Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thickener
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu fazy zdyspergowanej na właściwości tribologiczne wybranych kompozycji smarowych. Do wytworzenia smarów plastycznych użyto oleju lnianego, który następnie zagęszczono stearynianem litu, stearynianem glinu, stearynianem wapnia, modyfikowaną krzemionką typu Aerosil® oraz montmorylonitem. Wykonano badania właściwości tribologicznych objęte normą dla smarów plastycznych za pomocą testera tribologicznego T-02, a uzyskane wyniki porównano ze sobą i oceniono wpływ rodzaju zagęszczacza na wartość badanych parametrów. Do oceny właściwości tribologicznych wykorzystano wyniki badań granicznego obciążenia zużycia, obciążenia zespawania, obciążenia zacierającego, granicznego obciążenia zatarcia oraz granicznego nacisku zatarcia. Na podstawie wyników badań tribologicznych wybranych kompozycji smarowych stwierdzono, że najkorzystniejszymi właściwościami przeciwzużyciowymi charakteryzują się kompozycje, w których jako fazę zdyspergowaną zastosowano stearynian wapnia oraz montmorylonit, natomiast najskuteczniejszą ochronę przeciwzatarciową pełnią kompozycje, w których fazą zdyspergowaną był montmorylonit oraz modyfikowana krzemionka amorficzna Aerosil®.
EN
The paper presents the results of investigations concerning the influence of dispersed phase on tribological properties of selected lubricating compositions. For the production lubricating greases linseed oil was used, which was then thickened with lithium stearate, aluminum stearate, calcium stearate, modified amorphous silica Aerosil® and montmorillonite. The investigations of tribological properties were carried out for lubricating greases using the tribology tester T-02 and the obtained results were compared with each other and the influence of thickener type on the values of tested parameters was evaluated. For the estimation of tribological properties, results of investigations limiting load of wear (Goz/40), welding load (Pz), scuffing load (Pt), limiting load of scuffing (Poz) and the limiting pressure of seizure (Poz) were used. Based on the obtained results of tribological investigations of selected lubricating compositions, it was concluded that the most favorable antiwear properties are compositions, wherein calcium stearate and montmorillonite were used as the dispersed phase, while the best antiscuffing protection have compositions, wherein as the dispersed phase was used montmorillonite and modified amorphous silica Aerosil®.
PL
Przeprowadzono badania ciekłej dyspersji stanowiącej materiał malarski i określono wpływ zawartości zagęszczaczy na właściwości fizyczne (lepkość wyrażoną czasem wypływu, ściekalność, napięcie powierzchniowe) przygotowanych dyspersji oraz odporność mechaniczną powłok naniesionych na płytki metalowe. Stwierdzono, że wzrost zawartości zagęszczaczy w układzie poprawia właściwości aplikacyjne farb oraz twardość względną i odporność na zarysowania uzyskanych powłok.
EN
Investigations of liquid dispersion posing the painting composition were performed. The effect of thickeners content on physical properties (viscosity expressed by outflow time, run off properties and surface tension) of prepared dispersion, and also the mechanical strength of coatings covering metal plates were determined. It was found that the increase of thickeners content improves the application properties of paints, relative hardness and scratch resistance of coatings.
PL
W artykule przedstawiono uzyskane wyniki oceny wpływu ilości zagęstnika oraz czasu homogenizacji na stabilność emulsyjnych układów dyspersyjnych. Do wytypowania parametrów stabilnych układów dyspersyjnych posłużono się programem komputerowym Kateskór. Na podstawie założonych wartości parametrów wyjściowych charakteryzujących stabilną emulsję (średnia wielkość cząstek zdyspergowanych, lepkość, liczba faz, współczynnik dyspersyjności oraz rozrzut cząstek) otrzymano kompromisowe optimum parametrów wejściowych: ilość zagęstnika od 0,86 do 1,11 %, czas homogenizacji od 2,64 do 3,9 min.
EN
In this study the stability of dispersion systems containing different amount of thickener and different time of homogenization was determined. The optimization program Kateskor was used to estimate the composition of the emulsion with the best stability. In accordance to preset values of output parameters (average particle size of emulsion, viscosity, number of fractions, dyspersity index), the compromise optimum of input parameters was obtained: i.e. the amount of thickener in the emulsion (0.86 – 1,11 %) and homogenization time (2,64 – 3,9 min).
4
Content available remote New thickening agent based on Aloe vera gel for disperse printing of polyester
EN
The technical feasibility of using Aloe vera gel as a new thickener for printing polyester with disperse dyes was examined. The results indicate that the properties of the printed fabric samples (colour strength, K/S, overall fastness properties, handling and sharpness) were dependent on gel concentration, the type and concentration of additive (i.e. urea or citric acid), as well as the fixation conditions using the super-heated steam technique. The optimum conditions for printing polyester fibre with disperse dyes using Aloe vera gel as a thickener were as follows: 30 g/kg disperse dye, 50 g/kg urea, 15 g/kg citric acid, 500 g/kg Aloe vera thickener and 50% drying at 100°C for 3 min followed by steam fixation for 6 min at 180°C.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań efektywności zagęszczania wodnych dyspersji kopolimerów akrylowych za pomocą polielektrolitów opartych na monomerach akrylowych, metakrylowych i winylowych, produkowanych w Oddziale Zamiejscowym Kauczuków i Tworzyw Winylowych w Oświęcimiu Instytutu IMPiB.
EN
In this paper were presented results of investigations thickening effectivity water dispersion of acrylic polymers with the aid of polyelectrolytes based on acrylic, methacrylate and vinyl monomers, produced in Department of Rubber and Vinyl Plastics in Oświęcim of Institute IMPiB.
PL
Zbadano możliwość kształtowania właściwości funkcjonalnych wysokotemperaturowego smaru plastycznego poprzez udział nietoksycznych składników stosowanych dotychczas poza techniką smarowniczą. Wykazano, że istnieje możliwość takiego ilościowo-jakościowego doboru bazy olejowej, zagęszczaczy i modyfikatorów, który pozwala na kształtowanie właściwości funkcjonalnych smaru na poziomie wymaganym aplikacją przy zachowaniu jego ekologicznego charakteru. Stwierdzono decydujący wpływ rodzaju i koncentracji modyfikatora właściwości tiksotropowych na odporność struktury smaru na działanie wymuszeń termicznych. Zastosowanie modyfikatora o bardziej rozwiniętej powierzchni, zapewnia uzyskanie smaru plastycznego o odporności i stabilności termicznej wymaganej dla smarów wysokotemperaturowych.
EN
The possibility of the formation functional properties of grease was researched through participation of non-toxic components, which have been used until now are beyond grease technology. It was shown that there is the possibility of such a quality-quantity selection of oil base, thickeners and modifiers which allows the formation of the functional properties of grease on a level demanded by application with holding its ecological nature. Decisive influence of the type and concentration of the modifier of rheological properties on the resistance of the grease structure to the activity of thermal extortion was stated. The modifiers which have more surface area were beneficial to obtaining stability and to the thermal resistance of high-temperature grease.
EN
Cassia Saligna gum was isolated from cassia saligna seeds and subjected to chemical modification via cyanoethylation. The latter involved reaction of the gum with acrylonitrile under the catalytic action of sodium hydroxide. Variables studied include concentration of acrylonitrile, sodium hydroxide and reaction temperature. Cyanoethylation of cassia saligna converts it to water soluble product with good resist a storing fermentation. The rheological properties and the viscosity at various rates of shear were investigated. The results obtained indicate that cyanoethylated cassia saligna gum may used safely as thickeners in printing of cotton and polyester fabric in silk screen printing instead of sodium alginate used.
8
Content available remote Wpływ zawartości zagęszczacza na zjawisko tiksotropii smarów plastycznych
PL
Praca dotyczy wpływu udziału procentowego zagęszczacza na zjawisko tiksotropii smarów plastycznych. Badaniom poddano czyste (bez dodatków) smary litowe zagęszczane 12-hydroksystearynianem litu na bazie oleju mineralnego. Wyniki eksperymentu pokazały, że zarówno udział procentowy zagęszczacza, jak i gradient prędkości ścinania mają istotny wpływ na odbudowę mikrostruktury zagęszczacza litowego po procesie ścinania. Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem reometru rotacyjnego - Rheotest 2.1 ze zmodyfikowaną głowicą pomiarową.
EN
The paper deals with influence of thickener fraction on thixotropy of lubricating greases. The research was done on pure (without any additives) lithium greases thickened by lithium 12-hydroxystearate witl mineral base oil. The results of the experiment showed that both the thickener fraction and shear rate have a significant influence on reconstruction of lithium thickener microstructure after the shearing process. The research was carried out by means of a rotary rheometer - Rheotest 2.1 with modified measuring head.
9
PL
W pracy przedstawiono charakterystyki tribologiczne kompozycji smarowych otrzymanych na bazie ekologicznych składników. Oceniono przeciwzużyciową i przeciwzatarciową efektywność działania zastosowanych komponentów w ślizgowym węźle tarcia w skojarzeniu stal-stal. Odporność przeciwzużyciową wyznaczono w warunkach stałego obciążenia, zaś skuteczność przeciwzatarciową przy liniowo narastającym obciążeniu czterokulowego węzła tarcia. Wytypowane kompozycje smarowe poddano wymuszeniom mechanicznym, ponownie zbadano ich właściwości tribologiczne i oceniono wpływ składników na zmianę badanych parametrów. Na podstawie uzyskanych rezultatów dokonano jakościowego doboru fazy dyspergującej, zdyspergowanej i ustalono ilościowo-jakościowy udział nieorganicznych modyfikatorów, które zapewniły uzyskanie kompozycji smarowej o właściwościach tribologicznych wymaganych wymuszeniami rzeczywistych węzłów tarcia.
EN
Tribological characteristics of lubricants received on the ecological components have been presented. The antiwear and antiseizure properties of investigated components were determined in the sliding steel-steel tribological couple with the use of the four-ball machine. The antiwear properties were estimated under constant load conditions and the antiseizure properties - under linear-increasing load of four-ball tribosystem. A chosen group of lubricants were estimated after mechanical constraints. The antiwear and antiseizure properties were tested again. The influence of components on the tribological characteristics was evaluated. The obtained results allowed to make the quantity selection of dispersing agent and quality-quantity selection of non-organic modifiers. Received grease has the tribological properties required for the real friction couple.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości tribologicznych smarów plastycznych przeznaczonych do pracy w niskich temperaturach, opracowanych w wyniku realizowanego projektu badawczego. Opracowane smary niskotemperaturowe (temperatura pracy tych smarów wynosi poniżej -45°C) zawierające zagęszczacz organiczny, jakim jest związek typu mydła oraz związek nieorganiczny, jakim jest modyfikowana krzemionka, zbadano zgodnie z normą polską oraz według testu zmodyfikowanego, opracowanego w ITeE, określając ich właściwości przeciwzatarciowe i przeciwzużyciowe. Porównano właściwości smarne smarów podstawowych z właściwościami smarnymi smarów zawierających dodatek przeciwzatarciowy.
EN
In this work the author presents the results of investigations of tribological properties of low-temperature greases, elaborated in the frame of research project. The operating temperature of elaborated low-temperature greases is below 45°C. The organic compound in the nature of soap and inorganic compound (modified silica) were used as a thickener. The investigations of antiwear and extreme pressure properties of greases were performed according to Polish standard and according to modified tribological test, elaborated in the ITeE. The lubricating properties of basis greases and greases containing lubricating additives were compared.
PL
W pracy podano charakterystykę żeli i substancji zagęszczających stosowanych w chemii gospodarczej. Przedstawiono charakterystykę celulozy i jej pochodnych, gum roślinnych, hydrokoloidów wytwarzanych przez drobnoustroje, ekstraktów z wodorostów oraz skrobi.
EN
Gels and thikeners used in hausehold chemistry are featured. Characteristic of cellulose and its derivatives, plant gums, hydrocolloids created by microbes, extracts from seaweeds, and starch are presented.
PL
W artykule oceniono wpływ rodzaju wybranych naturalnych i syntetycznych baz olejowych na zmianę właściwości tribologicznych otrzymanych smarów plastycznych. Badania weryfikujące przydatność olejów prowadzono z zastosowaniem standardowych testów tribologicznych rozszerzonych o badania w warunkach zacierania.
EN
In this paper the influence of a vegetable and sintetic oils bases type on the change of tribological properties of obtained greases was estimated. Tribological standard tests and tests with the possibility to continuously increase the load during a ran to verification of a oils suitability were carried on.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.