Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  air conditioning and ventilation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Nowy energooszczędny falownik SXS w obudowie IP65
PL
Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, firma Sanyu tworzy najwyższej jakości urządzenia, które w pełni zaspokajają ich wymagania. Przemienniki częstotliwości serii SY6600, SY7000, SY8000 i softstarty SJR2-3000, SJR2-5000 są znane na rynku i chętnie wykorzystywane w wielu dziedzinach przemysłu, takich jak: maszynowy, wydobywczy, metalurgiczny, chemiczny. Niedawno firma Sanyu Sp.j. wprowadziła nowy produkt, który uzupełnia jej ofertę o prosty i tani przemiennik częstotliwości serii SX1000. Przemiennik ten szczególnie chętnie wykorzystywany jest w branży klimatyzacji i wentylacji (HVAC).
PL
W artykule przedstawiono rozkład parametrów powietrza takich jak: temperatura, wilgotność względna i stężenie dwutlenku węgla podczas przejazdu autobusu na wybranej trasie. Ponadto w artykule zawarto informacje, w jaki sposób wpływa wzrost ilości dwutlenku węgla na osoby przebywające w przestrzeni zamkniętej. Omówiono normy i wytyczne zalecenia odnośnie dopuszczalnego stężenia CO2 w pomieszczeniu. W części badawczej autorzy wykonali pomiary temperatury, wilgotności i stężenia dwutlenku węgla w autobusie podczas jego przejazdu ze zmieniającą się liczbą osób z których wyciągnięto wnioski.
EN
The article discussed the problem of the distribution of air parameters such as temperature, relative humidity and carbon dioxide levels during the journey of the bus on the chosen route. Additionally, in the article the information about the influence of carbon dioxide on the people staying in the room was contained. The standards and guidelines recommendations for the allowable concentration of CO2 in the room was discussed. In the research the authors performed the measurements of temperature, humidity and carbon dioxide concentration in the bus during the journey with a changing number of people. The research has shown when the number of people increased, the level of CO2 increase, reaching a value of more than three times higher than the recommendation of an acceptable level of concentration in the room.
PL
W pierwszej części artykułu („ TCHK" nr 10/2009) przedstawiono budowę klimatyzatorów indywidualnych działających w oparciu o re­wersyjne sprężarkowe pompy ciepła. Omówiono w nim cechy techniczne i użytkowe wybranych rodzajów klimatyzatorów oraz dokonano oceny tych urządzeń dla spełnienia istotnych oczekiwań bezpośredniego ich użytkownika. Przedstawiono ocenę parametryczną wybra­nych klimatyzatorów różnych producentów. We wnioskach stwierdzono, że klimatyzatory typu ściennego pomimo pewnych wad, należą do najbardziej udanych konstrukcji spośród rozważanych rodzajów klimatyzatorów. W drugiej części opracowania zaprezentowano projekt klimatyzatora typu „split" o wysokim współczynniku COP wraz oceną techniczno-ekonomiczną zaproponowanego rozwiązania.
EN
In the first part of the paper the design of individual air conditioners with heat pumps has been described. Technical and exploration characteristics of chosen units have been presented and evaluated. Air conditioners of different manufactures have been analyzed and compared. Despite of their disadvantages, the wall-mounted units have been pointed as the best design. In the second part the design of very efficient split air conditioner is described and evaluated.
PL
Budowa i przeznaczenie mechanicznych filtrów powietrza Kolejna część cyklu publikacji poświęconych problematyce oczyszczania powietrza. W systemach wentylacji, w zależności od wymaganego stopnia czystości powietrza doprowadzanego lub usuwanego z pomieszczenia, stosuje się różne układy filtracyjne, zwykle są to układy wie­lostopniowe. Tematem artykułu jest budowa i przeznaczenie mechanicznych filtrów powietrza. W trzeciej części tego materiału omówiona zo­stała budowa i działanie filtrów działkowych włókninowych, filtrów kasetowych płaskich i plisowanych oraz filtrów kieszeniowych workowych.
EN
This is the next paper dealing with the problem of air cleaning. Different filtering systems are used in ventilating systems, depending on required air purity. Usually they are multistage filtering systems. The topic of this paper is design and application of mechanical devices for air filtering. In this third part the design and operation of different types of fabric filters are described.
PL
Kolejna część cyklu publikacji poświęconych problematyce oczyszczania powietrza. Tematem artykułu jest eksploatacja filtrów stosowanych do oczyszczania powietrza w instalacjach klimatyzacji i wentylacji. Przedstawiono w niej ich podstawowe parametry użytkowe, a są to: skuteczność filtracji, nominalne natężenie przepływu powietrza, początkowa i końcowa strata ciśnienia na filtrze. Omówiono również charakterystykę techniczną stosowanych filtrów strony nawiewnej, którymi są: filtry wstępne, filtry dokładne i filtry końcowe – absolutne. Tematem kolejnej części tego cyklu będzie między innymi klasyfikacja pomieszczeń czystych.
EN
This is the next paper dealing with the problem of air cleaning. The topic is the maintenance of air cleaning filters installed in air conditioning and ventilating systems. Their basic parameters, such as efficiency, nomine air flow, initial and final pressure drop are defined The fresh air primary filters, fine filters and absolute filter are characterized The next part of paper will deal with different types of clean rooms.
PL
Tematem artykułu jest propagacja dźwięku w atmosferze. Jest to zjawisko bardzo złożone i zależne od wielu różnych czynników nakładających się jednocześnie w tym samym czasie. W części wstępnej publikacji przybliżone zostały takie pojęcia, jak: hałas aerodynamiczny i hałas mechaniczny, zagadnienie szacowania sił wzbudzających drgania, a także pojęcie fali płaskiej i sferycznej. Zwrócona została uwaga na problem tłumienia naturalnego i propagację fal dźwiękowych w swobodnej atmosferze. Zaprezentowano modele, sferyczny i cylindryczny propagacji dźwięku w przestrzeni otwartej. Emisja hałasu do atmosfery z układów klimatyzacji i wentylacji związana jest przede wszystkim z działaniem wentylatorów znajdujących się na zewnątrz budynku, co jest niewątpliwie uciążliwe dla otoczenia. Przedstawione w artykule modele pozwalają przewidzieć intensywność dźwięku w zależności od odległości obserwatora od źródła.
EN
The paper deals with propagation of sound in air. This is complex phenomenon depending of a set of various simultaneous effects. The basic concepts have been described: aerodynamical and mechanical noise, problem of estimation of forces generating vibrations, as well as the fiat and spherical sound waves. A close attnetion has been paid to natural damping as well as sound wave propagation in free air. Theoretical models of a flat and spherical sound wave propagation have been presented. Sound emission from the air-conditioning and ventilation systems to air due to operation of fans outside the building have been discussed. The models presented in the papers enable to predict sound intensity depending on the distance from sound source.
PL
Pierwsza część artykułu poświęcona budowie klimatyzatorów indywidualnych działających w oparciu o rewersyjne sprężarkowe pompy ciepła. Przypomniano w niej zasadę działania tego urządzenia, stanowiącego podstawowy element konstrukcyjny klimatyzatora. Przedstawiono stosowane podziały tych urządzeń m. innymi ze względu na ich budowę. Omówiono cechy techniczne i użytkowe wybranych rodzajów klimatyzatorów: ściennego, ścienno-przysufitowego, przypodłogowego, kanałowego, okiennego oraz przenośnego. Dokonano oceny tych urządzeń dla spełnienia istotnych oczekiwań bezpośredniego ich użytkownika. W drugiej części tej publikacji przedstawiono ocenę parametryczną wybranych klimatyzatorów różnych producentow. Jako najbardziej uniwersalne i zarazem najważniejsze kryterium ich oceny przyjęto współczynniki wydajności chłodniczej COP i wydajności pompy ciepła EER. We wnioskach stwierdzono, że klimatyzatory typu ściennego pomimo pewnych wad, należą do najbardziej udanych konstrukcji spośród rozważanych rodzajów klimatyzatorów.
EN
This is the first part of paper dealing with the design of individual air conditioners with reversible heat pumps. The working principle of reversible heat pumps is summarized. Classification of these units is given. Technical and exploitation characteristics of different air conditioners are presented and evaluated. In the second part air conditioners of different manufacturers are analyzed and compared. The most universal and important criterions are cooling (COP) and heating (EER) coefficients of performance. Despite of their disadvantages, the wall-mounted air conditioners are pointed as the best design.
PL
Kolejny z artykułów poświęconych problematyce hałasu. Tematem wcześniejszej publikacji autora była propagacja dźwięku w atmosferze, czyli w przestrzeni otwartej ( "TCHK", nr 3/2009, s.107 ). Tematem tego artykułu jest problematyka rozchodzenia się dźwięku w przestrzeni ograniczonej. Z uwagi na znaczenie praktyczne w obliczeniach akustycznych kanałów powietrznych, przybliżono model fali płaskiej. Zwrócono również uwagę na problematykę obliczeń akustycznych przestrzeni zamkniętych, w tym na hałas pochodzący od instalacji klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniu.
EN
This is the next paper dealing with the problem of noise. In the previous paper (" TCHK", nr 3/2009, s.107) the sound propagation in open space was analysed, while this paper deals with the sound propagation in closed spaces. The model of plane wave is described due to its practical importance in acoustic calculations of air channels. The problems of acoustic calculations of noise in closed spaces especially caused by ventilating systems are discussed as well.
PL
Kolejna część cyklu publikacji poświęconych problematyce oczyszczania powietrza. W systemach wentylacji, w zależności od wymaganego stopnia czystości powietrza doprowadzanego lub usuwanego z pomieszczenia, stosuje się różne układy flltracyjne, zwykle są to układy wielostopniowe. Tematem artykułu jest budowa i przeznaczenie mechanicznych filtrów powietrza. W części pierwszej tego opracowania autor omówił budowę i działanie filtrów olejowych działkowych, stosowanych jako filtry wstępnego oczyszczania powietrza. Innym typem filtrów stosowanym do tego celu są filtry metalowe, które mogą być filtrami zarówno suchymi, jak i mokrymi. W drugiej części tego materiału omówiona została budowa i działanie filtrów zawiesinowych, nazywanych również absolutnymi, które zgodnie z klasyfikacją filtrów oznacza się jako filtry HEPA i ULPA.
EN
This is the next paper dealing with the problem of air cleaning. Different filtering systems are used in ventilating systems, depending on required air purity. Usually they are multistage filtering systems. The topic of this paper is design and application of mechanical devices for air filtering. The first part deals with primary filters - oil bath air cleaners as well as dry-medium and viscous metal air cleaners. In the second part the design and operation of absolute HEPA and ULPA filters are described.
PL
Kolejna część cyklu publikacji poświęconych problematyce oczyszczania powietrza. W systemach wentylacji, w zależności od wymaganego stopnia czystości powietrza doprowadzanego lub usuwanego z pomieszczenia, stosuje się różne układy filtracyjne, zwykle są to układy wielostopniowe. Tematem artykułu jest budowa i przeznaczenie mechanicznych filtrów powietrza. W części pierwszej tego opracowania autor omawia budowę i działanie filtrów olejowych działkowych, stosowanych jako filtry wstępnego oczyszczania powietrza. Innym typem filtrów stosowanym do tego celu są filtry metalowe, które mogą być filtrami suchymi lub mokrymi. W drugiej części tego materialu omówione zostaną filtry zawiesinowe, nazywane również absolutnymi.
EN
This is the next paper dealing with air cleaning. Different types of air filtrating systems are used in ventilating installations, depending on desired air quality. Usually they are multistage cleaning systems. The design and purpose of mechanical air filters are described In this paper. The first part deals with construction and walking principles of oil filters used as the primary air filters. Wet or dry metal filters are used in this purpose as well. In the second part of the paper absolute filters will be described.
PL
Druga część publikacji poświęconej rurce ciepła (heat pipe), w której autor przedstawia wybrane jej zastosowania. W części pierwszej (nr 3/2009 .TCHK' ) omówiona została budowa i zasada działania rurki grawitacyjnej i rurki z tzw. knotem. Sporo uwagi poświęcono regulacji wydajności rurki ciepła, podane zostaly również przykłady charakterystyk cieplnych rurek jednego z producentów oraz zasady, jakimi należy się kierować dokonując ich doboru. W części drugiej znajdujemy przykłady praktycznego zastosowania i wykorzystania tego elementu, a są to: wymienniki w blokach odzysku ciepła urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zastosowanie do regulacji temperatury gruntu (np. linia kolejowa do Tybetu), do podgrzewania powierzchni wiaduktów i mostów, w systemach chłodzenia podzespołów elektronicznych i w wielu innych aplikacjach praktycznych.
EN
In the first part (nr 3/2009 'TCHK'] the design and operation of gravitational heat pipe and heat pipe with a wick were described. Capacity regulation methods and heat pipes characteristics were presented. The second part deals with examples of practical heat pipes applications in ventilating heat recovery units, in systems for ground temperature regulation (ex. railway to Tibet), for bridge heating, for cooling of electronic devices and many others.
PL
W ostatnich latach coraz większą wagę przywiązuje się do komfortu cieplnego w czasie podróży w samochodach, autobusach czy pociągach, a związane jest to z faktem, że spędzamy w nich coraz więcej czasu, a ponadto wzrasta średnia temperatura powietrza w miesiącach letnich. Wynika stąd potrzeba kolejnych badań prowadzonych na modelach numerycznych, jak i ich doświadczalnej weryfikacji. W artykule zaprezentowano wybrane wyniki obliczeń opartych na opracowanym modelu wnętrza pojazdu oraz wyniki analizy 9 potencjalnych czynników chłodniczych mogących być stosowanymi w tzw. klimatyzacji samochodowej. Obliczenia wybranych wielkości wykonano z wykorzystaniem pakietu EES dla jednostopniowego sprężarkowego obiegu chłodniczego. W końcowej części przedstawiono analizę uzyskanych wyników, również w postaci graficznej.
EN
The thermal comfort during travel in cars, buses, and trains attracts more and more attention. This may be attributed to the fact that we are spending more time in travelling as well as summer time average temperature is still growing. This is the reason for requirements for additional research developed by means of numerical approaches as well as their experimental verification. The selected calculation results based on the model of passenger compartment of the car as well as results of analysis of nine exemplary refrigerants suitable for application in mobile air-conditioning units have bed presented. The calculations have been performed by use of EES system for one-stage compression refrigeration unit. The analysis of obtained results has been presented in the final part of the paper.
PL
W artykule omówiono wybrane zalecenia do projektowania systemów wentylacji i klimatyzacji hal krytych pływalni, zawarte w normach niemieckich VDI 2089 i DIN 19643-1. Zwrócono uwagę na warunki komfortu cieplnego obiektów basenowych, tworzone m. innymi przez temperaturę wody w basenie, temperaturę powietrza wewnętrznego, wilgotność względną tego powietrza i współczynnik przenikania ciepła przegród budowlanych. Podano zasady określania ilości powietrza wentylującego dla poszczególnych grup pomieszczeń w obiektach basenowych. Zwrócono uwagę i na inne ważne zagadnienia, takie jak: środki dezynfekujące, wydajność pomp obiegowych, atrakcje wodne w basenach, czy baseny z zimną wodą przy saunach.
EN
The selected recommendations for design of ventilation and air-conditioning systems of roofed swimming pools of German standards VDI 2089 i DIN 19643-1 have been presented. A close attention has been paid to thermal comfort of swimming pools based on swimming pool water temperature, indoor air temperature, ambient air temperature as well as heat transfer coefficient of walls and others. The general rules of estimation of required ventilation air for various compartments of the swimming pools have been discussed. The other important problems have been discussed in the paper: disinfectants, circulation pumps capacity, attractions for people offered by swimming pools as well as cold water vessels for sauna.
PL
W artykule przedstawione zostały zasady określania elementów składowych wentylacji naturalnej w budynku, umożliwiające ich prawidłowy dobór, oparte na podstawie propozycji autora zawartych w jego wcześniejszych publikacjach. Określone zostały podstawowe wymagania stawiane wentylacji naturalnej, a następnie wielkości strumieni powietrza wentylacyjnego. Autor zwraca szczególną uwagę na prawidłowy dobór wymiarów przewodów wentylacji grawitacyjnej mieszkań, wywietrzaków dachowych oraz nawiewników powietrza zewnętrznego. Podejmuje również problem ogrzewania powietrza zewnętrznego. Materiał bogato ilustrowany zestawieniami tabelarycznymi analizowanych wielkości.
EN
Rules of choice of the components of natural ventilation systems for buildings based on the former author's publications have been presented in the paper. Basic requirements for natural ventilation as well as air flow rate required for ventilation have been discussed. A close attention has been paid to the appropriate choice of dimensions of natural ventilation ducts of apartments, roof ventilators and outtake ventilators. The paper is illustrated with tables presenting discussed quantities.
PL
Artykuł o charakterze przeglądowy poświęcony wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych. Autorka przedstawia wybrane problemy jakości powietrza w takich obiektach, zwracając uwagę na skutki złej jakości powietrza wewnętrznego określanej syndromem chorego budynku. Przytacza aktualne zalecenia prawne w zakresie warunków, jakie powinna spełniać wentylacja budynków mieszkalnych, zwracając szczególną uwagę na wielkość i funkcje kanałów wentylacji grawitacyjnej. Omawia budowę i działanie systemu wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych oraz skuteczność jej działania w odniesieniu do mikroklimatu pomieszczeń. Zwraca uwagę na korzyści i straty wynikające ze stosowania tego typu wentylacji w takich obiektach. W końcowej części artykułu dokonuje oceny skuteczności działania wentylacji grawitacyjnej w użytkowanych wolnostojących budynkach mieszkalnych na przykładzie wybranego do analizy obiektu.
EN
This is a review paper dealing with gravity ventilation systems for apartment buildings. Indoor air quality problems including so-called sick building syndrome have been presented in the paper. Contemporary law requirements concerning ventilation systems of apartment buildings including appropriate size and operation of ventilalion ducts of gravity systems have been discussed. Design and operation of gravity ventilalion systems in apartment buildings as well as efficiency of its operation in terms of micro-climate of ventilated rooms have been presented. A close attention has been paid to benefits and losses due to application of such type of ventilalion system. Assessment of the efficiency of gravity ventilalion systems on the basis of the exemplary of detached apartment building have been presented.
PL
Druga część większej całości, poświęconej jakże istotnemu w dobie współczesnej problemowi hałasu i wibracji, w tym konkretnym przypadku w odniesieniu do instalacji wentylacji i klimatyzacji, jako jednego z ważnych ich źródeł w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej, np. w szpitalach. W części pierwszej cyklu ("TCHK" nr 1/2008, s. 7) autor omówił podstawowe wielkości charakteryzujące oba zagadnienia, a są to: dźwięki, ultradźwięki i infradźwięki. Przybliżył takie pojęcia jak: próg słyszalności, poziom ciśnienia akustycznego, poziom natężenia dźwięku i mocy akustycznej, głośność dźwięku i jej poziom, skale głośności i wskaźniki oceny hałasu. W części drugiej omawia problematykę pomiarów hałasu, a także przybliża takie pojęcia, jak dźwięki powietrzne i materiałowe, pochłanianie dźwięków, czas pogłosu, czy propagacja dźwięków w atmosferze.
EN
This is the second part of the cycle of the papers dealing with noise and vibrations in air-conditioning and ventilation systems as the most important sources in apartment building and public buildings, e.g. hospitals. The basic physical concepts of noise and vibrations have been presented in the first part of the paper (" TCHK" No. 1/2008). The basic quantities describing these phenomena have been described: sounds, ultrasounds, infrasounds. The following quantities have been described: threshold of audibility, acoustic pressure, sound intensity, sound power, loudness, scales of loudness, and indices of noise assessment. The present part of the paper deals with noise measurement as well as discussion on following important quantities: air and material sounds, sound absorption, time of reverberation, and propagation of sounds in the atmosphere.
PL
Czwarta część większej całości, poświęconej jakże istotnemu w dobie współczesnej problemowi hałasu i wibracji, w tym konkretnym przypadku w odniesieniu do instalacji wentylacji i klimatyzacji, jako jednego z ważnych ich źródeł w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej, np. w szpitalach. W części trzeciej cyklu ( "TCHK" nr 8/2008, s. 317 ) autor omówił źródła hałasu i drgań występujące w instalacjach klimatyzacji i wentylacji, do których zalicza się: elementy napędowe ( silniki, przekładnie pasowe ), wentylatory, luźne i niewłaściwie zamocowane elementy instalacji, łożyska, przegrody poprzeczne stawiające opór dla przepływającego powietrza, wreszcie samo przepływające powietrze. Kolejnym, omówionym w tej części zagadnieniem była budowa i działania ludzkiego narządu słuchu, wpływ hałasu i wibracji na zdrowie człowieka, a także ekspozycja na hałas. Część czwarta i ostatnia cyklu poświęcona jest omówieniu metod walki z hałasem i wibracjami, w tym problem naturalnego i sztucznego tłumienia dźwięków i drgań w odniesieniu zarówno do przestrzeni otwartej, jak i ograniczonej, a także zagadnienie poziomu natężenia dźwięku w pomieszczeniu. W części końcowej podane zostały przykładowe wymagania prawne dotyczące omawianego zagadnienia.
EN
This is the fourth part of the cycle of the papers dealing with noise and vibrations in air-conditioning and ventilation systems as the most important sources in apartment building and public buildings, e.g. hospitals. The third part of the paper ("TCHK" No. 8/2008, p. 317) dealt with sources of noise in air-conditioning and ventilation systems including motive elements such as motors, belt transmissions, fans, not appropriately fitted equipment components, bearings, transverse air flow obstacles, as well as air flow. The present part of the paper deals with structure and operation of human ear, effect of noise and vibrations on human health, as well as exposure to noise. The fourth and last part of the paper will deal with problems of struggling against noise and vibrations including of natural and artificial noise and vibrations dumping in open and closed compartments as well as problems of noise level in compartments. Exemplary legislation measures have been presented in the final part of the paper.
PL
Trzecia część większej całości, poświęconej jakże istotnemu w dobie współczesnej problemowi hałasu i wibracji, w tym konkretnym przypadku w odniesieniu do instalacji wentylacji i klimatyzacji, jako jednego z ważnych ich źródeł w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej, np. w szpitalach. W części drugiej cyklu (" TCHK" nr 5/2008, s. 194) autor omówił problematykę pomiarów hałasu, a także przybliżył takie pojęcia, jak dźwięki powietrzne i materiałowe, pochłanianie dźwięków, czas pogłosu, czy propagacja dźwięków w atmosferze. W części trzeciej przedstawia źródła hałasu i drgań występujące w instalacjach klimatyzacji i wentylacji, do których zalicza: elementy napędowe (silniki, przekładnie pasowe), wentylatory, luźne i niewłaściwie zamocowane elementy instalacji, łożyska, przegrody poprzeczne stawiające opór dla przepływającego powietrza, wreszcie samo przepływające powietrze. Kolejnym omawianym w tej części zagadnieniem jest przybliżenie budowy i działania ludzkiego narządu słuchu, wpływ hałasu i wibracji na zdrowie człowieka, a także ekspozycja na hałas. Część czwarta i ostatnia cyklu będzie poświęcona m. innymi metodom walki z hałasem i wibracjami.
EN
This is the third part of the cycle of the papers dealing with noise and vibrations in air-conditioning and ventilation systems as the most important sources in apartment building and public buildings, e.g. hospitals. Noise measurement as well as discussion on following important quantities: air and material sounds, sound absorption, time of reverberation, and propagation of sounds in the atmosphere have been presented in the second part of the paper (" TCHK" No. 5/2008, p. 194). The present part of the paper deals with sources of noise in air-conditioning and ventilalion systems including motive elements such as motors, belt transmissions, fans, not appropriately fitted equipment components, bearings, transverse air flow obstacles, as well as air flow. The next part of the paper will deal with structure and operation of human ear, effect of noise and vibrations on human health, as well as exposure to noise. The fourth and last part of the paper wilI deal with problems of struggling against noise and vibrations.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.