Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  problemy transportowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zrównoważony rozwój transportu od dawna funkcjonuje w polityce UE, jest on określony poprzez różne dokumenty, zdefiniowany i wyrażony w różnych wytycznych, sposobach działania w celu jego osiągnięcia. W praktyce okazuje się, że nie jest to takie proste, co uwidacznia się w funkcjonowaniu systemów transportowych poszczególnych krajów członkowskich, regionów, obszarów metropolitarnych, czy miast. W Polsce również podejmowane są działania związane z implementowanie zasad zrównoważonego rozwoju transportu do systemów transportowych w szczególności dużych ośrodków miejskich, obszarów metropolitarnych. Ze względu na ciągły rozwój transportu oraz sposoby jego realizacji nadal występuje wiele problemów, które stanowią barierę do wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju transportu. W poniższym artykule wskazano na problemy implementacji zasad zrównoważonego rozwoju transportu w Obszarze Metropolitarnym Warszawy (OMW).
EN
Sustainable transport development has long been active in EU policy, it is defined by various documents, defined and expressed in various guidelines, ways to achieve it. In practice, it turns out that it is not so easy, as evidenced by the functioning of transport systems of individual member states, regions, metropolitan areas or cities. In Poland, also activities are undertaken related to the implementation of the principles of sustainable transport development into transport systems, in particular large metropolitan areas and metropolitan areas. Due to the continuous development of transport and ways of its implementation, there are still many problems that constitute a barrier to introducing the principles of sustainable transport development. The following article indicates the problems of implementing the principles of sustainable development of transport in the Metropolitan Area of Warsaw (OMW).
EN
The transportation problem, as a particular case of a linear programme, has probably the highest relative frequency with which appears in applications. At least in its classical formulation, it involves demands and supplies. When, for practical reasons, the total demand cannot satisfy the total supply, the problem becomes unbalanced and inconsistent, and must be reformulated as e.g. finding a least squares solution of an inconsistent system of linear inequalities. A general iterative solver for this class of problems has been proposed by S. P. Han in his 1980 original paper. The drawback of Han’s algorithm consists in the fact that it uses in each iteration the computation of the Moore-Penrose pseudoinverse numerical solution of a subsystem of the initial one, which for bigger dimensions can cause serious computational troubles. In order to overcome these difficulties we propose in this paper a general projection-based minimal norm solution approximant to be used within Han-type algorithms for approximating least squares solutions of inconsistent systems of linear inequalities. Numerical experiments and comparisons on some inconsistent transport model problems are presented.
PL
W artykule zaprezentowano dane na temat funkcjonowania dużych centrów handlowych w miastach, uzyskane z polskich i obcojęzycznych źródeł literatury oraz badań realizowanych w Polsce i za granicą. Pozwalają one na zapoznanie się z podstawową wiedzą na temat zachowań klientów oraz uwarunkowaniami oferty parkingowej wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Przedstawiono także charakterystyki ruchu generowanego przez tego typu obiekty i opisano potencjalny wpływ tego ruchu na przyległy układ komunikacyjny.
EN
The article presents essential information on functioning of large-sized shopping centers in cities, published in Polish and world literature as well as research carried out in Poland and in the foreign countries. Presented issues allow to get acquainted with basic knowledge on customers behavior, question’s related to determining parking space, characteristics of the traffic generated by shopping centers and its impact on the adjacent transportation system.
PL
Intensywny rozwój miast oraz motoryzacji, jaki obserwowany jest od kilkudziesięciu lat powoduje szereg problemów związanych z transportem miejskim. Zarówno UE, jak i państwa członkowskie starają się rozwiązać pojawiające się problemy. Problemy te są czasami na tyle poważne, że stanowią barierę rozwoju miasta lub całego obszaru metropolitarnego. W artykule dokonano krótkiej charakterystyki OMW. Zostały przedstawione obecne uwarunkowania rozwojowe OMW. Zarysowano również problemy transportowe, których usunięcie będzie stanowił istotny krok w kierunku rozwoju OMW. Artykuł wsparty został ilustracjami i mapami, które pomogły zilustrować przedstawiane informacje. Artykuł ten powstał w oparciu m.in. o badania i analizy prowadzone w pracy badawczej nr 6512/ITS realizowanej w Instytucie Transportu Samochodowego oraz materiały badawcze WAT i Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.
EN
Intensive development of cities and the automotive industry, which is observed for decades causes a number of problems related to urban transport. Both the EU and the Member States shall endeavor to resolve emerging issues. These problems are sometimes so severe that constitute a barrier to the development of the city or the entire metropolitan area. The article presents a brief characterization of the Warsaw Metropolitan Area. They were presented the current conditions of development WMA. Also outlines the transport problems, the removal of which will be an important step towards the development of the WMA Article was supported illustrations and maps that helped illustrate the presented information. This article is based, inter alia of research and analysis conducted research No 6512 / ITS executed at the Institute of Road Transport and research materials WAT and Mazovian Office for Regional Plannig in Warsaw.
EN
The article presents the following multi criteria decision - making methods: Analytic Network Process (AHP) and Analytic Network Process (ANP). It is important to use them in an environment of air transport. The issue of air transport, especially the matter of airports' throughput, is still the topic of multistage and multi criteria discussions on multiple European commission levels. It is estimated that Europe will not be able to face up to the demand due to the limited airports' throughput. What will be meaningful here is the acquaintance with functional relations in an airport and better use of existing throughputs in crowded airports through the assurance of an effective system for take - off and landing time allocation. Thanks to the analysis of the existing system for take - off and landing time allocation functionality it is clear that this system does not allow for an optimal usage of the limited throughput in crowded airport's.
PL
W artykule przedstawiono wielokryterialne metody podejmowania decyzji, do których zaliczają się: Analityczny Proces Hierarchiczny (AHP) oraz Analityczny Proces Sieciowy (ANP). Ważne jest wykorzystanie ich w środowisku transportu lotniczego, będącego przedmiotem wielu analiz i badań. Zagadnienia dotyczące transportu lotniczego a w szczególności przepustowości portów lotniczych jest ciągle tematem wieloetapowych i wielokryterialnych rozważań na szczeblach wielu komisji europejskich. Szacuje się, że Europa nie będzie w stanie sprostać dużej części popytu ze względu na ograniczoną przepustowość portów lotniczych. Zasadnicze znaczenie będzie miało poznanie funkcjonalnych zależności w transporcie lotniczym oraz lepsze wykorzystanie istniejącej przepustowości w zatłoczonych portach lotniczych poprzez zapewnienie skuteczniejszego systemu przydziału czasu na start lub lądowanie. Z analizy funkcjonowania obecnego systemu przydziału czasu na start lub lądowanie wynika, że system ten nie pozwala optymalnie korzystać z ograniczonej przepustowości w zatłoczonych portach lotniczych.
EN
Although all the modes of transport are good to drive product (sea, road, rail or pipeline), crude oil primarily used two means of mass transportation: pipelines and tankers continuous flow of large capacity. The oil industry has various facilities to carry out their operations. Sometimes situations arise or occur accidents during operations, which results in possible contamination, affecting the environment and / or humans. For this reason it is necessary to have the operations controlled by reliability, maintainability and availability. The fundamental objective of this work is to identify the main operational problems in the oil installations, and know about the tools used to solve them. Solve all these problems will result in more efficient and safety operations, for man and the environment.
PL
W instalacjach petrochemicznych stosowane są przede wszystkim rurociągi i cysterny ciągłego przepływu dużej pojemności. Właściwości systemów transportowych w instalacjach petrochemicznych i warunki środowiskowe sprzyjają wypadkom podczas procesu użytkowania z udziałem ludzi i otoczenia naturalnego. Od instalacji transportowych wymaga się akceptowanego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności. Celem pracy jest sformułowanie istotnych transportowych problemów eksploatacyjnych w instalacjach petrochemicznych oraz wskazanie narzędzi przydatnych w ich eliminacji lub minimalizacji z uwzględnieniem przyjętej w procesie strategii.
PL
W artykule omówiono wyniki ankietyzacji, której celem było wyodrębnienie i hierarchizacja najistotniejszych problemów transportowych Szczecina. Była ona prowadzona na przełomie 2012/13 roku przez pracowników i studentów dwóch uczelni wyższych (WSTE, ZUT), stanowiąc kontynuację oraz rozwinięcie badań z lat ubiegłych. W analizie wskazano na możliwości ograniczenia lub eliminacji wskazanych utrudnień, mając na uwadze faktyczne rejony ich występowania. Uwzględniono przy tym najczęstsze propozycje i postulaty wysuwane przez grupę docelową.
EN
The article describes the results of questionnaire form which main aim was distinguishing and a hierarchy of importance the most important transportation problems in Szczecin. The questionnaire form has been made between 2012 and 2013 year by employees and students two high schools (WSTE, ZUT). This researches has been continued past years. The analysis indicates the possibilities of restriction and elimination handicaps to take into consideration occurring areas. It has been accounted the most proposals and demands putting forward by researching group of people.
PL
Celem pracy jest zaproponowanie algorytmów rozwiązujących problem transportowy Pickup and Delivery Problem with Time Windows opartych na opisie i identyfikacji sytuacji. Istotnym elementem rozwiązania jest obliczenie miar charakteryzujących sytuację oraz podejmowanie decyzji odnośnie wersji oraz konfiguracji wykonywanego algorytmu w oparciu o wartości tych miar. Umożliwia to użycie algorytmu najlepiej radzącego sobie z danymi rodzajami problemu oraz ograniczenie czasu obliczeń.
EN
The goal of the work is to design algorithms to solve transportation problem - pickup and delivery problem with time windows. The import element of the solution is to calculate measures which describe the current situation from the point of view of vehicle position as well as the spatial and temporal locations of transportation requests and the choice of the suitable version and configuration of the optimisation algorithm taking into consideration values of these measures. It makes it possible to use the algorithm which offers the best solution for the given kind of the data and to limit the computation time.
PL
W artykule jest przedstawiony system do rozwiązywania problemów transportowych, oparty na koncepcji holonów. W prezentowanym systemie, skupiono się na możliwości porównania jakości rozwiązań dostarczanych przez system z rozwiązaniami oferowanymi przez klasyczne algorytmy, dla powszechnie stosowanego zbioru problemów testowych. Problemy te zostały zmodyfikowane w celu uwzględnienia podstawowych możliwości jakie daje wykorzystanie podejścia holonicznego.
EN
In the paper, the system based on the concept of holons, which solves transportation problems has been presented. The proposed system has enabled to compare the quality of solutions offered by classic algorithms for widely known and applied test problems. These problems have been modified to take into consideration potential crisis situations as well as possibilities given by the use of holonic approach.
PL
Omówiono problemy transportowe występujące w dużych miastach, historię wykorzystywania tramwajów towarowych do przewozu ładunków (Drezno, Zurych i Wiedeń) oraz projekt wykorzystania tramwaju towarowego w Monachium. Przedstawiono zalety i wady takich rozwiązań oraz wskazano, że istnieje możliwość zastosowania takiego transportu w Polsce.
EN
Transportation problems appearing in big cities, history of applications of freight trams (Dresden, Zurich, Vienna) and project of application of freight tram in Munich are described. Advantages and disadvantages of such solutions are presented and possibilities of applications of that kind of transport in Poland indicated.
PL
W artykule zaprezentowano wielokryterialne metody podejmowania decyzji, do których zaliczamy: Analityczny Proces Hierarchiczny (AHP) oraz Analityczny Proces Sieciowy (ANP). Szczególną uwagę skupiono na analizie praktycznych zastosowań metody AHP w zagadnieniach transporto-wych. Popularność tej metody spowodowana jest nie tylko jej skutecznością w rozwiązywaniu problemów, ale również przejrzystością i łatwością stosowania.
EN
The article presents two multicriteria methods of making decisions, Analytic Hierarchy Process (AHP) and Analytic Network Process (ANP). Special attention was concentrated on analysis of practical uses of the AHP method in transportation questions. The method is very popular because of its effectiveness, transparency and ease of application.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.