Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  structural studies
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W publikacji opisano wyniki prac konstrukcyjnych i technologicznych dotyczących modyfikacji sposobu wytwarzania wykroju matryc do kucia kołnierza zaczepu budowlanego Putanker 2,5 T poprzez wgłębianie na gorąco. Hartowanie matrycy następowało z temperatury wgłębiania, aby wyeliminować dodatkowy proces nagrzewania do temperatury hartowania matryc. W celu oceny, czy nie wystąpiły pęknięcia po próbie wgłębiania oraz skutków procesu hartowania i odpuszczania, wykonano badania metalograficzne (obserwacje struktury za pomocą mikroskopu świetlnego – LM i skaningowego mikroskopu elektronowego – SEM oraz pomiary twardości metodą Vickersa HV 1). Materiałem matryc była stal narzędziowa do pracy na gorąco Orvar Supreme (odpowiednik stali WCLV). Zaprojektowano przyrząd do prowadzenia prób wgłębiania na próbkach krótkich o wymiarach φ64x35 mm z otworem φ14 mm, które służyły do wstępnych prób wgłębiania. Celem tych prób była weryfikacja konstrukcji przyrządu ze względu na zniekształcenia próbek na średnicy zewnętrznej po próbie wgłębiania oraz ocena skutków procesu hartowania i odpuszczania prowadzonych bezpośrednio po wgłębianiu na gorąco. Docelowe próby wgłębiania prowadzono na próbkach długich o wymiarach φ64x109 mm z otworem φ14 mm mocowanych w przyrządzie w tulei ustalającej. Próbki te po próbie wgłębiania, usunięciu warstwy odwęglonego materiału, korekcie płaskości powierzchni czołowej oraz po przecięciu na pół stanowiły gotowe matryce do kucia zaczepów budowlanych Putanker 2,5 T. W wyniku hartowania próbek długich z temperatury wgłębiania wynoszącej 1050°C w oleju, a następnie ich odpuszczaniu przy temperaturze 570°C w ciągu 2 godzin uzyskano materiał o średniej twardości wynoszącej 607 HV 1 (ok. 56 HRC), która jest wymagana dla matryc do kucia zaczepów Putanker 2,5 T.
EN
This article describes the results of design and technological work concerning modification of the method of manufacturing die impressions for forging the flange of a Putanker 2.5 T construction anchor by hot hobbing. Die quenching took place from hobbing temperature in order to eliminate the additional process of heating to die quenching temperature. In order to assess whether cracks occurred after the hobbing trial and the effects of the quenching and tempering process, metallographic studies (observations of structure using a light microscope – LM and scanning electron microscope – SEM as well as Vickers HV 1 hardness measurements). The die material was Orvar Supreme hot-work tool steel (the counterpart of WCLV steel). An instrument was designed for conducting hobbing tests on short samples with dimensions φ64x35 mm with a φ14 mm hole, which served for preliminary hobbing tests. The goal of these tests was to verify the instrument’s design in terms of sample deformation on the exterior diameter after the hobbing test as well as to assess the effects of the quenching and tempering process performed immediately after hot hobbing. The target hobbing tests were conducted on long samples with dimensions φ64x109 mm and φ14 mm hole fastened in the instrument’s fastening sleeve. After the hobbing tests and removal of the layer of decarbonized material, correction of face surface flatness and being cut in half, these samples constituted ready dies for forging of Putanker 2.5 T construction anchors. As a result of quenching of long samples from hobbing temperature equal to 1050°C in oil, followed by their tempering at 570°C for 2h, material with an average hardness of 607 HV 1 (approx. 56 HRC) was obtained, and this hardness is required for dies used to forge Putanker 2.5 T anchors.
PL
Połączenie podbudowy protetycznej z warstwą porcelany ma znaczący wpływ na jakość uzupełnienia dentystycznego. Rozwój selektywnej laserowej mikro metalurgii proszków, przyczynił się do rozpoczęcia badań tej technologii w dziedzinie techniki dentystycznej. W artykule przedstawiono ocenę wpływu kondycjonowania piaskiem Al2O3 o gradacji: 50μm, 110μm, 250μm, powierzchni spieków przygotowanych laserowo, na klasę połączenia z fazą licującą. Wnioski zostały formułowane na podstawie wyników z przeprowadzonych pomiarów chropowatości i falistości powierzchni spieków laserowych.
EN
The foundation prosthetic connection with a layer of porcelain has a significant impact on the quality of the dental supplement. The development of selective laser micro powders metalurgy, has contributed to the start of the examination of this technology in the field of dental technology. The article presents an impact assessment conditioning sand Al2O3 grit : 50μm, 110 μm, 250 μm, laser- sintered surface prepared, class connection with the phase of the veneering. Proposals were formulated based on the results of the measurements of roughness and waviness floor space laser sintered.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań strukturalnych oraz magnetycznych kompozytów otrzymanych na bazie stopu o składzie chemicznym Fe67Co10Ni1W2B20 i żywicy epoksydowej. Badane próbki miały kształt walców oraz posiadały ten sam udział objętościowy żywicy epoksydowej (klej Epidian 100). Wytworzony stop o składzie chemicznym Fe67Co10Ni1W2B20 został niskoenergetycznie rozkruszony w moździerzu, a następnie poddany analizie sitowej i podzielony na trzy frakcje: 20-50 µm, 50-100 µm oraz 100-200 µm. Tak otrzymane proszki stopów zostały połączone z żywicą epoksydową. Określono wpływ wielkości cząstek proszku i osnowy na właściwości magnetyczne kompozytów.
EN
The paper presents the results of the structural and magnetic studies of composites obtained on the Basic of the alloy Fe67Co10Ni1W2B20 and epoxy resin (glue Epidian 100). The resulting alloy with chemical composition Fe67Co10Ni1W2B20 was low-energy crushed in a mortar, and then subjected to a sieve analysis and divided into three fractions: 20-50 microns, 50-100 microns and 100-200 microns. The thus obtained alloy powders were combined with an epoxy resin. Were identified: powder particle size and the magnetic properties of the matrix composites.
EN
The paper presents the results of structural investigations of hardeners with different hardening rate for geopolymer binder system Geopol, manufactured by the Sand-Team Company. Studies have shown that these hardeners have similar chemical structures and that the hardening rate of the binder depends on the proper selection of the proportions of the respective components.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań strukturalnych serii utwardzaczy o różnej szybkości utwardzania przeznaczonych dla spoiwa geopolimerowego produkcji firmy Sand Team. Przeprowadzone badania wykazały, że utwardzacze mają zbliżoną strukturę chemiczną, a szybkość utwardzania zależy od doboru właściwych proporcji poszczególnych składników.
EN
This paper presents the results of structural-type studies of resol phenolic resin used for the preparation of molding and core sands exposed to air. The FTIR study was carried out using a transmittance technique. Recorded changes in the IR spectra of resin can indicate a progressive polycondensation process, the consequences of which being changes in the aromatic rings of methylene bridges (among others).
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań strukturalnych żywicy fenolowej typu rezolowego stosowanej do sporządzania mas formierskich i rdzeniowych, poddanej działaniu powietrza atmosferycznego. Badania prowadzono metodą FTIR z zastosowaniem techniki transmisyjnej. Zarejestrowane zmiany w widmach IR żywicy mogą świadczyć o postępującym procesie polikondensacji, którego konsekwencją są m.in. zmiany w obrębie mostków metylenowych pierścienia aromatycznego.
PL
Anionomery poli(uretanowo-dimetylosiloksanowe) (PUR-PDMS) otrzymano metodą 3- lub 4-etapową, przy użyciu diizocyjanianu izoforonu (IPDI) i poli(oksytetrametyleno)diolu (PTMG), którego część zastępowano polidimetylosiloksanami (PDMS) różniącymi się strukturą łańcucha. W charakterze związku jonogennego wbudowującego się do łańcucha poliuretanu użyto kwasu 2,2-bis(hydroksymetylo)propionowego (DMPA), neutralizowanego trietyloaminą (TEA), przedłużaczem zaś była etylenodiamina (EDA). Strukturę otrzymanych polimerów potwierdzono analizą widm IR. Metodą chromatografii żelowej (GPC) wykazano zasadnicze różnice w rozkładzie ciężaru cząsteczkowego anionomerów syntezowanych z udziałem a,w-dihydroksypolidimetylosiloksanu i dihydroksysiloksanu, w którym obie pierwszorzędowe grupy -OH były usytuowane na jednym końcu łańcucha. Metodą DSC stwierdzono ograniczony stopień separacji fazowej w uzyskanych anionomerach, na co wskazywała obecność dwóch obszarów związanych z przejściami fazowymi II rodzaju, którym przypisano temperaturę zeszklenia w zakresie Tg1 = -27— -30 °C — odpowiadającym przemianom w segmentach elastycznych oraz w zakresie Tg2 = 52—72 °C, charakterystycznym dla przemiany fazowej zachodzącej w obrębie segmentów sztywnych. Wykazano przy tym szczególnie wyraźny plastyfikujący wpływ PDMS, charakteryzującego się obecnością grup hydroksylowych po jednej stronie łańcucha.
EN
Poly(urethane-dimethylsiloxane) anionomers (PUR-PDMS) were synthesized in two- or three-stage process, with the use of isophorone diisocyanate (IPDI) and poly(oxytetramethylene)diol (PTMG), partially replaced by polydimethylsiloxane diols (PDMS) with different chain structures. 2,2-bis(hydroxymethyl)propionic acid (DMPA) neutralized with triethylamine (TEA) was used as the ionogenic component built into the polyurethane chain and ethylenediamine (EDA) as the extender. The structure of the synthesized polymers was confirmed by FT-IR analysis. By using gel permeation chromatography (GPC) method, the basic differences in molecular weight distribution of the anionomers synthesized with a,w-dihydroxy polydimethylsiloxane and dihydroxysiloxane with both primary -OH groups located at the same end of the chain. From DSC studies it was found that the obtained anionomers show a limited degree of phase separation, which was indicated by the presence of two regions associated with second order phase transitions. They were ascribed to the glass transition temperatures in the range of Tg1 = -27— -30 °C, corresponding to soft segments transitions and Tg2 = 52—72 °C, related to the phase transitions of hard segment domains. A particularly pronounced plasticizing effect was demonstrated by PDMS with two hydroxyl groups at one side of the chain.
PL
Mezoporowate materiały to obecnie jedna z najbardziej rozwijających się dziedzin. Materiały te charakteryzują się średnicą porów od 2 do 50 nm. Wśród nich najbardziej interesującą ze względu na swoje właściwości i zastosowanie (między innymi w katalizie, sorpcji, medycynie, fotowoltaice) jest mezoporowata krzemionka. Materiały te syntezuje się zazwyczaj przy użyciu tetraetoksysilanu, bądź tetrametoksysilanu oraz różnego rodzaju środków strukturyzujących. Wadą prowadzonej w ten sposób syntezy jest fakt, że przy usuwaniu surfaktantów lub templatów z otrzymanego materiału dochodzi do jego zanieczyszczenia grupami organicznymi. Dlatego też proponuje się inne rozwiązanie, mianowicie, otrzymanie mezoporowatej krzemionki bez użycia środków strukturyzujących poprzez hydrolityczną kondensacje oktawodorooktasilseskwioksanu, który przenosi swoje niezwykle obiecujące własności na powstały materiał. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań strukturalnych i porowatości mezoporowatej krzemionki otrzymanej w wyniku hydrolitycznej kondensacji.
EN
Mesoporous materials are nowadays one of the most developing fields. This type of materials contains pores with diameters between 2-50 nm. Among them the most interesting create mesoporous silica. because of its properties and applications (such as in catalysis, sorption, medicine, environmental control, photovoltaics). Mesoporous silicas were usually synthesized using tetraethoxysilane or tetramethoxysilan and various types of structuring agents. A disadvantage of such approach is the fact that obtained material may be contaminated with organic groups. Therefore, it is proposed different solution, obtaining mesoporous silica without the use of structuring agents, by hydrolytic polycondensation of octahydridooctasilsesquioxanes. Its properties are transferred on obtained material. In presented work there are showed structural research on obtained mesoporous silica.
8
Content available remote Otrzymywanie czarnych szkieł na bazie silseskwioksanów drabinkowych
PL
W pracy przedstawiono sposób otrzymywania homogenicznych czarnych szkieł na bazie silseskwioksanów drabinkowych. Przeprowadzone badania strukturalne (XRD, MIR) otrzymanych metodą zol-żel kserożeli wykazały, że charakteryzują się one budową drabinkową. W celu uzyskania czarnych szkieł otrzymane kserożele w formie litego materiału wypalono w atmosferze ochronnej w temp. 800°C (temperatura dobrana na podstawie badań DTA). Badania strukturalne (XRD, MIR) wykazały, że po wypaleniu otrzymano w pełni amorficzne czarne szkła.
EN
The paper presents a method for obtaining homogenous black glasses based on ladder-like silsesquioxanes. The structural research (XRD, MIR) of xerogels obtained by using a sol-gel method evidenced their ladder-like structure. In order to obtain black glasses, solid materials of dried xerogels were burned in an inert atmosphere at 800°C: the temperature was selected basing on DTA studies. Structural studies (MIR, XRD) after the burning shown that the resultant black glasses were fully amorphous.
EN
In this review several applications of 31P high resolution solid state NMR spectroscopy in structural studies of bioorganic samples is reported. The problem of pseudopolymorphism of bis[6-O,6_-O-(1,2:3,4-diisopropylidene-_-D-galactopyranosyl) phosphorothioyl] disulfide 1 and application of 31P CP/MAS experiment to investigate of this phenomenon is discussed. The influence of weak C-H___S intermolecular contacts on molecular packing of 1,6-anhydro-2-O-tosyl-4-S-(5,5-dimethyl-2-thioxa-1,3,2-dioxaphosphorinan-2-yl)- _-D-glucopyranose 2 and SP, RP diastereomers of deoxyxylothymidyl-3_-O-acetylthymidyl (3_,5_)-O-(2-cyanoethyl) phosphorothioate 3 and their implication on 31P NMR spectra is shown. The final part of review describes the recent progress in structural studies of O-phosphorylated amino acids (serine, threonine, tyrosine), relationship between molecular structure and 31P chemical shift parameters _ii and influence of hydrogen bonding on values of principal elements of chemical shift tensor.
10
Content available remote Struktura odlewów kompozytowych stop AlMg10 - cząstki SiC
PL
Przedstawiono wyniki badań strukturalnych kompozytu otrzymanego przez mechaniczne mieszanie ciekłego stopu AG10 z cząstkami SiC. Badania strukturalne prowadzono przy użyciu mikroskopii optycznej i mikroskopii elektronowej. Oceniono rozkład cząstek SiC w objętości osnowy oraz zidentyfikowano fazy występujące na granicy rozdziału osnowa-zbrojenie.
EN
The have been presented the results of structural investigations of a composite obtained by mechanical mixing of liquid AG10 alloy and SiC particles. The structural investigations have been carried out by means of optical and electron microscopy. Distribution of SiC particles in the volume of matrix has been determined and the phases occurring at the matrix/reinforcement interface have been identified.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.