Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1878

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 94 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagnostyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 94 next fast forward last
PL
Diagnostyka najczęściej jest źródłem informacji, bywa źródłem wiedzy, a gdyjest odpowiedniej jakości może być wykorzystana do kreowania strategii eksploatacji, utrzymania technicznego i modernizacji. Jakość wiedzy na podstawie diagnostyki zależy od jakości badań, interpretacji ich wyników oraz ocen stanu technicznego i prognoz trwałości. Diagnostykę w Pro Novum traktuje się jako system zintegrowany z eksploatacją urządzeń. Jest to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy wykorzystująca wyniki badań nieniszczących i niszczących, analizy wytrzymałościowe, a w ostatnim czasie także zaawansowaną analitykę i metody sztucznej inteligencji. Diagnostyka powinna odpowiednio wykorzystywać dotychczaI sowe doświadczenia, klasyczne, sprawdzone metody badań oraz najnowsze technologie analityczne i informatyczne. Zasady tego rodzaju diagnostyki zostały opracowane i software’owo zaimplementowane w formie Platformy Informatycznej LM System PRO+® firmy Pro Novum.
EN
Diagnostics is most often a source of information, sometimes it is a source of knowledge, and when it is of appropriate quality, it can be used to create a strategy for operation, technical maintenance and modernization. The quality of knowledge on the basis of diagnostics depends on the quality of tests, the interpretation of their results, the assessment and durability forecasts. Diagnostics in Pro Novum is treated as a system integrated with the operation of devices. It is an interdisciplinary field of knowledge that uses the results of non-destructive and destructive testing, strength analysis, and recently also advanced analytics and Al methods. Diagnostics should properly use existing experience, classic, proven research methods and the latest analytical and information technologies. The principles of this type of diagnostics have been developed and software implemented in the form of the LM System PRO+®IT Platform by Pro Novum.
EN
The aim of this work is to present an electromagnetic-thermal model of a Three-phase squirrel cage induction motor taking into account faulty operating conditions. The model is based on the resolution of the stationary electromagnetic equation, in terms of magnetic vector potential (MVP) coupled to the thermal equations using finite element method (FEM). The coupling of electromagnetic and thermal phenomenon is ensured through the power density. The considered faults are principally the ones due to the open-circuit of a phase and broken rotor bars. We will study the influence of the different considered faults on the magnetic flux with harmonic spectrum analysis and the temperature in strategic regions of the motor.
PL
Przedstawiono elektromagnetyczny/termiczny model trójfazowego klatkowego silnika indukcyjnego z uwzględnieniem jego uszkodzenia. Do modelowania wykorzystano metodę elementu skończonego. Analizowano wpływ różnych uszkodzeń na pracę silnika.
3
Content available remote Metody diagnostyki jaskry. Cz. 5, Perymetria – zasada badania
PL
Kluczowym elementem diagnostyki oraz leczenia jaskry jest ocena zaawansowania zmian jaskrowych występujących w polu widzenia. Obecnie złotym standardem jest wykonywanie badania pola widzenia przy wykorzystaniu automatycznej standardowej perymetrii (ang. Standard Automated Perimetry, SAP). Umożliwia ona:• zidentyfikowanie i ocenę ilościową zmian występujących w polu widzenia;• ocenę progresji choroby oraz szybkości jej rozwoju [1].
4
Content available remote Metody diagnostyki jaskry, cz. 4 SOCT
PL
Rozpoznanie jaskry nie zawsze jest proste. Problem mogą stanowić przypadki, w których nie stwierdza się jeszcze zmian w polu widzenia, a wygląd tarczy nerwu wzrokowego (n.II) budzi wątpliwości. W takiej sytuacji rutynowe badanie, które obejmuje ocenę przedniego odcinka gałki ocznej, oftalmoskopię z oceną tarczy n.II, tonometrię, gonioskopię i perymetrię może okazać się niewystarczające. Wówczas diagnostykę należy poszerzyć o obiektywną ocenę tarczy n.II oraz warstwy włókien nerwowych (ang. retinal nerve fibre layer, RNFL). Do tej oceny wykorzystywane są HRT (ang. Confocal Scanning Laser Ophthalmoscope, CSLO, Heidelberg Retina Tomograph, HRT) i GDx (ang. Scanning Laser Polarimeter, glaucoma diagnostic x, GDx) oraz SOCT (ang. Spectral Optical Coherence Tomography, OCT) [1,2]. Badania te mają istotne znaczenie nie tylko we wczesnej diagnostyce jaskry, ale także w monitorowaniu skuteczności jej leczenia. Badania HRT i GDx zostały omówione w ostatnim numerze OPT YKI (6/2020), treść niniejszego artykułu poświęcona jest SOCT.
6
Content available remote Aparat do wprowadzania elementów wykonawczych do rurociągu pod ciśnieniem
PL
W artykule przedstawiono koncepcję oraz prototyp aparatu umożliwiającego wprowadzanie elementów wykonawczych do pracujących pod ciśnieniem rurociągów wodociągowych. Aparat opracowano początkowo jako urządzenie do likwidacji korków lodowych w rurociągach. Budowa prototypu wykazała znacznie większą jego uniwersalność. Powstała platforma umożliwiająca wprowadzanie próbników do pobierania wody bezpośrednio z przepływającego rurociągiem strumienia, osadu i biofilmu ze ścianek tego rurociągu, czujników ciśnienia i natężenia przepływu oraz wprowadzanie do wnętrza rurociągów przewodów dozujących np. roztwór chloru do dezynfekcji. W założeniach aparat może współpracować z powszechnie stosowanymi urządzeniami do nawiercania rurociągów, jak również z niektórymi typami hydrantów przeciwpożarowych. Artykuł zawiera opis koncepcji aparatu, budowy jego prototypu oraz wstępnego eksperymentu laboratoryjnego, polegającego na zastosowaniu aparatu do likwidacji korka lodowego we fragmencie rury wodociągowej.
EN
The article presents a concept and a prototype of a tool enabling the insertion of actuator elements into water supply pipelines working under pressure. The tool was initially developed as a device for removing ice plugs in pipelines. The construction of the prototype showed its much greater versatility. The result was a platform enabling the insertion of samplers directly in trie water stream flowing through the pipeline, pressure and flow rate sensors location in this stream, sediment, biofilm collection from the walls of the pipeline and dosage of disinfectant, e.g. chlorine, into the working pipelines. In assumptions, the tool can work with commonly used devices for drilling pipelines, as well as with some types of fire hydrants. The article describes the concept of the tool, the construction of its prototype and an initial laboratory experiment involving the use of a tool to remove an ice plug in a fragment of a water pipe.
7
EN
A rock bolt which is grouted into the rock strata may not be installed according to the assumed project. It concerns also cases where due to practical reasons it is impossible to drill a hole with a sufficient deepness. The consequence of that is that it is necessary to cut the rock bolt accordingly. Another case is where the rock bolt is damaged, cut or bent. Than it is desirable to check the quality of supporting elements – installed rock bolts and the length of insertion. In proposed paper an outline of a method for measurement of rock bolt length is presented. The method uses ultrasonic transducers and is based on a pulse emission of an impulse wave. As ultrasonic transducer works both as an emitter and receiver, the reflected wave is measured and the length of the object or the position of a crack or damage may be diagnosed.
PL
Żerdź kotwiowa, która jest wklejona w górotworze może być zamocowana nie zgodnie z założonym projektem. Dotyczy to również tych przypadków, w których ze względu na uwarunkowania techniczne nie możliwe jest odwiercenie otworu na zamierzoną głębokość. Konsekwencją tego jest konieczność skrócenia żerdzi odpowiednio do głębokości otworu. Innym powodem skrócenia żerdzi jest jej uszkodzenie, zerwanie lub zgięcie. W związku z tym jest zasadnym zdiagnozowanie poprawności działania zabezpieczenia kotwowego. W przedstawiony artykule opisana została metoda pomiaru długości żerdzi kotwiowych. W metodzie stosowane są głowice ultradźwiękowe, działające jako nadajnik i odbiornik sygnałów impulsowych. Impuls – fala ultradźwiękowa generowana przez głowicę odbija się od przeszkody, końca żerdzi lub uszkodzenia i powraca do punktu wymuszenia. Przez pomiar czasu pomiędzy wymuszeniem i odbiorem impulsu oraz na podstawie znajomości prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej długość żerdzi lub odcinka żerdzi jest wyznaczana.
PL
W artykule przedstawiono przykłady oceny stanu technicznego rozłączników w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych sieciowych.
EN
The article presents examples of technical condition assesment of switch disconnectors in laboratory and real network conditions.
9
Content available remote Napędy - prewencja i prawidłowa obsługa
PL
W artykule przedstawiono podstawowe wymagania związane z użytkowaniem napędów wyposażonych w silniki elektryczne. Podane zostały niezbędne normatywy oraz wytyczne pozwalające na wdrożenie podstawowych narzędzi prewencji uszkodzeń napędów i ich podzespołów. Szczególną uwagę zwrócono na przeglądy oraz zakres czynności wykonywanych w ich ramach. Omówione zostały także możliwości zastosowania podstawowych technik diagnostycznych oraz zasadność ich wdrożenia.
EN
This article discusses the proposed method for diagnosing diesel fuel equipment. An analysis of available methods for diagnosing fuel equipment has been carried out. The authors describe their method for diagnosing plunger pairs of a highpressure fuel pump according to the parameter of displacement of the injector needle. The design of the diagnostic device for measuring the movement of the injector needle has been developed and patented. The dependence of the maximum displacement of the injector needle on the increase, due to wear, of the radial clearance of the plunger bushing at the minimum steady state of idling of the engine has been determined. The technique of diagnosing the technical condition of plunger pairs of a high-pressure fuel pump by injector needle displacement is considered in detail.
EN
The paper is focused on diagnostics of reinforced concrete structure of the tribune of Závodisko Bratislava. The structure was realized by a combination of monolithic and prefabricated concrete elements as well as steel load-bearing elements. The complex state of the rough construction was evaluated, including the verification survey of the foundation of the construction. Non-destructive and destructive methods were used. Based on the results of the diagnostics and recalculation, it was decided to further progress the finish of the tribune.
PL
Artykuł koncentruje się na diagnostyce konstrukcji żelbetowej trybuny zlokalizowanej na „Závodisko Bratysława”. Konstrukcja została zrealizowana przez połączenie monolitycznych i prefabrykowanych elementów betonowych oraz stalowych elementów nośnych. Oceniono złożony stan konstrukcji, w tym badanie weryfikacyjne fundamentu konstrukcji. Zastosowano metody nieniszczące i niszczące. Na podstawie wyników diagnostyki i ponownych obliczeń zdecydowano odalszych działaniach, aby ukończyć trybunę.
EN
Electricity facilities are technical facilities used by humans to convert available forms of energy into electricity used to power all industrial processes, as well as to power machines and devices used in everyday life. Today, electricity is a field of engineering knowledge called electrical engineering, which describes specialist knowledge, skills and competences necessary in the production, processing (conversion), transmission, distribution, storage and use of electricity in a systemic perspective, and technical diagnostics is its important tool. The task of technical diagnostics in electrical engineering, depending on the needs, is to examine, document, evaluate and properly classify the actual state of the functions of individual system elements and its material parameters, as well as the impact of the state of the element on the state of the entire system or its part. The paper discusses the principles of technical diagnostics that should be subjected to electrical power facilities at various stages of life, i.e. design, construction and operation, in accordance with the provisions of the construction law.
PL
Obiekty elektroenergetyczne to obiekty techniczne, służące człowiekowi do przetwarzania dostępnych form energii na energię elektryczną wykorzystaną przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym. Dziś elektroenergetyka jest dziedziną wiedzy inżynieryjnej zwaną inżynierią elektryczną, w której opisuje się specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w wytwarzaniu, przetwarzaniu (przekształcaniu), przesyłaniu, rozdziale, magazynowaniu oraz użytkowaniu energii elektrycznej w ujęciu systemowym, a diagnostyka techniczna stanowi istotne jej narzędzie. Zadaniem diagnostyki technicznej w inżynierii elektrycznej, w zależności od potrzeb, jest zbadanie, udokumentowanie, ocena i odpowiednie zaklasyfikowanie stanu rzeczywistego funkcji poszczególnych elementów systemu i jego parametrów materiałowych a także wpływu stanu elementu na stan całości systemu lub jego części. W referacie omówiono zasady diagnostyki technicznej, jakiej powinny być poddawane obiekty elektroenergetyczne w poszczególnych etapach życia, tj. projektowaniu, wykonawstwie i eksploatacji, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
PL
Kompleksowe testy mające na celu określenie okresu trwałości oleju w celu zapobiegania i wczesnej diagnostyki usterek układu hydraulicznego obejmują ciągłe monitorowanie degradacji oleju (lepkość kinematyczna w 40°C, liczba kwasowa, degradacja termiczno-oksydacyjna), zanieczyszczeń oleju (woda, klasa czystości), stężeń metali (Fe, Pb, Cu) w oleju i kształtu ich cząstek. Analiza korelacji potwierdziła znaczenie statystycznej zależności między zanieczyszczeniem oleju a zużyciem układu hydraulicznego.
EN
Lubricating oils taken from 2 operational hydraulic lines were studied for acid no., contents of oxidn. and thermal degradn. products, water concn. as well as contents of solid particle (Cu, Pb, Fe) to evaluate the oil stability. The correlation anal. showed a significant relation between contents of solid particles and wear of the hydraulic system and between the acid no. and oil viscosity.
14
Content available remote Diagnozowanie jakości powierzchni tłoka aluminiowego po procesie fosforanowania
PL
We współczesnych przedsiębiorstwach kontrola jakości prowadzona po procesach obróbki chemicznej, jako procesach specjalnych, stanowi jeden z kluczowych elementów ukazujących poziom organizacji produkcji. Umiejętne stosowanie dostępnych technologii oraz dostępnych instrumentów zarządzania jakością stwarza możliwość ciągłego eliminowania niezgodności u ich źródeł. Celem badań było zdiagnozowanie powierzchni tłoków poddanych przemysłowej obróbce powierzchni poprzez fosforanowanie. Tłoki te przeznaczone były do silników diesla stosowanych w pojazdach lekkich. Określono źródła niezgodności powstające w procesie fosforanowania odlewów. Wykorzystano w tym celu i zintegrowano wybrane techniki zarządzania jakością. Działania te przyczyniły się do znacznego zmniejszenia liczby wyrobów niezgodnych.
EN
The Ishikawa diagram and ABCD-Suzuki method were used to det. the reasons for incorrect coverage of the Al piston surface with a phosphate layer. The defect resulted from inadequate degreasing of the piston surface.
PL
W referacie przedstawiono wyniki dokonanej w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego analizy katastrof budowlanych, które wystąpiły w Polsce w latach 1995–2018.
EN
The paper presents the results of the analysis of construction disasters that occurred in Poland in the years 1995–2018 made at the Main Office of Building Supervision.
EN
The article analyzes existing methods of diagnosing power transformers (PTs). The technique of experiment planning using D-optimal plans is investigated. According to the results of the study, a D-optimal plan of the frequency response measurements was created, which defines the algorithm of the studies. On the example of PT type TMG 1000/10 it is determined that 13 measurements are required to evaluate the condition of the PT during the interpretation of the results of the frequency response measurements. The method of determining the average frequency characteristic of PT is given. This amplitude-frequency characteristic can be used to check the PT status and to detect damage at an early stage of their development.
PL
Artykuł analizuje istniejące metody diagnozowania transformatorów mocy (TM). Badana jest technika planowania eksperymentu z wykorzystaniem planów optymalnych. Zgodnie z wynikami badań opracowano optymalny D-plan pomiarów odpowiedzi częstotliwościowej, który określa algorytm badań. Na przykładzie TM typu TMG 1000/10 ustalono, że do oceny stanu TM podczas interpretacji wyników pomiarów odpowiedzi częstotliwościowej potrzeba 13 pomiarów. Podano metodę wyznaczania charakterystyki średniej częstotliwości TM. Ta charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa może być u żywana do sprawdzania stanu TM i wykrywania uszkodzeń na wczesnym etapie ich rozwoju.
EN
The first part of paper deals with the base information about diagnostics and analysis of transformer insulating system in time domain. The second part of paper deals with proposal measuring system of moisture analysis by return voltage method (RVM) for power oil transformers. RVM method is wide state specifying method which is not set in standards but in many cases is a method which is determining a clear and exact result. The results have mainly shows moisture content, content of conductive impurities in oil and degree of aging of paper insulation impact.
PL
Przedstawiono metody diagnostyki stanu izolacji transformatorów w czasie rzeczywistym. Zaproponowano nowy system diagnostyki bazujący na analizie wilgotności na podstawie napięcia powrotnego. Badania potwierdziły przydatność metody.
18
Content available remote Diagnostics of transformer insulation by frequency domain spectroscopy
EN
The paper deals with the diagnostics of insulation oil-paper in high-voltage transformers by frequency diagnostic spectroscopy. The first part of paper deals with the base information about diagnostics of power transformers. In this part are presented differently insulating methods, for example method of recovery voltage method (RVM), method of polarization and depolarization currents (PDC) and chromatographic analysis. The second part of paper deals use of method of frequency domain spectroscopy (FDS) for high-voltage transformers with insulation oil-paper. This method is used in analysis insulating condition of power transformer with system of oil-paper. It was found, that the results of these tests are highly impacted by the operating temperature during the experimental measurement. Moisture and conductivity between insulating paper and oil in an insulating system are highly dependent from temperature. In the other part, the paper presents experimental results of the frequency diagnostic measurement for a real single-phase high-voltage transformer at different operating temperatures and states (with oil and without). Finally in the last part, the paper presents comparing frequency insulating measurements among several the same single-phase high-voltage transformers.
PL
W artykule przedstawiono metody diagnostyki izolacji olejowo-papierowej w transformatorach wysokiego napięcia. Zastosowano metodę spektroskopii częstotliwościowej. Wyniki analizy znacząco zależały od temperatury pracy. Porównano wyniki dla różnych warunków pracy kilku transformatorów.
19
Content available remote Condition analysis of electrical machines by thermovision
EN
This article deals with problems of prophylactic measurement and condition of electrical machines using thermovision diagnostics. It examines the basic principles and uses non-contact temperature measurement. The knowledge of the problems of diagnostic of electrical machines in service without disassembly enables us to use more efficient thermo-diagnostic methods and to localize the failures that determine the quality of electrical wiring and equipment. The degradation of insulation materials due to temperature puts increased demands on precise knowledge of the thermal conditions in a given electrical machine. In the article are presented thermovision experimental measurements on asynchronous motor, transfer power transformer 242 kV and high-voltage generator 220 MW. Except for analysis of failures of listed power devices, thermovision technology was also used for checking of electric machines and devices for detecting of the temperature on the pick-up systems and excitation systems of generators, power parts of electric machines, detecting of the temperature differences on the semiconductor valves in individual parallel branches of equipment.
PL
W artykule zaprezentowano wykorzystanie termowizji do profilaktyki i diagnostyki maszyn elektrycznych. Metoda pozwala na ocenę stanu uzwojeń I wykrywanie błędów bez przerywania pracy urządzenia. Badano silnik asynchroniczny, transformator I generator.
20
Content available remote Analysis of automotive ignition systems in laboratory conditions
EN
Paper presents basic principles and diagnostic analysis of automotive ignition system for various working and adverse states in laboratory conditions. In the first part of the paper it is examined description and importance of basic diagnostics of automotive ignition system. In the second part of paper they are described on basic principles and solution of spark plug model. In the next part of paper it is focused on proposed test laboratory device for fault simulation. In the finally, specialized measurements were made on the proposed measurement system by simulating faults by applying oil and gasoline between the electrodes and failing to make the ignition contact of the driver on the spark plug.
PL
Artykuł prezentuje laboratoryjną analizę diagnostyczną samochodowego systemu zapłonowego w różnych warunkach pracy. Dokonano przeglądu metod testowania i zaproponowano nowy system diagnostyczny. Przeprowadzono też symulację defektów.
first rewind previous Strona / 94 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.