Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 733

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  GPS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
EN
American military satellite GPS system is an element of the global GNSS. It emits two codes: the precise and civil one. As late as in 2000, intentional interference that decreased precision of localization was introduced, allowing navigation accuracy of 20 m. GPS was made available to civil users, however, at their own responsibility. So, if we use GPS for our own goals, we must consider the errors that occur and their consequences. Nonetheless, commercial and operational needs determine the necessity of permanent access to satellite signal with appropriate consistency, accessibility, reliability and precision. Hence, natural and intentional errors are compensated for, using appropriate methods, based on a given activity.
PL
Amerykański, militarny system satelitarny GPS stanowi element globalnego GNSS. Emituje dwa kody: precyzyjny i cywilny. Dopiero w 2000 r. wyłączono celowe zakłócanie zmniejszające precyzję wyznaczania pozycji, pozwalające uzyskać dokładność nawigacji do 20 m. GPS został udostępniony użytkownikom cywilnym, ale na ich własną odpowiedzialność. Toteż o ile stosujemy GPS dla swoich potrzeb to musimy liczyć się z powstałymi błędami i wynikającymi z nich konsekwencjami. Jednak potrzeby komercyjne, operacyjne determinują konieczność permanentnego dostępu do sygnału satelitarnego, charakteryzującego się odpowiednią: ciągłością, dostępnością, wiarygodnością, dokładnością. W związku z tym naturalne i celowe błędy kompensuje się stosując odpowiednie metody, w zależności od prowadzonej działalności.
EN
The vehicular ad-hoc network (VANET) is subject to various attacks because of its dynamic nature and ephemeral character. In VANET, vehicles communicate with each other for safety awareness. The positioning of an unknown vehicle is one of the critical factors to determine the vehicle’s trustworthiness. Although some positioning techniques have achieved a high accuracy level in VANET, they suffer from dynamic noise in real-world environments. This drawback leads to inaccuracy and unreliability during vehicle positioning. In this paper, an optimal innovation based adaptive estimation Kalman filter (OIAE-KF) is proposed. This algorithm offers an alternative solution for the basic Kalman filter and the innovation based adaptive estimation Kalman filter (IAE-KF). The proposed algorithm makes use of fusion of the global navigation satellite system (GNSS) and the inertial measurement unit (IMU) to improve its performance. The OIAE-KF works based on the innovation sequence and involves three steps such as establishing the innovation sequence, applying the innovation property, checking the optimality of the Kalman filter and, finally, estimating process noise (Q) and measurement noise (R). An optimal swapping method is introduced for optimality check. The efficiency of the proposed OIAE-KF method is proved by comparing the predictions of the existing methods such as the IAE-KF. The results show that the OIAE-KF performs better than the existing techniques. It improves the accuracy and consistency in VANET positioning.
EN
The increasing number of satellites provides new opportunities. In the experiment presented in this paper, the Single Point Positioning technique is test ed. Data from four different receivers were used in the tests. The GPS, Galileo and BeiDou System observations were collected over a three day long observational session. The computational process was carried out using self made software and point positions were obtained as the result. The goal of the test was to verify the impact of the Inter System Bias (ISB) on the final results. For this purpose, two cases of processing data were compared: with estimating ISB and without taking into account this parameter. In the paper the formulas of the mathematical models used are presented and, in both of the considered cases, a combination of GPS, BDS and Galileo was used. The results show that in the case where the ISB was taken into account, the accuracy and precision in the positioning was much better than in the approach where the ISB was not considered. Estimating the ISB allows for more precise positioning results to be obtained for car navigation or GIS purposes.
PL
W artykule opisano model autonomicznej platformy sensorów z identyfikacją jej lokalizacji (zrealizowanym w systemie GPS). Przedstawiony model przeznaczony jest do badań i weryfikacji koncepcji rozbudowanego systemu mogącego samodzielnie dokonywać rekonesansu terenu na okoliczność wykrywania zadanych rodzajów obiektów. Jednym z założeń projektu systemu autonomicznej platformy sensorów jest jej niskobudżetowość oraz prosta konfigurowalność. Wykonany modelu platformy oparty jest na typowych elementach i podzespołach (w roli sensora zastosowano prosty detektor metali), natomiast interfejs użytkownika powstał na bazie stworzonej do tego celu specjalnej aplikacji, uruchomionej w telefonie komórkowym. Na przykładzie wybranych elementów wchodzących w skład systemu przedstawiono wybrane etapy procesu tworzenia modelu autonomicznej platformy sensorów - obejmujące koncepcję i wykonanie prostego modele oraz aplikacji działającej na smartfonie, jak również przedstawiono przykłady ilustrują działanie całego systemu.
EN
The article describes the model of an autonomous sensor platform with the identification of its location (implemented in the GPS system). The presented model is intended for research and verification of the concept of an extensive system that can independently reconnaissance the area for the detection of given types of objects. One of the assumptions of the autonomous sensor platform system design is its low-cost and simple configurability. The platform model is based on typical elements and subassemblies (a simple metal detector was used as the sensor), while the user interface was created on the basis of a special application created for this purpose, running on a mobile phone. On the example of selected elements included in the system, selected stages of the process of creating an autonomous sensor platform model were presented - including the concept and execution of a simple model and application running on a smartphone, as well as examples illustrating the operation of the entire system.
EN
The paper presents the analysis of navigation processes used in wells and around-drilling processes. Most common navigation systems used in drilling processes are described. The authors have presented a concept of applying navigation to operations supporting drilling processes, including operations ensuring the safety of drilling staff. Also, they have discussed around-drilling processes which have not been supported by navigation systems. Finally, they have presented ideas of their possible applications as well as benefits resulting from using navigation systems.
PL
Przy metodach pośrednich bardzo często wykorzystywany jest pomiar siły uciągu jako parametru obrazującego zmienność warunków glebowych. Celem badań było określenie relacji pomiędzy wynikami skanowania przewodności elektrycznej gleby sondą EM38 a oporem roboczym narzędzia wzorcowego generowanym przez zagęszczenie gleby, ewentualnie podglebia. Zakres badań obejmował pomiary z jednoczesnym zapisem współrzędnych geograficznych wszystkich punktów pomiarowych sposób pozwalający wygenerować mapy zróżnicowania analizowanych wielkości. Zaobserwowano, że w przypadku kilku obszarów wydzielonych w obrębie poligonu doświadczalnego istnieje silny związek pomiędzy przewodnością elektryczną gleby a oporem narzędzia wzorcowego. Uzyskane wyniki badań dają podstawę do prowadzenia dalszych prac i walidacji metody pomiaru przewodności elektrycznej gleby w sposób umożliwiający jej praktyczne wykorzystanie nie tylko do określania chwilowej zmienności gleby, ale również do sterowania pracą maszyn uprawowych realizowanym w czasie rzeczywistym.
EN
With indirect methods, the measurement of tractive force is very often used as a parameter illustrating the variability of soil conditions. The aim of the study was to determine the relationship between the results of soil electrical conductivity scanning with the EM38 probe and the working resistance of the reference tool generated by the soil compaction or possibly subsoil. The scope of the research included measurements with simultaneous recording of geographical coordinates of all measurement points, which allowed to generate maps of variation of the analyzed quantities. It has been observed that in the case of several areas separated within the experimental polygon, there is a strong relationship between the soil's electrical conductivity and the resistance of the reference tool. The obtained test results provide the basis for further work and validation of the method for measuring soil electrical conductivity in a way that allows its practical use not only to determine the instantaneous variability of soil, but also to control the operation of cultivation machines carried out in real time.
PL
W artykule przedstawiono metodę identyfikacji zróżnicowania zwięzłości profilu glebowego na podstawie nieinwazyjnego pomiaru przewodności elektrycznej czterech warstw podpowierzchniowych gleby. Do badań przewodności wykorzystano system pomiarowy firmy GEOPROSPECTORS o nazwie Topsoil Mapper, natomiast zagęszczenie poszczególnych warstw gleby mierzono penetrometrem stożkowym firmy Eijkelkamp. Na podstawie wyników pomiarów wygenerowano mapy przestrzennego zróżnicowania zmierzonych wielkości w obrębie poligonu doświadczalnego, które mogą być wykorzystywane w rolnictwie precyzyjnym. Odnotowano wyraźne związki między wartością przewodności elektrycznej gleby a jej zwięzłością, które opisane współczynnikiem korelacji liczonej z relacji wykonanych map przestrzennych obu parametrów w obrębie poligonu doświadczalnego mieściły się w przedziale od 0,48 do 0,66 i dotyczyła zakresu głębokości od 0,09 m do 0,2 m. Daje to możliwość wykorzystania systemu w technologiach precyzyjnej uprawy i innych czynnościach identyfikacji zmienności glebowej przestrzeni produkcyjnej.
EN
The article presents a method for identifying the diversity of soil profile cohesion on the basis of non-invasive measurement of the electrical conductivity of four soil subsurface layers. For conductivity testing, the GEOPROSPECTORS measuring system called Topsoil Mapper was used, while the compaction of individual soil layers was measured with an Eijkelkamp cone penetrometer. Based on the results of measurements, maps of the spatial differentiation of the measured quantities within the experimental range were generated, which can be used in precision agriculture. There was a clear relationship between the value of soil electrical conductivity and its cohesion, which was described by the correlation coefficient calculated from the relations between the spatial maps of both parameters within the experimental range ranged from 0.48 to 0.66 and referred to the depth range from 0.09 m to 0.2 m. This gives an opportunity to use the system in precise cultivation technologies and other activities to identify the variability of production space.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań, których celem było określenie związku między przestrzennym zróżnicowaniem przewodności elektrycznej gleby, a zmiennością wartości zebranych plonów w ciągu ostatnich siedmiu lat. Przewodność elektryczna gleby została zmierzona przy użyciu sondy EM38. Porównanie map przestrzennej zmienności przewodności elektrycznej gleby i średnich plonów z wielolecia wykazało zgodność wyznaczonych obszarów. Dlatego zastosowanie tych pomiarów jako alternatywnej podstawy do podejmowania decyzji technologicznych przy braku informacji o plonowaniu jest możliwe i pozwala zidentyfikować różnorodność produktywności na danym polu.
EN
The article presents the results of research aimed at determining the relationship between the spatial differentiation of soil electrical conductivity and the variability of harvested crop from the last seven years. Soil electrical conductivity was measured using an EM38 probe. Comparison of maps of the spatial variability of soil electrical conductivity and average yields over many years showed compliance of designated areas. Therefore, the use of these measurements as an alternative basis for making technological decisions in the absence of information on yielding is possible and allows to identify the diversity of productivity in a given field.
PL
Gleba przewodzi prąd przez płynną frakcję (wodę), ciało stałe (minerały ilaste) i mieszane warstwy cząstek i roztworu glebowego. Wiele badań koncentrowało się na określeniu związku między różnymi właściwościami gleby a chwilowym przewodnictwem elektrycznym. Uzyskane wyniki są bardzo zróżnicowane, co wskazuje, że właściwości gleby w kompleksowy sposób wpływają na opór / przewodność gleby. Celem pracy było porównanie map zmienności przestrzennej przewodnictwa elektromagnetycznego i składu granulometrycznego na wybranym polu. Porównanie map przestrzennej zmienności przewodnictwa elektromagnetycznego z mapami składu granulometrycznego wykazało zgodność wyznaczonych obszarów. Aplikacja pomiarów przewodności elektrycznej gleby, przy braku informacji o składzie gleby, pozwala na określenie obszarów o zmiennych warunkach glebowych w nieinwazyjny i szybki sposób, co ma szczególne znaczenie w procesach produkcji rolnej. Uzyskane wartości EC i ER nie są bezpośrednią miarą jednej z właściwości gleby, ale najczęściej są wypadkową połączenie kilku właściwości gleby i ich wszechstronna współzależność.
EN
The soil conducts electricity through the liquid fraction (water), solid (clay minerals) and mixed layers of particles and soil solution. Many studies was focused on determining the relationship between different soil properties and instantaneous electrical conductivity. The results obtained are very diverse, which indicates that soil properties affect the resistance / conductivity of the soil in a complex way. The aim of the study was to compare the maps of the spatial diversity of electromagnetic conductivity and grain size distribution in the selected field. Comparison of maps of spatial variability of electromagnetic conductivity with particle size maps showed compliance of appointed areas. The application of measurements of soil electrical conductivity, in the absence of information on the soil grain composition, allows determination of areas with variable soil conditions in a non-invasive and fast manner, which has particular importance in agricultural production processes. The EC and ER values obtained are not a direct measure of one of the soil properties, but most often they are a resultant of a combination of several soil properties and present their comprehensive interdependence.
PL
Celem badań było porównanie wyników pomiarów przewodności elektrycznej wykonanej na 2 polach charakteryzujących się różnymi warunkami mikroklimatycznymi. Pole oznaczone symbolem P1 znajduje się na Nizinie Śląskiej w południowej części województwa opolskiego. Natomiast pole oznaczone symbolem P2 znajduje się u wylotu Doliny Będkowskiej w Rowie Krzeszowickim w województwie małopolskim. Odległość w linii prostej pomiędzy tymi polami wynosi 125 km. Porównanie pomiarów przewodności elektromagnetycznej na 2 polach wykazało podobną zmienność zarówno w przypadku analizy danych punktowych jak również w przypadku wykonania analiz przestrzennych. Stwierdzono istotny wpływ wilgotności gleby na rozkład zmienności zróżnicowania przestrzennego przewodności elektrycznej gleby.
EN
The aim of the research was to compare the results of electrical conductivity measurements carried out on two fields characterized by different microclimatic conditions. The field marked with P1 is located on the Silesian Lowland in the southern part of the Opole province. The field marked with the symbol P2 is located at the outlet of the Będkowska Valley in the Krzeszowicki Gulch in the Małopolska province. The distance in a straight line between these fields is 125 km. The comparison of electromagnetic conductivity measurements in two fields showed similar variability both in the case of point data analysis as well as in the case of spatial analysis. A significant effect of soil moisture on values on the distribution of variation in the spatial diversity of soil electrical conductivity was found.
11
Content available remote The research into the integrity parameter in air transport using GLONASS data
EN
The article presents the results of the integrity parameter of the GLONASS satellite positioning system in civil aviation. As a source material for the research the authors used observation and navigation data of the GLONASS system from the onboard GNSS receiver mounted on the Cessna 172. In the research, the authors used a model to determine the aircraft position based on the single-frequency SPP code method for GLONASS L1-C/A observations. The numerical calculations were conducted in the RTKLIB software, in the RTKPOST library. The obtained results are interesting from the point of using an application of the GLONASS system in aviation and the possible implementation of the single-frequency GLONASS code observations in the SPP model in order to determine the aircraft position. On the basis of the obtained results it was found that the GLONASS integrity performance data can be used in a procedure of non-precision approach to landing NPA GNSS.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań parametru wiarygodności pozycjonowania satelitarnego GLONASS w lotnictwie cywilnym. Jako materiał do badań posłużyły dane obserwacyjne i nawigacyjne GLONASS z pokładowego odbiornika GNSS zamontowanego na samolocie Cessna 172. Wykorzystano model wyznaczenia pozycji SP oparty na jednoczęstotliwościowej metodzie kodowej SPP do obserwacji GLONASS L1-C/A. Obliczenia numeryczne wykonano w oprogramowaniu RTKLIB w bibliotece RTKPOST. Uzyskane wyniki badań są interesujące z punktu zastosowania systemu GLONASS w lotnictwie oraz możliwości implementacji jednoczęstotliwościowych obserwacji kodowych GLONASS w modelu SPP wyznaczenia pozycji statku powietrznego. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że osiągi wiarygodności GLONASS mogą zostać wykorzystane w procedurze nieprecyzyjnego podejścia do lądowania NPA GNSS.
EN
The article presents research results concerning the determination of the vector error between a reference station and the GNSS on-board receiver in the GPS satellite measurements for GBAS system, taking into account the ZTD troposphere delay parameter. Based on the conducted studies, it was found that the highest value of the vector error between a reference station and the GNSS on-board receiver can exceed 0.18 m, for a distance of over 40 km and the ZTD value equalling to 2428.1 mm. The error results of vector measurement can be used in the RTK-OFT differential technique in the GBAS system.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących określenia błędu wektora pomiędzy stacją referencyjną a pokładowym odbiornikiem GNSS w pomiarach satelitarnych GPS dla systemu wspomagania GBAS, przy uwzględnieniu parametru opóźnienia troposferycznego ZTD. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że najwyższa wartość błędu wektora pomiędzy stacją referencyjną a pokładowym odbiornikiem GNSS wynosić może ponad 0,18 m, przy odległości ponad 40 km i wartości ZTD równej 2428,1 mm. Wyniki błędu pomiaru wektora mogą zostać wykorzystane w zastosowaniu techniki różnicowej RTK-OTF w systemie GBAS.
EN
The article compares the accuracy of receivers related to the geolocation process in the GPS system. To determine the accuracy of the receivers, a series of research experiments were conducted based on test cases. For the needs of the research, a research platform for collecting data from the GPS system was designed and constructed. The research results are presented in the form of tables and graphic charts.
PL
W artykule porównano dokładność odbiorników związanych z procesem geolokalizacji w systemie GPS. W celu okre-ślenia dokładności odbiorników przeprowadzono serię eksperymentów badawczych w oparciu o przypadki testowe. Na potrzeby badań została zaprojektowana oraz skonstruowana platforma badawcza służąca do gromadzenia danych z systemu GPS. Rezultaty badań przedstawiono w postaci tabel oraz wykresów graficznych.
EN
The main goal of the paper was to present utilization of existing electronic automated system in agriculture on a global scale. At the beginning such developments were used mainly for military purposes. With a time agriculture scientists realized that these type of automation can be used also in agricultural systems. Satellite systems make possible obtaining information about soil structure and different types of crops with feed plants as well. Besides that, it can rationalize the process of management concerning contribution to the development of precision agriculture by steering of farm machinery during fieldwork, doing monitoring of biomass and crop yields, taking soil samples, dosing of mineral fertilizers and pesticides, measurement field crops, monitoring of animals, generation of field parcels, monitoring of farm machinery work. Processed of aerial and satellite photographs, adjusted to points of geodesy base in the specified coordinate system occur in the form of orthophotomaps. Precision agriculture warrantee not only obtaining very high and good quality yields but also has an influence on limiting of pollution of natural environment and reduction of production costs. Obtaining data by using remote sensing methods are integrated with information concerning spatial variability of soil and plants, which comes from register units provided by the recording of changes of different parameters, heaving importance from the point of view of the application in precision agriculture.
PL
Głównym celem artykułu było przedstawienie wykorzystania istniejącego elektronicznego zautomatyzowanego systemu w rolnictwie na skalę globalną. Początkowo takie rozwiązania były wykorzystywane głównie do celów wojskowych. Z czasem naukowcy zajmujący się rolnictwem zdali sobie sprawę, że ten rodzaj automatyzacji można zastosować także w systemach rolniczych. Systemy satelitarne umożliwiają uzyskanie informacji o strukturze gleby i różnych rodzajach upraw, także z roślinami przeznaczonymi na paszę. Proces zarządzania można również zracjonalizować w odniesieniu do wkładu w rozwój rolnictwa precyzyjnego poprzez sterowanie maszynami rolniczymi podczas prac polowych, prowadzenie monitoringu upraw na biomasę i przetwórstwo rolno-spożywcze, pobieranie próbek gleby i upraw, dozowanie nawozów mineralnych i pestycydów, monitorowanie zwierząt, wydzielanie działek polowych, monitoring pracy maszyn rolniczych. Przetworzone zdjęcia lotnicze i satelitarne, dopasowane do punktów bazy geodezyjnej w określonym układzie współrzędnych, występują w postaci ortofotomap. Rolnictwo precyzyjne gwarantuje nie tylko uzyskiwanie bardzo wysokich i dobrych jakościowo plonów, ale także wpływa na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów produkcji. Pozyskiwanie danych metodami teledetekcyjnymi jest zintegrowane z informacjami dotyczącymi przestrzennej zmienności gleb i roślin, które pochodzą z zapisanych jednostek dostarczonych przez rejestrację zmian różnych parametrów, mających znaczenie z punktu widzenia zastosowań w rolnictwie precyzyjnym.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki pracy związanej z działaniem aplikacji przetwarzającej dane otrzymane z modułu GPS GY-NEO6M-V2. W implementacji wykorzystano środowisko programistyczne VISUAL STUDIO 2019. Aplikacja została napisana w języku C#. Opracowana aplikacja pracuje na komputerze połączonym z modułem GPS za pomocą przejściówki UART/USB. Aplikacja ma na celu przejrzyste przedstawienie danych otrzymywanych z urządzenia. Aplikacja jest wyposażona w graficzny interfejs użytkownika, który wyświetla dane takie jak: data, godzina, szerokość i długość geograficzna, wysokość nad poziomem morza, liczba widzianych satelitów przez moduł GPS oraz dane dotyczące naszego kierunku ruchu; wektor stopnia, prędkość oraz kierunek ruchu. Za pomocą aplikacji możemy wybrać port, z którego będziemy korzystać oraz prędkość pracy.
EN
This article presents the results of work related to the operation of the application processing data received from the GPS GY-NEO6M-V2 module. The implementation uses the VISUAL STUDIO 2019 programming environment. The application was written in C #. The developed application works on a computer connected to the GPS module using a UART/USB adapter. The application aims to clearly display the data received from the device. It has been equipped with a graphical user interface that displays data like; date, time, latitude and longitude, altitude, number of satellites seen by the GPS module, and data about our direction of movement; degree vector, speed and direction of movement. Using the application, we can choose the port we will use and at what speed it should work.
16
EN
The GNSS observations suffer from different types of errors that could affect the achieved positioning accuracy based on the receiver type used. Single-frequency receivers are widely used worldwide because of its low cost. The ionospheric delay considers the most challenging error for single-frequency GNSS observations. All satellite navigation systems, except GLONASS, are advising their users to correct for the ionospheric delay using a certain model. Those models' coefficients are sent to users in the system's navigation message. These models are different in their accuracy and behavior based on its foundation theory as well as the updating rate of their coefficients. The GPS uses Klobuchar model for mitigating the ionospheric delay. BeiDou system (BDS-2) adopts a slightly modified Klobuchar model that resembles GPS ICA (Ionospheric Correction Algorithm) with eight correction parameters but is formulated in a geographic coordinate system with different coefficients in origin and updating rate. Galileo system uses a different model (NeQuick model). This article investigates the behavior of the three models in correcting the ionospheric delay for three stations at different latitudes during 3 months of different states of ionospheric activity, comparing with International GNSS Service-Global Ionospheric Maps (IGS-GIMs). It is advised from this research's outputs to use the GPS model for mitigating the ionospheric delay in low-latitude regions during the state of low-and medium-activity ionosphere. It is advised to use the BeiDou model for mitigating the ionospheric delay in mid-latitude regions during different states of ionospheric activity. It is advised to use the Galileo model for mitigating the ionospheric delay in high-latitude regions during different states of ionospheric activity. Also, the Galileo model is recommended for mitigating the ionospheric delay for low-latitude regions during the state of high-activity ionosphere.
EN
The Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS) is a newly functional regional satellite navigation system around Indian subcontinent. It is also known as its functioning name of NaVIC, Navigation with Indian Constellation, working on L5 and S band. In this paper a compact and low cost circularly polarized microstrip patch antenna is proposed for IRNSS S band application, to provide single frequency navigation solution. Fabrication of proposed antenna is performed using substrate of RT Duroid 5880 with the dimensions of 0.66λ × 0.5λ. The performance of IRNSS is investigated by prototype antenna and Accord made triband antenna with IRNSS/GPS/SBAS receiver which is enable to receive L1, L5 and S band data. The comparison of proposed S band antenna, triband accord system antenna and GPS antenna is presented in terms of carrier to noise ratio and positioning error. Results show that proposed antenna is suitable for S band application of IRNSS receiver.
EN
The ionospheric total electron content (TEC) plays a major role in the estimation of positional accuracy of satellite-based navigation systems. TEC disturbs the transmission of the signal transmitted from the satellite to receiver, which leads to range error. Hence, the prediction of VTEC can rectify the range errors in advance. Navigation with Indian Constellation (NavIC) is a navigational satellite system that gives position of a user and time information in India. NavIC receiver is installed at ACSCE, Bangalore, and it is utilized to estimate vertical total electron content (VTEC). In this paper, VTEC estimated from ACSCE station and VTEC obtained from IISC station, Bangalore, are compared and also ordinary kriging-based sur rogate model (OKSM) and cokriging-based surrogate model (COKSM) are developed for forecasting NavIC/GPS VTEC. In these models, input parameters comprise the time, Bt, SSN, Ap and F10.7. NavIC and GPS VTEC are predicted for quiet days, i.e. from 16/1/2018 to 26/1/2018 and from 7/8/2018 to 13/8/2018, by using previous one week of VTEC data, and input parameters belong to ACSCE (12.8914° N, 77.4657° E) and IISC (13.0219° N, 77.5671° E) stations, Bangalore. The VTEC prediction results from OKSM and COKSM are compared. It shows that OKSM results are comparatively better than COKSM. In order to validate our developed models, OKSM and COKSM prediction results are compared with the SWIF model during storm days. Based on the comparison, it is observed that RMSE of OKSM is 3.5202 TECU, COKSM gives RMSE as 4.7126 TECU, and the SWIF model’s RMSE is 4.6804. From the comparison results, it is evident that OKSM yields better prediction results than COKSM and SWIF. These results indicate that the proposed model will be useful for correcting range measurement data in advance.
EN
This paper presents research results on the determination of meteorological parameters utilising the GPS satellite technique. The meteorological parameters were designated using Standard Atmosphere (SA) and UNB3m empirical models. The research experiment was realised during a flight test at the Dęblin military aerodrome. In the flight test, the Cessna 172 plane was used. The values of meteorological parameters (for example, temperature, pressure and relative humidity) from the troposphere empirical models were presented and compared in the paper. In addition, the values of the meteorological parameters were estimated at flight attitude. The range of the flight attitude was between 150 and 700 m. The precision position of the aircraft in vertical frame was determinated using the RTK-OTF differential technique. The mean difference of temperature between the SA and UNB3m models is equal to -5.7°C with the RMS bias approximately 0.2°C. The mean difference of pressure between the SA and UNB3m models equals -1.0 hPa with the RMS bias of approximately 0.3 hPa. The mean difference of relative humidity between the SA and UNB3m models equals 25.5%, with the RMS bias approximately 0.6%. On paper, the values of meteorological data from the SA and UNB3m models were compared with true results interpolated from SYNOP message. In research, the three SYNOP stations, that is, Kozienice, Deblin/Irena and Lublin Radawiec were used for interpolation of the real meteorological data. The difference between empirical and interpolated meteorological data were presented in this paper. The accuracy of the designation of temperature is better in the SA model rather than the UNB3m model. The accuracy of the designation of pressure was relatively low in both models, SA and UNB3m. On the other hand, the accuracy of the designation of relative humidity was better in the UNB3m model than the SA model.
PL
W artykule przedstawiono kompletny system do akwizycji danych pomiarowych prądów i napięć w sieciach smart grid. Opisano elementy systemu oraz sposób dowiązania danych pomiarowych do skali czasu UTC. System może być wykorzystywany do realizacji funkcji zabezpieczeniowych, monitorujących oraz kontrolnych a także do wyznaczania synchrofazorów na potrzeby monitoringu i kontroli sieci dystrybucyjnych
EN
In the paper the complete system for acquisition of measured voltage and current data has been presented. The elements of the system have been described as well as the method of binding the data to UTC time scale. The system can be used for realization of protection, monitoring and control functions and for synchrophasors determination which can be used for monitoring and control of distribution grids.
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.