Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wizja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Z okazji jubileuszu 70-lecia działalności, w skrótowej formie, zaprezentowano kilka istotnych wydarzeń z historii ENERGOPROJEKT-KRAKÓW SA i przybliżono znaczące dokonania dnia dzisiejszego. Przypomniano, przyjęte kiedyś i kontynuowane obecnie, zasady budowy wartości firmy i jej warsztatu. Zwrócono także uwagę na korzyści wynikające z międzypokoleniowego przekazywania wiedzy i umiejętności oraz wagę i znaczenie ścisłej współpracy pomiędzy uczestnikami procesu realizacji inwestycji a jej przyszłymi użytkownikami.
EN
On the occasion of the 70th anniversary of its activity there are presented, in a shortened form, some important events in the history of ENERGOPROJEKT-KRAKÓW SA and indicated are significant achievements of today. Recalled are, accepted some time ago and presently continued, the principles of building the company’s goodwill and its proficiency. Attention is also turned to benefits resulting from intergenerational transfer of knowledge and skills as well as to the importance and relevance of close cooperation between participants of implementation process of an investment and its future users.
2
Content available remote New developments in the Liverpool Waterfront
EN
In the present article, we focus on the changing face of the revitalised parts of the city of Liverpool. We present the successful, consistent implementation of a comprehensive vision for the renewal of the city’s port area – neglected and dangerous still at the end of the last century. We indicate the importance of determining the elements of the space that crystallise the urban layout of the city, and skilfully applying those in future concepts. We refer to the main issues related to the renewal process, including the economic and social aspects of the city, as well as to the use of art in the humanisation of the place and the importance of social participation in the approval of design solutions.
PL
Artykuł koncentruje się na zmianie oblicza rewitalizowanych części miasta Liverpool. Prezentuje sukces konsekwentnej realizacji całościowej wizji odnowy zaniedbanej i niebezpiecznej, jeszcze pod koniec ubiegłego wieku, strefy portowej miasta. Wskazuje na znaczenie ustalenia elementów przestrzeni krystalizujących układ urbanistyczny miejscowości i umiejętne ich wykorzystanie w koncepcjach przyszłościowych. Nawiązuje do głównych zagadnień związanych z procesem odnowy, obejmujących stronę gospodarczo-ekonomiczną i społeczną miasta, odnosi się do wykorzystania sztuki w humanizacji miejsca oraz znaczenia partycypacji społecznej w akceptacji rozwiązań projektowych.
PL
W 2018 r. obchodzimy w Polsce 100 rocznicę odzyskania Niepodległości. To bardzo ważna rocznica, zważywszy na fakt, że od wywalczenia Niepodległości do chwili obecnej minęło 100 lat, a ową Niepodległością Rzeczypospolita cieszyła się tylko 21 lat, o sto dwa lata mniej niż czas, kiedy kraj znajdował się pod zaborami. Dziwnie plotą i układają się te daty i rocznice. Po II wojnie światowej znowu przez prawie 50 lat żyliśmy w ojczyźnie, której nie można nazwać wolną. W tym roku 17 września minęło 25 lat od opuszczenia Polski przez ostatniego radzieckiego żołnierza. Ta data jest symboliczna, bo znowu nawiązuje do dnia utraty niepodległości od wschodniej granicy w 1939 r. W 1995 r. prezydent Lech Wałęsa w Polskim Radiu mówił, że ten fakt uważa za jedno z najważniejszych osiągnięć swojej prezydentury. Kiedy przeanalizuje się dokładnie te wszystkie daty, rocznice, okresy wolności i niewoli, okaże się że licząc od daty pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej, Polska i Polacy dłużej byli w niewoli niż żyli jako wolni ludzie i obywatele wolnego państwa. A jednak jesteśmy wolni, jako obywatele, jako kraj, jako społeczeństwo; tylko potrafimy z tej wolności korzystać, czy wiemy jak dźwigać odpowiedzialność za tę wolność. Czy umiemy być dumni z siebie, zachowując szacunek dla innych? To pytania pewnie dla kolejnych pokoleń. Dobrze byłoby jednak aby chciały one i umiały je sobie postawić… Niepodległość zdobyli nie tylko żołnierze. Oni walczyli w kolejnych powstaniach, w I wojnie światowej, w Legionach u boku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Walczyli i ginęli śmiercią bohaterską. Niepodległość stała się jednak faktem nie tylko dzięki nim. To przez lata zaborów poeci, pisarze, malarze, kompozytorzy, uczeni budowali świadomość narodu podzielonego między Rosję, Prusy i Austrię. Narodu, któremu próbowano narzucić obce języki, prawo, obyczaje; narodu, którego przedstawicielom nadawano obce obywatelstwo, czyniąc z nich wbrew ich woli – Rosjanami, Niemcami i Austriakami, wcielając do obcych armii i wysyłając na front na walkę w obcej dla nich sprawie. Szacunek dla tradycji, historii, bohaterów narodowych kultywowane w rodzinach, a podsycane przez wiersze, patriotyczne pieśni, literaturę, opowieści historyczne pozwoliły zachować tożsamość narodową. Przyczyniła się także do tego niewątpliwa duma z osiągnięć naukowych Polaków pracujących także za granicą. Dokonujących odkryć naukowych i wynalazków, które przedarły się także do świadomości mieszkańców innych krajów. Działalność uczonych poza granicami podzielonej na zabory Polski, ich życiorysy, często bardzo skomplikowane losy stanowiły powód do opowiadania polskiej historii.
EN
In 2018, we celebrate in Poland, 100 anniversary of independence. Is a very important anniversary, in view of the fact that from the fight of independence to the present it has been 100 years, and that Independence was lost, and was only 21 years old, with one hundred and two years less than the time when the country was occupied. Weird plotą and arranged these dates and anniversaries. After World War II again for nearly 50 years we lived in the country, which can not be called free. This year, the 17 September it’s been 25 years since leaving the Polish by the last Soviet soldier. This date is symbolic because, again refers to the loss of independence of the eastern boundary of the in 1939 r. In 1995, President Lech Walesa in Polish Radio said that this fact is considered one of the most important achievements of his presidency. When these dates, all carefully analyzes the anniversaries, periods of freedom and captivity, proves that from the date of the first partition of Poland, Poland and Poles longer were in captivity than to live as a free people and citizens of the free State. And yet we are free, as citizens, as a country, as a society; only we can do with this freedom of use, if we know how to bear responsibility for this freedom. If we can be proud of each other, while maintaining respect for others? This question probably for generations. It would be good, however, to they and were able to put them ... Independence won not only the soldiers. They fought in the subsequent uprisings, in the Polish legions in World War I, alongside Marshal Józef Piłsudski. They fought and died the death of a hero. Independence has become a fact, however, not only thanks to them. It’s over the years, the partitions of poets, writers, painters, composers, scholars have built awareness of the nation divided between Russia, Prussia and Austria. The nation, which tried to impose foreign languages, law, customs; the nation, which the representatives of the awarded foreign citizenship making them against their will-the Russians, Germans and Austrians, as the alien army and sending to the front to fight in a foreign for them. Respect for the traditions, history, national heroes cultivated in families, and fueled by rows, patriotic songs, literature, historical stories have helped to preserve national identity. Contributed to the unquestionable pride of scientific achievements of Poles working abroad. Carrying out the scientific discoveries and inventions that also their awareness of residents of other countries. The activities of scholars outside the Polish partitions, their resumes, often very complex fate were the reason for the stories of Polish history.
4
Content available Manager w zarządzaniu kulturą organizacji
PL
Zarządzanie kulturą organizacyjną decyduje o sukcesie lub porażce organizacji. Współczesne organizacje funkcjonujące w konkurencyjnym, rynkowym otoczeniu zmuszone są do szukania wszelkich możliwości uzyskania przewagi. W tym celu sięgają do innowacyjności, modernizacji i restrukturyzacji. Poszukują energii do przetrwania i rozwoju zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji. Ponieważ to ludzie stanowią najcenniejsze zasoby każdej firmy, wiec w ostatnich latach dużą popularność zyskuje pojęcie zarządzania przez kulturę. Organizacja, która potrafi zjednoczyć pracowników wobec wspólnych wartości i symboli i w ten sposób najpełniej wykorzystać ich wiedzę oraz motywacje ma dużą szansę na sukces rynkowy. Organizacje takie stawiają na pracowników, tworząc przy pomocy charyzmatycznych przywódców nowe wizje, inspiracje. Prawdziwi przywódcy są w stanie pociągnąć z sobą ludzi, rozwinąć ich zdolności i przystosować organizację przez zmianę kultury organizacyjnej do nieustannych zmian w otoczeniu. Zmiany w kulturze organizacyjnej wymagają raczej przywódcy niż managera. Termin przywództwo jest używany zwykle w sytuacjach kryzysu, zmiany, wyboru oraz podejmowania decyzji, za którymi idą wdrożenia nowych rozwiązań. W tego rodzaju sytuacjach znacznie skuteczniejszy jest przywódca niż dobrze zarządzający manager, skuteczny w codziennej, rutynowej pracy, pozbawionej niepewności i konieczności szczególnej mobilizacji wszystkich uczestników organizacji. Artykuł pozwala na przegląd definicji kultury organizacyjnej oraz jej funkcji. Wskazuje na konkretną wartość kultury organizacji i jej znaczący wpływ na sukces rynkowy lub porażkę.
EN
Managing culture of organization decides about success or failure an company. Contemporary company operating at competitive business environmental organizations must try to find any possibilities of advantage. In order to achieve these competitive advantages organizations using innovations and restructuring. Companies searching energy to survive and progression as well as inside and outside their structure. The most valuable resources of all organizations are employees because of that; recently, conception managing by culture became very popular. Company which is able to join employees around common values and symbols achieves goals. Organization which fully using skills and knowledge of employees can attain success at a market. Companies must put their money on employees, creating new visions and inspirations by charismatic leaders. Thru heads of organizations are able to get people to bring change, develop their skills and adapt company to permanent change in economic environment by changing organization culture. Culture of organization changes needed rather true leader than manager. The term leadership usually is using during crisis, changes, choice and decision taking when new solutions implemented. In that situations more effective is leader than manager doing his day by day routine job, without uncertain and necessity mobilization all organization’s members The paper lets review some definitions of organization’s culture and culture features. Highlighted precise value of organization culture and significant influence on market success or defeat.
PL
Kompania Węglowa w latach 2011-15 przygotowała nową strategię oraz kolejno kilka programów naprawczych. W rezultacie w 2015 r. postanowiono o likwidacji tej spółki i sprzedaży jej aktywów nowemu podmiotowi. Oznacza to, że nie tylko nie udało się uratować KW, lecz koszt całego przedsięwzięcia ma wynieść więcej niż jej aktywa. Planowana jest pomoc publiczna. W artykule tym zidentyfikowano czynniki determinujące taki stan rzeczy. Ponadto przenalizowano czynniki, które zdecydowały o niepowodzeniu programów i mogą zaważyć na kondycji sektora węgla kamiennego w przyszłości.
EN
The KW in 2011-15 years prepared the new strategy and a few of rehabilitation programmes. As a result in 2015 about this liquidation Companies and a selling of her assets to the new entity were decided. It means that a Pety Offence Code didn't not only manage to rescue, but the cost of the entire undertaking is supposed to amount for more than her to assets. A state aid is being planned. In this article they established the identity of determinants such a state of affairs. In addition, a factors that determined the failure of the programs and may weigh on the condition of the hard coal sector in the future.
6
Content available Quo vadis polska obrono powietrzna?
PL
W niniejszym artykule autorzy koncentrują się na problematyce rozwoju systemu obrony powietrznej w Polsce. Przedstawione przez nich wnioski z przeprowadzonych badań wskazują na potrzebę zmiany dotychczasowej filozofii przy tworzeniu nowoczesnego systemu obrony powietrznej. W tym względzie wskazują główne słabości obecnego stanu obrony powietrznej oraz proponują przyjęcie nieco innej metodyki planowania efektywnego systemu obrony powietrznej, który posiadałby zdolności do skutecznego niszczenia szerokiej gamy środków napadu powietrznego, w tym także rakiet balistycznych. Autorzy zwracają również uwagę na rosnącą rangę obrony powietrznej w systemie bezpieczeństwa państwa nie tylko w okresie wojny, ale również w czasie pokoju i wystąpienia sytuacji kryzysowych. Wskazują na przebieg współczesnych konfliktów zbrojnych oraz sytuację na Ukrainie. Szczególnie duża wagę przywiązują do właściwej organizacji obrony powietrznej obiektów militarnych i cywilnych, które mają największe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa i jego sił zbrojnych, ponieważ to właśnie one będą najczęściej osłanianie przez specjalistyczne środki obrony powietrznej jak samoloty myśliwskie i naziemne systemy obrony przeciwlotniczej.
EN
In this article, the authors focus on the issues of the development of the air defence system in Poland. They will present the findings of the study which indicate a need to change the philosophy of the creation of a modern air defence system. In this regard, the authors indicate the main weaknesses of the current state of air defence and propose to adopt a slightly different methodology for planning an effective air defence system, which would have the ability to effectively destroy a wide range of air attack measures including ballistic missiles. They also point to the growing importance of air defence in the state security system, not only during war but also in peacetime and crisis situations. This subject could indicate the course of present armed conflicts and the situation in Ukraine. The authors pay particularly high importance to the proper organisation of the air defence of military and civilian objects, which are of utmost importance for the security of the State and its armed forces, because it is they who will be especially protected by using specialist means of air defence just like fighters and ground-based air defence systems.
7
Content available remote Alexander Brodsky – play with architecture
EN
Drawing serves as a basic tool for recording and immortalizing the original visions of an architect. The architecture so presented is free from any restraints and may express fantasies and dreams of all sorts. Such acts can be referred to as playing with architecture. But is it only playing with architecture or does the imaginary, visionary paper architecture carry deeper meanings? The article presents selected motifs form Alexander Brodsky’s works.
PL
Rysunek stanowi podstawowe narzędzie służące do zapisywania i uwieczniania indywidualnych wizji architekta. Architektura zaprezentowana w takiej formie jest wolna od ograniczeń, może zawierać wszelkie fantazje i marzenia. Działania takie możemy nazwać zabawą architektury. Ale czy to tylko zabawa architekturą, czy też ta często wyimaginowana, wizjonerska papierowa architektura ma głębsze treści? W artykule zaprezentowano wybrane wątki z twórczości Aleksandra Brodskiego.
PL
Łódź jest aglomeracją o krótkiej, ale burzliwej historii kształtowania wielkomiejskiej przestrzeni, której strukturę kreowano etapami. Wśród czynników miastotwórczych, inspirujących proces tworzenia miasta, najważniejszym był rozwój przemysłu włókienniczego. Niemniej w momencie jego stagnacji, spowodowanej wystudzeniem gospodarczym i zmianami geopolitycznymi w Europie po zakończeniu I wojny światowej, niezmiernie istotnym czynnikiem, podtrzymującym proces budowania miasta, stał się jego awans administracyjny. Wyhamowanie procesu wielkoprzemysłowego rozwoju ośrodka, przy jednoczesnym wzroście jego rangi w hierarchii administracji państwowej, kościelnej i wojskowej, dało mu niepowtarzalną szansę odrobienia zapóźnień cywilizacyjnych i uporządkowania struktur miejskich. Szansę, dzięki której ośrodek mógłby zasłużyć na miano miasta nowoczesnego, na które, mimo imponującego rozwoju demograficznego, gospodarczego i przestrzennego na przełomie wieków XIX i XX jeszcze nie zasługiwał. Poszukując przesłanek rozwoju Łodzi na tle dokonań procesu kształtowania przestrzeni Łodzi II RP wyniesionej wówczas do godności ośrodka wojewódzkiego można podjąć próbę dostosowania do uwarunkowań Łodzi wiedeńskiego modelu kształtowania miasta przyjaznego ludziom, sformułowanego w postaci nośnego, uniwersalnego dekalogu. Należy również zasygnalizować istnienie kreowanej, aktualnie wizji przyszłego awansu miasta Łodzi, opartej na dwubiegunowym układzie tzw. „duopolis" (unia metropolitalna z Warszawą) oraz współczesnej sytuacji geopolitycznej (skrzyżowanie autostrad, położenie w ramach EU).
EN
Łódź is a city with a short, but eventful history of shaping the urban space. The most important city developing factor was the growth of the textile industry. However, after The First World War, during the industrial slowdown and geopolitical changes in Europe, the administrative promotion of the city became a crucial factor in the urban development. There were two important facts, which influenced the development of the Łódź of the II-nd RP period - the atmosphere of the restoration of the Polish statehood and the elevation of the city to the rank of the regional center, which happened for the first time in its short history. The decrease of the industrial development, along with the increase of the governing, church and military functions, provided the city with an unique chance to make up for lost time in development and city structure planning. This chance would allow the city to be called "modern" which despite its imperessive development between the XIX-th and XX-th century was a name it has not yet earned. When searching for the circumstances of the development of Łódź against the background of the achievements of Łódź of the II-nd RP period, it is possible to attempt to adapt the Viennese model of the shaping a citizen friendly city to Łódź, in the form of an universal, ranging decaloge. It is important to mention the future plans for the city, based on a so called "duopolis", a two pole setting ( a metropolitan union with Warsaw) as well as the current geopolitical situation ( the crossing of higways, the position in the EU).
9
Content available W poszukiwaniu Habitatów przyszłości
PL
Przedstawiony wybór projektów i idei jest próbą odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące przyszłościowego organizowania i kształtowania miejsc zamieszkania człowieka. Skala i różnorodność poszukiwań jest znaczna, uzależniona od założeń programowych i przestrzennych, w czasach ich powstawania.
EN
The presented selection of designs and ideas is an attempt to answer the elementary questions concerning the future organization and formation of man’s places of residence. The scale and diversity of this search is considerable depending on the programmatic and spatial assumptions at the time of their formation.
PL
Przegląd wizji przyszłych miast kreowanych przez twórców ubiegłego wieku zestawiono ze współczesnym rozwojem miast, wymagającym tworzenia „bazy wiedzy” dla inteligentnego i zbalansowanego równoważenia przestrzeni. Dostępne obecnie innowacyjne metody programowania miasta „zaprogramują” nową społeczność. Proces ten wydaje się nieunikniony. Refleksje z nim związane zawarto w artykule.
EN
A review of the visions of future cities created in the twentieth century is juxtaposed with contemporary urban development which requires the formation of a “knowledge base” for the smart balance of spaces. Currently accessible, innovative methods of programming a city will “program” a new community, too. This process seems inevitable. This article includes some reflections related to its issues.
PL
Artykuł przedstawia rozwiązania przyjęte i stosowane w Państwowej Straży Pożarnej (PSP), których celem jest zorganizowane i systemowe identyfikowanie i rozwiązywanie problemów wynikających z codziennej działalności jednostek organizacyjnych PSP oraz identyfikowaniem i zaspokajaniem potrzeb w zakresie strategicznego zarządzania służbą, definiowania kierunków rozwoju oraz odnawiania wizji funkcjonowania służby. Wykorzystanie projektów i programów naukowo-badawczych zostało przedstawione jako rekomendowane narzędzie do rozwiązywania problemów i zaspokajania ww. potrzeb PSP. Artykuł dzieli się na sześć zasadniczych części. W części pierwszej przedstawiono misję, wizję Państwowej Straży Pożarnej oraz wspomagającą funkcję badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjnych. Ponadto w tej części został przedstawiony ogólny zakres działania i odpowiedzialności Państwowej Straży Pożarnej z uwzględnieniem znaczenia sposobu budowania zespołów badawczych, także w kontekście rozwiązywania problemów interdyscyplinarnych, obejmujących działania różnych służb, a w konsekwencji także różnych jednostek badawczych. W kolejnej części artykułu została omówiona metodyka identyfikacji potrzeb i wytyczania kierunków naukowo-badawczych ze szczególnym uwzględnieniem roli Rady Naukowo-Technicznej przy Komendancie Głównym PSP (RNT KG PSP). Kolejne części artykułu obejmują opis czterech priorytetowych obszarów prac naukowo-badawczych zdefiniowanych na lata 2012 - 2020, a także omówienie organizacji zespołów naukowo-badawczych i sposób finansowania projektów i programów naukowo-badawczych realizowanych na potrzeby PSP. Zwraca się w nich również uwagę na potrzebę traktowania działalności badawczej jako elementu, który stanowi jeden z głównych punktów odniesienia w działalności poszczególnych komórek i pionów Państwowej Straży Pożarnej. Artykuł kończą wnioski sformułowane z myślą praktycznego ich zastosowania.
EN
The article presents solutions accepted and applying in State Fire Service (SFS) which are aimed at organized and systematic identification and solving of questions meet in everyday activities of SFS organizational units as well as identification and providing for the needs in scope of our service strategic management, defining of development directions and renewing vision of the organization function. Employment of scientific and research projects and programs is declared as recommended tool in scope of solving of above mentioned questions and providing for the listed needs of SFS. The paper is divided into six essential parts. In first part the mission and vision of State Fire Service are described as well as helping function scientific research, development and innovative work. Moreover, this part covers general presentation of State Fire Service activities with taking into consideration significance of research teams establishing process among others in context of solving of interdisciplinary questions involving different services and in consequence different research units. Second part of the paper is devoted to description of methods of needs identification and setting out directions of scientific and research work with role of Scientific and Technical Council appointed by Chief Commandant of State Fire Service. Next parts include discussion of four priority scientific and research work areas that have been defined for years 2012 - 2020 and moreover description of scientific and research teams organization and ways of gaining financial resources for discussed activities. Also, they include suggestions that research work should be treated as integral part of activities of particular units of State Fire Service. Finally, some practical conclusions are formulated.
12
Content available remote Wirtualność organizacji globalnej
PL
Autorzy przedstawiają specyfikę uwarunkowań funkcjonowania organizacji w złożonym otoczeniu. Charakteryzują organizację globalną jako zbiór jednostek organizacyjnych powiązanych ze sobą kanałami zależności (np. prawne, kapitałowe, kulturowe) i siecią powiązań (np. marketing, dystrybucja, zasoby ludzkie). Definiują wirtualność jako stopniowalną cechę organizacji, która może być mierzona poziomem elastyczności w proaktywnej adaptacji do zmian w otoczeniu oraz źródło uzyskania przewagi konkurencyjnej. Przedstawiają organizację wirtualną jako najbardziej obiecujący model organizacji XXI wieku, który w praktyce stosowany jest do poprawienia efektywności organizacji, elastyczności, czyli zdolności dostosowywania się do zmian zachodzących w otoczeniu ze szczególnym wykorzystaniem technologii informatycznych. Podkreślają znaczenie elastyczności organizacji jako zdolności reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu i inicjowania zmian.
EN
The authors presents idiosyncrasy of conditions determining organization functioning in a complex environment. An organization is described as a set of organizational units connected with one another by dependence channels (e.g. legal, capital, cultural) and a collaborative network (e.g. marketing, distribution, human resources). The authors defines virtuality as a gradable quality of an organization which can be measured by means of the level of organization flexibility in proactive adaptation to changes in the environment and a source of competitive advantage. A virtual organization is presented as the most promising organization model in the 21st century, which in practice is used to improve organizational efficiency and flexibility or in other words capacity to adapt to environment changes especially by means of information technology. The authors emphasis the significance of organization flexibility as a capacity to react to environment changes and initiate changes.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe komponenty zarządzania strategicznego na przykładzie wybranych przedsiębiorstw sektora hutniczego. Proces zarządzania strategicznego wymaga określenia misji przedsiębiorstwa, wizji rozwoju i celów działania na najbliższe lata. Komponenty te są podstawą zarządzania strategicznego. Przedsiębiorstwa sektora hutniczego w Polsce dostosowując się do nowych uwarunkowań rynkowych określają strategiczne kierunki zmian. W artykule przytoczono przykładowe misje, wizje i cele działania przedsiębiorstw hutniczych.
EN
The paper presents some components of strategic management using the examples of metallurgical enterprises located in Polish steel market. Strategic management process should be based on corporate mission, vision and strategic targets for the nearest years. These components make a basis of strategic management. Enterprises adopt new strategic solutions and realize new own strategies. In the paper some missions, visions and strategic targets of the enterprises are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.