Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ruch statków
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This paper analyses the management process of the vessel traffic control on one-way section on navigable canal with the adaptive time-sequential filter (traffic lights). One-way section on canal significantly decreases waterway capacity and requests special attention in control and regulation of the vessel traffic. The vessel traffic is a stochastic variable, and the vessel traffic control needs to be flexible and adaptive in order to achieve the required traffic flow with minimal delays. On the one-way section, two independent variable vessel flows from opposite directions are encountered, and fixed (predefined) signal plans lead to an increase in vessel delays. An appropriate solution is development of a Fuzzy Control System (FCS) for the vessel traffic control. A control algorithm is designed according to a set of linguistic rules that describes input parameters for the control strategy. The estimated and approximate input parameters are implemented in the algorithm as fuzzy sets. The final result of the developed algorithm is the traffic light scheme (duration of green light for certain direction). The presented control system can be used as an adaptive automatic control system for the vessel traffic control processes on navigable canals or on critical sections of other waterways.
EN
One of the main determinants of the international status of a seaport is its capacity to handle the largest possible quantities of cargo carried by the largest vessels. A successful seaport is one where trans-shipments are handled by qualified personnel and where excellent facilities are available to ensure that the cargo delivered to the port can be delivered to its destination using the largest possible selection of various modes of transport. A successful seaport should be extended in size to be able to cater for an increasing number of ships at the same time. All these factors can help make seaports more competitive. The largest of Poland’s seaports, namely the Port of Gdańsk and the Port of Gdynia, are trying to reach the status of being ranked among Europe’s best ports. This goal can only be achieved through new ideas and new investment projects. Two projects are planned as a way to stimulate the development of Poland’s seaports: the Central Port at the Port of Gdańsk and the External Port at the Port of Gdynia. These projects will help strengthen the position of Tricity’s seaports in the international arena.
PL
Jedną z głównych cech determinujących pozycję portu na arenie między­narodowej są jego parametry umożliwiające przeładunek jak największej ilości ładunków przewożonych przez jak największe jednostki pływające. Największe z polskich portów – Gdańsk i Gdynia – walczą o status jednych z najlepszych w Europie. Aby osiągnąć ten cel, każdy z portów wymaga nowych koncepcji, co prowadzi do szeregu inwestycji. Powstały dwa projekty umożliwiające portom rozwój. W porcie gdańskim powstanie Port Centralny, natomiast w Gdyni – Port Zewnętrzny. Zrealizowanie tych projektów wzmocni pozycję portów trójmiejskich na arenie międzynarodowej.
PL
W artykule omówiona została koncepcja wyznaczania rozkładu prawdopodobieństwa czynnika regulującego wyjście statków z portu Szczecin. Wykorzystując rozkład czasu pomiędzy kolejnymi jednostkami opuszczającymi port w Szczecinie, wyznaczony na podstawie danych systemu VTS, oraz rozkład wykładniczy, odpowiadający losowemu strumieniowi ruchu statków, wyznaczono funkcje gęstości czasu przyspieszenia lub opóźnienia wyjścia statku, w stosunku do losowego strumienia ruchu. Wykorzystano w tym celu procedurę splotu funkcji gęstości zmiennych losowych.
EN
In this paper a conception of determination of the probability distribution of the factor which modulates vessel traffic flow after departure from the port of Szczecin, has been presented. Using the time distribution between ships leaving port Szczecin, determined on the basis of VTS system, and theoretical exponential distribution of the time between reporting vessels in the random traffic flow, the probability density function of quickening or delaying ship departing from port, considering random vessel traffic flow, has been determined. To that end a procedure of convolution has been used.
PL
W artykule omówiono badania nad zastosowaniem zaawansowanych obliczeń numerycznej mechaniki płynów do wyznaczania trajektorii ruchu (w sześciu stopniach swobody) statku morskiego żeglującego na akwenie ograniczonym podczas manewru wymijania z innym statkiem. Uwzględniono jednocześnie zarówno oddziaływanie dna i brzegów kanału o zadanej geometrii jak również oddziaływanie wymijanego statku, co jest podejściem nowatorskim na skalę światową. Wyniki symulacji przeanalizowano pod wzglądem hydrodynamicznego zjawiska osiadania, powstającego podczas przejścia statku przez akwen ograniczony głębokością i brzegami kanału przy jednoczesnej interakcji z wymijanym statkiem. W obliczeniach wykorzystano geometrię typowego statku kontenerowego.
EN
Paper describes a research into ship’s squat phenomenon which is related to the safe entering of large ships into contemporary existing sea harbors. As the significant research effort in ship hydromechanics is devoted in recent years to the practical navigation problems, the Authors follow this trend and addressed the squat by means of CFD numerical simulations. The analysis of 6 DOF ship motion was performed, including the effects of shallow water, horizontal restrictions, extend of a channel and especially ship squat during passing by maneuver at a waterway. An exemplary case-study is carried out for a large container vessel. The obtained results were experimentally verified by comparison to one German experiment and own models tests. Such complex approach is a novelty worldwide.
5
Content available Informacja i sytuacja nawigacyjna
PL
Proces nawigacji jest złożony i bazuje na informacji nawigacyjnej pochodzącej z dwóch głównych źródeł – pomiarów nawigacyjnych i publikacji nautycznych. Informacja nawigacyjna, mająca kolosalny wpływa na bezpieczeństwo żeglugi, powinna być dokładna, aktualna i wiarygodna. W artykule przedstawiono informacje nawigacyjną w aspekcie jej cech i atrybutów, będących egzemplifikacją jej jakości
EN
Ship’s navigation process is complex and based on the navigational information from two main sources – of navigational measurement and of nautical publications. Navigation information should be precisely, up-to-date and credible. The paper presents navigational information in respect to their features and attributes.
6
Content available remote Modeling of dredging works and marine traffic interference assessment
EN
This article introduces a model providing an assessment of interdependence of the marine traffic and dredging activity in a port’s areas. This assessment in turn enables to optimize the time schedule of dredging works by coordinating them with a given schedule or with the random pattern of ship’s arrivals. The effectiveness of this type of project (dredging works) depends to a great extent on the proper analysis of the factors hindering the implementation of the project, such as: the vessels traffic, and uninterrupted operation of port terminals. For a better understanding of the problem, the article describes only correlation between dredging works and vessels calling at the harbor. Full form of this issue should describe the interference of the total ship's traffic in port areas, i.e. arrivals and departures. That model is currently under construction and will be described in the following article.
PL
Artykuł przedstawia model oceny wzajemnej zależności ruchu jednostek morskich i działalności prac pogłębiarskich na kanale portowym. Analiza ta ma na celu umożliwienie doboru czasu prac pogłębiarskich i koordynacji ich ze stałym harmonogramem lub losową strukturą zawinięć statków. Skuteczność tego typu przedsięwzięcia zależy w dużej mierze od prawidłowej analizy czynników utrudniających realizację projektu, tj. głównie ruchu statków i nieprzerwanego działania terminali portowych. Optymalny harmonogram prac pogłębiarskich, szczegółowo dopasowany do funkcjonowania portu, pozwala zarówno na efektywne wykonywanie zaplanowanych prac, jak i na ograniczenie strat finansowych armatorów i terminali portowych. Dla wstępnego lepszego zrozumienia problematyki artykuł opisuje zaledwie zakres prac pogłębiarskich wobec jednostek morskich wpływających do portu. Pełna forma niniejszej problematyki powinna opisywać wpływ całkowitego ruchu statków na obszarach portowych, tj. wejścia i wyjścia. Taki model jest obecnie tworzony przez autorów i będzie opisany w kolejnym artykule.
PL
Rozwiązywanie problemów organizacji ruchu statków na wąskich torach wodnych, można sprowadzić do zagadnień optymalizacyjnych przy kryterium minimalizacji funkcji czasu. W artykule przedstawiono szczególny, wariant modelu matematycznego ruchu statków, mający zastosowanie na akwenie o dużej intensywności ruchu. Rozwiązywanie zadań tego typu należy do problemów o dużej złożoności czasowej, stosowane są heurystyki wykorzystujące specyficzne własności problemu. W artykule przedstawiono porównanie trzech metod uzyskiwania rozwiązań: autorską adaptację metody podziału i ograniczeń, zastosowanie dodatku Solver dla Ecxela oraz zastosowanie dodatku OpenSolver. Uzyskane wyniki mogą znaleźć zastosowanie w systemach wspomagania regulacji ruchu statków.
EN
Solving the problems of vessel traffic organization in narrow fairways can be treated as an optimization problem with the criterion of time function optimization. The article presents a characteristic mathematical model of vessel traffic whose can be used in narrow fairways with low traffic intensity. Since, in general, solving such problems is a high time complexity, heuristics are applied using the specific properties of the problem. The article presents a comparison of three methods for obtaining solutions: the author’s original adaptation of the branch-and-bound method, the using of the add-in Solver for Excel and the using of the add-in OpenSolver for Excel. Achieved results can be useful in systems which support ships traffic control.
PL
Systemy kierowania ruchem statków (VTS) sprawują nadzór oraz kierują ruchem statków na akwenach portowych i wodach podejściowych do portów. Radarowe stacje brzegowe są podstawnymi elementami tego system, zapewniając detekcję i śledzenie obiektów. Z uwagi na zwartą zabudowę obiektów portowych, rozmieszczenie stacji radarowych podlega ograniczeniom. W artykule dokonano analizy czynników mających wpływ na rozmieszczenie stacji radarowych w systemie VTS. Przedstawiono modele matematyczne pozwalające na optymalne rozmieszczenie stacji radarowych na torze. Modele należą do klasy zagadnień programowania matematycznego liniowego mieszanego (PCLM).
EN
A vessel traffic system (VTS) is a marine traffic monitoring and controlling system of the movement of vessels on the port water areas. Coastal radar stations are the basic elements of these system to detection and tracking the vessels. However, in the ports of the dense structure and the relatively small size of water areas elements, the use of radar observation causes limitations to achieved of these aims. The paper presents an analysis of the problems connected with radar traffic control on the port water areas. Mathematical models allow for optimal placement of radar stations are presented. Models belong to the class of linear mixed mathematical programming problems (PCLM).
PL
Artykuł przedstawia analizę strumieni ruchu statków na akwenie portu Świnoujście. Obejmuje on głównie ruch lokalny (poprzeczny) jednostek pasażerskich (głównie Miejskiej Przeprawy Promowej) w relacji do ruchu wzdłużnego na tej części toru wodnego Świnoujście – Szczecin. Relacje pomiędzy tymi strumieniami ruchu statków są określone przepisami portowymi, lecz duża intensywność ruchu statków w aspekcie sytuacji mijania powoduje wysokie prawdopodobieństwo zderzenia na tym akwenie. Został przedstawiony model oceny tej sytuacji oparty na prawdopodobieństwie oceny zderzenia statków. Ponadto wskazano na ważne elementy, które powinny być uwzględnione w akcji ratowniczej w takiej sytuacji.
EN
The article presents an analysis of vessels traffic movements on Świnoujście port water area. It mainly contains the locally (transversal) movement of passengers ferries (mainly on MPP} in relation to longitudinal movement on this part of Świnoujście - Szczecin waterway. The relation between both streams vessels movement are dictate by port rules. But great intensity of vessel movements in aspect of overtaking situation caused the high possibility of collision on this area. The model of assessment its situation based on probability of collision to assessment of safety vessels are presented. Besides, the main elements of rescue actions which should take into account during such vessels collisions, were indicated.
PL
System VTS to system nadzoru ruchu statków. System kontroluje ruch statków w obszarze gdzie występuje duże skupienie jednostek pływających, dla których mogą pojawić się niebezpieczeństwa nawigacyjne związane z kolizją, wejściem na mieliznę itp. W zakresie funkcjonowania systemu użytkownicy otrzymują usługi w postaci serwisu informacyjnego, asysty nawigacyjnej, organizacji ruchu. Praca systemu VTS opiera się głównie na podsystemie radarowym (sieć brzegowych stacji radarowych). W podsystemie tym obraz radarowy, w zależności od potrzeb, można otrzymywać z jednego lub kilku radarów jednocześnie. Jest on automatycznie nanoszony na mapę elektroniczną. W zależności od typu radaru i wykorzystanych jego funkcji, echo radiolokacyjne wyświetlane na ekranie radaru lub monitora, można opisać różnymi parametrami określającymi jego kształt (wielkość) oraz funkcjami opisującymi cechę (cechy niegeometryczne np. kolor). Przy jednoczesnym pozyskiwaniu informacji z kilku, nawet tych samych typów radarów, pracujących w takich samych ustawieniach, otrzymane echa od obiektów pływających mogą różnić się pod względem ww. cech i parametrów a także mogą posiadać inne współrzędne geograficzne. Problem jest jeszcze większy gdy chcemy w tym samym czasie wyświetlić zsumowany obraz z kilku stacji radarowych na jednym monitorze. W wielu przypadkach identyfikacja echa jest bardzo trudna. W artykule autorzy przedstawili sposób pozyskiwania obrazu radarowego na przykładzie systemu VTS i dokonali próby estymacji echa radarowego pochodzącego z kilku źródeł.
EN
The VTS is a marine traffic monitoring system. The system controls the movement of vessels in the area where there is a high concentration of vessels which may be exposed to navigational dangers such as collision or grounding etc. The system provides its users with services such as information service, navigation assistance and traffic organization. The operation of the VTS system is mainly based on the radar subsystem (a network of coast radar stations). In this subsystem the radar image, depending on the needs, can be obtained from one or more radars simultaneously. It is automatically displayed on an electronic map. Depending on the type of radar and its functions (used), the radar echo displayed on the radar screen or monitor can be described by the use of different parameters determining its shape (size) and different functions describing its non-geometric features such as color. While simultaneously obtaining information from multiple radars, even of the same type and operating in the same settings, the echoes received from ships may differ in the features and parameters mentioned above and may have other geographic coordinates. The problem is even greater when we want to simultaneously display the combined radar images from several radar stations on a single monitor. In many cases, the identification of the echo is very difficult. In the article the authors have presented a method of obtaining the radar image on the example of the VTS system and have made attempts to estimate the radar echo from several sources.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących dostępności poprawek sieciowych RTN (z ang. Real Time Network) w pomiarach GNSS realizowanych na obszarze Zatoki Gdańskiej. Ich celem było oszacowanie możliwości praktycznego zastosowania precyzyjnych pomiarów satelitarnych, z wykorzystaniem aktywnych sieci geodezyjnych, do określania parametrów ruchu statków. Ponieważ wstępna analiza wykazała, że z trzech funkcjonujących w województwie pomorskim aktywnych sieci najlepsze pokrycie Zatoki Gdańskiej zapewnia Leica SmartNet, badania przeprowadzono pod kątem tej właśnie sieci. Opisano przebieg eksperymentu, zastosowane urządzenia pomiarowe oraz zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań, a także wnioski z nich płynące. Pomiary wykonano na okręcie Marynarki Wojennej na wodach Zatoki Gdańskiej w czerwcu 2014. Rejestracji danych dokonano za pomocą trzech geodezyjnych odbiorników fazowych firmy Leica. Każdy z nich współpracował z siecią Leica SmartNet, ale odbierał inny typ poprawek sieciowych RTN. Zarejestrowane obserwacje opracowano pod kątem dostępności rozwiązań fazowych.
EN
The article presents the results of experiments on the RTN (Real Time Network) corrections availability on the Gulf of Gdansk area during GNSS measurements. Their goal was to estimate the possibility of practical application of satellite measurement, using active geodetic network, to determine the the ship’s movement parameters. Because preliminary analysis showed that of the three existing active networks in Pomeranian, best coverage of the Gulf of Gdansk provides Leica SmartNet, further researches were done with the use of this network. The course of the experiment and the applied measuring equipment were presented. Also the results of experiments and arrived conclusions were described. Measurements were done on the Polish Navy ship at the waters of the Gulf of Gdansk in June 2014. The data were recorded with the use of three Leica geodetic phase receivers. Each of them worked in Leica SmartNet network, but received a different type of network corrections. The collected data were analyzed in terms of phase solutions availability.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano badania dokładności względnej wyznaczeń współrzędnych pozycji za pomocą trzech jednorodnych odbiorników systemu EGNOS. Ich celem było sprawdzenie możliwości wykorzystania systemu do określania parametrów ruchu statku, w tym kątów orientacji przestrzennej kadłuba . Opisano podstawy teoretyczne, przebieg eksperymentu oraz wyniki analiz zarejestrowanych danych. Badania przeprowadzono na morzu latem 2014 roku. Wykorzystano w nich trzy jednakowe odbiorniki firmy Leica serii Viva. Skonfigurowano je do odbioru poprawek różnicowych transmitowanych w ramach systemu EGNOS. Zarejestrowane dane opracowano pod kątem dokładności względnej wyznaczeń współrzędnych pozycji i na tej podstawie wyciągnięto wnioski odnośnie możliwości konstrukcji zestawu pomiarowego do określania kątów orientacji przestrzennej kadłuba statku w czasie rzeczywistym.
EN
The article presents the researches concerning relative fixes accuracy of three homogeneous EGNOS receivers. Their goal was to examine the possibility of using the system to determine the ship’s movement parameters, including hull’s spatial orientation angles. Theoretical basis, the process of the experiment and the results of recorded data analysis were described. The research was conducted in the summer of 2014. Three homogenous Leica Viva series receivers were used. They were configured to receive a differential messages of the EGNOS System. Recorded data were analysed in context of fixes relative accuracy. On the basis of achieved results, it was concluded the conclusions about the possibility of construction the measuring system for the determination of the hull’s spatial orientation angles in real time.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono metodę wyznaczania średniej gęstości okresowej strumienia statków na torze wodnym. Wyznaczono gęstość strumienia na odcinku toru wodnego Szczecin - Świnoujście, w różnych okresach roku. Wykorzystano w tym celu dane z systemu nadzoru i regulacji ruchu VTS Szczecin. Ponadto zbadano hipotezę o typie rozkładu prawdopodobieństwa, opisującego badaną gęstość strumienia ruchu statków.
EN
In this paper a determination method of periodical vessel traffic flow density has been presented. The vessel traffic flow density, in different periods on the Szczecin - Świnoujście fairway, has been determined. To achieve this goal data from VTS Szczecin, have been used. The hypothesis about Poissonian character of periodical vessel traffic flow density has been verified.
EN
The paper presents an analysis of vessels entering the port of Szczecin in 2011 in terms of their size. The analysis comprises such ship parameters as length, breadth and draught. Focus has been put on those ships that require special entrance permission from Harbour Master. The analysis results can be useful in modeling vessel traffic streams and the assessment of traffic intensity on a waterway.
PL
W artykule dokonano analizy jednostek wchodzących w roku 2011 do portu w Szczecinie, koncentrując się na ich wielkości. Analizom poddano takie parametry jak: długość, szerokość i zanurzenie. Szczególnie skoncentrowano się na jednostkach wymagających indywidualnego pozwolenia na wyjście od kapitana portu z uwagi na swoje gabaryty. Wyniki takich analiz mogą być pomocne w budowie modeli strumieni ruchu statków oraz oceny obciążenia drogi wodnej przez przechodzące nią statki.
PL
Referat prezentuje założenia i cele zintegrowanego systemu informacyjnego i monitorowania ruchu statków (VTMIS), wprowadzonego celem wdrożenia zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej oraz opisuje trzy najważniejsze jego elementy składowe: system monitorowania wykorzystujący stacje brzegowe systemu automatycznej identyfikacji statków, bazę danych Unii Europejskiej systemu identyfikacji i śledzenia dalekiego zasięgu oraz platformę informatyczną wymiany informacji. Przedstawiono w nim zasadnicze funkcje realizowane przez wymienione elementy składowe, aktualne problemy eksploatacyjne i plany dalszego rozwoju.
EN
Paper presents principles and goals of the integrated Vessel Traffic Monitoring and Information System (VTMIS), introduced to implement the Integrated Maritime Policy of the European Union and describes its three main components: monitoring system utilizing coastal stations of the Ship borne Automatic Identification System, European Union Long Range Identification and Tracking Data Centre and informatics platform to information exchange.It sets out the essential functions performed by these components, the current operational problems and plans for further development.
PL
W niniejszym artykule zweryfikowano hipotezę o typie rozkładu zmiennej losowej, którą jest czas pokonywania odcinka toru wodnego Szczecin – Świnoujście. Zdefiniowano pojecie rozkładów mieszanych i przedstawiono metodę dopasowywania takich rozkładów do danych empirycznych.
EN
In this paper, on the basis of data from VTS system on the waterway Szczecin-Świnoujście, the fitting of the type of the probability distribution to times of covering fairway section has been done. To achieve this goal new definite mixed distributions have been used.
PL
W niniejszym referacie zweryfikowano hipotezę o typie rozkładu dla dziennej liczby zgłoszeń w różnych punktach raportowych systemu VTS na torze wodnym Szczecin - Świnoujście. Porównano parametry strumienia statków dla różnych kierunków ruchu.
EN
In this paper, on the basis of data from VTS system on the waterway Szczecin-Świnoujście, the hypothesis about type of random distribution of daily number of vessel reports, has been tested. To achieve this goal the chi square Pearson test has been used. Vessel stream parameters for different traffic directions have been compared.
EN
The paper presents methods and models used for analysis of ships traffic in north of Bornholm Traffic Separation Scheme. Ships' traffic has been analyzed by means of statistical methods with use of data possessed from AIS data obtained from HELCOM. The paper presents probabilistic models of ships' traffic spatial distribution and its parameters. The results could be used for safety and risk analysis models in given area and for creation of general models of ships' traffic flows.
PL
W artykule przedstawiono metody i modele stosowane do analizy strumieni ruchu statków w strefie separacyjnej na północ od Bornholmu. Ruch statków został przeanalizowany metodami statystycznymi z użyciem danych pozyskanych za pomocą systemu AIS otrzymanych z sieci HELCOM. W artykule przedstawiono probabilistyczne modele rozkładu horyzontalnego strumienia ruchu statków i jego parametry. Wyniki tego opracowania mogą zostać wykorzystane do budowy ogólnych modeli rozkładów ruchu statków.
EN
This article verifies a hypothesis about Poissonian character of vessel traffic stream, disturbing ferry traffic. Based on data from an AIS system, the probability distribution of time between traversing a line of ferry crossing by successive vessels of traffic stream has been determined. Data for four ferry routes in the southern Baltic Sea, have been considered. To test the hypothesis about the form of distribution, the chi square Pearson test has been used.
PL
Niniejszy artykuł jest prezentacją weryfikacji hipotezy o poissonowskim charakterze strumienia statków, zaburzających ruch promów; na podstawie danych z systemu AIS określono rozkłady prawdopodobieństwa czasu pomiędzy trawersowaniem linii przepraw promowych przez kolejne jednostki strumienia statków; rozpatrzono dane dla czterech przepraw promowych na południowym Bałtyku; wykorzystano test chi kwadrat Pearsona do weryfikacji hipotezy o typie rozkładu.
20
Content available A vessel braking time as a normal random variable
EN
In convolution method of the determination of vessel traffic stream parameters, it is indispensable to know the distribution of braking time. In this paper, on base of simulations trials, the fitting the type of the probability distribution to data of vessel braking times has been done. To achieve this goal the chi square Pearson test has been used.
PL
W metodzie splotów, związanej z wyznaczaniem parametrów strumienia ruchu statków, potrzebna jest znajomość rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej, którą jest czas hamowania. W niniejszym artykule, na podstawie prób symulacyjnych, dopasowano rozkład prawdopodobieństwa czasu hamowania. W tym celu wykorzystano test chi kwadrat Pearsona.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.