Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  security science
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the literature on the subject, the term "security" is accompanied by the terms "non-threatening state", "non-threatening state of peace", "state of peace", "state of certainty". The lexical meaning of the term (Latin sine cura – no worries) should be understood as a situation in which there are no threats. In the context of lexical meaning, the term security means a risk-free situation. Contemporary understanding of the term focuses its attention on learning security understood as the resultant of the theory and practice of providing a reference subject with the possibility of survival (existence) and the pursuit of own interests, particularly using opportunities, taking challenges, minimizing risk and counteracting all types of threats. Definitive approaches to the term security indicate that it should be understood as a state and process. The state of security should be understood as a sense of confidence of the subject and guarantee of its survival, while the process – as chance for improvement and development of state’s means to protect and defend it. The current catalog of security threats proposed by Barry Buzan was extended in the second half of the 20th century from military nature threats to threats of a political, economic, social, and environmental nature. These changes have redefined the modern understanding of security. The main research problem was formulated as the question: what are the theoretical aspects of contemporary security threats? The article aims to analyze and diagnose contemporary definitions of security and its threats. The research process uses methodological methods of scientific cognition, mainly analysis and criticism of literature.
PL
W literaturze przedmiotu terminowi „bezpieczeństwo” towarzyszą określenia „stan niezagrożenia”, „stan niezagrożenia pokoju”, „stan pokoju”, „stan pewności”. Leksykalne znaczenie tego terminu (łacińskie sine cura – bez troski) rozumieć należy jako sytuację, w której nie występują zagrożenia. W kontekście znaczenia leksykalnego termin bezpieczeństwo oznacza więc sytuację pozbawioną zagrożeń. Współczesne rozumienie tego terminu koncentruje swą uwagę na poznaniu bezpieczeństwa rozumianego jako wypadkowa teorii i praktyki zapewnienia referencyjnemu podmiotowi bezpieczeństwa możliwości przetrwania (egzystencji) i realizacji własnych interesów w szczególności poprzez wykorzystanie szans, podejmowanie wyzwań, minimalizowanie ryzyka oraz przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju zagrożeniom. Definicyjne ujęcia terminu bezpieczeństwo wskazują, że powinien być on rozumiany jako stan i proces. Poprzez stan bezpieczeństwa rozumieć należy poczucie pewności podmiotu oraz gwarancję jego przetrwania, poprzez proces szansę na doskonalenie i rozwój środków państwa służących do jego ochrony i obrony. Współczesny katalog zagrożeń bezpieczeństwa, zaproponowany przez Barrego Buzana, został rozszerzony w drugiej połowie XX wieku z zagrożeń o charakterze militarnym na zagrożenia o charakterze politycznym, gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Zmiany te na nowo zdefiniowały współczesne rozumienie bezpieczeństwa. Główny problem badawczy artykułu sformułowano w formie pytania: jakie są teoretyczne aspekty współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa. Celem artykułu jest analiza i diagnoza współczesnych definicji bezpieczeństwa i jego zagrożeń. Proces badawczy wykorzystuje metodologiczne metody poznania naukowego, głównie analizę i krytykę literatury.
EN
The effectiveness of any scientific research depends on the correct preparation of the research project. This cannot be done without the practical capability of applying scientific methodology. In the research process, the way of defining certain facts or the operationalization of concepts is of great importance. A key issue is the accuracy and reliability of research, as well as the construction of a theory based on an axiomatically structured layout of empirically verified theorems. The article is an important voice in a broader discussion of identity building in security science. The author is convinced that the empirical dimension of the identity of security sciences will find its application in the research procedure, as well as in the implementation of qualification work in this area.
PL
Efektywność wszelkich badań naukowych uwarunkowana jest prawidłowym przygotowaniem projektu badawczego. Nie da się tego zrobić bez praktycznych umiejętności stosowania naukowej metodologii. W procesie badawczym duże znaczenie ma sposób definiowania określonych faktów czy też operacjonalizacja pojęć. Istotną sprawą jest kwestia trafności i rzetelności badań, jak również budowy teorii opartej na aksjomatycznie ustrukturowanym układzie twierdzeń weryfikowanych empirycznie. Artykuł jest ważnym głosem w szerszej dyskusji dotyczącej budowania tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Autor jest przekonany, że empiryczny wymiar tożsamości nauk o bezpieczeństwie znajdzie swe zastosowanie w procedurze prowadzonych badań, a także w realizacji prac kwalifikacyjnych z tego obszaru.
3
PL
Efektywność wszelkich badań naukowych uwarunkowana jest prawidłowym przygotowaniem projektu badawczego. Nie da się tego zrobić bez praktycznych umiejętności stosowania naukowej metodologii. W procesie badawczym duże znaczenie ma sposób definiowania określonych faktów czy też operacjonalizacja pojęć. Istotną sprawą jest kwestia trafności i rzetelności badań, jak również budowy teorii opartej na aksjomatycznie ustrukturowanym układzie twierdzeń weryfikowanych empirycznie. Artykuł jest ważnym głosem w szerszej dyskusji dotyczącej budowania tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Autor jest przekonany, że empiryczny wymiar tożsamości nauk o bezpieczeństwie znajdzie swe zastosowanie w procedurze prowadzonych badań, a także w realizacji prac kwalifikacyjnych z tego obszaru.
EN
The effectiveness of any scientific research depends on the correct preparation of the research project. This cannot be done without the practical capability of applying scientific methodology. In the research process, the way of defining certain facts or the operationalization of concepts is of great importance. A key issue is the accuracy and reliability of research, as well as the construction of a theory based on an axiomatically structured layout of empirically verified theorems. The article is an important voice in a broader discussion of identity building in security science. The author is convinced that the empirical dimension of the identity of security sciences will find its application in the research procedure, as well as in the implementation of qualification work in this area.
EN
Purpose: The purpose of the article is to make a general diagnosis of Poland's economic security in the context of globalization processes. Design/methodology/approach: This purpose is to be achieved by indicating the main threats and opportunities for Poland's security in the context of globalization. This diagnosis will be made using analysis methods of available scientific and substantive sources of information and using statistical tools, including descriptive statistics. Findings: The content of the article characterizes the category of economic security and describes the globalization process to finally combine these phenomena and relate them to the current situation in Poland. Social implications: The phenomenon of globalisation, which has expanded in the modern world, brings certain benefits as well as threats. Global economic integration can stimulate development, but also become a source of restrictions for national economies. It therefore affects the level of economic security. Originality/value: The article shows that when it comes to threats to Poland’s economic security, which depend on the globalisation process, they mainly refer to the unevenness of the importance of partners in economic relations, dependence on the supply of raw materials and energy from one partner and forcing restrictions on participation in international exchange. The results can be interesting for those seeking knowledge of the economic security of the state, including students studying fields related to security.
PL
Autorka na podstawie wybranych przedsiębiorstw, znajdujących się w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2015 r., dokonuje analizy ich zadań na rzecz przygotowań obronnych państwa. Przedstawia obowiązki przedsiębiorcy z tytułu obowiązku wykonywania zadań na rzecz bezpieczeństwa państwa i dokumenty jakie powinien wykonać. Wykazuje, że zasoby powinny być na bieżąco monitorowane i sprawdzane, ponieważ często teoria jest tylko teorią, a praktyka pokazuje zupełnie inne oblicze. Lista przedsiębiorstw w nowelizowanym co kilka lat rozporządzeniu mogłaby być dłuższa, lecz zdolności finansowe państwa do finansowania np. z Programu Mobilizacji Gospodarki utrzymania tych rezerw są ograniczone.
EN
The present article concerns contractors with particular importance for economical and defense area in Poland. Author focused on systematisation of concepts regarding country defense preparation and defining what role does the contractors with particular importance for economical and defense area, fulfill in the defense preparation system of the country. The ponderings are written based on company examples such as: LOTOS, PKP INTERCITY, POLPHARMA.The project is based on authors research analysis who gain an insight into that topic. Analysis of legal documents regulating country defense issues and authors conclusion.
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy dotyczące wypracowania nowej koncepcji współdziałania Agencji ds. Inwestycji Obronnych z administracją rządową na rzecz rozwoju inwestycji obronnych na terytorium kraju. Zagadnienia te zostały poruszone w aspekcie ewentualnego powstania nowej Agencji ds. Inwestycji Obronnych. Zaproponowano formułę współdziałania w szerokim zakresie oraz zwrócono uwagę na potrzebę stworzenia odpowiedniego poziomu tej kooperacji opartego na nauce o bezpieczeństwie.
EN
In this article we presented a few issues concerning a new concept of cooperation between the Defence Investment Agency and Government Administration for development of defence investments on the territory of the Republic of Poland. Moreover we reminded that we should consider these aspects in a new idea of establishment of a new Defence Investment Agency (DIA). Authors proposed a new option of cooperation. They pay attention for establishment of suitable level of cooperation with aspects of security science.
7
Content available remote Konstruktywistyczne wartości poznawcze bezpieczeństwa
PL
Artykuł przedstawia podejście konstruktywistyczne w badaniach nad bezpieczeństwem. Zostało to ukazane na tle innych podejść postpozytywistycznych. Wykazano różnice w stosunku do teorii pozytywistycznych. Autor prezentuje konstruktywizm z perspektywy socjologii wiedzy, jako podejście dyskursywne, w odróżnieniu od podejść subiektywnego i obiektywnego w badaniach bezpieczeństwa. Charakterystyka konstruktywizmu jest przeprowadzana z odwołaniem się do kontekstu przeobrażeń współczesnego świata. Cechy podejścia konstruktywistycznego w sposób szczególny są przedstawiane w zakresie teorii sekurytyzacji. Autor pokazuje złożoność tego nurtu teoretycznego z podaniem różnorodnych ujęć w ramach konstruktywizmu. Ukazuje ich komplementarność oraz przydatność podejść wieloparadygmatowych. Stara się omawiać aspekty teoretyczne tej problematyki w kontekście ich przydatności normatywnej.
EN
The article presents the constructivist approach in security studies. It is shown in comparison with other postpositive approaches. There are recognized some differences in relation to the positivist theory. The author presents constructivism from the perspective of the sociology of knowledge, as a discursive approach as opposed to the subjective and objective approaches in security studies. Characteristics of constructivism is carried out with reference to the context of the transformation of the modern world. Features constructivist approaches in particular are presented in terms of the theory of securitization. The author shows the complexity of this theoretical mainstream giving a variety of approaches within constructivism. He shows their complementarily and usefulness of multiparadigm approaches. The author attempts to discuss the theoretical aspects of this issue in the context of their suitability rules.
8
Content available remote O tożsamości nauk o bezpieczeństwie
EN
Security is the key notion in the new discipline of security sciences. This term is a subject-matter category and refers to various social life participants, starting from an individual through large social groups, including organizational structures (institutions) representing single people and various social groups (states, nations, societies, international systems). Security is an existential need, i.e. connected with a particular individual’s existence. This need has a complex character and involves fulfilling such detailed needs as existence (survival/self-preservation), entirety, identity, independence, peace, possession and certainty of functioning and development. In the most general meaning, security may be defined as certainty of existence, possession, functioning and development of a subject. This certainty results not only from the lack of threat (it does not appear or is eliminated) but it also arises due to creative activity of a given subject and it changes with time, thus it shows the nature of a social process. Three dimensions of security can be differentiated: referring to the subject, object and functioning (process). Thus in the dimension referring to the subject, security means the certainty of existence and survival for a particular social life participant. In the dimension referring to the object it means the certainty of its possession status (identity including) and opportunities (freedoms) of development. In the functional dimension, security involves changing in time subjective and objective security aspects, i.e. certainty of functioning as well as development of a given subject. In a traditional approach security is considered in the context of threats and is associated with the use of force and constraint (coercion). Today, however, the approach to the character and kinds of force and constraint are changing and security perception is evolving. The feature of this evolution is the broadening of the security dimensions pertaining to the subject, object and functioning. It is commonly defined as demilitarization and extension of the security scope and content. The main security paradigms in social sciences include realism, liberalism (idealism) and constructivism. Attempting to answer the key question on the security sciences’ identity, the author proposes applying the way suggested by Max Weber from interpretation, and understanding to explaining the security phenomenon of various subjects. This approach is close to a moderate version of constructivism, however, taking into account realism and liberalism. It may create a specific methodology of a “golden mean” in security sciences.
9
Content available remote Problemy wyłaniania się elementów nauki o bezpieczeństwie z nauk wojskowych
EN
In spite of administrative decisions and the will of various sciences’ representatives, a new science of security, called securitology has emerged and is developing dynamically. This science has a specific cognitive aspect, its own categories and notions. This science, as any other social sciences has a common subject of cognition, which, however, is examined from a different perspective. In this context, it is completely incomprehensible to form disciplines out of current military sciences in the social sciences group that would differ not in a different cognitive approach but a limited range of the research subject matter. Taking into account the whole of science and a clear emergence of a different cognitive approach, there should appear a general discipline - security science (including, among others, securitology) that would specialize, among others, in national security, military security or internal security. The discipline of management science should include command and control and art of war; military sociology already exists in sociology, military law is included within law sciences, etc.
10
Content available remote Podstawy poznawcze badań bezpieczeństwa narodowego
EN
The aim of the article is to order the cognitive foundations’ creation of a new scientific discipline - security science. The article specifies how the formation of values, which must be used for national security research, is created. Moreover, methodological premises to be taken into consideration during national security cognition process are defined and explained. Finally, the structure of language describing security is suggested in an epistemological pyramid form that allows its rational comprehension.
PL
W ostatnich latach zaistniała w Polsce potrzeba utworzenia nowej dyscypliny naukowej – nauki o bezpieczeństwie. Jedną z jej gałęzi jest nauka o bezpieczeństwie narodowym, które można rozumieć na dwa sposoby. Przede wszystkim, gdy mówimy o bezpieczeństwie narodowym, dotykamy kwestii jego wewnętrznej stabilności. Po wtóre, zauważamy je jako bezpieczeństwo narodu, grup społecznych i jednostek, ze względu na kryteria niepodległości i tożsamości. Poszczególne elementy tych warstw bezpieczeństwa, które są przedstawione w niniejszym artykule, dotykają bezpieczeństwa militarnego, politycznego, społeczno-kulturowego, ekonomicznego, ekologicznego, informacyjnego oraz indywidualnego.
EN
In Poland exists the need of creating a new discipline of science – security science. There are two ways of understanding national security. First of all, the criterion of national security is a level of domestic stability. Secondly, it is a security of nation, social groups and individuals, whose criterion is keeping liberty and identity. The report includes: military security, political security, societal-cultural security, economic security, ecological security, information security, human security.
EN
The article presents the author’s opinions on the place and role of security studies among other sciences and fields of study. It is a voice in the discussion preceding a formal inclusion of security studies into the register of sciences and fields of study in Poland. The main thesis of the article states that security studies should be treated as a field of study comprising such disciplines as ecological security, health security, economic security, political security, public security, military security and include such specialties as air, land maritime security (military studies), information security and others. According to the author, registering security studies as social studies discipline may significantly limit the development of inter- and trans- disciplinary research of security problems. They should take into consideration the output and achievements of other sciences and fields of study such as the humanities, nature, medicine, agriculture, engineering and technology. Otherwise the course of study “security engineering” may face problems connected not only with conducting research but with carrying out didactic activity as well. Presenting various ways of sciences and fields of study classification, the author concludes that J. T. Tykociner’s pragmatic classification of sciences seems to be the most favourable for security studies.
13
Content available remote Modele i wymiary bezpieczeństwa
EN
Security in the aspect of strategic analyses and empirical research has been discussed in the article. Basing on Polish and foreign experts opinions of these problems and research conducted by the Military Institute for Sociological Research, the author has worked out analysis models of security and has attempted to systemise various dimensions of this complex phenomenon. Taking into consideration psychological-social and organisational elements of security, not only the threats are stressed but also the challenges and connected with them chances in reference to different subjects. The role of selective subject’s creative activity and their development has been focused on, as essential elements and factors of security.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.