Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  interchanges
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Węzły przesiadkowe są kluczowymi elementami nowoczesnego systemu publicznego transportu zbiorowego, które silnie oddziałują na jakość życia mieszkańców w obszarach zurbanizowanych. W dużym stopniu wpływają one na atrakcyjność całego systemu komunikacji zbiorowej, który, aby konkurować o podróżnych, musi być sprawny i efektywny. Ważne jest również dążenie do zmniejszania uciążliwości związanych ze zmianą środka transportu. Właściwie zaprojektowane węzły przesiadkowe mogą przyczyniać się do zmniejszenia liczby podróży realizowanych transportem indywidualnym, ograniczając dzięki temu zatłoczenie i hałas komunikacyjny oraz zwiększając tym samym atrakcyjność oferty transportu publicznego. W literaturze przyjmowane są zróżnicowane kryteria i sposoby klasyfikacji węzłów przesiadkowych. Brak jest natomiast dokładnych informacji o wymaganym lub istniejącym obecnie poziomie dostępności i spójności, odrębnie dla każdego z typów tych węzłów w skali konurbacji, której przykładem jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM). Koniecznym staje się zatem uporządkowanie klasyfikacji oraz przeprowadzenie ujednoliconej analizy stopnia atrakcyjności poszczególnych kategorii węzłów przesiadkowych zlokalizowanych na określonym obszarze. Podstawą przyjętej w artykule klasyfikacji jest układ linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, występujące podsystemy transportu publicznego oraz lokalizacja analizowanego obiektu w układzie przestrzennym GZM. Zaproponowany sposób klasyfikacji umożliwia określenie aktualnego stopnia spójności i integracji systemów publicznego transportu zbiorowego w węzłach przesiadkowych zróżnicowanych typów oraz uporządkowanie zasad ich lokalizacji i kształtowania w odniesieniu do struktury przestrzennej miasta.
EN
Public transport hubs are key elements of a modern transport system, which have a strong impact on the life quality of urban areas inhabitants. They heavily affect attractiveness of the entire public transport system, which, in order to compete for travellers, must be efficient and effective. It is also important to tent to reduce inconveniences associated with changes during the journey. Properly designed public transport hubs may contribute to reduce the number of trips with the use of individual transport by decreasing congestion and traffic noise, thus making public transport more attractive. In literature there is a variety of criteria and ways to classify transport hubs. However, there is a lack of precise information about the required or existing level of accessibility and coherence, separately for each type of the hubs in the conurbation scale, of which the Górnosląsko-Zagłębiowska Metropolis (GZM-Upper Silesia and Dąbrowa Basin) is an example. It is necessary to organise the classification and to carry out a standardised analysis of the degree of attractiveness of the different categories of interchanges located in a specific area. The basis for the adopted classification was arrangement of public transport lines, existing subsystems of public transport and location of the object in the spatial structure of GZM. The proposed method of classification allows to determine current degree of spatial connectivity and integration of public transport systems in transport hubs of different types and arrangement of the contemporary principles of their location and shape in relation to the spatial structure of the city.
2
Content available remote Wytyczne projektowania węzłów drogowych
PL
W artykule przedstawiono wytyczne do projektowania skrzyżowań drogowych na drogach publicznych, które po okresie konsultacji publicznych będą rekomendowane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. Wskazano na potrzeby zmian i uzupełnienie obowiązujących przepisów. Przedstawiono podstawowe założenia związane z wyborem rozwiązania projektowego. Omówiono kryteria doboru podstawowych parametrów projektowych dla elementów węzłów oraz zasady projektowania wyposażenia technicznego węzłów.
EN
The paper presents guidelines for the design of road intersections on public roads, which will be recommended for use by the Ministry of Infrastructure after the public consultation period. The needs of changes and supplementation of the existing regulations were indicated. Basic assumptions related to the choice of design solution were presented. Criteria for the selection of basic design parameters for elements of interchanges and principles of designing technical equipment of interchanges are discussed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki dotyczące obliczeń średniego planowanego czasu oczekiwania na połączenie, który został wyznaczony na podstawie rozkładu jazdy oraz średniego rzeczywistego czasu oczekiwania na połączenie, wyznaczonego na podstawie badań faktycznych danych przyjazdów i odjazdów pojazdów komunikacji miejskiej Szczecina.
EN
The article presents the result of calculations on the average waiting time for the planned merger, which has been designated on the basis of the timetable and the actual average waiting time for connection designated on the basis of actual data of arrivals and departures of vehicles transport of Szczecin.
PL
Oznakowanie stref kiss and ride tylko w nielicznych przypadkach zostało uregulowane prawnie (poprzez umieszczenie ogólnie przyjętego wzoru oznakowania strefy w odpowiednim dokumencie państwowym, regulującym oznakowanie obowiązujące w danym kraju). W większości krajów strefy kiss and ride oznakowane są za pomocą specjalnie do tego celu zaprojektowanych piktogramów. Nie można jednak na ich podstawie karać nieprawidłowego postępowania użytkowników stref. Aby wymusić odpowiednie zachowanie uczestników ruchu, w strefach, oprócz oznakowania kiss and ride stosuje się m.in. znaki oficjalnie regulujące czas parkowania lub postoju, obowiązujące prawnie. Kontynuując omawianie problemów stref kiss and ride2, w artykule przedstawiono analizę możliwości i zasad prawnych dotyczących oznakowania stref kiss and ride, obowiązujących w wybranych krajach na świecie. Na przykładach z konkretnych państw przedstawiono przyjmowane tam sposoby ich oznakowania. Omówienie uzupełniono zestawieniem różnego rodzaju piktogramów zastosowanych do oznakowania stref kiss and ride w wybranych państwach. Oznakowanie stref kiss and ride funkcjonujących w Polsce rozpatrzono, tak jak w pozostałych przypadkach, pod względem formalnym. Przedstawiono przykłady stosowanego oznakowania. Zaznaczono, że tę samą funkcję co strefa kiss and ride, pełnią w Polsce również strefy oznakowane wyłącznie znakiem B-35 – zakaz postoju. Zebrano i przedstawiono przykłady takich stref zorganizowanych w różnych miastach w Polsce wraz z analizą ich organizacji i oznakowania.
EN
Kiss and ride zone signs have been determined in legal regulations only in few cases (by indication a sign pattern that should be applied in the national system of road signs). Most countries mark kiss and ride zones by using especially designed pictograms. However they cannot be used as a measure to punish against the law behavior of drivers. To make drivers use kiss and ride zones properly, together with K+R pictograms, also no parking road signs are applied. Thus there is also indication of legal regulation concerning parking in these special zones. In this article author shows possibilities of kiss and ride zones marking in selected countries. There are included examples of measures from several countries. This article is complemented with the list of pictograms that are used to mark kiss and ride zones in different countries. In the article Polish kiss and ride zones signs have been considered in reference to formal issues. Several examples of kiss and ride signs in our country have been presented. It is also emphasized that areas of the kiss and ride zone are provided as well with the Polish road sign, B-35. The article describes several examples of these zones in different Polish cities.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
1285--1298, CD2
EN
Interchanges are key elements of the public transport system. Carefully planned and appropriately executed interchanges facilitate integration between different modes of public transport, allow passengers to shorten journey duration and reduce effort required to change the means of transport. The AMPTI method for the assessment of public transport interchanges has been used in the article to evaluate two important interchanges in Krakow: Rondo Mogilskie and Rondo Grzegorzeckie. The advantages of this method include a comprehensive analysis of many aspects of the accessibility of the interchange for passengers: from the distance to go between tram/bus stops within the interchange through the quality of the infrastructure maintenance of stops and footpaths, availability and comprehensiveness of information for passengers and personal safety and the safety of traffic as well as additional stop facilities, and, also the qualitative dimensions of these indicators. As a result, AMPTI indicators can be used to assess not only existing interchanges but those being planned, as well. The assessment shows that the level of spatial integration and the level of traffic safety for Rondo Mogilskie are greater than for Rondo Grzegorzeckie interchange. The basic infrastructure and equipment of both interchanges meet the technical and quality requirements. However, the marking of paths (branching footpaths and stairs) and the use of tactile markings for warning visually impaired or elderly people are insufficient.
PL
Węzły przesiadkowe są istotnym elementem systemu publicznego transportu zbiorowego. Dobrze zaplanowane i staranne wykonane węzły ułatwiają integrację pomiędzy różnymi środkami transportu, pozwalają pasażerom skrócić czas podróży i zmniejszyć wysiłek potrzebny na zmianę środka transportu. W artykule wykorzystano metodę oceny węzłów przesiadkowych AMPTI do oceny dwu ważnych węzłów przesiadkowych w Krakowie: Rondo Mogilskie i Rondo Grzegórzeckie. Zaletą tej metody jest z jednej strony kompleksowa analiza wielu aspektów dostępności węzła dla pasażerów: od odległości przejść pomiędzy przystankami komunikacyjnymi węzła, poprzez jakość wykonania i utrzymania infrastruktury przystanków i przejść, dostępność i kompleksowość informacji dla pasażerów oraz bezpieczeństwo osobiste i bezpieczeństwo w ruchu, a także wyposażenie dodatkowe przystanków, a z drugiej ilościowy wymiar tych wskaźników. Dzięki temu można je stosować do oceny węzłów istniejących i projektowanych. Przeprowadzona ocena pokazuje, że zwartość węzła oraz poziom bezpieczeństwa w ruchu dla Rondo Mogilskiego są większe niż węzła Rondo Grzegórzeckie. Podstawowa infrastruktury i wyposażenie obu węzłów spełniają wymagania jakościowe i techniczne. Występują jednak braki w oznakowaniu elementów przejść (rozgałęzienia chodników i schody) oraz w stosowaniu ostrzegawczych wypustek dla osób niepełnosprawnych i starszych.
6
Content available Zmodyfikowany węzeł karo
PL
Zmodyfikowany węzeł typu karo wybudowany na skrzyżowaniu autostrady I-44 z drogą stanową nr 13 w Springfield, w amerykańskim stanie Missouri ma wiele zalet. Węzeł jest pierwszym rozwiązaniem tego typu w Stanach Zjednoczonych. Symulacje komputerowe wykonane w Federalnej Administracji Drogowej (FHWA) przekonały inżynierów stanowych o słuszności wyboru zmodyfikowanego węzła karo (DCD). Projekt został wysoko oceniony przez ankietowanych kierowców.
EN
Modified diamond interchange called double crossover diamond (DCD) built in Springfield, Missouri, USA on Interstate 44 at Missouri Road 13 has many advantages. The interchange is the first such solution in the USA. Multiple computer simulations made at Federal Highway Administration (FHWA) convinced MoDOT engineers to select the DCD type interchange. Surveyed drivers praised the design.
EN
The article presents the problems and the importance of integration of public transport on the basis of Polish and EU documents relating to public transport, as well as gives examples of solutions that integrate urban public transport in Poland and worldwide. Public transport is a special kind of transport designed for fulfilling needs of city (communal) in range of urban and suburban transport of inhabitants. The main task of public transport is to enable the mobility of people with retaining the same conditions which are given by passengers. Issues concerning the public transport development (improvement in quality of public transport services in the all necessity and essence of its integration) are bringing up in many important Polish documents (e.g. State Transport Policy) and EU (e.g. White Paper, Green Paper). An example concern the solution of urban public transport integration in the country and world can be quoted of some solutions: implementation of the uniform tariff system, interchanges, share lanes for means of public transport, share bus and tram, share bus-tram routes implementation of the double system tram.
PL
Artykuł prezentuje problemy oraz istotę integracji transportu publicznego na podstawie dokumentów Polski i UE, podaje przykłady rozwiązań integrujących miejski transport publiczny w Polsce i na świecie. Miejski transport publiczny jest specyficznym rodzajem transportu przeznaczonym do zaspokajania potrzeb miasta (gminy) w zakresie miejskich i podmiejskich przewozów mieszkańców. Zadaniem miejskiego transportu publicznego jest umożliwienie przemieszczania się osób z zachowaniem pewnych warunków stawianych przez przemieszczające się osoby. Kwestie związane z rozwojem miejskiego transportu publicznego (poprawa jakości świadczonych usług publicznego transportu w tym konieczność oraz istota jego integracji) poruszane są w wielu ważnych dokumentach Polski (np. Polityka transportowa Państwa) oraz UE (Biała Księga, Zielona Księga). Jako przykłady dotyczące konkretnych rozwiązań integrujących miejski transport publiczny w kraju i na świecie można przytoczyć: wspólna taryfa dla transportu publicznego, węzły przesiadkowe, wspólne pasy, wspólne przystanki autobusowo – tramwajowe, wspólne trasy autobusowo – tramwajowe, wprowadzenie tramwaju dwusystemowego.
PL
W artykule przedstawiona zostanie analiza ruchu pieszego w obrębie węzła przesiadkowego rondo Reagana, zlokalizowanego na placu Grunwaldzkim we Wrocławiu. Węzeł ten jest we Wrocławiu największym, w którym dokonano integracji przystanków komunikacji zbiorowej na wyspie centralnej otoczonej jezdniami ogólnymi. Umożliwiło to przeanalizowanie wad i zalet tego rodzaju rozwiązania - w tym kwestii związanych z ruchem pieszych (jako potencjalnych pasażerów komunikacji zbiorowej).
EN
The article presents an analysis of pedestrian traffic around the roundabout Reagan, located at Grunwald Square in Wroclaw. This node is the largest in Wroclaw, in which the integration of public transport stops were made in the central island surrounded by common roads. This allowed the examination of the pros and cons of such a solution.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.