Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  personal data protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Changes that are taking place in the surrounding environment have never before been so extensive and so dynamic. In addition, the environment to which these changes relate has also never before been so multifaceted, ambiguous, multidimensional and such full of multimedia. Man put in the face of such changes may more or less consciously compromise his safety. The reason may be insufficient knowledge, lack of proper preparation and resources appropriate to provide the right conditions for safe work, communication and even for safe life from the perspective of an individual as well as a person in a family, group in even a nation. Implementation of regulations contained in the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) of April 27, 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free flow of such data, and repealing Directive 95/46 for everyday use (colloquially referred to as: GDPR) caused special attention focused on security in connection with the processing of personal data. This article is the first in the series. It is entitled “Security of personal data. Part I – Specificity of Determinants of Personal Identity in the 21st Century. „The author presents in it the characteristic properties of personal data broken down into areas functioning in superposition2 to each other: an organic person, the environment and the technical environment around the person. Another article the author will address at a broad spectrum of issues relating to personal identification information.
PL
Zmiany, jakie zachodzą w otaczającym nas środowisku, nigdy wcześniej nie były tak rozległe i tak dynamiczne. Dodatkowo samo środowisko, ktorego te zmiany dotyczą, także nigdy wcześniej nie było tak wielorodzajowe, wieloznaczne, wielowymiarowe, wieloaspektowe i multimedialne. Człowiek postawiony w obliczu takich zmian może mniej lub bardziej świadomie narażać swoje bezpieczeństwo. Przyczyną może być niedostateczna wiedza, brak odpowiedniego przygotowania i zasobów właściwych dla zapewnienia odpowiednich warunkow dla bezpiecznej pracy, komunikacji, a wręcz dla bezpiecznego życia zarowno z perspektywy pojedynczego człowieka, jak i człowieka w rodzinie, grupie, a nawet w narodzie. Wdrożenie z dniem 25 maja 2018 r. do codziennego użytkowania regulacji zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [19] (potocznie określane jako: RODO) spowodowało zwrocenie szczegolnej uwagi na bezpieczeństwo indywidualne człowieka w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych. Niniejszy artykuł jest pierwszym w cyklu. Autor przedstawia w nim charakterystyczne właściwości danych osobowych w podziale na funkcjonujące w superpozycji1 do siebie obszary: osoba organicznie, środowisko wokoł niej oraz jej otoczenie techniczne. Kolejny artykuł autor poświęci zagadnieniom dotyczącym szerokiego spektrum informacji identyfikujących człowieka.
PL
Zmiany, jakie zachodzą w otaczającym nas środowisku, nigdy wcześniej nie były tak rozległe i tak dynamiczne. Dodatkowo samo środowisko, ktorego te zmiany dotyczą, także nigdy wcześniej nie było tak wielorodzajowe, wieloznaczne, wielowymiarowe, wieloaspektowe i multimedialne. Człowiek postawiony w obliczu takich zmian może mniej lub bardziej świadomie narażać swoje bezpieczeństwo. Przyczyną może być niedostateczna wiedza, brak odpowiedniego przygotowania i zasobów właściwych dla zapewnienia odpowiednich warunkow dla bezpiecznej pracy, komunikacji, a wręcz dla bezpiecznego życia zarowno z perspektywy pojedynczego człowieka, jak i człowieka w rodzinie, grupie, a nawet w narodzie. Wdrożenie z dniem 25 maja 2018 r. do codziennego użytkowania regulacji zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [19] (potocznie określane jako: RODO) spowodowało zwrocenie szczegolnej uwagi na bezpieczeństwo indywidualne człowieka w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych. Niniejszy artykuł jest pierwszym w cyklu. Autor przedstawia w nim charakterystyczne właściwości danych osobowych w podziale na funkcjonujące w superpozycji1 do siebie obszary: osoba organicznie, środowisko wokoł niej oraz jej otoczenie techniczne. Kolejny artykuł autor poświęci zagadnieniom dotyczącym szerokiego spektrum informacji identyfikujących człowieka.
EN
Changes that are taking place in the surrounding environment have never before been so extensive and so dynamic. In addition, the environment to which these changes relate has also never before been so multifaceted, ambiguous, multidimensional and such full of multimedia. Man put in the face of such changes may more or less consciously compromise his safety. The reason may be insufficient knowledge, lack of proper preparation and resources appropriate to provide the right conditions for safe work, communication and even for safe life from the perspective of an individual as well as a person in a family, group in even a nation. Implementation of regulations contained in the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) of April 27, 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free flow of such data, and repealing Directive 95/46 for everyday use (colloquially referred to as: GDPR) caused special attention focused on security in connection with the processing of personal data. This article is the first in the series. It is entitled “Security of personal data. Part I – Specificity of Determinants of Personal Identity in the 21st Century. „The author presents in it the characteristic properties of personal data broken down into areas functioning in superposition2 to each other: an organic person, the environment and the technical environment around the person. Another article the author will address at a broad spectrum of issues relating to personal identification information.
EN
Purpose: The aim of this article is to analyze personal data protection requirements specifically in the context of the freight forwarding industry. Design/methodology/approach: This article looks into the legal regulation of personal data protection and examines its application by freight forwarding companies, taking into account the specific needs found in this industry. This article should provide managers with the knowledge of how to properly protect personal data while increasing this way the company's competitive edge on the market. By analyzing legally binding laws and explaining them in a comprehensive way, focusing on the needs of the freight forwarding industry and the way it handles personal data. Findings: The study revealed that the handling of personal data in the freight forwarding industry carries a high data risk theft. Moreover, a company in the freight forwarding industry can take on many roles in relation to personal data (i.e. controller, co-controller, or contract processor) and takes on the financial responsibility for that personal data. Originality/value: The article presents the processes of handling personal data by a freight forwarding company and a plan to be followed while it implementing of the rules of the GDPR. It is valuable for managers of the freight forwarding companies.
EN
The article presents results of research on the information flow between the client and the company, inside the company, and the problems encountered by both parties in the data exchange process. Also included are methods of securing information through unauthorized disclosure, disclosing ideas to other clients. The basis of the study was a survey directed to 75 customers ordering in the examined enterprise and a survey among 40 employees of that enterprise. The study was also based on an in-depth conversation with employees of the examined company employed at various levels. The survey shows that the clients and employees of the surveyed company are aware of the high value of information, and its security is considered one of the priorities. The survey clearly shows that customers praise data protection activities, they treat it as an element used to care for the interests of the customer, as a further environment of the product or service they purchase. However, there are often errors due to customer ignorance, communication problems, and lack of knowledge of employees. The study covered the importance of information in an enterprise as part of its competitive advantage, the reasons for investing in information protection, the occurrence of incidents, the degree of information security, and actions taken to protect information in an enterprise.
PL
Zarządzanie nieruchomościami jest zawodem wymagającym multidyscyplinarnej wiedzy z wielu obszarów, m.in. prawa budowlanego czy ekonomii. Zmieniające się otoczenie gospodarcze, konieczność zapewnienia profesjonalnej obsługi na rzecz klientów oraz zabezpieczenie własnych działalności rodzi konieczność nieustannej aktywizacji zarządcy na rynku. Niniejszy artykuł dotyczy sfery ochrony danych osobowych, praw i obowiązków osób, których akty te dotyczą, a także odpowiedzialności profesjonalnych podmiotów świadczących usługi zarządzania nieruchomościami.
EN
Real estate management is a profession that requires multidisciplinary knowledge in many areas, including construction law and economics. The changing economic environment, the need to provide professional service to clients and to secure one’s own business, all these factors necessitate the constant activation of the manager in the market. This article concerns the sphere of personal data protection, rights and obligations of the persons concerned, as well as liability of professional entities providing property management services.
6
Content available Zarządzanie danymi osobowymi w przedsiębiorstwie
PL
Działalność przedsiębiorstw jest regulowana wieloma przepisami prawa, z których w ostatnim okresie na pierwszy plan wysuwają się te dotyczące danych osobowych. Wprowadzenie RODO spowodowało, że ochrona danych osobowych nabrała nowego wymiaru i to niezależnie od pozostałych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej. W artykule przedstawiono próbę przybliżenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, które dla wielu przedsiębiorców stanowią poważne wyzwanie. Ponadto skupiono się na problemach praktycznego funkcjonowania tych norm prawnych, które z założenia mają poprawić stan ochrony danych osobowych znajdujących się w dyspozycji przedsiębiorców nie tylko w naszym kraju.
EN
The activity of enterprises is regulated by many legal provisions, from which personal data have been of the highest importance recently. The introduction of the GDPR meant that the protection of personal data has acquired a new dimension, regardless of the other conditions of doing business. The article presents an attempt to approximate the provisions on the protection of personal data, which are a serious challenge for many entrepreneurs. In addition, the focus was also on the problems of the practical functioning of these legal norms, which are intended to improve the protection of personal data at the disposal of entrepreneurs not only in our country.
EN
In the European Union, in the first half of 2018, the General Data Protection Regulation came into force, which established the new rules for processing users’ personal data for IT companies. The operating systems (OS) are the dominant software that is responsible for collecting and processing data in computer systems. The most common OS is the Windows OS family. The authors identified Windows 10 operating systems, that collect and accumulate user's personal data; developed and tested practically an algorithm, the application of which localizes and blocks the transfer of user's personal data to official servers of the Microsoft company.
PL
W Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2018 r. weszło w życie ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które ustanowiło nowe zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników dla firm informatycznych. Systemy operacyjne są dominującym oprogramowaniem odpowiedzialnym za zbieranie i przetwarzanie danych w systemach komputerowych. Najpopularniejsza obecnie jest rodzina systemów operacyjnych Windows. W artykule autorzy zidentyfikowali systemy operacyjne Windows 10, jako zbierające i gromadzące dane osobowe użytkowników; opracowali i przetestowali w praktyce algorytm, którego zastosowanie lokuje i blokuje transfer danych osobowych użytkownika na oficjalne serwery firmy Microsoft.
9
Content available Zmierzyć się z cyberzagrożeniem
PL
Niedawno postawiono mi pytania: Jak bardzo nasza cywilizacja zmieni się pod wpływem nieustannego i dynamicznego rozkwitu cyfrowych zagrożeń? Jak zagrożenia te wpłyną na jakość otoczenia, w którym żyjemy? Jak będzie wyglądał przebieg kolejnych wydarzeń społecznych, politycznych i kulturalnych w obliczu zagrożenia cyberatakami?
PL
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: RODO lub rozporządzenie) wymusza na niemalże wszystkich przedsiębiorcach podjęcie odpowiednich działań, które zapewnią realizację wynikających z niego obowiązków. Nie inaczej będzie w przypadku przedsiębiorstw branży energetycznej. Z uwagi na to, warto przeanalizować obowiązki przedsiębiorców wynikające z rozporządzenia na przykładzie umowy przyłączeniowej i umowy sprzedaży ciepła.
11
Content available remote Zasady przetwarzania danych osobowych
PL
25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. W tekście przeanalizowane zostały podstawy prawne umożliwiające przetwarzanie danych osobowych oraz wyszczególniono obowiązki administratora takich danych.
EN
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data took effect on 25 May 2018. The text analyses the legal grounds enabling the personal data processing and specifies obligations of such data controllers.
12
Content available remote RODO = ochrona danych pasażerów
PL
W artykule szeroko omówione zostały zasady stosowania RODO w odniesieniu do wcześniej funkcjonujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Autor wyjaśnia zasady przyświecające twórcom nowych zapisów, które mają na celu zabezpieczenie interesów osób fizycznych w dobie intensywnego rozwoju nowoczesnych technologii. Jednocześnie, jak zaznacza autor, administrator, który chronił dane osobowe zgodnie z obowiązującymi już wcześniej przepisami, obecnie ma do wprowadzenia niewielkie zmiany.
EN
The paper extensively presents the principles of RODO application with reference to previously functioning regulations on the personal data protection. The author explains the principles motivating creators of the new regulations, which are aimed at protection of natural persons interests in the era of intensive development of modern technologies. At the same time, as the author emphasises, controllers, who were protecting personal data in accordance with the regulations in force previously, have to introduce now small changes.
PL
Stoimy u progu rewolucji w zakresie systemu ochrony danych osobowych. Zmiana otoczenia prawnego wpłynie również na działalność przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. I chociaż branża w pełni zaangażowana jest obecnie w problematykę nowych taryf wodociągowo-kanalizacyjnych oraz ukończenie pierwszych postępowań o zatwierdzenie taryfy przed regulatorem, to już należy myśleć o kolejnych poważnych zmianach. Niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie w wyjątkowo obszerną tematykę ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych po zmianach wynikających z wejścia w życie przepisów RODO.
PL
W ostatnich miesiącach nie brakuje tematów prawnych, które budzą duże emocje w branży wod-kan. W tym miejscu wymienić na leży przede wszystkim nowe prawo wodne oraz nowelizację ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków i związane z nią postępowania taryfowe, a także obowiązek przygotowania nowych regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Problematyką bezpośrednio dotykającą działalności branży są także zmiany w obszarze ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201 6/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W prezentowanym artykule chcielibyśmy skupić się właśnie na zmianach związanych z tym ostatnim obszarem, a konkretnie na problematyce zmian dotyczących monitoringu wizyjnego, które wbrew pozorom niosą istotne konsekwencje dla szerokiej grupy przedsiębiorstw.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę prawnokarnej ochrony danych osobowych zawartych w oświadczeniu majątkowym funkcjonariusza pożarnictwa. Uwzględniono w nim podstawy prawne wynikające z Ustawy z sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a także Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, odnoszącej się do obowiązku funkcjonariusza pożarnictwa do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Celem autora artykułu było wzrost świadomości prawnej wśród funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony ich danych zawartych oświadczeniu, którego złożenie stanowi jeden z obowiązków wynikających z posiadania statusu funkcjonariusza pożarnictwa. W artykule przedstawiono rozważania na temat prawnokarnej ochrony danych osobowych, traktując o nich szerzej niż jedynie przez pryzmat Ustawy o ochronie danych osobowych. Materiał wzbogacono o ogólne zagadnienie dotyczące problematyki ochrony danych osobowych, jak również przepisy karne.
EN
The article describes the characteristics of the legal protection of the personal data included in the fire officer’s assets declaration. The paper includes the legal basis resulting from the Law of 29 August 1997 about the personal data protection as well as the Law about the State Fire Service concerning the fire officer duty to provide his assets declaration. The article aims at rising the legal awareness concerning the fire officer’s personal data protection included in the declaration. To provide such a declaration is one of the fundamental fire officer’s duties . The article deeper discusses some legal problems of the data protection than to see it only from the perspective of the Law. The paper has provided, both some general problems concerning the personal data protection and the penal regulations.
PL
W artykule podsumowano pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania systemu Śląskiej Kart Usług Publicznych KZK GOP – począwszy od stopniowego przechodzenia z okresowych biletów papierowych na bilety elektroniczne po zasadę rejestracji wejścia i wyjścia do pojazdu poprzez sczytanie karty ŚKUP w kasowniku. W tym drugim przypadku autorka wykazuje, że procedura – wbrew obawom niektórych pasażerów – nie narusza ich prawa do prywatności, a gromadzone dane są bezpieczne i wykorzystywane w sposób zgodny z prawem. Ponadto pozwala zoptymalizować organizację sieci połączeń komunikacyjnych i jest dla pasażera opłacalna ekonomicznie.
EN
The paper summarizes the first 10 months of the Silesian Public Services Card system of KZK GOP – starting from gradual shifting from paper season tickets to e-tickets up to the principle of registering the vehicle entering and leaving through reading the ŚKUP card in the validator. In the latter case the author shows that the procedure – contrary to fears of certain passengers – does not breach their privacy right and the collected data is safe and used in accordance with the law. Moreover, it allows to optimise the organisation of transport connections network and is profitable to passengers for economic reasons.
PL
Opisano problem i dysonans związany z ograniczonym dostępem do danych osobowych dla zwykłego obywatela, a z drugiej strony przetwarzanie bez kontroli zewnętrznej ogromnych ilości danych przez niektóre wielkie przedsiębiorstwa internetowe.
EN
The paper describes a problem of disparity connected with limited access of an ordinary citizen to personal data and processing of huge number of data by some large internet enterprises without external control.
PL
Model cloud computing jest coraz bardziej popularną technologią przetwarzania danych. Jednocześnie istotne jest, aby zdawać sobie sprawę z jego zalet, ale także pewnych ograniczeń. W artykule zostały przedstawione aspekty wykorzystania technologii cloud computing w kontekście prawnych aspektów ochrony danych osobowych.
EN
Processing model of cloud computing is an increasingly popular data processing technology. At the same time important to be aware of its strengths, but also limitations. This paper presents aspects of the use of cloud computing technology in the context of the legal aspects of the protection of personal data.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.