Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This works discusses the test performance of a HONDA NHX 110 engine supplied with RON 95 engine fuel and alternative fuels, including: Compressed Natural Gas (CNG) and biogas. The tests were conducted for various ignition advance angle values. Tests and analyzes were performed on the basis of several hundred work cycles at maximum engine load on the authors’ own low capacity, dynamometer testing unit at the Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering. To analyze the test results in their statistical rendering, use was made of measures such as kurtosis, coefficient of variation, asymmetric coefficient, probability density function among others. The research determined the repeatability of a performed experiment and how selected operation parameters (ignition advance angle, fuel type) influence the repeatability of measurements. The use of alternative fuels to power a low-power spark-ignition combustion engine was also analyzed in this work in the context of its use as a distributed generation device, particularly in a polygeneration system. The paper also presents and analyzes toxic compound emissions accompanying the work of the engine.
EN
Switched reluctance motor (SRM) is considered to be an optimal solution for motor drives with variable speed because of its solid structure, inexpensiveness of manufacturing, high efficiency over a wide speed range, and simplicity in control. Because of absence of permanent magnet and windings on the rotor, SRM is more resistant to damages and faults thus it is very useful for maintenance-free operation of highest reliability. Due to its numerous advantages it is used frequently in the industry and thus it is very important to have proper diagnostic methods to monitor its condition. For that reason a special test bench has been constructed for simulating mechanical faults in electric motors that can occur in industrial applications, as bearing damage or imbalances of rotor or load, so they can be detected and measured.
PL
Silnik reluktancyjny (SRM) jest uważany za optymalne rozwiązanie dla napędów elektrycznych z regulowaną prędkością m.in. ze względu na jego solidną budowę, niedrogi koszt produkcji, wysoką sprawność przy dużym zakresie prędkości i prostotę w sterowaniu. Wskutek braku magnesów stałych i uzwojeń na wirniku SRM jest bardziej odporny na uszkodzenia i awarie, nie wymaga więc serwisu, jest bardziej niezawodny. Ze względu na jego liczne zalety jest on często stosowany w przemyśle, tak więc jest bardzo istotne jest posiadanie odpowiedniej metody diagnostycznej dla monitorowania jego stanu. Dlatego więc skonstruowano stanowisko do badań uszkodzeń mechanicznych w silnikach elektrycznych, gdzie można zadać odpowiednie uszkodzenia mechaniczne mogące się pojawić w zastosowaniach przemysłowych, jak uszkodzenia łożyska, niewyważenie wirnika bądź obciążenia, tak żeby mogły być one wykryte i zmierzone.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono konstrukcję wykonanej od podstaw kompaktowej hamowni silnikowej. Przedstawione zostały założenia konstrukcyjne, sposób dokonywania pomiaru momentu obrotowego, układ przetwarzania sygnału, a także metoda akwizycji danych pomiarowych wykonana za pomocą środowiska LabVIEW. Na stanowisku hamownianym zamontowano jednocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony cieczą silnik ZI HONDA NHX 110.
EN
This paper presents the design and implementation of compact engine dynamometer. The design intent, the torque measuring system, the signal processing system, and the data acquisition system were done with NI LabVIEW. On the test bench was mounted Honda NHX 110 engine - single cylinder, four-stroke, liquid-cooled.
4
Content available remote Wykorzystanie pary ultra nadkrytycznej w energetyce
PL
W artykule przeanalizowano potrzeby stosowania nowych materiałów (Inconel 617) dla kotłów energetycznych w celu zwiększenia sprawności elektrowni m.in.: poprzez wzrost temperatury wody zasilającej, obniżenie ciśnienia w skraplaczu, obniżenie temperatury wylotowej spalin oraz przez wzrost ciśnienia i temperatury pary. Nowe materiały pozwalają na wykorzystanie technologii USC (Ultra Supercritical Steam) dla której para posiada parametry ultranadkrytyczne. W pracy również podkreślono rolę węgla w Polskiej energetyce [2]. Zwrócono uwagę na silnie rozwijającą się energetykę rozproszoną wykorzystującą układy kogeneracyjne. Przedstawiono ogólny podział układów kogeneracyjnych zawierających silniki tłokowe, które mogą wspomagać pracę dużych elektrowni.
EN
The article analyzes the need for new materials (Inconel 617) for power boilers to increase the efficiency of power plants for example by the increase of flow water temperature, lowering the pressure in the condenser, lowering the exhaust temperature and the pressure, temperature of steam. New materials allow the use of technology USC (Ultra Supercritical Steam) for which the steam has ultra-supercritical parameters. The study also highlights the role of coal in the Polish power industry [2]. Attention was drawn to strongly growing energy uses distributed cogeneration systems. The general division of cogeneration systems containing reciprocating engines, which can support the work of large power plants.
5
Content available remote Silniki spalania zewnętrznego w układach mikrokogeneracji
PL
W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania silników spalania zewnętrznego, a w szczególności siłowni parowych we współczesnych układach mikrokogeneracyjnych. Zwrócono uwagę na zalety maszyn wyporowych w układach mikrokogeneracyjnych, gdzie w przeciwieństwie do układów w skali makro parametry turbin są bardzo niekorzystne. Opisane zostały alternatywne dla maszyny parowej silniki ekspansyjne takie jak rozprężarka śrubowa, łopatkowa i silnik Wankla. Urządzenia te charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami pod kątem wykorzystania ich w układach mikrokogeneracyjnych. Szczególnie dobrze sprawdzają się one w układach mikrokogeneracji realizujących niskotemperaturowy obieg Rankine’a. Podkreślono również fakt, że w przypadku zastąpienia pary wodnej czynnikiem organicznym trwałość i niezawodność opisanych maszyn znacznie wzrasta, dzięki możliwości dostarczania środków smarnych wraz z czynnikiem roboczym.
EN
This paper presents the possibilities of using external combustion engines, especially Rankine cycle engines in modern micro-cogeneration systems. Special attention is paid to the advantages of positive displacement machines in micro-cogeneration systems, in which in contrast to systems at the macro level, parameters of turbines are very disadvantageous. There are described expansion machines, such as screw expander, vane expander and Wankel engine, which are an alternative to the reciprocating engine. These devices have very good parameters for use in micro-cogeneration systems. They are well suited for micro-cogeneration systems serving low-temperature Rankine cycle. It is also highlighted that in the case of replacing steam with organic working fluid in above-described machines reliability and durability increases significantly due to the ability to deliver lubricants with the working fluid.
6
Content available remote Badania wpływu zanieczyszczeń biopaliw na sprawność silnika ZI
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zanieczyszczeń biopaliw takich jak CO2 i H2O na sprawność silnika ZI. Wykazano, że obecność wody w paliwach o dużej zawartości etanolu ma pomijalnie mały wpływ na sprawność silnika. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę o większym zużyciu jednostkowym zanieczyszczonego paliwa, z uwagi na jego mniejszą wartość opałową (obecna w paliwie woda ma wartość opałową równą zero). Potwierdzono również fakt wielokrotnie opisywanego w literaturze negatywnego wpływu obecności dwutlenku węgla w biogazie na sprawność silnika. Ponadto zbadano możliwości zredukowania negatywnego wpływu zawartości CO2 poprzez zmianę parametrów sterowania pracą silnika. Otrzymane wyniki świadczą o dużych możliwościach zwiększania sprawności silników ZI zasilanych biogazem.
EN
In this paper there are presented the results of research on the impact of biofuels pollutants such as CO2 and H2O on the SI engine efficiency. It has been shown that the presence of water in the fuel with a high ethanol content has negligible effect on the performance of the engine. One must be aware of the greater specific fuel consumption of contaminated fuel, due to its lower calorific value (water present in the fuel has a calorific value of zero). It has been confirmed that the presence of carbon dioxide in the biogas has the negative impact on the efficiency of the engine. The study also examines the possibility of reducing the negative impact of the CO2 content by changing the parameters of motor control. The obtained results indicate great opportunities of increasing the efficiency of SI engines fueled by biogas.
7
Content available remote Stanowisko hamowniane do badań silników spalinowych o małych mocach
PL
W niniejszym artykule przedstawiono konstrukcję wykonanej od podstaw kompaktowej hamowni silnikowej. Przedstawione zostały założenia konstrukcyjne, sposób dokonywania pomiaru momentu obrotowego, układ przetwarzania sygnału, a także metoda akwizycji danych pomiarowych. Omawiane stanowisko hamowniane zostało wykonane w ramach szerszych badań związanych z realizacja projektu badawczego N N509 520940 pt.: „Kogeneracyjne zwiększenie efektywności energetycznej wielopaliwowego silnika spalinowego z wykorzystaniem kryteriów minimalizacji aktywności wibroakustycznej i zagrożeń środowiskowych”. W niedalekiej przyszłości, w celu prowadzenia bardziej szczegółowych badań, planowane jest dalsze rozwijanie stanowiska poprzez zmodyfikowanie układu przetwarzania i rejestracji sygnału - do rejestracji momentu obrotowego zostanie użyty komputer PC z kartą pomiarową.
EN
In this paper a construction of engine dynamometer made from the scratch is presented. There are shown construction assumptions, the way of measuring torque, system of signal processing and the method of data acquisition . The engine dynamometer was made as a part of research connected with implementation of a project N509 520940 “Increase of energy efficiency of multifuel engine using the criteria of minimizing vibro-acoustic activity and environmental hazard”. In the near future in order to conduct more detailed research the development of the engine dynamometer is planned. It will be done by modification of a system of signal processing and registration. To register torque personal computer with data acquisition card will be used.
8
Content available remote Przegląd uniwersalnych sterowników do silników ZI
PL
Niniejsza praca zawiera opis i możliwości dostępnych na rynku sterowników uniwersalnych. Sterowniki te dedykowane są do silników o zapłonie iskrowym. Przedstawiono parametry poszczególnych sterowników pod kątem wykorzystania ich przy pracy na stanowiskach badawczych. Omówione zostały sterowniki: Megasquirt w wersji I, II i III, Microsquirt, Vems oraz ECUMASTER EMU. Wszystkie te sterowniki charakteryzują się niską ceną zakupu. Praca ta ma na celu ułatwienie doboru sterownika uniwersalnego silnika ZI do potrzeb pracy stanowiskowej.
EN
The present article shows the description and possibilities of most popular universal programmable electronic fuel injection controllers. These controllers are meant for spark-ignition engines. Parameters of particular controllers were described in regard of using them into research and development. The paper shows following controllers: Megasquirt version I, II and III, Microsquirt, Vems, and ECUMASTER EMU. All these controllers are characterized by a low purchase price.The aim of this paper is to facilitate the selection of programmable engine controller for needs of research work (test benches).
PL
W opracowaniu przedstawionych zagadnień wykorzystałem materiał archiwalny przechowywany w zasobie Archiwum Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, który został uzupełniony o dokumentację znajdującą się Archiwum Państwowym w Szczecinie. Na podstawie zgromadzonych dokumentów działalność SOZ należy ocenić pozytywnie, aczkolwiek ich aktywność na tym polu nie była doceniana i wspierana przez władze terenowe. Bardzo ważną rolę w krzewieniu idei ochrony zabytków odegrała inteligencja, która była w owym okresie nośnikiem kultury na Pomorzu Zachodnim. Ludzie wykształceni rozumieli, czym było zachowanie pomników kultury dla przyszłych pokoleń. Poniemieckie dziedzictwo kulturowe dzięki zaangażowaniu inteligencji było w pewien sposób chronione przez nieliczne osoby. Społeczna Opieka Zabytków jako ruch nie zaistniała znacząco na Pomorzu Zachodnim. Przyczyn było wiele, ale najważniejsza to brak więzi historycznej z regionem. Dzięki meldunkom społecznych opiekunów Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie był bardzo dobrze zorientowany w stanie substancji zabytkowej w województwie szczecińskim. W pewien sposób SOZ uzupełniła lukę spowodowaną brakiem etatów dla służby konserwatorskiej w województwie szczecińskim.
EN
For studying the presented issues I have used archive material stored in the Archive of the West-Pomeranian Voivodeship Heritage Protection Office in Szczecin, which was supplemented with documentation kept in the State Archive in Szczecin. On the basis of the collected documents the work of PHP should be positively evaluated, although their activity in this field was neither appreciated nor supported by local authorities. The intelligentsia, who at that time were the supporters of culture in West Pomerania, played a very important part in popularising the idea of heritage protection. Educated people understood the significance of preserving cultural heritage for future generations. The former German cultural heritage was to some extent protected by a few people thanks to the involvement of intelligentsia. Public Heritage Protection as a movement was never of much significance in West Pomerania. There were numerous reasons, but the essential one was lack of historical ties with the region. Owing to reports from public guardians, the Voivodeship Heritage Conservator in Szczecin was very well informed about the state of historic substance in Szczecin Voivodeship. In a way the PHP filled in the gap caused by lack of full-time jobs for conservation services in Szczecin Voivodeship.
10
Content available remote Jakość wód podziemnych zlewni bezpośredniej Jeziora Sławskiego
PL
W okresie 1999-2003 badano poziom i jakość wód podziemnych w zlewni bezpośredniej Jeziora Sławskiego. Trendy zmian jakości wód podziemnych, ich poziomu oraz poziomu wód Jeziora Sławskiego przedstawiono i zanalizowano w tabelach.
EN
In the years 1999-2003, researches of the level and quality of the underground water of the Lake Sławskie direct drainage basin were done. Trends concerning changes of the underground water quality, its level and level of the Lake Sławskie water, have been presented and analysed in charts.
11
Content available remote Bilans azotu i fosforu w zlewniach cząstkowych Jeziora Sławskiego
PL
W celu opracowania bilansu, służącego ocenie stopnia obciążenia gleb składnikami nawozowymi, wyznaczono w siedmiu zlewniach cząstkowych Jeziora Sławskiego poziom eksportu azotu i fosforu pochodzącego z działalności rolniczej. Bilans wykonywano na powierzchni pola tych składników, określając ich nadmiar rozpraszany do środowiska. Saldo tego bilansu stanowi miarę obciążenia lub zubożenia agroekosystemów w azot i fosfor.
EN
The field surface balance aims to evaluate the degree of the soils' aggravation with fertilizing agents. Balancing these on the field surface and defining their excess as diffused into the environment, a level of nitrogen and phosphorus export from agricultural activity has been determined within seven partial drainage basins of Lake Slawskie. The result represents the yardstick of either aggravation or depravation of agriecosystems with respect to nitrogen and phosphorus.
PL
Globalne ocieplenie stanowi tak zwany "gorący temat" dyskusji nie tylko naukowców lecz także dziennikarzy, ekonomistów i polityków. Większość z nich zakłada, że w ciągu ostatnich 150 lat średnia temperatura ziemi wzrosła o 0,6°C w wyniku emisji antropogenicznego CO2 (spalania paliw). Jako skutek do końca XXI wieku przewiduje się katastrofalne zmiany klimatu jeżeli nie podejmie się działalności w celu zmniejszenia emisji CO2. Niezależnie od tych opinii nie ma dowodów, że emisja antropogenicznego CO2 ma znaczący wpływ na obserwowane zmiany klimatu. Zmiany te mogą być oceniane nie jako niezwykłe, ponieważ podobne zmiany miały miejsce szereg razy w historii Ziemi. Działania wynikające z protokółu z Kioto i dodatkowe umowy międzynarodowe zawarte przez członków Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych prowadzą do wielu problemów w przemyśle i mogą pociągnąć za sobą zmniejszenie rozwoju społeczeństw, a przede wszystkim ich rzeczywisty wpływ na zmiany klimatu jest pomijalny. Jest wiele powodów, dla których powinno się ograniczyć spalanie węgla, ropy naftowej i naturalnego gazu. Wśród tych powodów problem zmian klimatu nie jest najważniejszy.
EN
Global warming is so called "hot topic" of discussion not only among scientists but also between journalists, economists and politicians. Majority of them assume that during last 150 years the average temperature of Earth increased by 0.6°C in result of antropogenic CO2, emission (burning fuels). As a consequence till the end of 21st century some catastrophic changes in climate are predicted if any kind of human activity leading to reducing of CO2, emission will not begin. Despite these opinions there are no final proofs that antropogenic CO2 emission has significant influence on the climate changes observed at present. These changes can be not considered as unusual because similar changes took place many times in Earth history. Actions resulting from Kyoto Protocol and additional international agreements signed by EU countries concerning limitation of greenhouse gas emission, lead to many troubles in industry, can slow down societies development and first of all their real influence on climate changes is negligible. There are many reasons for limitation of burning coal, crude oil or natural gas. Among these reasons the problem of climate changes actually is not the most important.
PL
Gazy cieplarniane (para wodna, CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, and SF6) obecne w atmosferze Ziemi absorbują promieniowanie podczerwone emitowane przez powierzchnię i atmosferę. W wyniku tej absorpcji następuje wzrost temperatury atmosfery co stanowi istotę tzw. efektu cieplarnianego. Stężenie gazów cieplarnianych w epoce industrialnej, przede wszystkim stężenie CO2, wyraźnie wzrosło jako wynik spalania paliw kopalnych, produkcji cementu i wycinania lasów. Najistotniejszym wskaźnikiem zmian klimatu jest temperatura powietrza i powierzchni Ziemi, która wzrosła w ostatnich 120 latach. Przyjęto, że istnieje niewątpliwa korelacja pomiędzy stężeniem CO2 w atmosferze a średnią temperaturą Ziemi. Produkcja cementu portlandzkiego jest odpowiedzialna za około 5% globalnej emisji CO2, zatem potencjalny udział tej produkcji w ociepleniu klimatu nie przewyższa tej wartości. Pod koniec lat osiemdziesiątych pojawiły się katastroficzne przewidywania odnośnie do zmian klimatu w XXI wieku. W 1988 roku utworzono przy ONZ Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (Intergovemmental Panel on Climate Change (IPCC)). W wyniku pracy Zespołu w 1998 roku wynegocjowano tzw. Protokół z Kioto, który zobowiązuje sygnatariuszy do redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 5% w stosunku do emisji w roku 1990 w ciągu okresu 2008-2012. Ten kosztowny program został zaakceptowany przez Unię Europejską. Od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku pojawiły się głosy krytyki w stosunku do teorii efektu cieplarnianego. Wskazywano na niedostatek i niepewność danych a przede wszystkim na niedoskonałość wykorzystywanych w przewidywaniach modeli klimatycznych. Aktualne stężenie CO2 w atmosferze nie jest niczym niezwykłym na przestrzeni fanerozoiku. Naturalne zmiany klimatyczne w historii Ziemi były daleko poważniejsze od obserwowanych dzisiaj. Biorąc pod uwagę, że to para wodna jest głównym gazem cieplarnianym wydaje się prawdopodobnym, że potencjalny udział człowieka w efekcie cieplarnianym nie przewyższa 0,5%. Zatem produkcja cementu być może w ogóle nie wnosi znaczącego statystycznie wkładu w globalne ocieplenie. Są istotne dowody wskazujące, że to aktywność Słońca jest odpowiedzialna za zmiany klimatu. Naukowe podstawy Protokółu z Kioto są niepewne. Należy ponownie rozważyć czy nieefektywne z punktu widzenia wpływu na klimat i problematyczne ekonomicznie projekcje IPCC leżące u podstaw Protokółu z Kioto powinny dawać podstawę do tworzenia planów rozwoju gospodarczego krajów.
EN
Greenhouse gases (water vapor, CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, and SF6) present in the Earth's atmosphere, absorb infrared radiation emitted by the Earth's surface and atmosphere. The atmosphere is warmed due to this absorption which leads to so called greenhouse effect. The principal greenhouse gas concentration, CO2, increased over the industrial period as a result of fossil fuels combustion, cement production and deforrestation. The most important indicator of climate change is the surface and air temperature which seems to be increasing during last 120 years. It was assumed that exists unquestionable correlation between CO2 concentration in Earth's atmosphere and mean global temperature. Portland cement production is responsible for approximately 5% of carbon dioxide (CO2) emitted to the atmosphere, thus potential contribution of this production to global warming has to be at the same level. Some catastrophic predictions concerning expected climate change in XXI century were published in UN Environmental Programme by Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) established in 1988 by the UN and the World Meteorological Organization. After that in 1998 the Kyoto Protocol was negotiated in Kyoto (Japan). Participating countries have to reduce their anthropogenic greenhouse gas emissions by at least 5% below 1990 levels in the commitment period 2008 to 2012. This expensive program was accepted by UE. Since 1990's scientists started to question the greenhouse effect theory, because of major uncertainties in the data sets and model outcomes. The present mean concentration of CO2 in Earth's atmosphere is not unusual if we consider this value on the phanerozoic background. Natural climate changes in Earth's history were more significant then that observed now. Taking into account, that water vapor is the most important greenhouse gas it seems possible to show that human contribution to global warming is Iower than 0,5%. Thus production of cement has no noticeable influence on climate changes at all. There are proofs that Sun's activity can be responsible for all observed climate changes. The scientific background of Kyoto Protocol till now is uncertain. It is necessary to consider once more whether climatically inefficient and economically disastrous Kyoto Protocol, based on IPCC projections, should be used for national and global economic planning.
15
Content available remote Zrównoważony rozwój rolnictwa zintegrowanego
PL
W artykule omówiono genezę zrównoważonego rozwoju, jego istotę, obowiązujące prawo, zasady i program oraz cechy zrównoważonego rozwoju i rolnictwa integrowanego.
EN
In the article described origin of equable development, its essence, rights, principles and program as well as features of equable development and integrating agriculture.
16
Content available remote Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa
PL
W artykule przedstawiono akty prawne chroniące środowisko w obszarze rolnictwa: konwencje, ustawy, rozporządzenia oraz dyrektywy i rozporządzenia UE. Zbiór tych dokumentów informuje, co jest dozwolone lub zabronione i powinien kształtować właściwe postawy wobec obowiązującego prawa oraz zapobiega popełnianiu wykroczeń, a także uczy, jak ograniczać ujemne oddziaływanie na środowisko.
EN
In the articles presented legal documents protecting the environmental on the agriculture area: conventions, constitutions, orders, directives end European Union recommendation. The collection of the documents informs us what is permissible and forbidden and it should form perpetrating offense and as well as it should teach how to limit negative influence on environment.
PL
W artykule analizowano kierunki przemian zachodzące w składzie fizyko-chemicznym wód jez. Sławskiego (817,3 ha) będącego główną atrakcją turystyczną obok okolic Łagowa na Ziemi Lubuskiej. Poza tym, zlewnia tego jeziora, daje początek rzeki Obrzycy, która jest głównym źródłem wody do picia (ok. 34 tys. m3/dobę) dla miasta Zielona Góra (ok. 120 tys. mieszkańców) i wymaga szczególnej ochrony. Przeanalizowano wyniki badań fizyko-chemicznych wód jeziora Sławskiego, prób pobranych w okresie od listopada 1998 roku do października 2000 roku. Dobór wskaźników wziętych do analizy kierunków zmian chemizmu wody jeziora, wynika z ich powtarzalności w kolejnych latach badawczych. Stwierdzono, że jezioro Sławskie ulega degradującemu oddziaływaniu gospodarczej i bytowej działalności człowieka. Przejawia się to we wzroście substancji pochodzenia antropogenicznego (organicznych i mineralnych). Prezentowane wyniki są częścią obszerniejszych badań nad wpływem rolniczego i turystycznego użytkowania zlewni rzeki Obrzycy na jakość jej wód.
EN
The article studies directions of changes in the physical, chemical and bacteriological composition of the waters in Sława Lake (817,3 ha) being the main tourist attraction in the vicinity of Łagów in the Lubuski Region. Apart from that, the basin of this lake gives the beginning to the river Obrzyca which is the major source of drinking water (approx 34 thousand m3 a day) for the city of Zielona Góra (approx 120 thousand inhabitants) thus requires a special protection. The results of physical and chemical testing of the lake waters have been analyzed involving specimens taken in the period from November 1998 to October 2000. The selection of indicators used in analyzing the directions of changes in the lake water chemistry resulted from their repeatability in the successive years under investigation. It has been concluded that Sława Lake has been negatively influenced by both economic and every-day life activities of people living in the region. It is shown in, among other things, the increase of anthropogenic substance (both organic and mineral). The presented results are a part of more extensive research work on the influence that agricultural and tourist use of the Obrzyca river basin has on the quality of its waters.
18
Content available remote Nowy podział hydrograficzny zlewni Obrzycy
PL
Zagrożenia obszarów dorzeczy i działów wodnych wynikają z intensywnych, różnorodnych działań bytowo-gospodarczych ludności. Industrializacja środowiska, produkcja rolna, leśna oraz turystyka i przemysł opisywanego obszaru mają w tym swój udział. W artykule przedstawiono, na podstawie pomiarów cząstkowych, uaktualnione granice zlewni Obrzycy. Zmiany chemizmu wód rzeki Obrzycy wynikają ze zmian intensywności użytkowania jej zlewni cząstkowych. Wyodrębnione zlewnie cząstkowe służyć będą w dalszych badaniach do określenia rozmiaru zanieczyszczeń punktowych i obszarowych oraz lokalizacji ich źródeł a także określenia spójnych i wielokierunkowych działań na rzecz ochrony i kształtowania tego obszaru, zgodnie z założeniami ekorozwoju.
EN
Threats of river-basin areas and watersheds result from intensive, various relative existence and economic activities of population. Architecture developing, farming and forest production, tourism and industry of area which is describe have in this one's own participation. In the article introduced on the ground of partial measurements, present-day border of Obrzyca river. Changes in chemical components of waters of this river this are results from changes of intensity of use her partial purchase centre of dairy produce. Singling out particle watershed in following research will be based to determine dimension of pollution on single point and all area their location in individually sources, and also qualifications coherent and multidirectional activities on thing of protection and formations this area, according with eco-evolution foundations.
19
Content available remote Mikrobiologiczna ocena wód jeziora Rudno
PL
Ze względu na bytowe i gospodarcze użytkowanie wód zlewni Obrzycy, przeprowadzono analizę mikrobiologiczną wody jeziora Rudno. W artykule zawarto informacje uzyskane na podstawie przeprowadzonych 360 analiz laboratoryjnych. Stwierdzono zdolność mikroorganizmów wodnych tego jeziora do rozkładu związków azotu.
PL
Analiza termiczna DTA/TG jest jedną z najpowszechniej stosowanych technik wykrywania egzo- i endotermicznych procesów zachodzących w trakcie ogrzewania materiałów. Zachodzenie reakcji chemicznej wiąże się często ze zmianą masy reagującego układu. Poznanie mechanizmu reakcji chemicznej, który prowadzi do obserwowanej zmiany masy, wymaga określenia składu jakościowego i ilościowego wydzielających się produktów gazowych. Jedną z metod analizy składu gazowych mieszanin jest spektrometria masowa, która pozwala na określenie mas cząsteczkowych składników (EGA). Aparatura DTA/TG sprzężona bezpośrednio ze spektrometrem masowym (układ DTA/TG/EGA) stanowi potężne narzędzie badawcze mechanizmów reakcji chemicznych typu ciało stałe —> ciało stałe + gaz. Artykuł w kilku przykładach demonstruje korzyści i ograniczenia związane z tą techniką badawczą.
EN
Thermal analysis is one of the most important methods of detection of some exo- and endothermal processes taking place during heating of material. Chemical reaction is often connected with change of mass of reacting system. If we are interested in reaction mechanism, the know ledge concerning qualitative and quantitative composition of evolving gas is required. One of the methods of determination of gaseous mixture composition is mass spectrometry, which permits on specifying of molar mass of components. Using DTA/TG apparatus connected on line with mass spectrometer (DTA/TG/EGA system) we have powerful tool for determination of solid —> solid + gas reaction mechanism. In this article some advantages and Iimitations of this technique are discussed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.