Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 172

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  termodynamika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Wydaje się, że temat jest banalnie prosty, że użytkownicy mają odpowiednią wiedzę, aby swoje instalacje chłodnicze prowadzić optymalnie z niskim zużyciem energii. Jednak jeśli przyjrzymy się jak naprawdę one pracują to nieraz musimy przyznać, że do optymalnych warunków jest jeszcze bardzo daleko. Autor od kilkunastu lat zajmuje się m. in. działalnością szkoleniową i swoje wnioski wysnuwa także z rozmów z kursantami, którzy stosunkowo często po raz pierwszy słyszą jak dobierać parametry pracy swoich sprężarek. Warto zauważyć, że prawidłowe parametry muszą być określone już na etapie projektowania instalacji.
EN
At the first glance the question is very simple and it seems that the users have enough knowledge to operate their refrigerating plants with a low energy consumption. But in fact the working parameters are very often far from the optimal values. The author presents his conclusions based on his long training activity and questions of the participants. It is worth to notice that correct working parameters of any refrigeration system have to be determined already in the designing process.
EN
In this work, the thermal efficiency in an engine with the Atkinson cycle was determined. The authorsof the work showed a significant increase in the overall efficiency of the engine operating according to the Atkinson cycle in relation to the engine working according to the Otto, Diesel and Sabathe cycles. The article presents the results of simulation studies on the efficiency of an internal combustion engine operating according to the Atkinson cycle and comparative cycles: Otto, Diesel, and Sabathe. The simulation tests were carried out taking into account the type of the theoretical working factor ofthe thermal cycles. The work has determined the degree of isobaric volume change in the Atkinson cycle and its influence on the theoretical efficiency of the cycle.
PL
W niniejszym artykule dokonano teoretycznej analizy wyznaczania sprawności ogólnej silnika cieplnego pracującego według obiegu Atkinsona. Autorzy pracy wykazali wystąpienie znaczącego wzrostu sprawności ogólnej silnika pracującego według obiegu Atkinsona w stosunku do silnika pracującego według obiegów Otto, Diesla i Sabathe’a. W artykule przedstawione zostały wyniki badań symulacyjnych dotyczących sprawności silnika spalinowego pracującego według obiegu Atkinsona oraz porównawczo obiegów: Otta, Diesla i Sabathe. Badania symulacyjne przeprowadzone zostały w uwzględnieniem rodzaju czynnika roboczego teoretycznego obiegu cieplnego. W pracy został wyznaczony stopień izobarycznej zmiany objętości w obiegu Atkinsona oraz jego wpływ na sprawność teoretyczną obiegu.
PL
W artykule przeanalizowano współczesne systemy elewacji z zastosowaniem przestrzeni wentylacyjnej, tj. elewacje podwójne typu DSF i elewacje wentylowane. Skupiono się na analizie współczesnej wiedzy z zakresu efektywności termicznej tych elewacji oraz wykorzystania ich w klimacie umiarkowanym ze względu na oszczędności energii. Przeanalizowano również możliwość dalszego rozwoju elewacji z zastosowaniem przestrzeni wentylacyjnej.
EN
The article analyzes contemporary facade systems with ventilation space i.e. double skin façades and opaque ventilated façades. The article analyzes contemporary knowledge of thermal efficiency of these façades and their use in a temperate climate due to energy savings. The possibility of further development of such elevations was analyzed.
PL
Celem niniejszego artykułu była realizacja analizy wytrzymałościowej nowego systemu ogrzewania podłogowego wykorzystującego modułowe panele grzejne nowej generacji. Praca obejmowała analizę wpływu termicznych obciążeń eksploatacyjnych na właściwości mechaniczne paneli grzejnych. Realizowana była metodami numerycznymi z zastosowaniem metody elementów skończonych w programie PLM Femap oraz LS Dyna. Do zamodelowania właściwości materiałowych drewna użyto m.in. modelu materiału ortotropowego pn. Wood ( nr 143).
EN
The aim of this work was to carry out strength analysis of a new underfloor heating system using modular heating panels. The work included the analysis of the impact of thermal operating loads on the mechanical properties of new generation heating panels. It was implemented using numerical methods using the Finite Element Method in the PLM Femap program and LS Dyna. The material model Wood (143) available in the LS Dyna program was used to model wood material properties.
PL
W części pierwszej artykułu („TCHiK” nr 3/2018) przedstawione zostały wyniki obliczeń i wnioski dotyczące charakterystyki cieplnej dla wybranego, wolnostojącego budynku mieszkalnego. Na ich podstawie Autor ocenił, które przegrody budowlane tego obiektu wymagają szybkiej poprawy termicznej. W części drugiej publikacji zwrócona została uwaga na aspekt ekonomiczny termomodernizacji przyjętego do analizy domu. Podano w niej koszty przeprowadzenia tego procesu i spośród kilku rozważanych wariant wybrano najkorzystniejszy. Przedstawione zostało zapotrzebowanie na energię cieplną analizowanego budynku po jego termomodernizacji.
EN
In the first part of the paper („TCHiK” No 3/2018) calculation results and conclusions on thermal characteristic for the analysed building have been presented. The most urgent modernization actions have been pointed. In the second part the chosen variant of thermomodernization is discussed. Heat demand of the analysed building after modernization is determined.
PL
W artykule omówiono sposób formułowania relacji konstytutywnych materiałów sprężysto-plastycznych z uwzględnieniem uszkodzenia na podstawie dwóch potencjałów: potencjału energetycznego i potencjału dyssypacji. Uzyskany model materiałowy jest termodynamicznie spójny, o ile przyjęte funkcje spełniają określone warunki. Przedstawiona metoda została zilustrowana przykładem jednowymiarowym oraz przykładem relacji trójwymiarowych z wykorzystaniem warunku plastyczności Beltramiego-Michella.
EN
In the paper a thermomechanical framework for modelling elastoplastic damaged materials is presented. Basic assumptions and concepts are given, leading to formulation of constitutive equations using two potentials only: Helmholtz free energy and dissipation potential. Consecutive steps of the procedure are shown for simplified one-dimensional case, followed by three-dimensional example concerning Beltrami-Michell failure condition.
PL
Sprężone gazy i pary znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m. in. w przemyśle spożywczym, chłodnictwie i transporcie. Do najczęściej sprężanych płynów można zaliczyć powietrze, czynniki chłodnicze, amoniak, azot, tlen, dwutlenek węgla, czy metan. Ze względu na wymagane parametry, w zależności od przeznaczenia sprężane gazy dzieli się na: gazy techniczne, medyczne i spożywcze. W prezentowanym cyklu artykułów omawiane są m. in. niezbędne w codziennej eksploatacji informacje z zakresu termodynamiki gazów, wymiany ciepła, działania urządzeń i instalacji gazów medycznych, obsługi tych instalacji oraz obsługi butli gazowych. Publikowana w tym numerze część 4 tego cyklu poświęcona jest uzdatnianiu sprężonego powietrza oraz podstawowym elementom jego instalacji, czyli rurociągom, zbiornikom i armaturze.
EN
Compressed gases and vapors are widely used in various industries, including in the food industry, refrigeration and transport. The most frequently compressed fluids include air, refrigerants, ammonia, nitrogen, oxygen, carbon dioxide and methane. Due to the required parameters, depending on the intended use, compressed gases are divided into: technical, medical and food gases. The presented series of articles discusses, among others, information necessary in everyday use in the field of gas thermodynamics, heat transfer, operation of medical gas devices and installations, operation of these installations and gas cylinders. Part 4 of this series published in this issue is devoted to the treatment of compressed air and the basic elements of its installation, i.e. pipelines, tanks and fittings.
PL
Sprężone gazy i pary znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m. in. w przemyśle spożywczym, chłodnictwie i transporcie. Do najczęściej sprężanych płynów można zaliczyć np.: powietrze, czynniki chłodnicze, amoniak, azot, tlen, dwutlenek węgla, hel, argon, metan. Ze względu na wymagane parametry w zależności od przeznaczenia sprężane gazy dzieli się na: gazy techniczne, medyczne i spożywcze. W prezentowanym cyklu artykułów znajdą się m. in. niezbędne w codziennej eksploatacji informacje z termodynamiki gazów, wymiany ciepła, działania urządzeń i instalacji gazów medycznych, obsługi tych instalacji oraz obsługi butli gazowych. Ponadto znajdą się w nim również informacje dotyczące wykonania tych instalacji i bezpieczeństwa ich użytkowania.
EN
Compressed gases and vapours are widely used in many branches of industry, such as food processing, refrigeration and transport. The most common compressed media are: air, refrigerants, ammonia, nitrogen, oxygen, carbon dioxide, helium, argon, methane. Taking into account desired parameters and application area, technical, medical and food processing compressed gases can be distinguished. The series of papers deals - except others - with necessary from the practical point of view information on thermodynamics of gases, heat transfer, working principles of devices and installations for medical gases, as well as operation of these installations and gas cylinders. Manufacturing technologies and safety aspects are also described.
PL
W artykule przedstawiono wyniki nagrzewania zacisków przyłączeniowych typu V-klema przy przepływie prądów roboczych i zakłóceniowych. Badaniom poddane zostały zaciski śrubowe wykonane z aluminium oraz cynowanego mosiądzu. Próby nagrzewania przeprowadzono dla takich samych warunków zasilania i połączenia: temperatura otoczenia, wilgotność, prądy robocze, prądy zakłóceniowe, siła docisku, przewód przyłączeniowy. Artykuł przedstawia porównanie temperatur ustalonych zacisków śrubowych uzyskanych przy ich pracy ciągłej. Porównano ciężary zacisków aluminiowych i mosiężnych.
EN
The article presents the results of the heating screw clamp the flow of operating current and fault. The tests were subjected to screw clamps made of aluminum and tin-plated brass. Attempts heating was carried out for the same conditions of supply and connections: temperature, humidity, operating currents, interference currents, downforce, connecting cable. This article provides a comparison of the temperatures of the fixed screw clamp obtained during their continuous operation.
EN
This article proposes a concept of new method for supporting the identification of solids and their thermal parameters. This concept is based on the idea of implementation of metrological methods and solutions known from hot-wire anemometry in applications for supporting the thermal identification of solids. The idea of the method is based on the fact that measuring head of the probe, comprising a resistance – temperature transducer heated by electric current, is continuously maintained in a stable thermal contact with the tested material, while the temperature of the resistance – temperature transducer is controlled by the constant – temperature controlled system. The characteristic parameters of the head – material system are determined based on measurement of the flux of heat transferred from the head in its various states of heating. These parameters are compared to parameters obtained for different materials used as standards during the system calibration process, which allows for a measured parameters to be correlated with calibration ones, classifying ultimately the tested material into specific class of materials. Selected methods of artificial intelligence can be applied here. In complex solutions it is possible to use measuring heads comprising higher number of resistance – temperature transducers, both passive and active ones, an array of measuring heads, complex algorithms of thermal excitations and interpretation of measured signals or the analysis of thermal waves propagation in a tested material.
PL
Autor pracy proponuje nową koncepcję metody wspomagania identyfikacji ciał stałych oraz ich parametrów cieplnych. Koncepcja ta oparta jest o ideę implementacji metod i rozwiązań metrologicznych znanych z termoanemometrii w zastosowaniach do wspomagania identyfikacji termicznej ciał stałych. Podstawowa idea proponowanej metody pomiarowej polega na tym, że głowica pomiarowa zawierająca nagrzewany prądem elektrycznym rezystancyjny przetwornik temperatury utrzymywana jest w stabilnym kontakcie termicznym z badaną substancją, a poziom temperatury rezystancyjnego przetwornika temperatury zadawany jest poprzez sterowany układ stałotemperaturowy. Na podstawie pomiaru strumienia ciepła odbieranego z głowicy w różnych stanach nagrzania wyznaczane są parametry charakterystyczne układu głowica – substancja. Parametry te porównywane są z parametrami uzyskanymi dla różnych substancji w procesie wzorcowania układu, co pozwala na określenie korelacji parametrów wzorcowych i mierzonych, a tym samym na zaklasyfikowanie badanej substancji do danej klasy materiałów. Korzystne może tu być zastosowanie metod sztucznej inteligencji. W rozbudowanych rozwiązaniach możliwe jest zastosowanie w głowicy większej ilości rezystancyjnych przetworników temperatury, zarówno pasywnych jak i aktywnych, stosowanie matrycy głowic, zastosowanie złożonych algorytmów wymuszeń termicznych i interpretacji sygnałów mierzonych, jak również badanie propagacji fal termicznych w badanej substancji.
PL
W naszej codziennej pracy zawodowej, projektując system chłodniczy dla określonego urządzenia chłodniczego, z reguły zapominamy o teorii i termodynamice procesów zachodzących w poszczególnych elementach projektowanej przez nas instalacji chłodniczej. Artykuł jest kontynuacją tematyki podjętej w poprzednim wydaniu.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz sił działających na przewody sztywne równoległe łączone przez docisk przy przepływie prądów zakłóceniowych oraz rzeczywistych pomiarów ugięć szyn na skutek przepływu przez nie ww. prądów. Pomiary zostały przeprowadzone dla przykładowego układu szyn sztywnych dla różnych konfiguracji ich ułożenia. Ułożenie rozpatrywano ze względu na odległość pomiędzy szynami jak i na położenie miejsca połączenia. Połączenie wykonano przy dwóch różnych siłach docisku. Miejsce oraz sposób wykonania połączenia ma wpływ na wartość strzałki ugięcia szyny przy przepływie prądów roboczych a przede wszystkim prądów zakłóceniowych.
EN
The article presents results of analyses concerning forces acting on rigid parallel conductors at the passage of fault currents as well as results of real-time measurements of busbar deflection caused by the passage of those currents. Measurements were performed for the exemplary system of rigid busbar for the different configuration of their arrangement. The arrangement was considered due to the distance between the busbars and on the position of the connection. The connection is made at two different pressure forces. Where and how was made a connection affects the value of the deflection busbar the flow of nominal currents and most of all fault currents.
PL
Przedstawiona koncepcja nowej metody badawczej dotyczy opracowania struktur systemów i algorytmów pomiarowych termicznej metody wspomagania identyfikacji ciał stałych oraz ich parametrów cieplnych. Generalnie proces identyfikacji substancji polega na pomiarze i interpretacji wybranych, mierzalnych parametrów fizycznych, przy czym może to być proces pasywny, lub aktywny – związany z zastosowaniem sztucznie wprowadzonych oddziaływań zewnętrznych. Znaczna grupa z dotychczas stosowanych metod wymaga pobrania próbki substancji do wyznaczenia jej parametrów i identyfi kacji. Ponadto w celu prawidłowej identyfikacji substancji korzystne jest zastosowanie kilku uzupełniających się metod. Autor proponuje nową koncepcję metody wspomagania identyfikacji ciał stałych oraz ich parametrów cieplnych. Idea proponowanej metody pomiarowej polega na tym, że głowica pomiarowa zawierająca nagrzewany prądem elektrycznym rezystancyjny przetwornik temperatury utrzymywana jest w stabilnym kontakcie termicznym z badaną substancją, a poziom temperatury rezystancyjnego przetwornika temperatury zadawany jest poprzez sterowany układ stałotemperaturowy. Na podstawie pomiaru strumienia ciepła odbieranego z głowicy w różnych stanach nagrzania wyznaczane są parametry charakterystyczne układu głowica – substancja. Parametry te porównywane są z parametrami uzyskanymi dla różnych substancji w procesie wzorcowania układu, co pozwala na określenie korelacji parametrów wzorcowych i mierzonych, a tym samym na zaklasyfikowanie badanej substancji do danej klasy materiałów.
EN
The presented idea of new method concerns the development of structures of systems and measurement algorithms of new thermal method for supporting the identification of solids and their thermal parameters. In general, the research process of identification of materials is based on measurement and interpretation of selected measurable physical parameters. This process can either be passive or an active one, associated with employment of artificially introduced external influences. A large group of the methods of identification require a sample of the substance to be collected in order to determine its parameters and perform the identification. Finally, in order to correctly identify the substances it is preferable to use several mutually complementary methods. The authors of this project propose a concept of new method for supporting the identification of solids and their thermal parameters. The idea of the method is based on the fact that measuring head of the probe, comprising a resistance temperature converter heated by electric current, is continuously maintained in a stable thermal contact with the tested substance, while the temperature of the resistance temperature converter is controlled by the constant-current/temperature controlled system. The parameters characteristic of the head – substance system are determined based on measurement of the flux of heat transferred from the head in its various states of heating. These parameters are compared to parameters obtained for different substances used as standards during the system calibration process, which allows for a measured parameters to be correlated with calibration ones, classifying ultimately the tested substance into specific class of materials.
EN
In this paper, the field equations of the generalized coupled thermoplasticity theory are derived using the postulates of classical thermodynamics of irreversible processses. Using the Legendre transformations two new thermodynamics potentials P and S depending upon internal thermodynamic forces Π are introduced. The most general form for all the thermodynamics potentials are assumed instead of the usually used additive form. Due to this assumption, it is possible to describe all the effects of thermomechanical couples and also the elastic-plastic coupling effects observed in such materials as rocks, soils, concretes and in some metalic materials. In this paper not only the usual postulate of existence of a dissipation qupotential (the Gyarmati postulate) is used to derive the velocity equation. The plastic flow constitutive equations have the character of non-associated flow laws even when the Gyarmati postulate is assumed. In general formulation, the plastic strain rate tensor is normal to the surface of the generalized function of plastic flow defined in the the space of internal thermodynamic forces Π but is not normal to the yield surface. However, in general formulation and after the use the Gyarmati postulate, the direction of the sum of the plastic strain rate tensor and the coupled elastic strain rate tensor is normal to the yield surface.
EN
The study investigates chemical modifications of coal fly ash (FA) treated with HCl or NH4 HCO3 or NaOH or Na2 edta, based on the research conducted to examine the behaviour of Cd(II) and Pb(II) ions adsorbed from water solution on treated fly ash. In laboratory tests, the equilibrium and kinetics were examined applying various temperatures (293 - 333 K) and pH (2 - 11) values. The maximum Cd(II) and Pb(II) ions adsorption capacity obtained at 293 K, pH 9 and mixing time 2 h from the Langmuir model can be grouped in the following order: FA-NaOH > FA-NH 4 HCO 3 > FA > NaOH2edta > FA-HCl. The morphology of fly ash grains was examined via small-angle X-ray scattering (SAXS) and images of scanning electron microscope (SEM). The adsorption kinetics data were well fitted by a pseudo-second-order rate model but showed a very poor fit for the pseudo- first order model. The intra-particle model also revealed that there are two separate stages in the sorption process, i.e. the external diffusion and the inter-particle diffusion. Thermodynamics parameters such as free energy, enthalpy and entropy were also determined. A laboratory test demonstrated that the modified coal fly ash worked well for the Cd(II) and Pb(II) ion uptake from polluted waters.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono analizę wpływu warunków atmosferycznych na poziom oporów aerodynamicznych autobusu miejskiego na przykładzie Mercedesa Conecto użytkowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie. Warunki brzegowe do obliczeń opracowano na podstawie danych z Krajowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz serwisów pogodowych.
EN
This paper presents an analysis of the impact of weather conditions on the level of aerodynamic drag of a city bus on the example of Mercedes Conecto model exploited by the Municipal Transport Company in Lublin. The boundary conditions for the calculation were based on data from the Institute of Meteorology and Water Management and weather services.
EN
As a kind of mass transfer process as well as the basis of separating and purifying mixtures, interfacial adsorption has been widely applied to fields like chemical industry, medical industry and purification engineering in recent years. Influencing factors of interfacial adsorption, in addition to the traditional temperature, intensity of pressure, amount of substance and concentration, also include external fields, such as magnetic field, electric field and electromagnetic field, etc. Starting from the point of thermodynamics and taking the Gibbs adsorption as the model, the combination of energy axiom and the first law of thermodynamics was applied to boundary phase, and thus the theoretical expression for the volume of interface absorption under electric field as well as the mathematical relationship between surface tension and electric field intensity was obtained. In addition, according to the obtained theoretical expression, the volume of interface absorption of ethanol solution under different electric field intensities and concentrations was calculated. Moreover, the mechanism of interfacial adsorption was described from the perspective of thermodynamics and the influence of electric field on interfacial adsorption was explained reasonably, aiming to further discuss the influence of thermodynamic mechanism of interfacial adsorption on purifying air-conditioning engineering under intensification of electric field.
18
Content available Rekuperacja ciepła w przemyśle
PL
W artykule omówiono możliwości zastosowań rekuperacji ciepła w przemyśle celulozowo-papierniczym. Przedstawiono istniejące rozwiązania układów rekuperacji ciepła, wskazując na możliwość ich stosowania zarówno w budowanych, nowoczesnych zakładach celulozowo papierniczych jak i w modernizacji istniejących wieloletnich papierni. Scharakteryzowano osiągnięcia polskiej firmy produkującej innowacyjny system rekuperacji ciepła pracujący w zakładach papierniczych na Ukrainie.
EN
The article focuses on the possibilities of heat recovery application in the pulp and paper industry. Authors presented examples of existing solutions of heat recovery systems, pointing to the possibility of use in modern and modernized paper factories. The Polish achievement on the example of heat recovery system applied in the paper factory in Ukraine by the PPH Krystian company was described in the end part of work.
PL
W warunkach niskich temperatur zasadniczą rolę odgrywają właściwości rozruchowe silników o zapłonie samoczynnym. Jak dotychczas brak jest modeli termodynamicznych, które ujmowałyby proces rozruchu silnika o zapłonie samoczynnym, zwłaszcza w obniżonych temperaturach otoczenia na parametry termodynamiczne procesu sprężania. Niniejszy referat stanowi fragment badań we wspomnianej tematyce. Jego zasadniczym celem było zaprezento-wanie próby obliczenia parametrów termodynamicznych przy rozruchu silników o zapłonie samoczynnym w obniżonych temperaturach otoczenia.
EN
In conditions of low temperatures starting properties of engines are playing the crucial role about the self-ignition. So far thermodynamic models which would capture the process of the warming up the engine about the self-ignition, are missing especially in lowered environmental temperatures to thermodynamic parameters of the process of the prestressing. This paper constitutes the fragment of examinations in the recalled subject matter. Presenting the attempt to calculate thermodynamic parameters at the start-up of engines about the self-ignition in lowered environmen-tal temperatures was his crucial objective.
PL
Artykuł poświęcony znaczeniu i roli termodynamiki w rozwoju cywilizacji, nierozerwalnie łączącym się ze wzrostem zapotrzebowania na energię. Autorzy omówili zastosowanie termodynamiki klasycznej w fizyce zwracając uwagę na ważną rolę J.C. Maxwella w rozwoju kinetycznej teorii gazu. Przedstawili cztery wyprowadzone przez niego związki znane jako równania termodynamiczne Maxwella. Omówili zastosowanie zasad termodynamiki pozwalających rozwiązać wiele problemów technicznych definiując m. in. Miernik jakości energii zwany egzergią. Sporo uwagi poświęcili roli termodynamiki w nauce współczesnej poprzez aspekt koncepcji entropii, i tak poza entropią termiczną rozważyli entropię statystyczną i entropię informatyczną, a także zagadnienie ich równoważności. W końcowej części artykułu zaprezentowali sylwetkę i dorobek naukowo-badawczy J.C. Maxwella (1831 – 1879).
EN
The paper deals with the meaning and role of thermodynamics in civilizational progress – the process constantly consuming more and more energy. Application of classical thermodynamics in physics is described in special regard to the role of J.C. Maxwell in development of kinetic theory of gases. The four thermodynamic Maxwell equations are presented. The use of laws of thermodynamics in solution of technical problems is commented. The idea of thermal entropy, statistical entropy and information entropy is described. At the end the biography and achievements of J.C. Maxwell (1831 – 1879) are presented.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.