Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 334

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przetwarzanie obrazów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
PL
W tym referacie poruszamy problem wykrywania danych ukrytych steganograficznie w plikach JPEG. Zostały przedstawione najpopularniejsze algorytmy służące do ukrywania informacji w obrazach, a następnie zostały omówione algorytmy służące do ekstrakcji cech z obrazów cyfrowych. Pokazane zostały metody opisane w literaturze bazujące na ekstrakcji cech DCTR, GFR oraz PHARM oraz sieciach neuronowych w architekturze Convolution-Batch- Normalization-Dense. Zostało zaproponowane nowe rozwiązanie z wykorzystaniem prostej sieci neuronowej, przeprowadzone zostały badania dokładności oraz innych metryk dla najlepszej konfiguracji sieci.
EN
In this paper we deal with the problem of detection steganographically hidden data in JPEG files. The most popular algorithms for hiding information in images are presented and next we discussed algorithms for extracting features from digital images. We presented the methods described in the literature, which are based on the extraction of DCTR, GFR and PHARM features and using neural networks in the Convolution-Batch-Normalization-Dense scheme. A new solution with a simple neural network was proposed and tested.
EN
Engineering support in the field of recognizing Parkinson's disease against the background of other diseases, its progression and monitoring the effectiveness of drugs is currently widely implementedas part of work devoted to the use of recording and analysis devices equipped with sensors of movement parameters attached to the patient's body, e.g. accelerometers and gyroscopes. This material touches on an alternative approach, in which the concept of using techniques for processing selected image data obtained during a clinical examination evaluating a patient using the unified UPDRS number scale is proposed. The research was conducted on a material that corresponded to selected components of the scale and included images of faces recorded in the visible light range and images of the outer surfaces of the hand recorded with a thermal imaging camera.This was aimed at assessing the possibility of differentiating personsin terms of detecting Parkinson's disease on the basis of registered modalities. Thus, tasks aimed at developing characteristics important in the binary classification process were carried out. The assessment of features was made in a modality-dependent manner based on available tools in the field of statistics and machine learning.
PL
Wsparcie inżynierskie w zakresie rozpoznawania choroby Parkinsona na tle innych chorób, jej progresji oraz monitorowania skuteczności leków jest obecnie szeroko realizowane w ramach prac poświęconych wykorzystaniu urządzeń rejestrujących i analizujących wyposażonych w sensory parametrów ruchu przymocowanych do ciała pacjenta, np. akcelerometry i żyroskopy. W prezentowanej pracy przedstawiono alternatywne podejście, w którym proponuje się koncepcję wykorzystania technik przetwarzania wybranych danych obrazowych uzyskanych podczas badania klinicznego oceniającego pacjenta za pomocą ujednoliconej skali liczbowej UPDRS. Badania przeprowadzono na materiale, który odpowiadał wybranym składowym skali i obejmował obrazy twarzy utrwalone w zakresie światła widzialnego oraz obrazy zewnętrznych powierzchni dłoni rejestrowane kamerą termowizyjną. Wykonane badania miały na celu ocenę możliwości różnicowania osób pod względem wykrywania choroby Parkinsona na podstawie zarejestrowanych metod. W ten sposób zrealizowano zadania mające na celu opracowanie cech istotnych w procesie klasyfikacji binarnej. Ocena cech została dokonana w sposób zależny od modalności w oparciu o dostępne narzędzia z zakresu statystyki i uczenia maszynowego.
PL
Zakres tematyczny Sympozjum WILGA dotyczy zaawansowanych zastosowań układów elektronicznych i fotonicznych. Najczęściej są to układy i systemy hybrydowe, coraz częściej współprojektowane łącznie na poziomie elektronicznym i fotonicznym, gdyż elektronika i fotonika przenika się w nich w nierozłączny, lub trudno zadaniowo rozłączalny, system funkcjonalny. Taki proces współprojektowania dotyczy zarówno warstwy sprzętowej jak i programistycznej. Proces może dotyczyć także warstwy niższej, komponentowej, gdzie dyskretne elementy składowe układów funkcjonalnych są już projektowane uwzględniając jednoczesne istnienie w nich warstwy fotonicznej i elektronicznej. Sympozjum WILGA było jednym z pierwszych miejsc, gdzie już ponad 20 lat temu otwarto ten nurt tematyczny określany w literaturze nazwą electronic-photonic hardware-software co-design. Sympozjum WILGA 2022, w swojej jubileuszowej pięćdziesiątej edycji, organizowane w okresie post-pandemicznym, odbudowuje pracowicie swoje znaczenie w środowisku młodych uczonych pracujących w obszarze zastosowań systemów elektronicznych i fotonicznych, w budowie małych i dużych infrastruktur badawczych, biomedycynie, inżynierii kosmicznej, telekomunikacji, inżynierii bezpieczeństwa, komputingu kwantowym, i wielu innych.
EN
The topical scope of the WILGA Symposium concerns advanced applications of electronic and photonic systems. Most often they are hybrid circuits and systems, more and more often co-designed jointly at the electronic and photonic level, as electronics and photonics intertwine in them into an inseparable or difficult to task-disconnect functional system. This co-design process applies to both the hardware and software-firmware development layers. The process may also apply to the lower, component layer, where discrete components of functional systems are already designed taking into account the simultaneous existence of the photonic and electronic layers in them. The WILGA Symposium was one of the first places where this topic, referred to in the literature as electronic-photonic hardware-software co-design, was opened already over 20 years ago. The WILGA 2022 symposium, during its jubilee 50th edition, organized in the post-pandemic period, is diligently rebuilding its importance in the community of young scientists working in the field of electronic and photonic systems applications, in the construction of small and large research infrastructures, biomedicine, space engineering, tele- communications, security engineering, quantum computing, and many others.
PL
W referacie przedstawiono metodę pomiaru przemieszczeń poprzecznych kolejowej platformy zawierającej systemy pomiarowe GNSS, INS, MLS oraz fotogrametryczny. Do pomiaru przemieszczeń poprzecznych zastosowano system fotogrametryczny składający się z kamer wizyjnych, oświetlaczy, kontrolera systemu pomiarowego oraz oprogramowania do akwizycji plików. Zaprezentowano algorytm przetwarzania plików rastrowych w celu pomiaru przemieszczeń. Opisano implementację tego algorytmu w programie komputerowym opracowanym w środowisku .NET Framework. Opracowany program jest aplikacją WPF (ang. Windows Presentation Foundation). Zaprezentowano wyniki przemieszczenia poprzecznego platformy pomiarowej do potrzeb korekty współrzędnych systemów GNSS i INS. Badania przeprowadzono w ramach projektu „InnoSatTrack” finansowanego przez NCBR oraz PKP-PLK.
EN
The paper presents a method of measuring lateral displacements of the railway platform. The railway platform contains GNSS, INS, MLS and photogrammetric measuring systems. A photogrammetric system consisting of video cameras, illuminators, a measurement system controller and file acquisition software was used to measure lateral displacements. The report describes processing raster files algorithm to measure displacements. The software implementation in a computer program developed in the .NET Framework environment is outlined. The developed program is a WPF application. Analysis results of the measurement platform’s lateral displacement were derived from the computer application. They are requested for the correction of coordinates of GNSS and INS systems. Research has been conducted as part of the "InnoSatTrack" project funded by NCBR and PKP-PLK.
5
Content available Archipelag sztucznej inteligencji. Część II
PL
W poprzednim numerze miesięcznika „Napędy i Sterowanie” zdefiniowałem, czym w istocie jest sztuczna inteligencja, oraz wyjaśniłem, dlaczego sztuczną inteligencję porównuję do archipelagu wysp. Dodatkowo w tym poprzednim artykule omówiłem już trzy wyspy tego archipelagu. Te trzy już omówione wyspy to kolejno: metody symboliczne, sieci neuronowe i systemy ekspertowe.
EN
In this paper, a new vision-based method for an evaluation of aircraft engine's compressor turbine blade damage is presented. The algorithm developed in the research uses image processing and analysis techniques for detection, localization and evaluation of the extent of compressor blades' damage. An introduction of local pixel intensity standard deviation image (SDI) computed for each image pixel made it possible to perform a correct image binarization and damage detection even for images taken in poor lighting conditions and corrupted by specular reflections, shadows and micro reflections from blade’s surface roughness. Fractal dimension (FD) analysis of the blade's edge has been applied for automatic localization of detected damage along the blade’s edge. An extraction of damage for computation of its geometrical dimensions was carried out with a help of binary image convex hull complement. The performance and accuracy of the developed method was compared with other image analysis methods. Hough transform for marker detection has been used as a method for scaling. The application of the developed measurement tool may be a useful aid in diagnostic inspections of aircraft engines using endoscopic cameras.
PL
W artykule przedstawiono nową, wizyjną metodę oceny uszkodzeń łopatek turbiny sprężarki silnika lotniczego. Algorytm opracowany w badaniach wykorzystuje techniki przetwarzania i analizy obrazu do wykrywania, lokalizacji i oceny stopnia uszkodzenia łopatek. Wprowadzenie obrazu lokalnego odchylenia standardowego intensywności pikseli (SDI) o wartościach obliczonych dla każdego piksela obrazu wejściowego umożliwiło poprawną binaryzację obrazu i wykrycie uszkodzeń nawet w przypadku zdjęć wykonanych w złych warunkach oświetleniowych i zaburzonych przez refleksy świetlne, cienie i mikroodbicia od chropowatej powierzchni łopatki. Analiza wymiaru fraktalnego (FD) krawędzi łopatki sprężarki została zastosowana w celu automatycznej lokalizacji uszkodzeń na krawędzi łopatki. Wyodrębnienie uszkodzenia z obrazu do obliczenia jego wymiarów geometrycznych przeprowadzono za pomocą dopełnienia binarnego obrazu do powłoki wypukłej. Skuteczność i dokładność opracowanej metody porównano z innymi metodami analizy obrazu. Do wykrywania markerów skalujących zastosowano transformatę Hougha. Wprowadzenie opracowanego narzędzia pomiarowego może okazać się pomocne w badaniach diagnostycznych silników lotniczych z wykorzystaniem kamer endoskopowych.
EN
Nowadays, diversified companies use security systems based on cameras to increase safety of their enterprise. However, when the camera observes multiple people, it is hard for humans to directly observe each of them. In the literature, there are multiple computer vision-based approaches that automatically detect person identity and the way he is moving. Moreover, there are approaches that identify people across multiple cameras (reidentification). It is crucial, especially in the crowded places. By these algorithms we can detect people whose behavior is strange. Diversified approaches can be easily found in the literature and online-available repositories. The work, presented in this paper, can be divided into three main parts: literature review, selected algorithms implementation and results comparison. We have to claim that each solution was implemented in Python programming language with sufficient libraries. This technology was selected due to its efficiency and simplicity. Results of the conducted experiments have shown that it is clearly possible to detect people’s movement and observe their identities even in crowded places.
PL
Współcześnie w wielu miejscach publicznych oraz obszarach zajmowanych przez zróżnicowane firmy możemy zauważy systemy bezpieczeństwa bazujące na kamerach. Jednakże bardzo ciężko jest pojedynczemu operatorowi obserwować każdą osobę która pojawi się na obrazie. W tym celu powstały algorytmy bazujące na metodyce Computer Vision, które mają na celu wykrycie nie tylko trasy poruszania się każdej osoby ale również ocenę jej tożsamości. Co więcej tego typu rozwiązania mogą być bardzo przydatne w zatłoczonych miejscach, gdzie niezwykle ważne jest wykrycie niestandardowego zachowania poszczególnych osób. W literaturze oraz bazach dostępnych online możemy znaleźć zróżnicowane podejścia do rzeczonego problemu. W ramach naszej pracy porównujemy kilka z nich. Każde z wybranych rozwiązań zostało zaimplementowane przy użyciu języka Python i bibliotek dostępnych w ramach rzeczonego języka. To środowisko zostało wybrane ze względu na jego wydajność oraz prostotę pisania kodu. Wyniki, które uzyskaliśmy wskazują na to, że aktualnie istniejące solucje mogą być używane do obserwacji trasy poszczególnych osób nawet w zatłoczonych miejscach.
PL
W artykule zaproponowana została architektura korzystająca z chmury Microsoft Azure umożliwiająca uruchomienie algorytmów uczenia maszynowego służących do wykrywania guzów mózgu z zestawu obrazów DICOM. Przedstawiony został proces wdrożenia modelu z uwzględnieniem integracji z infrastrukturą jednostki wykonującej badania medyczne. Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo danych i ograniczenia typowe dla danych medycznych. Wskazano dalsze perspektywy rozwoju omawianego rozwiązania.
EN
This paper proposes architecture based on Microsoft Azure Cloud that uses machine learning algorithms to detect brain tumours from a set of DICOM images. The process of implementing the model is presented, including integration with the infrastructure of the unit performing medical research. Data security and limitations typical for medical data are described. Further development perspectives for the discussed solutions are indicated.
EN
The article presents a comparison of original methods of air quality measurement with a professional device Air Smart-box v. 1.2. The methodology consisted of laser beam analysis from the device. To enable detailed photo analysis for the research, an Android mobile application was developed. The OpenCV library was used to process the images. In the article, the hypothesis was put forward that the method using a binary threshold with a threshold value of 50 allows to obtain results closest to those of the station. This hypothesis was confirmed by the results of the experiments.
PL
Artykuł przedstawia porównanie autorskich metod pomiaru jakości powietrza z profesjonalnym urządzeniem Air Smartbox v. 1.2. Metody polegają na analizie zdjęć wiązki lasera w zanieczyszczonym powietrzu. W celu przeprowa-dzenia badań została zaimplementowana aplikacja mobilna, dedykowana na system operacyjny Android, która umożliwia wykonanie zdjęć oraz ich późniejszą obróbkę i analizę. Do przetwarzania obrazów zastosowano bibliotekę OpenCV. W artykule postawiono hipotezę, że metoda wykorzystująca progowanie binarne z wartością progowania wynoszącą 50 pozwala uzyskać wyniki najbardziej zbliżone do wyników ze stacji. Hipoteza ta została potwierdzona uzyskanymi wynikami badań.
EN
The main aim of the presented research was to assess the possibility of utilizing geometric features in object classifica-tion. Studies were conducted using X-ray images of kernels belonging to three different wheat varieties: Kama, Canadi-an and Rosa. As a part of the work, image processing methods were used to determine the main geometric grain parameters, including the kernel area, kernel perimeter, kernel length and kernel width. The results indicate significant differences between wheat varieties, and demonstrates the importance of their size and shape parameters in the classification process. The percentage of correctness of classification was about 92% when the k-Means algorithm was used. A classification rate of 93% was obtain using the K-Nearest Neighbour and Support Vector Machines. Herein, the Rosa variety was better recognized, whilst the Canadian and Kama varieties were less successfully differentiated.
PL
Głównym celem artykułu było zbadanie możliwości wykorzystania cech geometrycznych obiektów w procesie ich klasyfikacji. Materiał badawczy stanowiły zdjęcia rentgenowskie ziaren trzech odmian pszenicy: kama, kanadyjskiej i rosa. W ramach pracy opracowano metody pozwalające na wyznaczenie cech geometrycznych obiektów znajdujących się na obrazach cyfrowych, takich jak długość, szerokość, średnica, pole i obwód. Otrzymane wyniki wykazały istotne różnice pomiędzy parametrami charakteryzującymi kształt i wielkości poszczególnych odmian pszenicy i możliwość ich zastosowania w procesie klasyfikacji. Procent poprawnie zaklasyfikowanych ziaren za pomocą algorytmu k-średnich wynosił 92%. Nieco lepsze wyniki, rzędu 93%, uzyskano za pomocą metod K-najbliższych sąsiadów i wek-torów wspierających. Najlepiej rozróżnialną odmianą okazała się rosa w porównaniu do odmian kanadyjskiej i kama.
PL
Sztuczne sieci neuronowe stanowią obszerny zbiór zagadnień, które mogą być użyte w wielu dziedzinach nauki. Bardzo popularnym ich zastosowaniem jest przetwarzanie i kategoryzacja obrazów. W artykule tym opisano w jaki sposób wykonano i przebadano praktyczną realizację klasyfikatora obiektów z użyciem tychże sieci. Opisany został problem klasycznego detektora obiektów, który następnie posłużył do przygotowania bazy treningowej, ale również jako składowa ostatecznej implementacji algorytmu. Przedstawiono również w jaki sposób przygotowane zostały dane treningowe użyte do wyszkolenia sieci oraz w jaki sposób została wybrana architektury sieci neuronowej. W ostatniej części przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań. Wskazano zaobserwowane wady i zalety takiego podejścia do rozwiązania problemu.
EN
Neural networks are very broad research issue, they find their way into many fields of science. Probably their most popular implementation is met in image processing and classification. This paper describes how to practically implement such classifier based on neural networks. First part describes classical object detector, used later to build a training data set, but also as a part of final product used to process images. Paper describes how aforementioned data set was prepared and how architecture of neural network has been chosen. In the last part there are result of run tests, as well as pros and cons of such solution to the problem.
EN
This article describes the application of Convolutional Neural Network in image processing and describes how it works. There are presented: network layers, types of activation functions, example of the AlexNet network architecture, the use of the loss function and the cross entropy method to calculate the loss during tests, L2 and Dropout methods used for weights regularization and optimization of the loss function using Stochastic Gradient Drop.
PL
Artykuł ten opisuje zastosowanie Konwolucyjnych Sieci Neuronowych w przetwarzaniu obrazów. W celu lepszego zrozumienia tematu opisano sposób działania sieci. Przedstawiono sieci wielowarstwowe, rodzaje funkcji aktywacji, przykład architektury sieci AlexNet. W artykule skupiono się na opisaniu wykorzystania funkcji straty oraz metody entropii krzyżowej do obliczenia straty w czasie testów. Opisano również sposoby normalizacji wag L2 i Dropout oraz optymalizację funkcji straty za pomocą Stochastycznego Spadku Gradientu.
EN
One of the key methods for diagnosing the structural degradation of technical objects relies on observations of mechanical vibrations that accompany equipment operation and damage. Hardware and software advancements and the development mathematical methods for modelling and inference have increased the popularity of vibroacoustic diagnostics in mechanical systems. Displacement in the time domain of physical points in a vibrating object is the primary diagnostic symptom that undergoes further processing in the measurement system. At present, vibrations are usually registered with the use of accelerometers or optical sensors. Advanced tools for image recording, processing and analysis are deployed in quasi-realistic observations of motion that cannot be perceived by the human senses. This article discusses a method for visualizing vibrations based on deliberate deformation of the registered image through motion magnification. The presented approach is illustrated with selected examples.
PL
W pracy przedstawiono metody projektowania dwuwymiarowych, filtrów górnoprzepustowych bazujące na metodach numerycznych. Do wyznaczania współczynników filtru użyto: rozwinięcia w szereg Taylora funkcji dwóch zmiennych, metody współczynników nieoznaczonych oraz aproksymacji transmitancji filtru cyfrowego. Obliczone wartości współczynników wagowych masek filtrów są zgodne z prezentowanymi w literaturze przedmiotu. Przedstawiony materiał dydaktyczny może być wykorzystany na zajęciach z Metod Numerycznych do tworzenia wzorów przybliżonych a także z Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów do projektowania filtrów 2D.
EN
The paper presents two-dimensional design methods, high-pass filters based on numerical methods. To determine the filter coefficients, we used: to develop the function of two variables in the Taylor series, the methods of indeterminate coefficients and approximation of the digital filter transmittance. The calculated values of weight coefficients of filter masks are consistent with those presented in the literature on the subject. Presented didactic material can be used in classes from Numerical Methods to create approximate patterns as well as from Digital Signal Processing for designing 2D filters.
PL
Poszukiwanie i wykrycie obiektów znajdujących się w toni wodnej realizowane jest przez grupy wyspecjalizowanych nurków i płetwonurków. Jednakże ich czas przebywania pod wodą oraz możliwości penetracji głębin są ograniczone. Z tych względów coraz częściej do tych zadań wykorzystywane są bezzałogowe pojazdy podwodne wyposażone w środki technicznej obserwacji do których należą między innymi kamery TV. Tak więc do rozpoznania i klasyfikacji obiektów podwodnych są wykorzystywane obrazy wizyjne pochodzące z kamer zainstalowanych na pojazdach. Proces rozpoznania i identyfikacji obiektów jest procesem żmudnym i trudnym, wymagającym analizy wielu sekwencji obrazów, dlatego dąży się do jego automatyzacji. Wychodząc na przeciw tym potrzebom w artykule przedstawiono koncepcję identyfikacji podwodnych obiektów na podstawie obrazów wizyjnych akwenu podwodnego przesłanego z bezzałogowego pojazdu podwodnego na okręt bazę. Opisano metody przetwarzania wstępnego obrazów wizyjnych akwenu podwodnego oraz metodę poszukiwania wybranych obiektów na tych obrazach i ich identyfikację przy wykorzystaniu transformaty Hougha. Ponadto w pracy przedstawiono wyniki wstępnego przetwarzania oraz identyfikacji dokonanej na obrazach akwenu podwodnego oraz obrazie po operacji rozplotu.
EN
The search and detection of objects under water is carried out by groups of specialised divers. However, their time underwater and their ability to penetrate the depths are limited. For these reasons, the use of unmanned underwater vehicles equipped with technical observation equipment, including TV cameras, is becoming increasingly popular for these tasks. Video images from cameras installed on vehicles are used to identify and classify underwater objects. The process of recognition and identification of objects is tedious and difficult and requires the analysis of numerous sequences of images, and so it is desirable to automate this process. In response to these needs, this article presents the concept of identification of underwater objects based on visual images from an underwater body of water sent from an unmanned underwater vehicle to a base vessel. The methods of initial processing of the observed images from an underwater area as well as the method of searching for selected objects in these images and their identification with the use of the Hough transform will be described. Furthermore, the paper presents the results of the preliminary processing and identification of the observed images following a deconvolution operation.
PL
Artykuł przedstawia przegląd najnowszych metod koloryzacji czarno-białych obrazów oraz sekwencji wizyjnych ze szczególnym uwzględnieniem metod opartych o techniki głębokich sieci neuronowych. W artykule opisano elementy teorii standardowych metod koloryzacji oraz wybranych technik opartych o głębokie sieci neuronowe. Dokonano również jakościowego oraz ilościowego porównania efektywności wybranych metod.
EN
The paper presents an overview of the latest methods of colouring black and white images and video sequences, with particular emphasis on methods based on techniques of deep neural networks. Paper describes elements of the theory of standard colorizing methods and selected techniques based on deep neural networks. A qualitative and quantitative comparison of the effectiveness of selected methods was also made.
PL
Automatyczna obróbka obrazu w czasie rzeczywistym jest kluczowa dla wielu rozwiązań monitoringu wykorzystywanych m.in. w celach bezpieczeństwa. Często jednym z ważniejszych etapów obróbki jest oddzielenie tła od obiektów na pierwszym planie, tak aby wykluczyć wszystkie nieistotne informacje z obrazu. Celem pracy jest podsumowanie doświadczenia zdobytego podczas śledzenia pływaków oraz pokazanie możliwości skutecznego automatycznego nadzoru wideo osób korzystających z basenu. Porównano skuteczność działania dwóch wybranych algorytmów (MOG i KNN) przy użyciu różnych odwzorowań kolorów oraz omówiono zalety i wady analizowanych metod.
EN
Automatic real-time image processing is crucial for many (video surveillance) monitoring solutions used, among others for security purposes. Often one of the most important stages of computer vision processing is separating the background from the objects in the foreground, so as to exclude all irrelevant information from the image. The aim of this work is to summarize the experience gained while tracking swimmers and to show the possibility of effective automatic video surveillance of people using a swimming pool. The effectiveness of two selected algorithms (MOG and KNN) is compared using different color mappings and the advantages and disadvantages of the analyzed methods are discussed.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie niskokosztowej kamery podczerwieni termicznej o rozdzielczości 32x32 punkty do detekcji osób w pomieszczeniach dla zastosowania w systemach inteligentnego oświetlenia. Opisywane urządzenie złożone jest z kamery podczerwieni oraz mikrokontrolera realizującego algorytm obróbki obrazu w czasie rzeczywistym. Artykuł przedstawia kroki algorytmiczne niezbędne do detekcji obecności osoby w pomieszczeniu, przy jednoczesnym ignorowaniu innych źródeł ciepła, takich jak grzejniki.
EN
This paper describes the application of a low-cost 32x32 pixel infrared camera for detection of people for application in smart lighting systems. The system is based on an infrared camera and a microcontroller implementing an image processing algorithm in real time. The developed detection method allows detection of people in enclosed spaces, at the same time ignoring other sources of heat, such as heaters.
PL
Istotną grupę cech obrazu, na podstawie których dokonuje się segmentacji i klasyfikacji, stanowią cechy tekstury, rozumiane jako zależności między powtarzającymi się wzorcami charakterystycznymi dla danego materiału. W artykule porównane zostaną trzy metody analizy tekstury - energia Gabora, operator grating cells i cechy Haralicka - oraz zaproponowane zostaną sposoby poprawy jakości wyników uzyskanych z ich użyciem. Szczególny nacisk położony będzie na zastosowanie porównywanych metod w przetwarzaniu zdjęć lotniczych. Przedstawione zostanie również alternatywne podejście do rozpoznawania wzorców polegające na klasyfikacji prostokątnych bloków obrazu o stopniowo zmniejszających się rozmiarach.
EN
The important group of image features, based on which segmentation and classification is performed, are textural features, understood as dependencies between recurring patterns characteristic of a given material. In the article three methods of texture analysis – Gabor energy, grating cells operator and Haralick features – will be compared, and techniques for improving quality of their results will be proposed. The particular focus will be placed on the application of compared methods in aerial images processing. The alternative approach of pattern recognition, based on the classification of rectangular blocks of an image with gradually decreasing sizes, will be demonstrated.
EN
Blast furnace operation requires highest quality raw materials, operation and operators. Among them coke is the most important, in terms of its effect on operation and hot metal quality. A good grade coke produces highest thermal energy and it is highly efficient in case of metal reduction. Usage of good grade coke to blast furnace will ensure lower coke rate, higher productivity and lower hot metal cost. In order to concentrate the carbon in coke the coke making process involves carbonation of coal to high temperature (1100°C) in oxygen free atmosphere. There is need to automate the coke oven operations as much as possible. In order to improve the level of control and management of coke oven, the research on intelligent control system is carried out. In modern advanced control system of coke oven, the control scheme of combination, feedback & feed-forward merged with management are widely utilized. The integrated management and control system of coke oven is introduced systematically, including the production plan and scheduling management (Dynamic scheduling) & heating control system (Mathematical modeling) i.e. evaluating battery temperature, intelligent combustion control and pressure control of gas collector of coke oven battery.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.