Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  influence evaluation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na pękanie, wg II modelu pękania, betonów z 10% dodatkiem mikrokrzemionki (SF) i 0; 10 i 20% krzemionkowych popiołów lotnych (FA). Badania przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej MTS 809 Axial/Torsional Test System, na próbkach sześciennych o boku 150 mm z dwiema szczelinami pierwotnymi, po 28 dniach dojrzewania betonów. Starano się ustalić wpływ dodatku mikrokrzemionki na wartość krytycznego współczynnika intensywności naprężeń w betonach popiołowych. Analiza uzyskanych wyników badań pozwoliła na wysunięcie wniosku, iż mikrokrzemionka powoduje znaczny wzrost odporności na pękanie betonów zawierających popiół lotny.
EN
This paper presents the results of fracture toughness and at the Mode II on concrete with silica fume (SF) in an amount of 10% and siliceous fly ash (FA) in an amount of: 0%, 10% and 20%. Strength tests were performed on a MTS testing machine 809 Axial/Torsional Test System, on cubic samples having a side of 150 mm with two initial cracks, after 28 days of curing. In the course of experiments we sought to determine the effect of adding silica fume to the value of the critical stress intensity factor in the fly ash concrete. Analysis of the obtained results made it possible to draw a conclusion that SF causes a significant increase in fracture toughness in the concrete with FA additive.
PL
W celu efektywnej eksploatacji rozproszonych źródeł energii i ich kompleksowego wykorzystania w złożonych sieciach elektroenergetycznych przeprowadzono badanie ich właściwości, powstałych w wyniku współdziałania w systemie elektroenergetycznym. Algorytm oceniania wskaźników systemu niezawodności zapewnia wyznaczenie stanu ustalonego. Wyniki obliczeń stanu ustalonego pozwalają na analizę wartości napięć w węzłach sieci oraz odchylenia strat mocy czynnej względem wartości ustalonych normami. Przeprowadzono zaawansowaną analizę dziennych wykresów na podstawie informacji otrzymanej z systemu zdalnego odczytu (АСКОЕ).
UK
З метою ефективної експлуатації розосереджених джерел електроенергії та їх комплексного використання в електричних мережах енергосистем проведені дослідження їх особливостей, які виникають в результаті сумісної роботи в складі електроенеретичної системи. Алгоритм оцінювання показників режимної надійності передбачає розрахунок усталеного режиму. За результатами розрахунків усталеного режиму аналізуються значення рівнів напруги у вузлах мережі та відхилення втрат активної потужності по відношенню до нормативного значення. Розширені можливості аналізу добових графіків шляхом використання інформації отриманої з АСКОЕ.
EN
For the effective operation of distributed energy sources and their use in complex electrical power networks, studies their properties, resulting from joint work in the electric power system. Algorithm of performance assessment regime provides reliability normal mode calculation. The calculations steady mode analyzes the significance of voltage levels at the nodes of the network and the deviation of active power losses in relation to the required value. Advanced analysis of daily schedules by using information obtained from automated system of commercial accounting of electric power.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.