Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ekstruder
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Sposoby doskonalenia druku 3D w technologii FDM/FFF
PL
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące zwiększenia efektywności technologii druku 3D poprzez wprowadzenie modyfikacji postaci materiału budulcowego (filamentu) oraz mechanizmu jego podawania w drukarkach typu FDM/FFF. Omówiono obecnie stosowane rozwiązania oraz innowacyjność proponowanych koncepcji, pozwalających m.in. na uzyskanie skalibrowanego przekroju filamentu oraz zredukowanie liczby części napędowych i tym samym masy ekstrudera, co przyczyni się do poprawy jakości drukowanego detalu i przyspieszy proces drukowania. W formie opisowej i graficznej zaprezentowano sposób modyfikacji postaci filamentu do druku w technologii FDM/FFF. Ponadto zaproponowano rozwiązania konstrukcyjne poszczególnych części składowych opatentowanego mechanizmu podawania filamentu wraz z opisem jego działania (patent PL 224144 B1, autorzy: Artur Szmidt, Szymon Kowalski, Krzysztof Sokołowski).
EN
This article presents new approaches of increasing the efficiency of FDM/FFF printing technology through the introduction of modifications to the form of filament and to the feeding mechanism. Currently used solutions and innovativeness of proposed concepts are discussed in the paper. A new approach concerning the modification of the filament form was presented in descriptive and graphic way. Moreover, constructional solutions of individual components of the patented (patent PL 224144 B1) filament feeding mechanism including a description of its operation were proposed.
2
Content available remote Drukować przestrzennie. Drukarka 3d dla ceramików
PL
W artykule podjęto się nieformalnego zdefiniowania kategorii przekąsek ekstrudowanych, oraz w skrócie zaprezentowano dane dotyczące ich konsumpcji. Omówiono również proces produkcyjny, a także kierunki rozwoju obserwowane na rynku europejskim. Przedstawiono i omówiono typy obecnie stosowanych ekstruderów. Wiele uwagi poświecono sposobom projektowania i modernizacji linii technologicznych, czyli stosowaniu maszyn modułowych. Przedstawiono również prognozę przyszłych kierunków rozwoju branży, opartych na badaniach nad urozmaiceniem produktów pod względem smaku, kształtu i koloru oraz wartości odżywczych i wpływu na zdrowie konsumenta.
EN
In the paper, the attempts to informally define the category of the extruded snacks were undertaken. The data concerning their consumption level were presented. Also, the manufacturing process and the trends in their development, as observed in the European market, were discussed. The types of the extruders being currently employed were presented and discussed. A lot of attention was paid to the methods of designing and modernization of technological lines, i.e. application of the modular equipment. Also, a forecast for the future trends of the sector development, based on the studies on versification of the products in respect of taste, shape and colour and nutritive values and of the impact on the consumer’s health, was also presented.
4
Content available Technologia druku 3D na zajęciach laboratoryjnych
PL
Technologia drukowania przestrzennego FDM umożliwia zobrazowanie wielu zagadnień technicznych przez wytworzenie modelu analizowanego obiektu bezpośrednio na zajęciach dydaktycznych. Drukarkę trójwymiarową może wykorzystać każda dziedzina wiedzy: od biologii (drukowanie modeli narządów), po architekturę (tworzenie skomplikowanych makiet). Już sama drukarka jest świetnym narzędziem, które samo w sobie jest ciekawe dla wielu kierunków. Studenci mogą nauczyć się dzięki niej programowania procesorów opartych na ATMEDZE, mogą przygotowywać nowe programy sterujące drukarką, projektować grafikę 3D na komputerach a uzyskane rezultaty drukować na zestawach drukarek. Ponadto każdą drukarkę można dowolnie ulepszać wg. własnych potrzeb - od zmiany czy przeniesienia napędu po wymienne ekstrudery - mechanizmy tłoczące tworzywa [1, 4].
EN
An interesting example of a student's project was presented. Printing technology spatial FDM laboratory classes allows imaging of many technical issues by producing a model of the analyzed object directly in the classroom teaching. Three-dimensional printer can use virtually every branch of science: biology (print models of organs), and architecture (the creation of complex mock-ups). Even the printer is a great tool, which in itself is interesting for a number of directions.
PL
W artykule opisano proces przygotowania modelu do druku na drukarce 3D. Opisano budowę drukarki oraz podstawowe zadania elektroniki sterującej stosowanej w domowych drukarkach 3D. Zwrócono uwagę na podstawowe algorytmy działające w warstwie sprzętowej wykorzystywane do sterowania ruchu głowicy jak też zapewnianiające odpowiednie parametry podawanego materiału drukującego. Opisano także aplikacje umożliwiające przygotowanie modelu 3D do wydrukowania i sposoby wygenerowania ciągu poleceń sterujących dla drukarki.
EN
This paper describes the process of preparing a 3D model to print on a 3D printer. The construction of the printer and the basic tasks of the control electronics used in home 3D printers is presented. Attention is drawn to the basic algorithms operating in the hardware layer used to control the head motion and also to ensure the appropriate parameters of the printing material feed. The paper also describes applications to prepare the 3D model and how to generate control commands within the printer.
EN
The paper presents results of the research on the single-screw extruder strength on sudden changes of dosing raw material during the extrusion process. The tests were carried out in a short single-screw extruder KZM-2 whose relation of length to diameter of a screw was 6:1 and rotational speed was 200 rpm. Grits moistened up to 15% moisture and five disturbing samples of mass 0.2-1.2 kg prepared from the same raw material constituted a research material. Particular samples were used for disturbing a stable course of the extrusion process. Disturbance of the process consisted in fast introduction of the whole disturbing dose to the extruder input and measurement of the value of intensity change of current consumed by the extruder engine, time of return to stable conditions and changes in the image of obtained samples of extruder. Measurements of the impact of disturbance on the measured amounts were carried out for three settings of extruder performance. It was found out that a single-screw extruder at all set performances reacted with fast increase of electric current consumption; moreover, time of process stabilization changed each time. Moreover, it was reported that particular disturbing doses affected significantly the changes of quality parameters of extrudates.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań odporności ekstrudera jednoślimakowego na nagłe zmiany dawki podawania surowca w trakcie procesu ekstruzji. Badania przeprowadzono w krótkim ekstruderze jednoślimakowym KZM-2 o stosunku długości do średnicy ślimaka 6:1 i prędkości obrotowej 200 obr·min-1 (rpm). Materiałem badawczym była kaszka kukurydziana nawilżana do wilgotności 15% oraz pięć próbek zakłócających o masie 0,2-1,2 kg przygotowanych z tego samego surowca. Poszczególne próbki posłużyły do zakłócenia ustabilizowanego przebiegu procesu ekstruzji. Zakłócenie procesu polegało na szybkim wprowadzeniu do wejścia ekstrudera całej dawki zakłócającej i pomiarach wartości zmiany natężenia prądu pobieranego przez silnik ekstrudera, czasu powrotu do warunków stabilnych oraz zmian w obrazie otrzymanych próbek ekstrudatu. Pomiary wpływu zakłócenia na mierzone wielkości przeprowadzano dla trzech ustawień wydajności ekstrudera. Stwierdzono, że ekstruder jednoślimakowy przy wszystkich ustawionych wydajności reagował szybkim zwiększeniem poboru prądu elektrycznego, każdorazowo zmieniał się także czas ustabilizowania procesu. Zaobserwowano również, że poszczególne dawki zakłócające wpływały istotnie na zmiany parametrów jakościowych ekstrudatów.
PL
W pracy przedstawiono rezultaty badań właściwości mechanicznych materiałów biodegradowalnych uzyskanych ze skrobi termoplastycznej z wykorzystaniem techniki ekstruzji i wtrysku wysokociśnieniowego. Badano wpływ dodatku włókien lnianych i celulozowych na właściwości mechaniczne produktu uzyskanego z mieszanki skrobi z gliceryną. Badania właściwości mechanicznych próbek przeprowadzono na urządzeniu Zwick typ BDO-FBO0,5TH przy prędkości przesuwu głowicy 3mm/min. Miejsca przerwań próbek były analizowane w świetle spolaryzowanym za pomocą mikroskopu optycznego w celu określenia związania materiału z włóknami.
EN
The paper presents the results of studies on the mechanical properties of biodegradable thermoplastic starch obtained by the extrusion and injection moulding methods. Especially the influence of flax and cellulose fibre percentage with 20% of glycerol (plasticizer) and on the mechanical properties of the obtained material was tested. The tests on specimens mechanical properties were performed on Zwick model BDO-FBO0,5TH. The samples were analysed using polarized light microscopy.
PL
Celem podjętych badań było określenie, w jakim stopniu zmiana natężenia jednostkowego przepływu surowca oraz skład mączki poddawanej ekstruzji mają wpływ na mierzone wartości wielkości określających stopień ekspansji produktu, parametry wytrzymałościowe oraz stopień żelatynizacji skrobi. Zakres pracy obejmował pomiary: gęstości ekstrudatu, stopnia ekspansji oraz granicznego naprężenia ścinającego otrzymywanych produktów, jednostkowego zużycia energii elektrycznej i rozpuszczalności. Materiałem wejściowym do badań była śruta kukurydziano-pszenna. Badania przeprowadzono dla dwóch wilgotności materiału wejściowego w1=15% i w2=25%. Zaobserwowano statystycznie istotną zależność pomiędzy zawartością pszenicy, a właściwościami mechanicznymi otrzymywanego ekstrudatu. Dotyczyło to szczególnie wyników otrzymanych przy wilgotności surowca wynoszącej 15%.
EN
It was the object of this work to determine the effect of changing the specific row-material flow rate and the composition of the flour subjected to extrusion on the measured quantities, which determined the degree of the product expansion, the strength parameters, and the degree of starch gelatinization. The scope of the work covered the measurements as follows: extrudate density, a degree of expansion, specific power consumption, and solubility. Test material was wheat-maize meal. Investigations were carried out for two values of humidity of test material w1=15% and w2=25%. A statistically significant relation between the wheat content and the mechanical properties of the obtained extrudate was observed. It was noticeable evident in case of the results obtained at 15% row-material humidity.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu konfiguracji ślimaka ekstrudera na jednostkowe zużycie energii, stopień ekspansji i uzyskiwaną temperaturę w czasie procesu. Badania przeprowadzono dla 3 konfiguracji ślimaka i dwóch wartości wilgotności podawanego surowca. Wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że zmiana geometrii elementów roboczych ekstrudera ma wpływ na kształtowanie parametrów procesu ekstruzji.
EN
The paper presents results of investigations on the influence of the configuration of an extruder screw on the specific energy consumption, degree of expansion and temperature produced while processing. The investigations were carried out for three configurations of a screw and two values of humidity of the row-material supplied. Experimental results revealed that a change in the geometry of working elements of the extruder have the effects on moulding the process parameters of extrusion.
PL
W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania ekstruderów jednoślimakowych do ekstruzji materiałów o wilgotności powyżej 40%. Celem badań było określenie warunków przeprowadzania procesu i struktury produktów uzyskiwanych w procesie ekstruzji wysokotemperaturowej. Badania przeprowadzono na kaszce kukurydzianej o wilgotności od 12 do 55%.
EN
The work presents the possibilities for making use of a single-worm extruder for extruding materials with humidity in excess of 40%. Investigations were aimed to determine the process conditions and the structure of products obtained in the process of high-temperature extrusion. Investigations were focused on maize groats with humidity from 12 to 55%.
PL
W pracy przedstawiono wpływ zużycia wybranych elementów roboczych zakłócających przepływ materiału w adiabatycznym ekstruderze jednoślimakowym. Podczas procesu badano temperaturę głowicy ślimaka, gęstość uzyskiwanego ekstrudatu oraz jednostkowe zużycie energii. Przeprowadzono analizę możliwości uzyskania zakładanych parametrów ekstruzji przy różnym stopniu zużycia elementów roboczych ekstrudera poprzez zmianę natężenia przepływu materiału.
EN
Paper presented the effect of wear and tear of selected working elements disturbing material flow in an adiabatic single-screw extruder. The temperature of worm head, density of produced extrudate and specific energy consumption were measured during extrusion process. The possibilities of achieving assumed extrusion parameters through the changes in material flow intensity were analysed at different wear and tear degree of working elements.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.