Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 98

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reklama
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Antyczna retoryka dostarcza wiedzy i narzędzi do analizy narzędzi i technik wykorzystywanych w marketingu. To przypuszczenie stanowi hipotezę roboczą niniejszego artykułu. Na istotność badań nad narzędziami retoryki (rozumianej jako komunikacja perswazyjna) wykorzystywanymi w reklamach wskazują antyczne założenia dotyczące celów i zastosowań tej dziedziny nauki. Celem podjętych badań jest sprawdzenie, czy narzędzia te pozwalają zidentyfikować, czym można wyróżnić się na rynku, zaobserwować reakcje odbiorców na poszczególne bodźce oraz jak kierować pozostałą częścią marketingu, aby firma zajmowała wysoką pozycję na rynku.
EN
Ancient rhetoric provides knowledge and tools to analyze the tools and techniques used in marketing. This assumption is the working hypothesis of this article. The importance of research on the tools of rhetoric (understood as persuasive communication) used in advertisements is indicated by ancient assumptions concerning the goals and applications of this field of science. The intention of the authors is to check whether these tools allow you to identify what can stand out on the market, observe recipients’ reactions to specific stimuli and how to manage the rest of the marketing so that the company has a high position on the market.
EN
The study identifies the factors that influence marketing through social media of users in the Vietnam market, conducted through qualitative and quantitative methods. The research results show that Intention to use social media marketing is directly affected by Attitude towards advertisement and Attitude to electronic words of mouth. Additionally, perceived usefulness, Search Level and Perceived risk are factors that directly affect Attitude towards advertisement. Whereas, material condition and perceived usefulness are factors that affect Attitudes towards electronic words of mouth. This study also provides some implications for marketers through social networks to increase the confidence and effectiveness of marketing campaigns and programs through this channel.
PL
W polsce rocznie sprzedaje się ok. 320 mln ton kruszyw. Zakładów górniczych produkujących kruszywo jest ok. 7 tys. Zatem jak dotrzeć do jak największej ilości klientów?
PL
Konsumenci coraz częściej zastanawiają się nad tym, co chcą zjeść i jakie produkty chcą mieć na swoich stołach. Wzrost świadomości wśród konsumentów przekłada się na większe zainteresowanie żywnością pochodzącą z krótkich łańcuchów dostaw. Obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie na żywność produkowaną w ramach rolniczego handlu detalicznego. Producenci żywności za pomocą reklamy, jako najprostszego sposobu komunikacji starają się zainteresować konsumentów swoją ofertą. Rozwój technologii wychodzi naprzeciw oczekiwaniom. konsumentów jak i producentów. Coraz większe znaczenie odgrywa marketing w social mediach.
EN
Consumers are increasingly thinking about what they want to eat and what products they want to have on their tables. Increased awareness among consumers translates into greater interest in food from short supply chains. We are observing an increasing demand for food produced as part of agricultural retail trade. Food producers, using advertising as the easiest way of communication, try to interest consumers in their offer. The development of technology meets the expectations of consumers and producers. Marketing in social media is becoming increasingly important.
PL
Jednym z istotniejszych wyzwań polskich miast – zwłaszcza tych, które aspirują do miana miasta inteligentnych – jest zrównoważone zarządzanie krajobrazem i przestrzenią. Te elementy środowiska mają duży wpływ na jakość życia mieszkańców oraz w znacznym stopniu decydują o charakterze miasta.
7
Content available Wizerunek mężczyzny w nazwach wódek
PL
Wstęp i cel: Analizie poddane zostaną nazwy wódek polskich i z krajów byłego Związku radzieckiego (Rosji, Białorusi, Ukrainy, Kirgizji, Kazachstanu) bezpośrednio wskazujące na adresata płci męskiej oraz z „męskimi treściami”. Artykuł jest próbą analizy wizerunku mężczyzny zawartego w nazwach wódek z uwzględnieniem podobieństw i różnic kulturowych. Materiał i metody: Realizacja celu badawczego będzie możliwa dzięki bogatemu materiałowi językowemu (688 przykładów) ilustrującemu nazewnictwo wódek na tak szerokim obszarze. Materiał do analizy zbierany był ze stron internetowych producentów wódek, portalu Międzynarodowego Konkursu Degustacyjnego „Лучшая водка года” oraz z branżowych katalogów on-line „Vodka Premium”. W analizie zastosowano językowo-kulturowe podejście. Wyniki: Przedstawiony w pracy materiał może być wykorzystywany w dalszych opracowaniach ogólnych i szczegółowych problemów z dziedziny semantyki i słownych znaków towarowych, przy opracowywaniu kursów specjalistycznych z zakresu znaków towarowych i nazewnictwa marketingowego oraz przy tworzeniu znaków towarowych, w szczególności napojów alkoholowych. Można go wykorzystać również w procesie nauczania języka rosyjskiego dorosłych. Podstawą tego pomysłu jest fakt, że język poprzez utrwalenie w sobie doświadczeń społecznych jest swoistą skarbnicą kultury. Alkohol zaś jest produktem, którego znaczenia jako czynnika kulturotwórczego w dziejach ludzkości nie sposób przecenić. Wnioski: Niezależnie od kraju pochodzenia z nazw wódek wyłania się pozytywny obraz mężczyzny. Wizerunek ten odpowiada pojęciu „prawdziwego mężczyzny” z takimi cechami, jak: sprawność fizyczna, wewnętrzna siła, pewność siebie, władza, męstwo, odwaga, odpowiedzialność, walka o słuszną sprawę, w obronie wyższych wartości itd. Odnaleziono również nazwy wódek ze wskazaniem na męskie rozrywki i sposób odpoczynku, który często nawiązuje do sportu, wędkowania, polowań. Znamienne jest, że w nazwach dotyczących odpoczynku ujawniły się różnice między Polską i pozostałymi krajami, z których nazwy wódek dużo bardziej eksponują takie formy spędzania czasu jak polowanie i łowienie ryb, chociaż myślistwo i wędkarstwo mają długą tradycję również w Polsce. Nieliczne, acz zauważalne nazwy wskazują na zainteresowania erotyczne i sprawność seksualną.
EN
Introduction and aim: The names of Polish vodkas and from the countries of the former Soviet Union (Russia, Belarus, Ukraine, Kyrgyzstan, Kazakhstan) will be analyzed directly indicating the male addressee and the “male content”. The article is an attempt to analyze the image of a man included in the names of vodkas, taking into account similarities and cultural differences. Material and methods: The implementation of the intended research goal will be possible thanks to the rich language material (688 examples) illustrating the naming of vodkas in such a wide area: Poland, Russia, Belarus, Ukraine, Kyrgyzstan, Kazakhstan. The material for analysis was collected from the websites of vodka producers, the portal of the International Tastes Competition “Лучшая водка года” and from the on-line catalogs “Vodka Premium”. The analysis uses a linguistic-cultural approach. Results: The material presented in the work can be used in further general and specific studies in the field of semantics and verbal trademarks. The results can be used in the development of specialist courses in the field of trademarks and marketing naming. In addition, the material can be used in the creation of trademarks, in particular alcoholic beverages. It can also be used in the process of teaching Russian to adults (due to the specificity of the product). The basis of this idea is the fact that language, by consolidating social experiences in itself, is a kind of cultural treasure. Alcohol is a product whose importance as a culture-creating factor in the history of mankind can not be overestimated. Conclusions: Regardless of the country of origin, a positive image of a man emerges from the names of vodka. This image corresponds to the concept of a “real man” with such features as: physical fitness, inner strength, self-confidence, power, bravery, courage, responsibility, fight for a just cause, in defence higher values, etc. The names of vodka have also been found with an indication of men's entertainment and rest, which often refers to sport, fishing, hunting. It is significant that the names referring to rest revealed differences between Poland and other countries, from which the names of vodkas much more exposed such forms of spending time as hunting and fishing, although hunting and fishing have a long tradition also in Poland. Few, though noticeable names indicate erotic interest and sexual performance.
EN
As a primary objective of this study, data were evaluated in the areas of advertising perception and the relationship between gender-generational characteristics was pointed out (generation Y and Z), moreover the selected types of advertising were mentioned. The types of advertising (advertising on TV, social networks, etc.) can acquire various forms (most annoying, most trusted, etc.) in gender-generational characteristics, which can affect the reputation of the organization. The data were obtained through a questionnaire research. The sample consisted of 296 responses. The data collection was implemented in early 2018. A significant difference was found in the perception of advertising in all dimensions among the categories of gender-generational characteristics except the 'most memorable'. Differential analysis was carried out, where significant differences occurred in a number of cases. Furthermore, a correspondent analysis was applied, in which the areas of perceptions of advertising had shown very close relations in several cases. The disadvantage of the research is that it is realized only in Slovakia.
PL
Jako główny cel tego badania oceniono dane w zakresie postrzegania reklamy oraz wskazano związek między cechami pokoleniowo-płciowymi (pokolenie Y i Z), ponadto wymieniono wybrane rodzaje reklamy. Rodzaje reklam (reklama w telewizji, portale społecznościowe itp.) mogą przybierać różne formy (najbardziej irytujące, najbardziej godne zaufania, itp.) w cechach płciowych, które mogą wpływać na reputację organizacji. Dane uzyskano za pomocą badań ankietowych. Próbka składała się z 296 odpowiedzi. Gromadzenie danych zostało wdrożone na początku 2018 r. Znaczącą różnicę stwierdzono w postrzeganiu reklamy we wszystkich wymiarach wśród kategorii cech pokoleniowych, z wyjątkiem "najbardziej zapadających w pamięć". Przeprowadzono analizę różnicową, w której znaczące różnice wystąpiły w wielu przypadkach. Ponadto zastosowano analizę korespondencyjną, w której obszary percepcji reklamy w kilku przypadkach wykazywały bardzo bliskie relacje. Wada badań polega na tym, że jest ona realizowana tylko na Słowacji.
9
Content available Radiologia w studiu projektowym
PL
Artykuł przedstawia przykład współpracy pomiędzy zakładem radiologii a studiem projektowym przy opracowaniu projektu opakowań serii kosmetyków. Zrealizowano pomysł, aby dla marki, która oferuje produkty pielęgnacyjne o wysokiej zawartości składników pochodzenia naturalnego, ilustracje lub fotografie na opakowaniach zastąpić rentenogramami roślin.
EN
The article presents an example of cooperation between a radiology department and a design studio when developing a cosmetics series packaging project. The idea was realized that for a brand that offers beauty products with a high content of natural ingredients, illustrations or photographs on packaging, replace with X-Ray images of the plants.
PL
Miasta jako skupiska ludzi stały się idealnym miejscem do wplecenia reklamy w ich krajobraz i trudno dziś sobie wyobrazić wielkie metropolie bez reklamowych bilbordów. W kulturze miasta, reklama stała się nieodzownym elementem krajobrazu, który odgrywa znaczącą rolę w życiu społecznym i kulturalnym mieszkańców, tworząc w ten sposób swoistą kulturę. Nieodłącznym elementem reklamy jest fotografi a, która wykorzystywana jest we wszelkiego rodzaju kreacjach, tworząc jeden z najważniejszych środków przekazu. Oglądając reklamy coraz częściej zwracamy uwagę nie tylko na to, co nam chcą sprzedać specjaliści od marketing, ale też jak chcą to zrobić oraz jakim kanałem informacyjnym do nas dotrzeć. Obecność reklamy w przestrzeni publicznej jest stałym elementem, który wpływa na rozwój oraz identyfi kację danego miasta.
EN
Cities, as the centres for the people’s existence, have become an ideal place for interweaving the commercial into their landscape. Advertisement has become a part of our lives and one cannot imagine today’s metropolis without billboards. In the culture of the city, the commercial has started to be an integral part of the city landscape which used to play an important role in social and cultural life of citizens creating by that a specifi c culture. Photography,invariably linked with advertisement, might be manifested by all sorts of creative actions, forming one of the most important means of creative expression. While watching commercials, we tend to notice not only what marketing profesionals are trying to sell but also how they are going to introduce the product. Advertisement is associated with a public space, infl uences its development and arrangement.
PL
Reklama jest podstawową formą komunikowania się przedsiębiorstwa ze swoim otoczeniem. O ile forma i nośniki reklamy nieustannie się zmieniają, o tyle jej główne cele oraz pełnione przez nią funkcje nie ulegają tak gwałtownym zmianom w czasie. Dlatego zrozumienie istoty pojęcia reklamy, pełnionych przez nią funkcji oraz głównych celów wpływa na sposób postrzegania wagi tego narzędzia komunikacji. W niniejszym artykule przybliżono istotę procesu komunikowania, usytuowano w nim reklamę i wyróżniono ją z pozostałych narzędzi systemu komunikowania marketingowego. Następnie przedstawiono jej główne cele, w oparciu o modele oddziaływania przedsiębiorstwa na zachowanie konsumenta: AIDA, DAGMAR, model hierarchii efektów, koncepcja H. Krugmana, macierz FBC. Pełnione funkcje reklamy w procesie komunikowania zostały zestawione na dwóch płaszczyznach: (1) opierającej się na koncepcji etapów życia produktów oraz (2) etapów podejmowania decyzji przez konsumentów.
EN
The advertisement is a basic form of communication between company and their business environment. The form and the media are not so standard as the main objectives and the functions of this communication form. The correct understanding the essence of the concepts, functions and main goals of advertisement allows to perceive the importance of this communication tool. In this article, the main objectives have been presented based on the following models of consumer behavior: AIDA, DAGMAR, effects model, H. Kurgman’s model and FBC. The functions of advertisement are presented from two perspectives: (1) Product Life Cycle Stages and (2) the consumer decision making process.
13
Content available Etyczne i prawne aspekty reklamy
PL
W globalnej gospodarce ważne jest nie tylko wykonanie produktu czy usługi, ale także zainteresowanie nimi klientów. W pogoni za ich zdobyciem wytwórcy podejmują działania, na które możemy spojrzeć pod kątem standardów etycznych i prawnych. Autorzy podejmują ten problem, próbując przybliżyć czytelnikowi wymagania istniejące w tym zakresie w Polsce, przywołując wiele unormowań prawnych i normatywnych dokumentów etycznych. Znajdziemy tu także uwagi dotyczące reklamy papierosów i wyrobów alkoholowych oraz ogólne spostrzeżenia związane z jakością reklamy.
EN
In the global economy, it is not only important to provide a service or product but also to attract the interest of clients. In order to appeal to clients, the creators undertake actions that can be looked at through the aspect of legal and ethical standards. The authors tackle this problem and attempt to acquaint the reader with the requirements related to these issues in Poland. They provide examples of a variety of legal and normative ethical documents. Some comments related to cigarette and alcohol advertisements can also be found here, as well as general observations about the quality of advertising.
EN
The article is aimed at the disclosure and analysis of the role and place of the Internet tools in advertising and promoting of goods and services by marketers and their impact on sales. So, the article determines the essence of advertising on Internet, theoretical, methodological and practical issues of development and functioning of Internet advertising and, in particular, the use of Internet advertising as the means of promoting products and services. The development of online advertising is analyzed in global and national scope and trends are highlighted. Also, the forecast of total worldwide retail Internet sales till 2020 (which is expected to increase twice) is represented. The model of main features, which characterize Internet trade and marketing, is designed by the authors and represented. The main and most innovative Internet advertising instruments are described and characterized. The issues related to the differences between means, types, advantages and disadvantages of the Internet marketing were described. Also the main advantages (benefits) and challenges (difficulties) of Internet tools for advertising and promoting products are described, detailed and ranked by their importance for business. Thus, it was found out that the main risks and difficulties of the Internet tools for advertising and promoting products are: cyber risks, high competition and the choosy behavior of consumers. Those factors deserve close attention from the marketers.
EN
Outdoor advertising has a significant impact on the urban landscape. It has become an inherent and integral element of cities in Poland. Investors treat the outdoor advertising as a direct mean of communication about their products with customers. The advertisements indicate the location, promote a brand, mark, and image of the company. On the other hand, advertising often impairs the value of cultural and natural heritage of the site and it affects the spatial order. Outdoor advertisements, in a free market economy conditions, are difficult to control by the local authorities. However, cities increasingly recognize the problem of intensive and chaotic advertising. Cities defend their open spaces against excessive advertising by implementing local laws and resolutions defining the rules and conditions for situating advertisements, also known as “cultural park” resolutions. This article aims to assess the impact of advertising on the urban landscape from the perspective of public and private interests. Private interest is understood primarily in economic terms. In contrast, the public interest is widely perceived as cultural benefits, affecting the quality of life, improving the aesthetics, including economic aspects. The analysis shows that restrictions improve public interest, without significant adverse effects on private interests.
PL
Reklama zewnętrzna wywiera znaczny wpływ na krajobraz miasta, jest jego nieodłącznym i integralnym elementem. Przez inwestorów jest traktowana jako przekaźnik informacji o produkcie, który dociera w sposób bezpośredni do klientów. Jej zadaniem jest wskazanie lokalizacji, a także promocja marki, znaku i wizerunku firmowego. Z drugiej strony, reklama niejednokrotnie zaburza wartości kulturowe i przyrodnicze danego miejsca oraz wpływa na ład przestrzenny. Kontrola umieszczania reklam i oznakowania zewnętrznego w warunkach gospodarki wolnorynkowej jest procesem trudnym do opanowania. Miasta coraz częściej dostrzegają problem chaosu reklamowego. Bronią się przed nim za pomocą uchwał określających zasady i warunki sytuowania reklam, a także tworząc parki kulturowe. Celem artykułu jest ocena wpływu reklam na krajobraz miast z perspektywy interesu publicznego i prywatnego. Interes prywatny jest rozumiany przede wszystkim poprzez korzyści ekonomiczne. Natomiast interes publiczny jest postrzegany szerzej jako korzyści kulturowe, wpływające na jakość życia i funkcjonowania jednostki w społeczeństwie, poprawę estetyki, ale również aspekty ekonomiczne. Z analizy wynika, że na ograniczeniach najbardziej korzysta interes publiczny, bez znaczących negatywnych skutków dla interesu prywatnego.
16
Content available Wymiary komunikacji marketingowej w reklamie
PL
Niniejsza praca odnosi się do wpływu przekazu reklamowego na zachowania konsumentów oraz koncepcji treści informacyjnej reklamy (w tym metod wykorzystywanych do jej mierzenia). Następnie artykuł przedstawia wprowadzenie do zagadnień związanych z komunikacją marketingową, wraz z omówieniem wymiarów, jakich można użyć do jej analizy. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na dostosowanie informacyjnego oraz komunikacyjnego wymiaru reklamy do segmentu rynku, na którym działa sprzedawca.
EN
This paper refers to the influence of advertising on consumer behavior and the concept of the information content of the advertisement (including the methods applied to measure it). Subsequently, the article provides an introduction to the issues related to marketing communications, along with a discussion of dimensions that can be used for the analysis. The aim of this article is therefore to draw attention to the adaptation of information and communication to the buyer segment targeted by the advertisement.
17
EN
The article deals with the essence and role the asymmetry of information on the tourist market, reasons for its objectivity and subjectivity, the need to reduce it (or even liquidate) for development of the tourist market. It is proposed to use the information signals as a means for reducing the asymmetry of information. Advertisement is studied as one of the most common information signals for reducing the asymmetry of information. The model for formation of complex advertising products is proposed. Its use for advertisement creation will reduce the asymmetry of information to a minimum and, hence, will increase the number of customers and sales volumes of tourism products. The methodical approach for assessing the usefulness (quality) of advertising for reduction of the information asymmetry depending on cost efficiency for the creation and distribution of advertising means.
PL
Przedmiotem artykułu jest istota i rola asymetrii informacji na rynku turystycznym, przyczyny jej obiektywizmu i subiektywizmu, oraz konieczność jej redukcji (likwidacji) dla rozwoju rynku turystycznego. Proponuje się wykorzystanie sygnałów informacyjnych jako środka zmniejszania asymetrii informacji. Reklama jest badana jako jeden z sygnałów informacyjnych zmniejszających asymetrię informacji. Zaproponowany został model tworzenia złożonych produktów reklamowych. Jego wykorzystanie do tworzenia reklam zmniejsza asymetrię informacji do minimum, a tym samym zwiększa liczbę klientów i wielkość sprzedaży produktów turystycznych. Zastosowano metodyczne podejście do oceny użyteczności (jakości) reklamy w celu zmniejszenia asymetrii informacji w zależności od efektywności kosztowej tworzenia i dystrybucji reklam.
EN
Internet of Things (IoT) affects different areas of human activities: everyday life of ordinary citizens, work style of marketing teams, factories and even entire cities. Large companies try to implement the technology in their marketing strategy that reshapes not only communication style and product promotion but consumers’ expectations, perceptions and requirements towards companies. IoT is expected to become a huge network that will encompass not only smart devices but significantly influence humans’ behavior, in this particular case – decision making style in different phases of purchase process. Therefore, the need for comprehensive scientific research is necessary. The issue needs to be reviewed from various points of view, such as opportunities, advantages, disadvantages, legal and technical considerations. The paper is an attempt to review different aspects of using Internet of Things for marketing purposes, identify some of the major problems and present possible ways of solution.
PL
Rzeczy (ang. Internet of Things) wpływa na różne obszary działalności człowieka: życie codzienne zwykłych obywateli, styl pracy zespołów marketingowych, fabryk, a nawet całych miast. Duże firmy starają się wdrożyć tę technologię w swojej strategii marketingowej, która przekształca nie tylko styl komunikacji i promocji produktów, ale również oczekiwania, wyobrażenia konsumentów i wymagania wobec firm. Zapowiada się na to, że Internet rzeczy może stać się ogromną siecią, która obejmie nie tylko inteligentne urządzenia, ale będzie mogła również istotnie wpływać na zachowanie ludzi – w analizowanym w artykule przypadku – wpływać na podejmowanie decyzji w różnych fazach procesu zakupowego. W związku z tym powstaje zapotrzebowanie na kompleksowe badania naukowe obejmujące zagadnienia dot. Internetu Rzeczy. Zagadnienie to powinno zostać zweryfikowane z różnych punktów widzenia oraz dotyczyć kwestii takich jak: możliwości wykorzystania tej technologii, jej zalety oraz wady, uwarunkowania prawne i techniczne. Referat zawiera przegląd różnych aspektów związanych z korzystaniem z technologii Internetu rzeczy w celach marketingowych, identyfikację głównych problemów związanych z ich użytkowaniem i możliwych obecnie sposobów ich rozwiązania.
19
Content available remote Gminna uchwała krajobrazowa – od teorii do praktyki
PL
Uchwała krajobrazowa jest jednym z nowych dokumentów planistycznych wprowadzonych Ustawą z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi krajobrazu. Jest rodzajem specuchwały, która może w istotny sposób przyczynić się do poprawy ładu wizualno-przestrzennego gmin. Celem jej wprowadzenia jest możliwość określenia wiążących zasad lokalizacji nośników reklamowych, obiektów małej architektury i ogrodzeń wraz ze wskazaniem standardów jakościowych i ilościowych dla tych elementów zagospodarowania. Szczególnie istotna jest możliwość ograniczenia chaosu reklamowego, który wpływa negatywnie na wizerunek gmin. Wielu autorów podkreśla, że reklamy są jednym z istotnych elementów wizualnego skażenia przestrzeni [np. Nawrocki 2011; Jana, De 2015; Portella 2016]. Problem występowania tego zjawiska jest wynikiem braku odpowiednich regulacji prawnych [Listwan-Franczak, Franczak 2015]. Nowy instrument planistyczny będący aktem prawnym, obejmującym cały obszar gminy w jej granicach administracyjnych wydaje się być o wiele bardziej skutecznym narzędziem od dotychczasowych uregulowań. Ustawa daje bowiem gminom możliwość pobierania opłaty reklamowej, a także daje narzędzia egzekucji w przypadku sytuowania reklam niezgodnie z nowymi przepisami.
EN
The landscape resolution is one of the new planning documents introduced by the Act of 24 April 2015 amending certain acts in connection with the strengthening of the tools of landscape protection. It is a kind of special law, which can make a significant contribution to improving the governance of visual resources of communities. The main aim of the new planning document is the ability to determine binding rules of the location of advertising media, small architectural elements and fencing and its qualitative and quantitative standards. The possibility of adopting a new document by local governments was introduced less than a year ago and therefore there is not too many examples of applications of the new legislation. Despite the modest achievements some differentiation in the approach to both the content and procedure for preparing the document can be observed. The aim of the paper is to present selected examples of current achivements of municipalities on the issue of regulating location and standards of small architectural elements, fencing and advertising.
PL
W artykule zaprezentowano ocenę zawartości i aspektu etycznego materiałów reklamowych związanych z turystyką na podstawie zrealizowanych badań własnych. Przedstawiono w nim uzyskane wyniki badań ankietowych dotyczących zawartości i aspektu etycznego materiałów reklamowych związanych z turystyką oraz ich analizę opinii.
EN
The article presents an assessment of the content and the ethical aspect of advertising materials related to tourism on the basis of completed studies of their own. It presents the results of surveys on the content and the ethical aspect of advertising materials related to tourism and analysis of opinion.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.