Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spawanie wiązką elektronów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this study, the coefficients of friction for three series of welded nickel alloy joints, subjected to different heat treatments (lack of heat treatment, solution heat treatment, precipitation hardening), were determined. Heat treatment of the prepared samples was aimed at eliminating the structural and stress gradient, because the electron beam welding technique is dedicated for constructions with very high quality and strength requirements. Given the nature of the electron beam process, the authors are aware that the obtained weld’s structures are characterized by different properties from parent materials, and also from structures melted under equilibrium conditions. The scientific aim of the presented work is to determine the influence of heat treatment on the microstructure, mechanical properties, and performance of dissimilar joints of nickel alloys Inconel 625 and Inconel 718. In order to determine the coefficient of friction for samples, the scratch test method was used. As a result of the research, it was proved that subjecting the welds to the precipitation hardening has a significant effect on abrasion resistance.
PL
Wyznaczono współczynniki tarcia dla trzech serii próbek poddanych odmiennym procesom obróbki cieplnej (brak obróbki cieplnej, przesycanie, utwardzanie wydzieleniowe). Obróbka cieplna przygotowanych próbek miała na celu zlikwidowanie gradientu strukturalnego i naprężeniowego, ponieważ spawanie wiązką elektronów dedykowane jest dla urządzeń o bardzo wysokich wymaganiach jakościowych i wytrzymałościowych. Biorąc pod uwagę charakter procesu spawania wiązką, autorzy mają świadomość, iż uzyskane struktury będą cechowały się zdecydowanie odmiennymi własnościami od materiału rodzimego, ale również i od struktur przetopionych w warunkach bliskich warunkom równowagowym. Celem naukowym pracy jest określenie wpływu obróbki cieplnej na mikrostrukturę, własności mechaniczne i użytkowe różnoimiennych połączeń stopów niklu Inconel 625 oraz Inconel 718. W celu wyznaczenia współczynników tarcia dla próbek zastosowano metodę zarysowania scratch test. W wyniku przeprowadzonych badań dowiedziono, że poddanie spoin procesowi utwardzania wydzieleniowego ma znaczący wpływ na odporność na ścieranie.
EN
The study discussed in the article included the analysis of features characterising the formation of an electron beam-welded joint made of a titanium alloy (Ti–TiB). The study also involved the investigation of the effect of heat treatment on structural-phase transformations in the weld metal and in the heat affected zone. The heat treatment of the welded joints resulted in the decomposition of the metastable phase, the distribution of boron particles in the structure as well as the increase in the structural homogeneity, leading to the improvement of mechanical properties.
PL
Rozpatrzono charakterystyczne cechy formowania połączenia spawanego stopu tytanu (Ti – TiB) wykonanego wiązką elektronów. Zbadano wpływ późniejszej obróbki cieplnej na przemiany strukturalno-fazowe w metalu spoiny i strefie wpływu ciepła. Obróbka cieplna połączeń spawanych prowadzi do rozpadu fazy metastabilnej, rozmieszczenia cząsteczek boru w strukturze i zwiększa jednorodność strukturalną, co przyczynia się do polepszenia własności mechanicznych.
PL
W artykule przedstawiono badania mikrostruktury oraz właściwości i parametrów technicznych spoin wykonanych metodą spawania wiązką elektronową (EBW). Spawanie wiązką elektronową jest procesem łączenia odpowiednim zwłaszcza w przypadku tytanu i innych materiałów podatnych na utlenianie, ponieważ musi się odbywać w próżni. Kwalifikacji spoiny pod względem integralności połączenia dokonano na podstawie badania właściwości mechanicznych i oceny mikrostruktury. Mikrotwardość spoiny zmierzono urządzeniem Matsuzawa-Vickers MX 100 – zastosowano obciążenie 100 G (0,98 N). Do zbadania mikrostruktury i określenia wielkości poszczególnych stref przegubowych użyto mikroskopu Nikon Eclipse MA200.
EN
The paper presents microstructure investigations as well as properties and technical parameters of welds made using the electron beam welding method (EBW). Electron beam welding is a bonding process, especially suitable in the case of titanium and other oxidation-sensitive materials, because it must be carried out in a vacuum. Integrity of the joint was determined on the basis of mechanical properties and microstructure evaluation. The micro-hardness of the weld was measured with the Matsuzawa-Vickers MX 100 – a load of 100 G (0.98 N) was used. Nikon Eclipse MA200 microscope was used to examine the microstructure and determining the size of individual articulation zones.
EN
The article aims to present major advantages resulting from the use of tools for numerical analyses of modern welding processes, i.e. friction stir welding (FSW) and electron beam welding (EBW). The article presents basic issues related to the modelling of the FSW process, describes mechanisms to be taken into consideration in relation to numerical analyses of the above-named process and indicates problems which should be taken into account during the modelling of the EBW process. In addition, the article presents exemplary analyses of the FSW and EBW processes.
PL
Głównym celem artykułu było przedstawienie i wyjaśnienie głównych korzyści i możliwości wynikających z wykorzystania narzędzi do analiz numerycznych procesów spawania w odniesieniu do nowoczesnych zagadnień łączenia materiałów, tj. zgrzewania tarciowgo z mieszaniem metalu zgrzeiny (FSW) oraz spawania wiązką elektronową (EBW). W artykule przedstawione zostały zagadnienia dotyczące podstaw mo¬delowania procesu FSW. Opisane zostały mechanizmy, które należy wziąć pod uwagę podejmując problem analiz numerycznych tego procesu, jak również zasygnalizowano problemy, jakie należy rozważyć przy modelowaniu procesu EBW. Przedstawiono również przykłady prowadzonych analiz procesów FSW oraz EBW.
5
Content available remote Technologia spawania wiązką elektronów
PL
Spawanie wiązką elektronów, pomimo szeroko stosowanych technologii łukowych oraz laserowych, nadal jest powszechnie wykorzystywane w przemyśle. Główne zastosowanie tego wydajnego procesu spawania to: przemysł motoryzacyjny, elektroniczny, elektrotechniczny, lotniczy i budowa maszyn. Technologia umożliwia wykonywanie wysokiej jakości połączeń ze wszystkich spawalnych metali konstrukcyjnych w szerokim zakresie grubości od 0,025 mm do 300 mm w jednym przejściu. W artykule przybliżono charakterystykę metody i podano przykłady zastosowania wiązki elektronów w przemyśle. Przedstawiono przykład urządzenia uniwersalnego do spawania i modyfikowania powierzchni, w tym napawania.
EN
Electron beam welding, despite widespread arc and laser technology is still widely used in industry. The main application this high efficiency welding process is: automotive, electronics, electrical engineering, aerospace and mechanical engineering industry. The technology ensures high-quality welded joints from the all structural metals in a wide range of thickness from 0.025 mm to 300 mm in one run. The characteristics of methods, principles of design of welded joints, examples of the application of the electron beam in the industry were In the paper approximated in this paper. The example of universal equipment for welding and surface modification including cladding is also presented.
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań metalograficznych oraz pomiarów twardości złączy spawanych wiązką elektronów wykonanych ze stali do ulepszania cieplnego w gatunku 42CrMo4. Celem badań było sprawdzenie możliwości wykonania złączy spawanych przy wykorzystaniu specjalnych technik spawania wiązką elektronów, tj. spawania z podgrzewaniem wstępnym, spawania wiązką oscylującą oraz spawania za pomocą techniki wieloprocesowej. Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowanie specjalnych technik spawania wiązką elektronów umożliwia obniżenie twardości w obszarze SWC oraz w spoinie. Ponadto możliwe jest wyeliminowanie pęknięć w obszarze spoiny.
EN
In the paper the results of metallographic examination and hardness testing of electron beam welded joint for quenching and tempering 42CrMo4 steel grade are presented. The aim of the study was to examine the feasibility of correct welded joints using special electron beam welding techniques based on dynamic deflection of the electron beam, ie., welding with preheating, welding with beam oscillation and using the multiprocessing technique. The research showed that using special techniques of electron beam welding can reduce hardness in the area HAZ and in the weld. It is also possible to eliminate cracks in the weld area.
EN
Allvac 718Plus (718Plus) is a high strength, corrosion resistant commercial polycrystalline nickel-based superalloy developed by ATI ALLVAC over 10 years ago. 718Plus has been designed to fuse the most desired properties of Inconel 718 and Waspaloy, producing advantages of good mechanical properties, higher working temperature than Inconel 718, good fabricability and reasonable cost of production. 718Plus is strengthened by γʹ phase and other precipitates which are located mainly at grains boundaries. Compared to Inconel 718, 718Plus has increased concentration of Al, Ti and Co and decreased amount of Fe. Weldability of 718Plus is comparable to Inconel 718, thus there is a risk of intergranular microcracking in heat affected zone (HAZ). The test joint have been welded autogenously using electron beam at 120 kV accelerating voltage, 10 mA current and 78 cm/min welding speed. The microstructure of casted base material, heat affected zone (HAZ) and weld metal of electron beam welded 718Plus were investigated by means of light (LM) and scanning electron microscopy (SEM). SEM observations of welded joint microstructure were performed using secondary electrons (SEM–SE). SEM/EDS analysis were carried out. Both MC type carbides and Laves phase were observed in interdendritic regions of base material. The microstructure of heat affected zone was composed of γ matrix, γʹ phase and MC-type carbides, Laves phase and Laves/γ eutectic. In weld metal zone no γʹ precipitates were observed. The microhardness measurements have shown a decrease in weld metal and HAZ. It can be caused by an influence of the welding process thermal cycle.
PL
Allvac 718Plus (718Plus) to stosunkowo niedawno opracowany nadstop na bazie niklu. 718Plus. Jest pierwszym nadstopem niklu zaprojektowanym zarówno na obrotowe, jak i statyczne podzespoły silników odrzutowych. Temperatura pracy 718Plus jest o około 50°C wyższa niż stopu 718, co zapewnia stabilność właściwości mechanicznych do 704°C. Ponadto charakteryzuje się spawalnością podobną do nadstopu 718, a koszty wytwarzania są mniejsze niż w przypadku stopu Waspaloy. Te zalety są wynikiem modyfikacji składu chemicznego Inconela 718, polegające na zwiększeniu proporcji Al/Ti oraz dodatkami W i Co zamiast Fe. Spawanie wiązką elektronów (EBW) oraz spawanie łukowe elektrodą nietopliwą (GTAW) są procesami, które mogą być stosowane podczas napraw komponentów silników odrzutowych oraz turbin gazowych, które zostały wyprodukowane z nadstopów na bazie niklu. Celem pracy była ocena poprawności procesu spawania wiązką elektronów nadstopu 718Plus oraz charakterystyka mikrostruktury poszczególnych stref spawanego złącza.
EN
The paper is focused on analysis of basic mechanical properties and formability of electron beam welded semi-finished parts. The formability is evaluated from tensile test and Erichsen cup test on test samples. There are results of cup test for determination of ultimate drawing ratio and results of bend test.
PL
W artykule przedstawiono analizę podstawowych właściwości oraz zdolności do kształtowania plastycznego części spawanych wiązka elektronów. Odkształcalność analizowano na podstawie badań właściwości mechanicznych w testach rozciągania oraz na podstawie próby Erichsena. Przedstawiono wyniki tłoczności jak też wyniki prób zginania.
9
Content available remote Spawanie wiązką elektronów
PL
Spawanie wiązką elektronów pomimo długoletniej historii i szeroko rozpowszechnionych technologii łukowych oraz laserowych jest nadal powszechnie stosowane w przemyśle. Główne zastosowanie tego wydajnego procesu spawania to przemysł motoryzacyjny, elektroniczny, elektrotechniczny, lotniczy i budowa maszyn. Technologia umożliwia wykonywanie wysokiej jakości połączeń ze wszystkich spawalnych metali konstrukcyjnych w szerokim zakresie grubości od 0,025 do 300 mm. W pracy przybliżono charakterystykę metody, zasady kształtowania złączy, przykłady zastosowania wiązki elektronów w przemyśle. Przedstawiono przykłady urządzeń uniwersalnych oraz specjalistycznych jakie są używane w warunkach laboratoryjnych oraz przemysłowych.
EN
Electron beam welding, despite long history and widespread arc and laser technology is still widely used in industry. The main application this high efficiency welding process is: automotive, electronics, electrical engineering, aerospace and mechanical engineering industry. The technology ensures high-quality welded joints from the all structural metals in a wide range of thickness from 0.025 to 300 mm. In the paper approximated the characteristics of methods, principles of design of welded joints, examples of the application of the electron beam in the industry. The examples of universal and specialized equipment which are used in laboratory and industrial applications are also presented.
PL
W pracy przedstawiono termiczno-mechaniczną analizę procesu spawania wiązką elektronów. W procesie spawania połączono dwie cienkie blachy wykonane z różnych gatunków tytanu, Grade 2 i Grade 5. W wyniku spawania powstały znaczne deformacje blach. Model numeryczny został opracowany na podstawie Metody Elementów Skończonych, MES. Model oblicza wpływ obciążenia termicznego na pole naprężeń i przemieszczeń. Wyniki uzyskane za pomocą modelu numerycznego zostały porównane z wynikami badań eksperymentalnych. Obliczone pole naprężeń zweryfikowano poprzez porównanie obliczonych naprężeń własnych z naprężeniami zmierzonymi na powierzchni blach za pomocą metody dyfrakcji rentgenowskiej.
EN
This paper presents a thermo-mechanical analysis of an electron beam welding process. During the process two thin sheets made of dissimilar titanium grades, Grade 2 and Grade5, were joined together. The welding processes introduced significant distortions into the sheets. The numerical model is based on finite element method. The model calculates the impact of thermal load on stress and displacement fields. The results calculated by the model were compared with the experimental results. The calculated stress field was verified by comparing residual stresses at the external surface in a given cross-section with stress values obtained by x-ray diffraction measurements.
11
Content available remote Electron beam welding – equipment and accessories
EN
Electron beam welding has been known and used for a long time, yet the recent years have seen increasing advancements in equipment fully utilising this welding method potential. Electron beam welding machines can be both universal and highly specialised, which can translate to significant operating and, first of all, welding costs reduction. Modern electron beam welding devices are provided with control systems and safety features which maximise operator’s anti-radiation protection and enable carrying out technological processes in vacuum conditions.
PL
Spawanie wiązką elektronów jest procesem znanym i stosowanym od lat, jednak w ostatnim czasie nastąpił znaczny rozwój urządzeń umożliwiających wykorzystanie w pełni tej metody łączenia. Spawarki elektronowe mogą być zarówno uniwersalne, jak również wysoce wyspecjalizowane, umożliwiając tym samym znaczące obniżenie kosztów eksploatacyjnych, a przede wszystkim kosztów spawania. Urządzenia te są wyposażone w układy kontroli i bezpieczeństwa, tak by maksymalnie chronić operatora przed promieniowaniem i prowadzeniem procesu technologicznego w próżni.
12
Content available remote Electron Beam Welding – Characteristics
EN
The article presents the characteristics of electron beam welding and describes phenomena taking place during the interaction between an electron and an atom of a material being bombarded. The study also presents the basic electron beam welding parameters and structural material weldability characteristics as well as enumerates the advantages of the technology and indicates its possible areas of application.
PL
Przedstawiono charakterystykę spawania wiązką elektronów. Przybliżono zjawiska, jakie zachodzą w trakcie oddziaływania elektronu z atomem bombardowanego materiału. Podano podstawowe parametry spawania wiązką elektronów oraz przedstawiono charakterystykę spawalności materiałów konstrukcyjnych. Wskazano obszary zastosowania technologii oraz jej zalety.
PL
W pracy zwrócono uwagę na specyfikę spawania blach tytanowych, wynikającą z dużej podatności tego materiału na dyfuzję gazów i małe przewodnictwo cieplne. Podano wyniki obliczeń numerycznych spawania wiązką elektronów blach tytanowych ze stopu Grade 2 i Grade 5. Dla łączonych blach wyznaczono rozkład temperatury, naprężeń zredukowanych i przemieszczeń charakteryzujących odkształcenia spawanych elementów.
EN
The paper analyses the welding process of titanium sheets which easily react with atmospheric gases and have low thermal conductivity. The results of numerical simulation were presented. For the purpose of joining titanium Grade 2 and Grade 5 sheets electron beam welding technology was used. For the sheet welding process distributions of temperature and effective stress, and sheet deformation were calculated.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów spawania wiązką elektronów na wytrzymałość cienkościennych doczołowych złączy ze stopu tytanu Ti-6AI-4V. Badania wykazały, że największy wpływ na jakość złącza wywiera prąd wiązki l oraz prędkość przemieszczania wiązki v. Właściwości wytrzymałościowe doczołowych złączy ze stopu tytanu Ti-6AI-4V spawanych wiązką elektronów są porównywalne z wytrzymałością materiału rodzimego. Wytrzymałość na rozciąganie próbek spawanych wynosząca Rm - 1021,7+1041,6 MPa jest o 0,7+2,6% mniejsza od wytrzymałości próbek rodzimych, wynoszącej Rm = 1049,5 MPa. Struktura złącza spawanego wiązką elektronów posiada budowę strefową. Wyróżnić w niej można strefę przetopioną, w której występuje iglasta struktura martenzytyczna powstała w wyniku krystalizacji i chłodzenia, strefę wpływu ciepła, składającą się z fazy a' (a") przechodzącej w mikrostrukturę g tabularną oraz mikrostrukturę materiału rodzimego. Ukonstytuowanie w spoinie spawanej struktur martenzytycznych spowodowało umocnienie złącza, zapewniając jego dobre właściwości wytrzymałościowe.
EN
The effect of electron beam welding on strength of thin-walled butt joints from Ti-6Al-4V titanium alloy have been analyzed in this work. It was shown that beam current l and velocity of beam displacement v exerted the biggest influence on the quality of joint. It has been shown that the strengthening resistance of butt joints from Ti-6AI-4V titanium alloy after beam welding are comparable with properties of the native material. Tensile strength of welded samples of Rm = 1021.7+1041.6 MPa is by 0.7+2.6 % smaller than strength of native samples of Rm = 1049.5 MPa. The obtained microstructure of joint after electron beam welding demonstrates zone constitution. It has been shown the possibility of discrimination of weld penetrated zone, in which needle-shaped martens tic structure, formed as a result of crystallization and cooling exists, the heat effect zone, consisted of a' (a") phase passing to globular microstructure, and microstructure of the native material. Formation of martens tic microstructure in the weld caused consolidation of joint and let to obtain its good mechanical properties.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze parametry procesu spawania po okręgu quasi wielokrotną wiązką elektronów. Omówiono ich wpływ na jakość spoiny oraz w oparciu o przeprowadzone doświadczenia określono ich graniczne wartości pozwalające uzyskać poprawną spoinę.
EN
The most important parameters of quasi multiple EB welding process on the circle were presented in the paper. The influence of these parameters on weld quality was discussed and basing on researches there were estimated the board values for proper weld obtaining.
PL
W artykule przedstawiono procedurę ustawiania prądu żarzenia katody bezpośrednio żarzonej w spawarce elektronowej w celu osiągnięcia powtarzalnych wyników spawania wykorzystując w tym celu zmiany prądu anodowego i napięcia elektrody sterującej w funkcji prądu żarzenia dla określonych parametrów końcowych prądu anodowego przy stałym napięciu anodowym.
EN
The procedure of setting the filament current of directly heated cathode in EB welder for achieving repeatable welding results is presented in the paper. It uses the changes of anode current and control electrode voltage in function of filament current for given final parameters of anode current at anode voltage constant.
PL
W artykule przedstawiono wymagania techniczne oraz sposoby realizacji wybranych narzędzi wspomagających proces spawania wiązką elektronów.
EN
Technical requirements and various constructions of some aiding tools for EBW process are presented in the paper.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.