Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zmiana temperatury
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedmiotem rozważań zaprezentowanych w pracy są przemieszczenia i naprężenia w elementach stalowych dźwigarów kratowych, spowodowane zmianami temperatury zewnętrznej i nierównomiernym rozkładem temperatur wewnątrz hali. Wielodniowe pomiary przemieszczeń stalowych, kratowych dźwigarów dachowych dużej rozpiętości połączone z pomiarami temperatury w przestrzeni hali i w różnych punktach dźwigarów wykazały znaczący wpływ nierównomiernego rozkładu temperatur na przemieszczenia. Zmierzone wartości przemieszczeń zostały porównane z przemieszczeniami otrzymanymi drogą symulacji numerycznych, w których danymi wejściowymi były pomierzone temperatury. Poza przemieszczeniami w pracy przeanalizowano także wzrost naprężeń w wybranych elementach dźwigara kratowego, spowodowany nierównomiernym rozkładem temperatur. Oceniono destrukcyjny wpływ temperatury na stan wytężenia analizowanych stalowych dźwigarów kratowych.
EN
The subject of considerations presented in the work are displacements and stresses in steel elements of truss girders, caused by changes in the external temperature and uneven distribution of temperatures inside the hall. Multi-day measurements of displacement of steel, large-span truss roof girders combined with temperature measurements in the hall space and at various points of the girders showed a significant influence of uneven temperature distribution on the displacements. The measured displacement values were compared with the displacements obtained by numerical simulations, in which the input data were measured temperatures. In addition to displacements, the increase of stress in selected elements of the truss girder, caused by uneven temperature distribution, was also analyzed in the paper. The destructive effect of temperature on the strain and stress state of the analyzed steel truss girders was assessed.
2
Content available remote Problemy techniczne stosowania ciemnych tynków
PL
W warstwowych konstrukcjach zespolonych mogą pojawić się duże naprężenia wywołane zmianą temperatury nie tylko wtedy, gdy konstruktorzy nie zadbali o swobodę deformacji całej konstrukcji czy jej fragmentu. Bardzo duże naprężenia mogą wystąpić także wtedy, gdy poszczególne elementy konstrukcji lub ich części zostały wykonane z materiałów o różnym współczynniku liniowej rozszerzalności termicznej. Taki przypadek został zaprezentowany w artykule. Wyprowadzono wzory analityczne na naprężenia i przemieszczenia wywołane zmianą temperatury w dwuwarstwowym pręcie zespolonym wykonanym z materiałów o różnym współczynniku liniowej rozszerzalności termicznej. Poprawność wyprowadzonych wzorów analitycznych zweryfikowano na wybranych przykładach za pomocą symulacji numerycznych. Wykazano, że zmiana temperatury może doprowadzić do znacznego zwiększenia naprężeń w obu warstwach elementu zespolonego.
EN
Significant stresses evoked by the temperature change can appear in layered, composite constructional members not only in cases when the designers have forgotten to ensure the freedom of deformations of the whole structure or its segment. Comparatively large stresses can appear also when particular structural members or their parts were fabricated from materials of different coefficients of thermal expansion. Such a case is presented in this paper. Analytical formulae on stresses and displacements evoked by the temperature change in two layered, composite rod fabricated from materials of different coefficients of thermal expansion is presented. Correctness of the derived formulae has been verified on the chosen examples by means of numerical simulations. It has been revealed that in some circumstances a temperature change can lead to the significant increase of stresses in both layers of the composite, structural member.
4
Content available remote Wpływ gwałtownej zmiany temperatury na stan wytężenia silosów stalowych
PL
Zmiana temperatury może być istotnym czynnikiem wpływającym na stan wytężenia ścian silosów stalowych, a w pewnych okolicznościach może się stać przyczyną awarii tych konstrukcji. Punkt 5.6 normy obciążeniowej EN 1991-4:2006 zawiera zapisy dotyczące wzrostu naprężeń w elementach konstrukcyjnych silosu spowodowanego różnicą temperatury materiału składowanego i płaszcza silosu. Norma podaje wzór na wzrost parcia poziomego w silosie wypełnionym materiałem sypkim w warunkach pojawienia się różnicy temperatury między ścianami silosu a materiałem składowanym. W artykule przedstawiono wyprowadzenie tego wzoru oraz dyskusję na temat określenia efektywnego modułu sztywności materiału składowanego EsU. Ilustracją rozważań teoretycznych zawartych w artykule są wybrane przykłady analiz wzrostu wytężenia ściany silosu w efekcie jej ochłodzenia. Rozważono silosy o różnej smukłości oraz różne współczynniki tarcia materiału składowanego o ścianę. Obliczenia wykazały, że gwałtowne ochłodzenie ściany silosu stalowego może skutkować wzrostem parcia poziomego nawet o 27% i w ostateczności awarią.
EN
The temperature change can be an essential factor affecting the state of effort of steel silo walls. In some circumstances it could even be the main cause of the failure of such structures. The clause 5.6 of the load standard EN 1991-4:2006 includes provisions which refer to the stress increase in structural members evoked by the temperature difference between the silo wall and the stored material. The standard presents the formula on increase of horizontal pressure as a result of the temperature difference between the silo wall and the stored material. The derivation of this formula and the discussion on the determination of the unloading effective elastic modulus of the stored solid EsU were presented in this work. Theoretical considerations are exemplified by chosen examples showing the effort increase of the silo wall as a result of its cooling. Silos of different slendernesses and of different coefficients of wall friction were considered. Calculations have revealed that the sudden temperature drop of the silo wall can lead even to the 27% increase of horizontal pressure and consequently to its failure.
PL
Na drodze analizy numerycznej określono wpływ rozpiętości i sztywności przęsła oraz długości i średnicy pali, a także zróżnicowanych warunków gruntowych na przemieszczenia jednoprzęsłowego zintegrowanego obiektu mostowego, spowodowane zmianami temperatury otoczenia oraz siłami hamowania pojazdów.
EN
Effect of the span length and stiffness as well as the pile length and diameter and the soil conditions on the displacements of one-span integral bridge structure taking into account the change of ambient temperature and vehicle braking forces is analyzed using computer technique.
PL
W pracy podjęto próbę zastosowania sztucznych sieci neuronowych do modelowania rozkładu temperatury w zrębkach suszonych konwekcyjnie. W modelu uwzględniono cztery zmienne wejściowe: temperaturę czynnika suszącego, początkową zawartość wody, wymiary zrębka, czas suszenia oraz jedna wyjściową - temperaturę materiału. Do budowy modelu posłużyły wyniki badań procesu konwekcyjnego suszenia zrębków wierzby, w trzech temperaturach: 50, 60 i 70°C, w suszarce z wymuszonym obiegiem powietrza. Podczas suszenia, w równych odstępach czasowych, określano zawartość wody i temperaturę materiału. Sformułowany model w oparciu o sztuczne sieci neuronowe został wybrany na podstawie najmniejszej wartości błędu średnio kwadratowego dla zbioru walidacyjnego. Następnie model ten poddano testowaniu i weryfikacji za pomocą wyników pomiarów wykonanych w takich samych warunkach jak opisane powyżej. Stwierdzono, że model poprawnie opisuje kinetykę zmian temperatury materiału w zależności od wybranych czterech czynników wejściowych.
EN
The paper demonstrates an attempt to employ artificial neural networks to model temperature distribution in chips being dried in the convection process. Four input variables were taken into account in the model: drying medium temperature, initial water content, chip dimensions and drying time, and one output variable - material temperature. Examination results for willow chips convection drying process, carried out at three temperature values: 50, 60 and 70°C in a drier with forced air flow were used to build the model. During drying the researchers were determining water content and material temperature at equal time intervals. The model formulated using artificial neural networks was selected according to the lowest mean square error value for validation set. Then, this model was subject to testing and verification using results of measurements performed in the same conditions as those described above. It has been observed that the model correctly describes kinetics of changes in material temperature depending on the selected four input factors.
EN
The structure of Al87Ni8Y5 amorphous alloy has been studied by means of X-ray diffraction method at different temperatures. Scattered intensity of X-ray was used to calculate the structure factors and pair correlation functions. Analysis of these functions allowed to study these crystallization kinetics of Al87Ni8Y5 amorphous alloy.
EN
The problem examined in the paper is connected with local segments of occurrence of horizontal rail cross-section displacements which are the consequence of real non-uniform temperature distributions over the length of the jointless track. Horizontal displacements of track due to temperature changes are producing horizontal reaction of the ballast, depending on the displacement magnitude of the track. Horizontal reaction of the ballast, acting at a certain eccentricity with relation to the rail axis, causes track bending in the vertical axis. This phenomenon is also encountered in horizontal displacement zones of jointless track, in its extreme segments (within the so-called "breathing" segments). Because of the low unit weight of track, weakening or loss of contact between track and the ballast can occur, leading to weakening of transverse constraints within the ballast, which are necessary to maintain the track in compression due to temperature changes in the state of static equilibrium. This problem has not found hitherto a proper place in research and in technical literature, despite the fact that it is of important significance to the knowledge of real conditions of jointless track behaviour. The object of this paper is the investigation of this phenomenon by theoretical analysis.
PL
Rozpatrywane w pracy zagadnienie związane jest z lokalnymi odcinkami występowania poziomych przemieszczeń przekrojów poprzecznych szyn, które są następstwem pojawiających się w nich rzeczywistych nierównomiernych rozkładów temperatur po długości toru bezstykowego. Przemieszczenia poziome toru od zmian temperatury, wywołują reakcję poziomą podłoża podsypkowego, zależną od wartości przesunięcia przekroju poprzecznego toru. Reakcja pozioma podłoża działając na pewnym mimośrodzie względem osi szyny powoduje zginanie toru w płaszczyźnie pionowej. Ze zjawiskiem tym spotykamy się również w strefach poziomych przemieszczeń toru bezstykowego, w skrajnych jego odcinkach (w obrębie tzw. odcinków oddychających). Ze względu na nieduży ciężar jednostkowy rusztu torowego może dojść do osłabienia albo utraty jego kontaktu z podłożem podsypkowym, co prowadzi do osłabienia poprzecznych więzi podłoża podsypkowego, które są niezbędne dla utrzymania ściskanego toru od zmian temperatury w stanie równowagi statecznej. Zagadnienie to dotychczas nie znalazło właściwego odzwierciedlenia w badaniach i w literaturze technicznej, mimo że ma ono istotne znaczenie dla poznania rzeczywistych warunków pracy toru bezstykowego. Celem pracy jest zbadanie tego zjawiska na drodze analizy teoretycznej.
10
Content available remote Temperature changes of substrate surface layers during the peening process
EN
Contribution tells about thermal influence of substrate during the shot peening by using measurement with thermocouples and thermo vision technique. For comparison we used temperature characteristics of peening substrates changes during the shot peening by different kind of peening mediums in the process of pneumatic peening. By using thermo vision technique there were measured thermal area extensions.
EN
This paper discusses one phase non-isothermal gas flow in porous media problems and investigation of Joule-Thomson effect influence on the gas flow temperature distribution in the near-well zone. Temperature effect in the near-well zone may be considered as an additional skin effect in the early-time analysis of transient gas well drawdown (or gas injection) tests with high constant rate at a wellhead. In case of condensate reservoirs the high temperature drop may cause the additional retrograde condensation of heavier components of hydrocarbon mixture. A system of four differential equations (motion, continuity, energy, state equation) has been solved in the near well zone. In the case of thin, non-isolated to the upper- and underburden reservoirs equation (5) must be modified for heat losses in vertical direction. In the present solution the vertical terms of energy transfer has been neglected. Term representing viscous dissipation in energy balance equation was regarded as negligible and was omitted. The paper includes considerations and solutions of mathematical model based upon Boltzman transformation of non-isothermal radial case gas flow in porous media. The system of four partial differential equations has been converted into two ordinary differential equations system and solved numerically using Runge-Kutta method. The properties of liquid and gas phase were evaluated using the Peng-Robinson equation of state during iteration procedure of solving main system of equation. The equilibrium model was solved by Quasi-Newton Successive Substitution (QNSS) and Dominant Eigenvalue Method (DEM) method. The new function (20) has been proposed, which describes the increase of liquid condensate in the reservoir. The function is computed numerically by using Richardson method based on VLE data and new (pu) function in the near well zone. If the value of liquid saturation is greater than critical the flow must be considered as the two-phase flow, so this analysis is non applicable. The presented model of correction of condensate saturation rate is more suitable than full equilibrium model in the near-well zone. The model is restricted to one phase gas If the value of liquid saturation is greater than critical the flow must be considered as the two-phase flow, so this analysis is non applicable. The presented model of correction of condensate saturation rate is more suitable than full equilibrium model in the near-well zone. The condensate saturation profile in the near-well zone has been estimated and example of solution of changing liquid and gas composition versus time and reservoir radius. The graphs showing change of pressure, temperature, condensate saturation during the early stage of well exploitation has been presented.
PL
W artykule przedstawiono problem niestacjonarnej i nicizotermicznej filtracji gazu kondensa-towego w bezpośrednim sąsiedztwie otworu. Głównym czynnikiem wpływającym na obniżenie się temperatury gazu jest efekt Joulc'a-Thomsona. Rozwiązano układ równań różniczkowych cząstkowych dla gazu ziemnego w pobliżu odwiertu. Uwzględniono efekty nieliniowe w równaniu ruchu w ośrodku porowatym, równanie ciągłości, równanie stanu Pcnga-Robinsona i równanie bilansu energii. W rozwiązaniu pominięto straty ciepła spowodowane wymianą w kierunku pionowym powyżej i poniżej warstwy udostępnianej. Przedstawiono sposób transformacji układu równań różniczkowych cząstkowych na układ równań różniczkowych zwyczajnych z użyciem transformaty Bol-tzmanna. Rozwiązanie numeryczne układu równań różniczkowych zwyczajnych rozwiązano metodą Rungcgo-Kutty z odpowiednim uwzględnieniem warunków początkowych i brzegowych. Własności równowagowe fazy ciekłej i gazowej modelowano równocześnie w trakcie rozwiązywania układu równań zwyczajnych. Model równowagowy rozwiązano za pomocą dodatkowego układu równań nieliniowych metodą Quasi-Newton Successive Substitution (QNSS) i Dominant Eigenvalue Method (DEM) w oparciu o równanie Pcnga-Robinsona. Zaproponowano nową funkcję (20) opisującą przyrost nasycenia kondensatu w pobliżu odwiertu poniżej ciśnienia nasycenia przy nasyceniu cieczy mniejszym od krytycznego. Funkcja S(r,z) określona jest numerycznie metodą Richardsona na podstawie danych równowagowych kondensacji wstecznej (VLE) oraz funkcji (|3U) uwzględniającej w sposób uproszczony efekt nierównowagowej kondensacji w pobliżu odwiertu. Rozwiązanie ograniczono do przypadku nasycenia fazą kondensatową w złożu poniżej krytycznego. Pokazano wyniki obliczeń w postaci przykładowych rozkładów zmienności składów faz ciekłej i gazowej oraz przebieg zmienności parametrów termodynamicznych gazu i kondensatu w funkcji czasu eksploatacji.
EN
This paper presents the description of the computational model for analysis of jointly connected thin slabs resting on elastic subsoil. The finite number of the rectangular thin plates jointly connected each other in two perpendicular directions creates the slab structure. Geometrical and elastic characteristics as well as acting load can be arbitrary for each plate element of structure. In detail we look through an influence of unequal change of temperature on the deflection and bending moments of jointly connected slabs resting on the elastic half-space. In calculation model we assume that the hinge joints are situated in the neutral plane and they are able to transmit only transverse connecting forces and corresponding moments. The solution is based on the application of approximate numerical methods. We chose two ways - the classical Zemockin's method (the conditions of contact are fulfilled in chosen number of points) and modified Zemockin's method (the reciprocity of structure-soil displacements is minimized by a functional of potential energy of deformation). Continuous contact between the slab structure and subsoil surface is replaced by a system of single bonds in the discrete points. It means that instead of continuously distributed reactions the concentrated forces act on structure from the side of the subsoil. The problem leads to the solution of statically indeterminate structure in two level iteration process. The system for determination of unknowns consists of the deformation conditions which express the same displacements in the corresponding discrete points of slab structure and subsoil surface and conditions which express the equilibrium of contact forces and acting loads. These mixed conditions can be written in matrix form. The displacements due to a level of solution and final internal forces of the slab structure we determine by using the finite element method. The stiffhess matrices and the load parameter vectors of the finite elements in the place of hinge joints we modify according to numbers of unknown nodal parameters. More details are described in. By comparative example we verify the derived procedure. Obtained results by two mentioned methods are identical with published sample in the Diagrams of deflections and bending moments present figures 5,6. The second example relates to the solution of the slab structure composed by nine rectangular plates loaded by uniformly distributed action and temperature effect. Diagrams of deflections and bending moments along the border and axis of symmetry are charted on fig. 7 and 8. The mixed force - displacement method appears to be well suited for the solution structure - soil interaction. Derived procedure can be used in the design of various interaction problems such as plate foundations, airport areas, road communications, etc. Any model of elastic subsoil for which is possible to calculate surface displacements can be involved into the calculation model of structure - soil interaction.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.