easily manage periodic inspections ofvehicles, including individual levels of maintenance. Thanks to the system, the user can continuously receive information and alerts regarding the location of vehicles and their technical condition. Thanks to this, it can optima Iły manage their operation process, significantly increasing the level of safety in rail transport.
PL
Negatywnym efektem rozwoju przemysłu produkcji płyt wiórowych i drewnopochodnych jest konieczność utylizacji dużej ilości odpadów. Jakkolwiek odpady te stanowią cenne paliwo, łatwo dostępne i atrakcyjne dla odbiorców indywidualnych, to jednak piece i kotłownie domowe nie spełniają wymagań dotyczących instalacji termicznego przekształcania odpadów. Odnosi się to przede wszystkim do dotrzymywania standardów emisyjnych, dlatego utylizacja odpadów z płyt wiórowych i drewnopodobnych w takich instalacjach jest niedopuszczalna. Z tego względu bardzo ważna jest możliwość detekcji emisji substancji pochodzących ze spalania płyt wiórowych i drewnopodobnych w nieprzeznaczonych do tego instalacjach. W pracy przedstawiono wyniki badań przyrządu działającego na podstawie metody różnicowej spektrometrii ruchliwości jonów, który został użyty do detekcji emisji lotnych substancji pochodzących ze spalania płyt wiórowych w kotle nieprzeznaczonym do utylizacji tego typu odpadów. Na podstawie uzyskanych pomiarów stwierdzono, że możliwe jest zastosowanie różnicowej spektrometrii ruchliwości jonów do detekcji emisji ze spalania płyt wiórowych. Stwierdzono charakterystyczną zmianę spektrum ruchliwości jonów, w wypadku pomiaru powietrza zawierającego takie substancje, w porównaniu do pomiaru powietrza odniesienia. Skonstruowano wzorzec zmiany spektrum ruchliwości jonów, który jest podstawą detekcji emisji ze spalania takich płyt z wykorzystaniem badanej techniki. Istnieją przesłanki do skutecznej detekcji emisji ze spalania płyt wiórowych w paleniskach domowych z użyciem zaprezentowanej metody. Ponadto wykazano, że detektor fotojonizacyjny nie jest zdolny podołać rozważanemu w pracy zadaniu pomiarowemu, choć technika ta jest chętnie stosowana w pomiarach sumy lotnych związków organicznych w powietrzu. Prezentowana praca zapoczątkowała badania, które mają na celu znalezienie metody umożliwiającej detekcję niepożądanych emisji na podstawie odpowiednio wygenerowanej odpowiedzi przyrządu, a nie w wyniku wyznaczenia stężenia markera.
EN
A need for extensive waste utilization is an adverse effect of developments in the chipboard and wood-based panel production industry. Although the produced waste constitutes a valuable fuel, easily accessible and attractive to individual consumers, domestic furnaces and heat-only boilers do not satisfy thermal waste processing requirements. In particular, utilization of chipboard and wood-based product waste in such installations is not allowed as not compliant with the emission standards. Therefore, an ability to detect emissions from combustion of chipboard and wood-based products in domestic installations, unsuited for that purpose, is vital. The paper presents results of tests carried out with a measuring device that operates based on the differential ion mobility spectrometry method. The device was applied to detect volatile substances emissions originating from chipboard combustion in a furnace not designed for utilization of this type of waste. The results confirmed applicability of the differential ion mobility spectrometry to detection of emissions from the chipboard combustion. A characteristic change in the ion mobility spectrum was observed when the instrument was exposed to the emissions, compared to the reference measurement. The ion mobility spectrum change pattern was constructed to form the basis for the emission detection. The conducted research indicates possibility of effective chipboard combustion emission detection in domestic furnaces with the use of the technique discussed. In addition, it has been determined that although the photoionization technique is widely applied to the measurement of total VOCs in the air, the detector of this kind is not suitable for the measurement task discussed. Further studies have been undertaken to develop a detection method for undesirable emissions based on the relevant device response and not concentration of a marker.
EN
To detect and to diagnose, the localized defect in rolling bearings, a statistical model based on the sequential Wald test is established to generate a “hypothetical” signal which takes the state zero in absence of the defect, and the state one if a peak of resonance caused by the defect in the bearing is present. The autocorrelation of this signal allows one to reveal the periodicity of the defect and, consequently, one can establish the diagnosis by comparing the frequency of the defect with the characteristic frequencies of the bearing. The originality of this work is the use of the Wald test in the signal processing domain. Secondly, this method permits the detection without considering the level of noise and the number of observations, it can be used as a support for the Fast Fourier Transform. Finally, the simulated and experimental signals are used to show the efficiency of this method based on the Wald test.
PL
Jednym z nowych zagrożeń, stają powszechnie dostępne drony co powoduje konieczność poszukiwania metod ich wykrywania, identyfikacji oraz neutralizacji. W artykule przedstawiony został sposób zrealizowania modelu detekcji oraz lokalizacji dronów z wykorzystaniem sygnału akustycznego generowanego przez silniki drona, a odbieranego przez przestrzennie rozmieszczony układ trzech mikrofonów. Głównym celem projektu było stworzenie niedrogiego narzędzia sprzętowo-programowego, który mógłby być użyty w ograniczonej zasięgowo strefie monitorowania, pozwalającej wykryć zbliżanie się drona i dokonać jego lokalizacji. Detekcja, zrealizowana jest z wykorzystaniem analizy widmowej sygnału a proces lokalizacji z wykorzystaniem algorytmów opartych o metodą TDOA. Przedstawiono charakterystyki układów, zasadę pracy systemu oraz wyniki testów laboratoryjnych oraz poligonowych.
EN
One of the new threats are commonly available drones, which makes it necessary to search for methods for their detection, identification and neutralization. The article presents the method of implementation of the detection model and the location of drones using the acoustic signal generated by the drone engines, and received by a spatially arranged system of three microphones. The main goal of the project was to create an inexpensive hardware and software tool that could be used in a limited range monitoring area, allowing detection of drone approach and its location. The detection is carried out using the signal spectral analysis and the location process using algorithms based on the TDOA method. The characteristics of the systems, the principle of system operation and the results of laboratory and field tests are presented.
PL
Bezzałogowe Statki Powietrzne – BSP zwane również dronami, pełnią wiele użytecznych zadań, ale również mogą stać się zagrożeniem dla wielu obiektów, jeżeli będą użyte niezgodnie z zasadami. Stąd też systemy ochrony rozbudowuje się o podsystemy zdolne do wykrywania obiektów klasy BSP w przestrzeni 3D. Jedna z możliwych technik detekcji polega na wykrywaniu sygnałów systemów sterowania dronami wykorzystujących organizowane ad-hock sieci WiFi. W artykule przedstawiono proste rozwiązanie, które umożliwia takie zadania. Może ono stać się elementem bardziej rozbudowanego, wielosensorowego systemu.
EN
Unmanned Aerial Vehicles – UAV, also called drones, perform many useful tasks, but can also become a threat to many objects if they are used contrary to the rules. Hence, security systems are being developed with subsystems capable of detecting UAV class objects in 3D space. One of the possible detection techniques is to detect the signals of drone control systems using organized ad -hock WiFi networks. The article presents a simple solution that enables such tasks. It can become an element of a more complex, multisensors system.
17
Content available Damage Detection of Steel-Concrete Composite Beam
EN
The paper presents analysis results of steel-concrete composite beams, identification and attempts to detect damage introduced in a discrete model. Analysis of damage detection was conducted using DDL (Damage, Detection, Localization), our own original algorithm. Changes of dynamic and static parameters of the model were analysed in damage detection. Discrete wavelet transform was used for damage localization in the model. Prior to ultimate analysis, two-tier identification of discrete model parameters based on experimental data was made. In identification procedure, computational software (Python, Abaqus, Matlab) was connected in automated optimization loops. Results positively verified the original DDL algorithm for damage detection in steel-concrete composite beams, which enables further analysis using experimental data.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki analiz stalowo-betonowych belek zespolonych, identyfikację oraz próby detekcji uszkodzeń wprowadzonych w modelu dyskretnym. Analizy detekcji uszkodzeń przeprowadzono na podstawie opracowanego algorytmu UDL (Uszkodzenia D-detekcja, L-Lokalizacja). Podczas diagnostyki uszkodzeń analizowano zmiany w parametrach dynamicznych i statycznych modelu. Podczas lokalizacji uszkodzeń modelu wykorzystano dyskretną transformatę falkową. Analizy docelowe zostały poprzedzone dwupoziomowym procesem identyfikacji wybranych parametrów modelu dyskretnego w oparciu o wyniki badań doświadczalnych. Procedury identyfikacji przeprowadzono łącząc programy obliczeniowe (Python, Abaqus, Matlab) w automatyczne pętle optymalizacyjne. Wyniki przeprowadzonych analiz pozytywnie weryfikują opracowany algorytm UD-L do diagnostyki uszkodzeń stalowo-betonowych belek zespolonych, co pozwala na dalsze analizy w oparciu o badania doświadczalne.
EN
Multibeam Echo Sounder Systems (MBES) shallow water surveys provide capability not only acquiring bathymetric data useful for determining isobaths and mapping features on the seafloor which may be a hazard to navigation. They also allow detection of objects smaller or deeper than those required for the safety of seafaring and International Hydrography Organization (IHO) standards. In this article some of issues related to of efficient MBES shallow water surveys are stressed. Additionally a draft of post-processing techniques and result data format together with tools allowing extraction of bottom object from bathymetric data are presented.
PL
Pomiary na płytkich wodach z użyciem systemu echosondy wielowiązkowej dają możliwości pozyskiwania danych batymetrycznych przydatnych do aproksymacji izobat, ale również mapowania cech dna morskiego mogących stanowić niebezpieczeństwo dla nawigacji. Ponadto pozwalają wykryć obiekty mniejsze lub położone głębiej niż wymaga tego standard Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej dla zapewnienia bezpiecznej żeglugi. W tym artykule zwrócono uwagę na pewne zagadnienia odnoszące się do wydajności pomiarów z użyciem echosondy wielowiązkowej na płytkich wodach. Ponadto przedstawiono sugestie odnośnie technik opracowania danych w trybie post-processingu wraz z dyskusją przydatności konkretnych formatów danych w przypadku posługiwania się wybranymi narzędziami dla wydzielenia obiektów dennych spośród danych batymetrycznych.
EN
This article aims at presenting a comparative analysis of two intrusion detection and prevention systems, namely Snort and Suricata, run in the af-packet mode in the context of the efficiency of their protection against the denial of service attacks. The paper sets out, in statistical terms, the denial of service attacks and distributed denial-of-service attacks occurring around the world. In the further part of the research, penetration tests were conducted in order to assess comparatively analysis of the efficiency of IDS/IPS systems was carried out in the context of starting various numbers of network connected devices as well as in the case of sending packets with different sizes. This article is addressed to security systems administrators as well as to people involved in security systems implementation.
PL
Tematem artykułu jest analiza sprawności systemów wykrywania i zapobiegania włamaniom przed atakami odmowy usługi. W początkowej cześć artykuł w oparciu o wynik analiz, zaprezentowano skalę problemu omawianych zagrożeń. W kolejnych paragrafach przedstawiono metodykę badań określenia podatności na ataki odmowy usługi. Następnie przeprowadzono symulacje wydajności i skuteczności obrony przed atakami dwóch sieciowych systemów wykrywania włamań w segmencie open-source Snort i Suricata. Analizowano rozwiązania pracując w trybach nfqueue i af-packet, przy zestawie tych samych reguł. Przeprowadzone testy porównawcze z wykorzystaniem dwóch najpopularniejszy zagrożeń tj. Land i SYN Flood, wykazały przewagę rozwiązania Suricata w skuteczności wykrywania analizowanych ataków. Artykuł jest adresowany do osób zajmuj ących się wdrażaniem i administracją systemów zabezpieczeń.
EN
This paper presents the project of test equipment needed for the research in the field of electric arc detection mechanisms. The test set consists of regulated power supply to provide the needed voltage, the disconnector for the arc ignition and the artificial load for the power dissipation.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.