Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1034

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last
PL
Zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej, do 2050 r. zapotrzebowanie na transport pasażerski wzrośnie o ponad 50%, a na transport towarowy o 80% w stosunku do 2013 r. Trend ten został chwilowo zahamowany przez pandemię, ale faktem jest, że dynamiczny rozwój transportu istotnie oddziałuje na życie ludzi. W związku z tym ważne jest wdrażanie zachęt oraz regulacji prawnych, które inicjowałyby rozwój niskoemisyjnych technologii z zastosowaniem OZE.
PL
Projekt „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” trafił w styczniu br. do konsultacji publicznych. Określono w nim ambitne cele i działania w zakresie rozwoju wykorzystania technologii wodorowych w Polsce.
PL
Energia elektryczna, a w zasadzie jej cena staje się coraz większym wydatkiem w całkowitych kosztach ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Aby minimalizować wydatki, firmy powinny dostrzec możliwość wykorzystania do tego OZE, a w szczególności elektrowni wiatrowych czy fotowoltaicznych.
PL
Największe elektrownie wodne wykorzystują do funkcjonowania wodę słodką płynącą w rzekach, na których zostały zlokalizowane. Potencjał wody w aspekcie generowania energii jest ogromny. Niestety, w przypadku Polski jest on bardzo marnie wykorzystywany.
PL
Biopaliwa powstają z przetwórstwa biomasy i są zaliczane do odnawialnych źródeł energii. Od roku 2000 można zaobserwować wyraźne zwiększanie produkcji biopaliw w przypadku ujęcia globalnego. W naszym kraju sytuacja jest daleka od ideału.
PL
Często podkreślane rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz ciepło wymaga podejmowania zdecydowanych działań w kontekście organizacji sposobów pozyskiwania tejże energii. Zgodnie z propagowaną wszem i wobec dywersyfikacją źródeł energii, należy wykorzystywać wszelkie możliwe i dostępne opcje. Jedną z nich jest typ energii odnawialnej pochodzącej z wnętrza Ziemi – chodzi w tym wypadku o energię geotermalną.
PL
W polskim ciepłownictwie cały czas dominują nieekologiczne paliwa węglowe. Przestarzałe kotły trzeba będzie zmodernizować lub wymienić ze względu na przepisy unijne. Jednym ze sposobów na modernizację w kierunku mniej szkodliwego oddziaływania na środowisko może być spalanie odpadów w elektrociepłowniach. Pieniądze na ten cel w swoich programach oferuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
PL
Zainteresowanie biomasą wydaje się być ostatnio mniej dostrzegalne aniżeli jeszcze kilka lat temu. Widać to dobrze na przykładzie Polski, jednak w tym wypadku ma to duży związek z polityką energetyczną prowadzoną przez państwo.
PL
W Polsce sytuacja ponownego wykorzystania odpadu celem produkcji nowych produktów nie jest obecnie do końca uregulowana prawnie. Nie obserwuje się wielu dobrych praktyk w przedsiębiorstwach. Wartościowe odpady poprodukcyjne są wykorzystywane na cele energetyczne bądź jako nawóz dla roślin lub pasza dla zwierząt. W celu zlokalizowania barier w rozwoju bioekonomii przeprowadzono wywiady z osobami bezpośrednio związanymi z kwestiami dotyczącymi tego zagadnienia.
EN
Qatar: A country which had to be associated with neighboring countries like UAE or Saudi Arabia for people to know about it, stands proud today due to the ample production and exporting of Black Gold. A country with almost no vegetation or suitable weather to harvest crops, turned from being heavily dependent on trading Pearls to exporting natural oil and gas to all over the globe. The paper outlines in details the history of the development of Energy sector in the State of Qatar. Being under British protection around the Arabian sea and Ottoman Empire from Land, there was not much of interest in this region. However, the scenario changed drastically after the discovery of Oil in 1938. Being able to produce and export the oil in huge quantity, it took Qatar less than 40 years to transform its energy sector totally. The paper describes these post oil discovery developments in the energy sector of the State of Qatar and links History to the Present.
PL
W sąsiedztwie Kataru znajdują się Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska. Warunki pogodowe uniemożliwiają w tej części świata produkcję rolną, więc import produktów żywnościowych w przeszłości umożliwiał handel perłami, który obecnie zastąpiły ropa naftowa i gaz skroplony. Artykuł zawiera wiadomości dotyczące rozwoju sektora energetycznego oraz systemów zaopatrywania w wodę w Katarze po odkryciu ropy, które miało miejsce w 1938 roku. Wytwarzanie energii elektrycznej opiera się na wykorzystywaniu surowców naturalnych, do których należą złoża ropy i gazu (4,1% zasobów światowych, 12% OECD). Pierwsza elektrownia konwencjonalna powstała w Mushaireb w pobliżu Doha stolicy Kataru. Uruchomiona w 1963 zawierała generatory napędzane silnikami Diesla. Wytwarzaną energię wykorzystywano do produkcji wody pitnej w pobliskim przedsiębiorstwie odsalającym wodę morską. Napięcie z układu generacyjnego o wartości 10,3 kV transformowano na poziom 132 kV i przesyłano do dalszych miejsc, początkowo poprzez linię napowietrzną, a potem kablową. Elektrownię te w kolejnych latach rozbudowywano, aż do osiągnięcia obecnej mocy około 210 MW.
11
EN
In recent years, regarding the influence of the production processes and vehicles on the environment, new technical solutions for reducing air pollutions have been studied and developed. One of the new constructions is fuel cell electric vehicle (FCEV). The production and running conditions of the vehicles are specific in different countries. Hence, a study of these conditions and fuel production process is needed. In this paper, a study of the FCEV efficiency, at different producing technologies of hydrogen (H2), is carried out. Life cycle assessment (LCA) method is used. A comparison, concerning fuel consumption and emissions as CO2 equivalent for the whole life cycle, is done for FCEV and conventional gasoline vehicle (GV). The influence of the energy mix and technology of production of hydrogen on spent energy and air pollution is analyzed. As the results show, in countries with CO2 emissions over 447 g per 1 kWh electricity, the technology of hydrogen production from natural gas is most effective. Now and in the near future, the ecological and financial advantages, connected to renovation of existing vehicle fleet with FCEV, are not absolutely verified.
PL
Postępująca cyfryzacja naszego życia powoduje konieczność przetwarzania coraz większej ilości danych. Serwery, mimo że mogą pracować w wyższych temperaturach, nadal potrzebują dużo energii na chłodzenie – wciąż więcej niż potrzeba na samo przetwarzanie danych. Dlatego tak ważne jest korzystanie z chłodu niewymagającego wysokich nakładów energetycznych lub wręcz free coolingu, a także z energii odnawialnej.
PL
Artykuł przedstawia analizę doboru oraz wpływu izolacji cieplnej rur na koszty eksploatacji instalacji grzewczej w zależności od współczynnika przewodzenia ciepła λ. Badania prowadzono dla kilku wybranych podstawowych rodzajów izolacji cieplnej rur oraz dla wariantu niezgodnego z Warunkami Technicznymi, czyli takiego, w którym nie zastosowanego żadnej izolacji cieplnej rur. Analiz dokonano, korzystając z programów Instal-Therm HCR oraz Audytor OZC 6.6 Pro. Ich rezultaty pozwalają ocenić zakres korzyści wynikających z zastosowania izolacji cieplnej rur i zmniejszenia strat ciepła, a z drugiej strony przedstawić negatywne skutki wykonywania instalacji grzewczych czy chłodniczych niezgodnie z przepisami, bez zastosowania izolacji.
EN
The article presents an analysis of the selection and the influence of thermal insulation of pipes on the operating costs of a heating installation depending on the thermal conductivity coefficient λ. The analysis was performed for a few selected, basic types of pipe thermal insulation and for a variant inconsistent with the Technical Conditions, where no thermal insulation of pipes was used. Research included analyzes in the Instal-Therm HCR and Audytor OZC 6.6 Pro software. The results of the analyzes allow to assess the scope of benefits resulting from the use of thermal insulation of pipes, reducing heat losses and on the other hand, to present the negative effects of performing heating or cooling installations in violation of the regulations, without the use of thermal insulation.
PL
Na podstawie modelu matematycznego opisującego wpływ temperatury na aktywność α-amylazy z Bacillus licheniformis wyznaczono energię aktywacji i dezaktywacji oraz optymalną temperaturę procesu hydrolizy skrobi. Wartości te wynosiły odpowiednio 27,16 ± 6,89 kJ/mol, 143,54 ± 13,31 kJ/mol i 339,76 ± 0,95 K. Założono, że reakcja hydrolizy skrobi katalizowana przez α-amylazę przebiega zgodnie z kinetyką pierwszego rzędu ze względu na stężenie enzymu.
EN
Exptl. data on the temp. relationship of α-amylase from Bacillus licheniformis activity published by Haq et al.¹⁾, were used to calc. the optimal temp., activation energy and deactivation energy of the starch hydrolysis according a resp. math. model of the reaction. The calc. values were 339.76 ± 0.95 K, 27.16 ± 6.89 kJ/mol, 143.54 ± 13.31 kJ/mol, resp.
PL
Energetyka wiatrowa przez wiele lat była jedną z najprężniej rozwijających się, obok fotowoltaiki, gałęzi branży odnawialnych źródeł energii. Niestety, w Polsce zawisły nad nią bardzo gęste czarne chmury.
PL
Z łatwością można znaleźć w Internecie dziesiątki zaskakujących przykładów tego, jakoby farmy fotowoltaiczne miały znacząco negatywnie wpływać na świat zwierząt: bezkręgowców (głównie owadów) i kręgowców (głównie ptaków). Próżno poszukiwać jednak odwołań do prac naukowych czy choćby solidnych opracowań o charakterze eksperckim.
PL
Ochrona środowiska jest konstytucyjnym obowiązkiem władz publicznych. Tymczasem składowiska odpadów komunalnych w Polsce emitują do atmosfery ogromne ilości biogazu składowiskowego, zatruwając naturalne środowisko. To ciągle śmierdzący i nierozwiązany problem.
PL
W odpowiedzi na niezwykle szybki rozwój krajowego rynku fotowoltaiki – piątego w UE – polscy producenci urządzeń i komponentów dla fotowoltaiki podjęli działania na rzecz zawarcia sektorowego porozumienia przemysłu fotowoltaicznego z administracją państwową i zainicjowali prace nad opracowaniem Mapy Drogowej Rozwoju Przemysłu Fotowoltaicznego w Polsce do 2030 r. oraz planu inwestycyjnego do 2025 r.
PL
Zakup i eksploatacja pojazdów elektrycznych w bieżącej działalności firm działających w branży komunalnej, stanowi wdrożenie zasad transportu zeroemisyjnego, co nabiera szczególnego znaczenia w przypadku wykorzystania własnej energii elektrycznej wytworzonej w źródle odnawialnym, jakim jest biogaz składowiskowy.
PL
Przedsiębiorstwa ciepłownicze zamierzają korzystać z różnych źródeł OZE, także tych dotychczas niewykorzystywanych. Stosunkowo największym zainteresowaniem przedsiębiorstw cieszą się kotły na biomasę jako bezpośrednie zamienniki dla kotłów węglowych.
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.