Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Dolomitowe wyroby ogniotrwałe produkowane przez ArcelorMittal Refractories na bazie klinkieru dolomitowego, otrzymanego z krajowych złóż dolomitów, charakteryzują się dużą trwałością eksploatacyjną w procesie produkcji stali jakościowych uspokajanych krzemem. Stało się to możliwe dzięki dodatkowi substancji węglowej oraz modyfikacji spoiwa organicznego. Do uzyskania dobrych wyników eksploatacyjnych przyczyniło się też kompleksowe rozwiązanie projektu wyłożenia kadzi, obejmujące warstwę izolacyjną oraz masy uszczelniające. W opracowanym rozwiązaniu technologicznym ograniczono także emisję szkodliwych substancji do atmosfery.
EN
Dolomite refractories based on the dolomite clinker received from domestic deposits of dolomite, produced by ArcelorMittal Refractories, are characterized by high operational stability in the production of silicon killed steel. This was possible by addition of carbonaceous material and modification of the organic binder. To obtain good performance results, a complete design solution of the ladle lining has been developed, including the insulating layer and sealing mixes. In the developed technological solution, emissions of harmful substances into the atmosphere were reduced.
PL
W kamieniołomie w Brudzowicach k. Siewierza eksploatowany jest dolomit triasowy wykorzystywany przez firmę ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. do produkcji dolomitowych wyrobów ogniotrwałych. W poszukiwaniu surowca dolomitowego o dużej czystości chemicznej zbadano podstawowe właściwości fizykochemiczne i technologiczne dolomitu dewońskiego występującego również w tym złożu. Stwierdzono, że odznacza się on wyraźnie większą czystością chemiczną w porównaniu z dolomitem triasowym (większa zawartość MgO, mniejsza - SiO2, Al2O3 i Fe2O3), dorównując najwyższej klasy surowcom stosowanym przez czołowych światowych producentów wyrobów ogniotrwałych. W związku z tym przeprowadzono w skali laboratoryjnej próby spiekalności tego dolomitu oraz - porównawczo - dolomitu triasowego z Brudzowic w gatunku DK i wysokiej jakości dolomitu hiszpańskiego ze złoża Bueras (Cantabria) stosowanego przez firmę Dolomitas del Norte S.A. Próby te wykonano w piecu laboratoryjnym w temperaturach 1400 i 1600 stopni Celsjusza modelując jedno- i dwustopniowy proces spiekania dolomitu na klinkier. Przeprowadzone badania wykazały, że dolomit dewoński z Brudzowic spieka się podobnie jak dolomit hiszpański, jakkolwiek gorzej w porównaniu z dolomitem triasowym z tego samego złoża ze względu na jego znacznie większą czystość chemiczną. Wprawdzie warunki eksploatacyjne dolomitu dewońskiego ze złoża Brudzowice są trudniejsze w porównaniu z dolomitem triasowym, to jednak lepsza jakość klinkieru przeznaczonego do produkcji dolomitowych wyrobów ogniotrwałych powinna zrekompensować ewentualne większe koszty wydobycia tego surowca. Badania w tym zakresie będą kontynuowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz w firmie ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. Kraków.
EN
The quarry in Brudzowice near Siewierz provides currently the Triassic dolomite used by ArcelorMittal Refractories Ltd. for the production of dolomite refractory materials. When searching for a dolomitic raw material with a high chemical purity, the authors analysed major physical, chemical and technological properties of the Devonian dolomite also occurring in this quarry. They established that the Devonian variety has distinctly higher chemical purity (higher content of MgO, and lower contents of SiO2, Al2O3 and Fe2O3) than the Triassic one. These properties are close to those of the highest-class dolomitic materials used by leading world producers of refractories. Therefore, the authors carried out laboratory firing tests of this rock and - for comparison - of the Triassic dolomite of the DK quality from the Brudzowice deposit and the high-class Spanish dolomite from Bueras (Cantabria) deposit, utilized by Dolomitas del Norte S.A. The samples were fired at 1400 and 1600°C modelling the one- and two-stage process of dolomite firing into clinker. The results indicate that the clinker obtained from the Devonian dolomite from Brudzowice is comparable to that produced from Spanish dolomite, but it is inferior in comparison to that produced of the Triassic Brudzowice dolomite. Much higher chemical purity of the Devonian rocks is the reason of this difference. Admittedly the quarrying conditions of the Devonian dolomite from the Brudzowice deposit are more difficult than those of the Triassic variety, but better quality of obtained clinker that intended to be used in the production of refractories may offset possibly higher exploitation costs of the Devonian rock. Further investigations will be continued at the Faculty of Materials Engineering and Ceramics (AGH-UST, Kraków) and ArcelorMittal Refractories Ltd. (Kraków).
3
Content available remote Wyroby magnezjowo-spinelowe na sklepienie pieca tandem
PL
Zbadano wszechstronnie właściwości wyrobów magnezjowo-spinelowych po pracy w sklepieniu pieca tandem. Stwierdzono występowanie budowy strefowej obejmującej wyraźnie zaznaczone następujące warstwy: pracująca, przejściowa i niezmieniona. Poszczególne warstwy różniły się w sposób istotny składem chemicznym, składem fazowym i teksturą. W miarę zbliżania się do powierzchni pracującej malała zawartość tlenku magnezowego i glinowego natomiast rosła zawartość tlenków żelaza i tlenku wapniowego. W warstwie pracującej występował wyłącznie peryklaz (prawdopodobnie magnezjowustyt), magnezjoferryt i hercynit przy braku fazy krzemianowej, a ogniotrwałość zwykła tej warstwy była wysoka powyżej 175 sP. Warstwy przejściowa i pracująca posiadały wyraźnie większą gęstość pozorną i mniejszą porowatość w porównaniu do warstwy niezmienionej. Głównymi przyczynami zużywania się wyrobów magnezjowo-spinelowych w sklepieniu pieca tandem była korozja czołowa wskutek "wyciekania" fazy ciekłej oraz "złuszczanie" się z powodu zróżnicowanych właściwości fizyko-chemicznych poszczególnych warstw. Sformułowano postulaty dalszej poprawy właściwości wyrobów magnezjowospinelowych przeznaczonych na sklepienia pieca tandem.
EN
The properties of periclase-spinel bricks after the use in the tandem furnace roof were thoroughly tested. A zonal texture of clearly visible working, transition and unchanged zones was observed. The individual zones differed significantly with regard to the chemical composition, phase composition and texture. The closer to the working area, the smaller content of magnesium oxide and aluminium oxide was observed while the content of iron oxides and calcium oxide increased. The working zone contained only periclase (probably magnezjowüstite), magnesioferrite and hercynite without the silicate phase. Refractoriness of this zone was very high, above 1750 °C. The transition and working zones had a clearly higher apparent density and lower porosity compared with the unchanged zone. The frontal corrosion as a result of ‘leakage’ of the liquid phase and ‘spalling’ due to different physical-chemical properties of particular zones were the main causes of wear of magnesia-spinel bricks in the tandem furnace roof. Postulates were formulated to further improve the properties of periclase-spinel refractories for the tandem furnace roofs.
4
Content available remote Przydatność dolomitu z Ząbkowic do produkcji materiałów ogniotrwałych
PL
Zbadano zdolność do spiekania się dolomitu triasowego z Ząbkowic Będzińskich w porównaniu do aktualnie używanego przez firmę ArcelorMittal Refractories dolomitu z Brudzowic (okolice Siewierza). Stwierdzono, że dolomit z Ząbkowic może być potencjalnym surowcem pod warunkiem selektywnej jego eksploatacji ze względu na zmienność składu chemicznego i porowatości. Stwierdzono, że porowate dolomity triasowe spiekają się znacznie łatwiej w przypadku zastosowania metody dwustopniowej polegającej na dekarbonatyzacji, rozdrabnianiu, prasowaniu i spiekaniu wyprasek w porównaniu do jednostopniowej metody spiekania brył surowca. Metoda dwustopniowa powinna przynieść poprawę jakości klinkieru dolomitowego i ewentualnie obniżyć temperaturę jego spiekania. Prace w tym zakresie są kontynuowane w firmie ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o.
EN
The sinterability of Triassic dolomite from Ząbkowice Będzińskie was studied in comparison with the dolomite from Brudzowice (near Siewierz) which is currently used at ArcelorMittal Refractories. It was found that the dolomite from Ząbkowice can be a potential raw material providing its selective exploitation due to changeability of the chemical composition and porosity. It was found that the porous Triassic dolomite sinters much easier if the two-stage method is used consisting in the decarbonization, crushing, pressing and sintering the compacts (pellets), compared to the single-stage method of sintering of the raw material lumps. The two-stage method should result in the improvement of the dolomite clinker quality and possibly the reduction of the sintering temperature. This work will be continued at ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o.
5
Content available remote Profesor Bronisław Weryński : z żałobnej karty
6
Content available remote Materiały budowlane z zabytkowego zamku "Ksar Metlili" (Sahara Algierska)
PL
Zbadano materiały budowlane użyte do budowy zabytkowego XII wiecznego zamku "Ksar Metlili" na terenie Sahary Algierskiej oznaczając gęstość, gęstość pozorną, porowatość otwartą, zamkniętą i całkowitą, nasiąkliwość wodną i skład fazowy. Stwierdzono, że zamek został zbudowany z surowców lokalnych takich jak kamień gipsowy (temchent), piaskowiec, piasek, glina i drewno palmowe. Okazało się, główną przyczyną niszczenia (degradacji) budowli jest wysoka porowatość użytych zapraw gipsowej i wapiennej. Wskazano na sposoby prowadzenia prac konserwatorskich.
EN
The building materials used in the construction of historic castle from XII century "Ksar Metlili" in the Algerian Sahara was analysed. Bulk density, specific density, total, open, and closed porosity, water absorption and phase composition was measured. It was found that the castle was built with local raw materials such as plaster stone (temchent), sandstone, sand, clay and palm. It was concluded that, the main cause of destruction (degradation) of the buildings was high porosity plaster and limestone mortar. Ways to carry out conservation work were pointed out.
7
Content available remote Sytuacja przemysłu wytwarzającego cegły budowlane i dachówki w Polsce
PL
Omówiono sytuację przemysłu ceramiki budowlanej w Polsce wytwarzającego cegły budowlane i dachówki oraz przyczyny, które doprowadziły do głębokiego kryzysu pod koniec lat osiemdziesiątych. Zwrócono uwagę na korzystną sytuację w zakresie podstawowych dla tego przemysłu surowców ilastych. Przeanalizowano przemiany własnościowe, które doprowadziły do zahamowania spadku produkcji, poprawy właściwości produktów i poszerzenia ich asortymentu. Przedstawiono aktualną sytuację przemysłu ceramiki budowlanej wyrażającą się wyraźnym wzrostem produkcji w związku ze stale rosnącym popytem i korzystne perspektywy dalszego rozwoju.
EN
This paper studies the situation of the building ceramics industry in Poland, focusing on the brick and roofing tile sector. It also analyses the reasons for the deep crisis in the late eighties and provides information about clay raw materials, the base materials for this industry. The privatization which stopped production decrease and caused improvement products quality and range, were described. The current situation of the building ceramics industry is outlined. In light of production growth related to the steady increase in demand, the study concludes that the outlook for further development in the Polish building ceramics industry is promising.
8
Content available remote Ił wapnisty z Woźnik źródłem nanocząstek ilastych po jego aktywacji kwasowej
PL
Zbadano reprezentatywne próbki czerwonego iłu wapnistego ze złoża Woźniki oraz występujących w nim szarozielonych przerostów. Badania przeprowadzono stosując analizę składu ziarnowego, powierzchni właściwej SBET, analizę rentgenograficzną, termiczną oraz SEM/EDS. Stwierdzono, że drobnoziarnista substancja ilasta tworzy m.in. agregaty spojone spoiwem węglanowym, głównie kalcytowym. Aktywacja chemiczna próbek na drodze trawienia 9 %-owym roztworem HCI spowodowała rozkład spoiwa kalcytowego i w konsekwencji wyraźny wzrost zawartości frakcji ziarnowych o wymiarach nanometrycznych. W związku z tym pospolite iły wapniste, omówione na przykładzie złoża Woźniki, mogą być potencjalnym źródłem nanocząstek ilastych o cennych właściwościach użytkowych.
EN
Representative samples of the calcareous red clays as well as greenish grey interlayers from the Woźniki deposit were tested using a grain size analysis, specific surface area SBET measurements, thermal, XRD and SEM/EDS analyses. It was stated that fine-grained clay minerals occur mostly in the aggregates form with calcite cement. The activation of the samples by treating with 9% HCI caused decomposition of calcite and significant inerease of the nanoparticles content. In connection with it, common calcareous clays - discussed on the example of Woźniki deposit - could be potential source of the clayey nanoparticles with valuable utilization properties.
9
Content available remote Margle - potencjalne źródło frakcji o rozmiarach nanometrycznych
PL
Przeprowadzono badania ze szczególnym uwzględnieniem składu ziarnowego dwóch reprezentatywnych próbek margli, a mianowicie z Rejowca na Lubelszczyźnie i Folwarku k. Opola. Stwierdzono, że obróbka chemiczna margli na drodze trawienia 9% roztworem kwasu solnego powoduje znaczne zmniejszenie wymiarów ziaren i wzrost powierzchni właściwej. Jest to spowodowane zniszczeniem spoiwa kalcytowego spajającego agregaty substancji ilastej, co potwierdzają badania rentgenowskie i termiczne. Większą zawartość nanocząstek po obróbce chemicznej wykazał margiel z Folwarku pomimo mniejszej sumarycznej zawartości substancji ilastej w wyjściowym materiale. W związku z tym rodzaj surowca musi być starannie dobierany. W związku z powyższym margle mogą stanowić potencjalne źródło nanocząstek ilastych szczególnie cennych w wielu działach nanotechnologii.
EN
Representative samples of the marles from Rejowiec (Lublin area) and Folwark near Opole has been tested with the special attention for the grain size distribution. It was been stated that chemical treatment by 9% HCl caused serious decrease of grain size and increase of specific surface area measured by BET method. This is caused by destroy of calcite layers on the clayey aggregates and was confirmed by X-ray and thermal measurements. Higher content of the nanoparticles had marle from Folwark apart the minor amount of clayey substance. According to this, kind of the raw material must be carefully selected however the marles are potential sources of clayey nanoparticles which have favourable properties for many domains of the nanotechnology.
10
Content available remote Archeologiczna ceramika "siwa" na przykładzie Zofipola
PL
Zbadano właściwości ceramiki archeologicznej siwej z Zofipola (k. Krakowa) pochodzącej z okresu późnorzymskiego oraz próbek potencjalnych surowców służących do jej wytwarzania po wypaleniu w warunkach laboratoryjnych w atmosferze redukującej i utleniającej. W badaniach posłużono się pomiarami gęstości, gęstości pozornej, porowatości całkowitej, nasiąkliwości, powierzchni właściwej BET, termicznymi różnicowymi, termograwimetrycznymi oraz prędkości rozchodzenia się ultradźwięków. Stwierdzono, że właściwości próbek wypalonych w warunkach redukujących są nieco lepsze w porównaniu do wypalonych w warunkach utleniających. Główną przyczyną barwy ceramiki siwej jest pozostałość węglowa pochodząca ze stosunkowo znacznej zawartości substancji organicznej w surowcach.
EN
Properties of the archeological ceramics (Late Roman period) from Zofipole near Cracow, Poland, were tested as well as samples made from potential sources and fired in laboratory furnace in oxidising and reducing atmospheres. Density, bulk density, porosity, specific surface area BET, DTA, DTG and ultrasonic waves speed were measured. It was stated that properties of the samples fired in reducing atmosphere were slightly better in comparison with oxidising one. The main reason of the grey colour of archeological ceramics is carbon residue as the result of relatively high content of the organic compounds in the sources and reducing firing conditions. The main reasons of this phenomenon were: abundance of clayel sources with relatively high content of organic compounds, simplicity of firing process in reducing atmosphere at Iow temperatures, and slightly better properties of the pottery products.
11
Content available remote Przemysł materiałów ogniotrwałych w Polsce - sytuacja obecna i perspektywy
PL
Omówiono sytuację przemysłu materiałów ogniotrwałych w Polsce po transformacji gospodarczej. W wyniku transformacji i restrukturyzacji liczba zakładów przemysłowych zmalała z 26 do ok. 10 do a wielkość produkcji z 1,6 do 0,3 min t/r. Na spadek produkcji materiałów ogniotrwałych znaczny wpływ wywarły zmiany materiałowe szczególnie w hutnictwie żelaza i stali. Nastąpił wzrost udziału materiałów monolitycznych w ogólnej produkcji materiałów ogniotrwałych oraz wprowadzono na szerszą skalę nowe ich rodzaje jak na przykład magnezjowo-grafitowe, magnezjowe i dolomitowe karbonizowane oraz nisko i ultraniskocementowe betony ogniotrwałe. Omówiono pokrótce istniejące zakłady przemysłowe oraz wzrost jakości produkowanych tworzyw ogniotrwałych. Większość zakładów posiada certyfikat zapewnienia jakości ISO 9001/2001. Należy oczekiwać dalszego wzrostu produkcji materiałów monolitycznych oraz technologicznie zaawansowanych specjalnych materiałów ogniotrwałych. W związku z wzrostem gospodarczym i zwiększeniem zapotrzebowania, perspektywy rozwoju przemysłu materiałów ogniotrwałych w Polsce przedstawiają się korzystnie.
EN
Recent situation of the refractory materials industry in Poland after economic transformation was described. As the result of restructuring and privatization, number of producing plants diminished from 26 to about 10 and production magnitude from 1.6 millions t/a to about 0.3 million t/a. On the decrease of production magnitude great influence had also materials changes especially in iron and steel industry. The increase of participation of monolithic materials and new kinds of the refractory materials were introduced for example magnesia-graphite, magnesia and dolomite carbonized, Iow and ultralow cement castables. Refractory materials producing plant in Poland were shortly described as also the improvement of the quality of produced materials. Most of the producing plant has the Certificate of Ouality Assurance ISO 9001/2001. It is possible to predict further increase of monolithic and special technological advanced refractory materials. According to economic growth during last 2 years the increase of demand for refractory materials, perspectives of the refractories industry in Poland are favorable.
12
Content available remote Porowatość zamknięta płytek okładzinowych gres porcellanato
PL
Zbadano przy pomocy piknometru helowego porowatość zamkniętą wybranych płytek okładzinowych gres porcellanato produkcji krajowej i włoskiej. Stwierdzono, że dominującą formą porowatości jest porowatość zamknięta w granicach 4,34-5,76%. Natomiast porowatość otwarta była w zasadzie mała poniżej 1%. Wartości te są charakterystyczne dla tworzyw ceramicznych o czerepie spieczonym, takich jak porcelanowe i kamionkowe. Stwierdzono, że porowatość, a szczególnie porowatość otwarta, wywiera niekorzystny wpływ na wytrzymałość płytek na zginanie.
EN
Closed porosity of the chosen samples of gres porcellanato tiles domestic and Italian production was tested using helium pycnometer. It was stated that all samples have closed porosity in the range 4.34-5.76% and Iow open porosity mainly below 1%. This type of texture is typical for well sintered ceramic materials like porcelain and stoneware. Porosity and especially open porosity have negative influence on mechanical properties of the gres porcellanato tiles.
PL
Zbadano wpływ drobnoziarnistych dodatków, takich jak: andaluzyt, Silimic, tlenek glinowy CTC 20, proszek andaluzytowo-boksytowy oraz tabularny tlenek glinowy, na właściwości betonów boksytowych o małej zawartości cementu. Najkorzystniejsze właściwości zarówno po wysuszeniu, jak i po wypaleniu posiadał beton, zawierający zmielony andaluzyt i tabularny tlenek glinowy, w których dominowały frakcje ziarnowe w zakresie 0,2-1O mikrometr. Szczególną uwagę zwraca wysoka wytrzymałość mechaniczna tego betonu, wynikająca z dużej zawartości mullitu, łączącego ziarna tlenku glinowego.
EN
The influence of fine-grained additions such as: andalusite, alumina CTC 20, andalusite-bauxite powders and tabular alumina on the properties of low cement bauxite castables has been investigated. The best properties after drying as well as after firing have been shown by the castable containing fine-grained andalusite and tabular alumina which mainly contained powders with grain size in the range 0.2-10 micrometer. It is worth to mention that the high strength of this castable results from high content of mullite which connects the alumina grains.
14
Content available remote Ogniotrwałe betony korundowe
PL
Tradycyjnym spoiwem betonów ogniotrwałych jest cement wysokoglinowy, pozwalający na osiągnięcie określonej wytrzymałości mechanicznej po stwardnieniu. W betonach nowej generacji obserwuje się tendencję zmniejszania ilości dodawanego cementu wysokoglinowego, co pozwala na osiągnięcie korzystniejszych właściwości termomechanicznych betonów oraz redukcję zawartości wody zarobowej. Szczególnie dotyczy to betonów bezcementowych, w których jako środki wiążące stosowane są najczęściej aktywne tlenki glinowe oraz koloidalna krzemionka. W artykule przedstawiono próby otrzymania korundowych betonów bezcementowych na drodze określenia składu kompozycji aktywnych tlenków glinowych oraz dobór najkorzystniejszej zawartości wody zarobowej. Stwierdzono możliwość wytwarzania bezcementowych betonów korundowych o dobrych właściwościach fizycznych i technologicznych. Osnowę wiążącą stanowią aktywne tlenki glinowe o zróżnicowanym uziarnieniu. Najlepsze właściwości posiada beton z dodatkiem tylko 5% wody zarobowej.
EN
The traditional binding agent that allows to achieve the green strength in refractory castables is calcium aluminate - based high alumina cement. There has been a quantum reduction in the cement content in the new generation of castables which helps to achieve better hot - load properties and reduction of the amount casting water. This concerns especially zero - cement castables (ZZC). Different forms of active aluminas and microsilica have been usually used as green - stage binder material for imparting green strength in ZZC. In the paper were described the trials to obtain the high alumina refractory castables on the way of determination of the composition compound of some active aluminas and the required amount of casting water for hydration and green - strength development. It was ascertained the possibillity of production zero - cement corundum castables with advantegous physical and technological properties. The active aluminas with variable granulometry have been used as bond matrix. The best properties has shown the castable with addition of only 5% casting water.
15
Content available remote Aktywne tlenki glinowe do wytwarzania betonów ogniotrwałych
PL
Istotą technologii betonów ogniotrwałych o małej zawartości cementu jest stosowanie w miejsce cementu dodatków aktywnych proszków, takich jak kalcynowane tlenki glinowe, mikrokrzemionka i drobnoziarniste skały glinokrzekrzemianowe. W artykule scharakteryzowano niektóre aktywne tlenki glinowe, stosowane w przemyśle materiałów ogniotrwałych do wytwarzania betonów nisko- i bezcementowych, a także przedstawiono na przykładzie wykorzystanie ich w technologii betonu o małej zawartości cementu glinowego. Stwierdzono korzystny wpływ aktywnego tlenku glinowego na właściwości niskocementowych betonów ogniotrwałych, a zwłaszcza na ich właściwości mechaniczne i zwartość.
EN
The technology of Iow cement contents refractory castables bases upon replacing much calcium aluminate cement with active powders such as calcined alumina, microsilica and aluminosilicate fine - grained rocks. In the paper were characterised some active aluminas which are used in refractory industry to the production of no - cement and Iow - cement castables. The example of their using in the technology of Iow - cement castable was presented. It was ascertained that active alumina has advantegeous influence on Iow - cement castable properties especially their strength development and compactness.
PL
Zbadano skład ziarnowy próbek piaskowca kaolinitowego ze złoża Maria III koło Nowogrodźca na Dolnym Śląsku. Próbki pobierano w różnych odstępach czasu w latach 1985-2002 z różnych partii złoża. Kopalina ta służy m.in. do produkcji kaolinu szlamowanego KOC szeroko wykorzystywanego zwłaszcza w przemyśle ceramicznym. Stwierdzono, że piaskowiec kaolinitowy charakteryzuje się bardzo zmiennym udziałem frakcji gruboziarnistych powyżej 100 mum w zakresie 3,8-80,7%. Natomiast rozkład ziaren frakcji drobnoziarnistych poniżej 100 mum jest znacznie bardziej stabilny. Ma to istotny wpływ na jakość produkowanego kaolinu szlamowanego w aspekcie jego uziarnienia.
EN
Grain size composition of samples of kaolinitic sandstones from Maria III deposit near Nowogrodziec (Lower Silesia) was studied. The samples were collected in years 1985-2002 in different period of time from various parts of deposit. The industrial mineral in question is used, among others, for the production of washed kaolin KOC which is well-known in the Polish ceramic industry. It was stated that kaolinitic sandstone studied was characterized by very variable content of coarse-grained, above 100 mum fractions, which varies within 3.8-80.7%. Contrary to it, the size distribution of grains finer than 100 mum is much more stable. It is advantageous from the viewpoint of quality of washed kaolin produced taking this factor into consideration.
17
Content available remote Ogniotrwałe niskocementowe betony korundowo-spinelowe
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości wody zarobowej, ilości spinelu magnezowo-glinowego oraz jego uziarnienia na właściwości betonów korundowo-spinelowych. Otrzymano beton ogniotrwały, który zarówno po stwardnieniu jak i wypaleniu posiadał zwartą teksturę i bardzo dobre właściwości mechaniczne. Stanowi to rezultat utworzenia się zrostowej tekstury betonu korundowo-spinelowego.
EN
In this paper were described the investigations results of the influence of casting water amount, spinel quantity and it's particle size distribution on the properties of alumina-spinel castables. Investigations allowed to obtain the refractory castable which after curing and firing showed low open porosity and high mechanical strenght. It's the result of formation the direct contacts between the grains.
18
Content available remote Ile kosztuje ciepło?
PL
Omówiono krytycznie obecnie stosowane metody ogrzewania pomieszczeń. Zwrócono uwagę na nadmiernie duże zużycie energii, brak komfortu klimatycznego oraz częste problemy ekologiczne. Omówiono opracowane w Instytucie Problemów Materiałoznawstwa Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie grzejniki ceramiczne nowego typu, które okazały się być bardziej efektywne w porównaniu do grzejników konwencjonalnych.
EN
Different heating systems of the buildings were critically discussed. Attention was directed on the Iow efficiency, Iow comfort as well very often negative influence on the human health. A new type of the ceramic heaters worked out in the Institute of Materials Science Problems in Kiev, Ukraine was described. It has been stated that these new heaters are more effective and pro-ecological in comparison with conventional ones.
19
Content available remote Archeologiczna ceramika ogniotrwała na przykładzie Zofipola
PL
Zbadano próbki ogniotrwałej ceramiki archeologicznej w postaci obmurza lessowego oraz rusztów wgłębnych pieców garncarskich do wypalania ceramiki "siwej" z Zofipola (27 km na wschód od Krakowa). W rejonie tym w okresie rzymskim (III—IV w n.e.) znajdował się jeden z większych ośrodków ceramicznych w ówczesnej Europie. Stwierdzono, że jakkolwiek w obmurzu lessowym utworzyła się wyraźna budowa strefowa wskutek długotrwałego oddziaływania temperatury to jednak zmiany właściwości poszczególnych stref nie są zbyt duże. Dotyczą one przede wszystkim składnika ilastego lessu co się uwidacznia w zmianach powierzchni właściwej BET. Natomiast skład fazowy i tekstura odznaczająca się znaczną porowatością ok. 40% pozostają bez większych zmian. W konsekwencji temperatura wypalania ceramiki "siwej" nie mogła być wysoka. Opierając się na przeprowadzonych badaniach oraz analogii z badaniami modelowymi, które wykonano w Haarhausen przy wytwarzaniu podobnego rodzaju ceramiki "siwej" temperatura jej wypalania wynosiła ok. 700 stopni C. W związku z tym obmurze lessowe pieców mogło pracować długo. Przeprowadzone badania próbek rusztów z pieców, które pracowały długo i krótko wskazują na to, że właśnie ruszt wyznaczał czasokres eksploatacji pieców.
EN
Samples of the archaeological refractory ceramics taken from the lining and oven floors of the pottery kilns for firing the grey wheel-made ceramics from Zofipole (27 km east of Kraków) were tested. In this area in the Roman period (III—IV c.) one of the greatest ceramic centers in the Europe was dicovered. It had been stated that however in the loess lining of the kilns the clear zone structure was formed as the result of the long lasting temperatura action, but the properties changes in the individual zones were not too great. The changes are connected mainly with the clayey component of the loess what is well visible on the basis of the specific surface area measurements by the BET method. However the phase composition and the texture of high porosity about 40% remain without greater changes. Basing on these results and the analogy with the model research, which were done in Haarhausen, the firing temperature of this type of ceramics not exceeds about 700 Celcius degrees. In the consequence the loess kiln lining could work by the long period of time. The oven floors determined the life of the kilns. Lowering of its mechanical strength led to destruction.
PL
Zbadano izotermy adsorpcji i desorpcji azotu dla drobnoziarnistego iłu trzeciorzędowego mioceńskiego ze złoża Hadykówka w stanie surowym oraz po ogrzewaniu w temperaturach 900 stopni Celsjusza, 1000 stopni Celsjusza i 1100 stopni Celsjusza. Przeanalizowano zmiany porowatości w zakresie mikro-, mezo- i makroporów w wyniku procesu obróbki cieplnej. Stwierdzono, że ze wzrostem temperatury maleje gwałtownie powierzchnia właściwa oraz objętość mikroporów i mezoporów na korzyść makroporów, przy czym porowatość całkowita zmniejsza się jedynie nieznacznie. W rezultacie obszary dobrze zagęszczone stają się jeszcze bardziej zwarte, natomiast obszary słabo zagęszczone - bardziej porowate. Powyższe zmiany są charakterystyczne dla iłów krakowieckich i innych surowców ilastych stosowanych w przemyśle materiałów budowlanych jako główne składniki mas. Minerały węglanowe obecne w iłach utrudniają proces spiekania.
EN
Isotherms of the nitrogen adsorption and desorption of raw clay for building ceramics from Hadykówka (southern Poland) deposit and after heating at the temperatures 900 Celsius degrees, 1000 Celsius degrees i 1100 Celsius degrees were measured. Specific surface area and porosity changes in the range of micro, mezo and macropores as the result of the treatment were analysed. It was stated that with the temperature increase, the specific surface area and the volume of micro and mezopores diminished rapidlly when the volume of macropores increase. The total porosity was only slightly lowered with the temperature increase. The above mentioned changes are typical for most of clay sources. The carbonates have harmful effect on the sintering process.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.