Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hardware
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
LPG is a cheap and ecological fuel for spark ignition engines. The sequential gas injection system can be installed at the factory and is then the Original Equipment of the Manufacturer. A vehicle with a spark ignition engine can also be converted to gas in an authorized workshop. In both cases, the vehicle must meet the same exhaust emission standards when running on alternative fuel as it does with the original fuel. Conversion of vehicles to LPG and CNG is regulated by law at the European Union level. The article describes the conversion of a low-emission gasoline vehicle that meets the Euro 6 emission standard to LPG. The configuration and calibration of the LPG system is described in detail. The compatibility of the gas system with the vehicle's on-board diagnostic system was then checked. Finally, road tests of the vehicle were carried out to compare the performance with the original fuel and the alternative fuel.
2
Content available It market in Poland
EN
The paper presents the changes that have taken place in the IT market in Poland. It was examined both the supply side and the demand side of the market. Throughout the IT sector in Poland in 2014 were employed 400 thousand people. This was a market creating the most new jobs in Poland. The value of the IT services market in Poland represented about ⅓ of the total value of the domestic IT market. The largest share in sales of IT products and services in Poland had equipment (53.5%), then services (30%) and finally software (16.5%). From Poland were exported mainly services programmers for foreign customers. It is expected that in the coming years, the largest increase will occur in the case of cloud solutions, and subsequently the data center and outsourcing services. Most sensitive to changes in the economic is IT hardware sector, less software and services.
PL
W artykule omówiono szkielet sprzętowoprogramistyczny zaproponowany w ramach prac nad projektem AndroMote. Omawiane rozwiązanie miało zweryfikować w jakim zakresie możliwe jest stworzenie uniwersalnej, wysokopoziomowej architektury, która pozwoli na dekompozycję i uproszczenie procesu wytwarzania prostych robotów szerokiego zastosowania, opartych o smartfon z systemem Android.
EN
The article discusses the hardware and programming issues proposed in the framework of the AndroMote project. Described research allow to verify whether is possible to create a universal high-level architecture, that will simplify the process of decomposition and production of simple robot using Android smartphone and designed to wide range of applications.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań związanych z możliwością wykorzystania niskokosztowych sensorów inercyjnych w układzie stabilizacji pozycji pionowej oraz zadanego kierunku jazdy robota balansującego. Testowany układ sterowania zbudowano w oparciu o płytkę uruchomieniową mikrokontrolera serii STM32F3 z rdzeniem Cortex-M4 wyposażoną w trójosiowy akcelerometr, magnetometr i żyroskop. Do określenia dokładności estymacji kąta nachylenia, przeprowadzono testy porównawcze na stanowisku z enkoderem impulsowym.
EN
The paper presents results of research related to the potential use of low-cost sensors, inertial stabilization system vertical position and specified direction balancing robot. Tested control system was built based on the start up board microcontroller series STM32F3 Cortex-M4 equipped with a triaxial accelerometer, magnetometer and gyroscope. To determine the accuracy of the estimation of the angle of inclination, comparative tests were carried out on a bench with a pulse encoder.
5
Content available remote Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych metodą rozwiązań podstawowych
EN
The problem of dimensioning of constructional elements appears in many areas. It occurs in machine’s constructing, building and many other fields of knowledge. This problem can be solved by using numerical methods. The aim of the article is presentation of the method of fundamental solutions, which allows to write an uncomplicated program, which quickly, simply and precisely calculates the stretch on spraining of arbitrary presumptive shape made up of rectangles in arbitrary point.
PL
Problem wymiarowania elementów konstrukcyjnych znany jest w wielu dziedzinach. Możemy z nim się spotkać w budowie maszyn i budownictwie oraz w wielu innych dziedzinach nauki. Wymiarować możemy wiele elementów konstrukcyjnych, np.poprzez naprężenia występujące w prętach o dowolnym przekroju poprzecznym składającym się z prostokątów, których sposób rozwiązania zostanie przedstawiony w niniejszej pracy. Problem ten był rozwijany przez wielu autorów. Basilewitscha [1], w swojej książce podał metodę wyznaczania funkcji naprężeń dla dowolnych kształtowników w ramach teorii St.Venanta. Opis metody tego autora można znaleźć w książce W.Nowackiego [2]. Ogólnie metoda ta prowadzi do rozwiązania nieskończonego układu równań, w których niewiadomymi są współczynniki rozkładu dla funkcji naprężeń w obszarach prostokątnych, na które dzielimy wyjściowy przekrój poprzeczny. Inną, metodę rozwiązania tego zagadnienia można znaleźć w monografii Arutiumian NC, Abramian BL.[3]. Metoda ta prowadzi do nieskończonego układu równań z nieznanymi współczynnikami rozkładu funkcji naprężeń. W pracy braci Chen Y-Z, Chen Y-H.[4] zaproponowano pewną metodę, w której obszar przekroju poprzecznego dzieli się na prostokąty, następnie przyjmuje się rozwiązania w postaci liniowej superpozycji funkcji, które ściśle spełniają równanie różniczkowe oraz część warunków brzegowych. Warunki zszycia obszarów prostokątnych spełnia się w sposób przybliżony. W podobnym tonie jest publikacja Chen Y-H [5], gdzie w ramach metody elementów skończonych stosuje się „duże elementy skończone” w postaci prostokątów, na które dzieli się przekrój poprzeczny. Naprężenia występujące podczas skręcania pręta o dowolny przekroju poprzecznym możemy obecnie obliczać programami wykorzystującymi metodę elementów skończonych. Do takich programów zaliczamy m.in.: Ansys, Comsol, Nastran, Abaqus.Wadą tego typu programów jest ich koszt. W artykule zostanie przedstawiona metoda rozwiązań podstawowych, która pozwala na napisanie prostego programu, który szybko, prosto i dokładnie oblicza naprężenia dla założonego kształtu złożonego z prostokątów w dowolnym punkcie. Metoda rozwiązań podstawowych należy do grupy metod bezsiatkowych i jest numeryczną metodą rozwiązywania równań różniczkowych eliptycznych i parabolicznych [6]. Warunkiem stosowania tej metody jest znajomość rozwiązania podstawowego równania, które występuje w sformułowaniu problemu brzegowego lub brzegowo-początkowego. Przybliżone rozwiązanie problemu w tej metodzie zakłada się w postaci superpozycji rozwiązań podstawowych, których punkty osobliwe są rozmieszczone równomiernie na każdym z boków na zewnątrz rozważanego obszaru. Punkty te, nazywane też punktami źródłowymi, rozmieszcza się na pseudobrzegu, wewnątrz którego jest rozważany obszar. Ponieważ rozwiązanie podstawowe spełnia ściśle równanie różniczkowe występujące w sformułowaniu rozważanego problemu brzegowego, więc przyjęta postać przybliżonego rozwiązania również to równanie spełnia. Z tego powodu metoda rozwiązań podstawowych należy do grupy metod Trefftza, których istotą jest dokładne spełnienie równania różniczkowego. Współczynniki wagowe występujące w przybliżonym rozwiązaniu wyznacza się, spełniając w określony sposób warunki brzegowe występujące w problemie brzegowym.
EN
Hardware devices (robots) are built across the world to aid testing mobile devices in the industry. Some of the mobile devices testing machines are designed especially for testing mobile software. One of such robots – called RoboTouch - it created by the author at Opole University of Technology and CODEFUSION Sp. z o.o. This article shows how this robot came to live.
PL
Artykuł przedstawia tematykę związaną z projektowaniem nowego układu bezpiecznego, który w przyszłości zdolny byłby nie tylko do bezpiecznego i precyzyjnego zarządzania określonymi systemami krytycznymi ale również rozwiązaniami uniwersalnymi. Prezentowane wyniki badań obejmują propozycję nowej koncepcji układowej Bezpiecznego Mikrosterownika Logicznego (BML) w zakresie dywersyfikacji jego rozwiązań, które przeprowadzono z użyciem jak najprostszych mechanizmów oraz rozwiązań technicznych. Tego typu podejście pozwoliło na otrzymanie prostego i bezpiecznego mikrosystemu decyzyjno-sterującego, w którym zastosowane mechanizmy oraz rozwiązania zwiększyły bezawaryjność oraz niezawodność jego funkcjonowania. W rezultacie, tak zaproponowana jednostka sterująca okazała się rozwiązaniem jak najbardziej uniwersalnym, która może być stosowana do zarządzania dowolnym systemem krytycznym jak również (w miarę postępu technologicznego przy jednoczesnym spadku cen rozwiązań technicznych) dowolnym uniwersalnym systemem czasu rzeczywistego.
EN
The article presents the issues related to the design of a new safety unit, which in the future would not only be able to manage certain critical systems safely and accurately but also universal solutions. The research results presented include a proposal for a new systemic concept of a Safety Logical Microcontroller (BML), concerning the diversification of its solutions, which was carried out using the simplest mechanisms and technical solutions. This approach allowed to obtain a simple and safe decision-making and control microsystem, in which the applied mechanisms and solutions increase reliability of its operation. As a result, the proposed control unit has proved to be the very universal solution, which can be used to manage any critical system as well as (as technology advances with the simultaneous decrease in the price of technical solutions) any universal real-time system.
EN
Security and Trust in communication systems where very sensitive information are exchanged is achieved and retained through hardware means. In the SECRICOM project where seamless, interoperable crisis management communication is required, we have developed a security and trust managements mechanism based on a smart card like hardware structure called Secure Docking Module (SDM). However, given the highly secure and hostile environment (emergency, crisis situation) where the SDM needs to function, this security module can be the subject of many attacks. While cryptanalytic attacks on the SDM security are impossible due to the employed strong cryptographic algorithms, attacks targeting the SDM implementation constitute a pragmatic threat that cannot be neglected. In this paper, we address possible hardware issues of the SDM chip and focus on the Hardware attack protection mechanisms especially on the SDM RSA and AES cryptographic accelerators. We present the research work that was done through the SECRICOM project on the above issues and analyze the basic concept behind the protected RSA-AES structures that complement the SDM architecture. Those hardware structures are fully compatible with the SDM protocols and offer strong protection against hardware power attacks and fault attacks while retaining high performance characteristics.
PL
Bezpieczeństwo i zaufanie w systemach łączności, gdzie są przetwarzane informacje niejawne, jest zapewniane za pomocą rozwiązań sprzętowych. W projekcie SECRIOM, w którym jest wymagana interoperacyjna oraz "bezszwowa" łączność w zarządzaniu kryzysowym, wytworzono mechanizm zapewniania bezpieczeństwa oraz zaufania oparty na rozwiązaniu typu kart inteligentnych - Secure Docking Module (SDM). Biorąc jednak pod uwagę wysoki poziom zagrożenia środowiska łączności w sytuacjach kryzysowych, sam moduł SDM może być przedmiotem wielu ataków. Pomimo że ataki kryptoanalityczne na SDM są niemożliwe ze względu na zastosowane silne algorytmy kryptograficzne, zagrożenie wynikające z ataków na implementację SDM nie powinno być zaniedbywane. W artykule opisano możliwe problemy rozwiązań sprzętowych w chipie SDM oraz wyeksponowano mechanizmy zapobiegania atakom sprzętowym, szczególnie skierowanym na SDM RSA i akceleratory kryptograficzne AES. Zaprezentowano ponadto struktury RSA-AES, które uzupełniają architekturę SDM z punktu widzenia wzmocnienia ochrony. Te struktury sprzętowe są w pełni kompatybilne z protokołami w ramach SDM i oferują silną ochronę przed atakami fizycznymi, jednocześnie nie obniżają wysokich właściwości użytkowych.
9
Content available Dedicated Digital Hardware for DVB-CSA Encryption
EN
DVB-CSA (Digital Video Broadcast - Common Scrambling Algorithm) is encryption method commonly used to protect the paid channels of digital television. The paper presents a study of its implementation in specialized digital hardware. The algorithm was successfully converted to logic architecture, coded in hardware description language (VHDL), verified and synthesized for programmable logic device (FPGA). For Xlinx Spartan 3 implementation, the expected throughput may be estimated to 100 Mbps in pipelined mode.
10
Content available remote Stanowisko do generowania i rejestracji fali N. Cz. I. Realizacja sprzętowa
PL
W pracy opisano problem związany z generowaniem i pomiarem parametrów zaburzeń ciśnieniowych powstających na skutek przelotu pocisku z prędkością naddźwiękową. Zwrócono uwagę na zachodzące trudności pomiaru i wymagania sprzętowe stawiane aparaturze pomiarowej. Przedstawiono opis stanowiska badawczego, w którym komputer PC pełni jednocześnie funkcję generatora oraz układu rejestracji i akwizycji danych pomiarowych.
EN
The problems of generating and measuring parameters of pressure disturbances caused by the projectile flight supersonic speed are described in the paper. Attention is paid to difficulties in the measurement and hardware requirements of measurement equipment. There is presented description of the research station, where the PC computer is worked simultaneously as a N-wave generator and registration and data acquisition device.
11
Content available remote Inteligentne przetworniki mechatroniczne
PL
W referacie przedstawiono zasady budowy strony hardwerowej i programistycznej inteligentnych przetworników mechatronicznych wykonywanych jako węzły równo uprawnione w rozproszonych systemach pomiarowych. Szczególną uwagę zwrócono na rolę spełnianą przez standard JEEE P 1451 w tych strukturach. Opisano także technologie wytwarzania struktur mikromechanicznych.
EN
The principles of construction of hardware and program applications of intelligent mechatronic transducers performed as an equally eligible nodes in distributed measurement systems are presented in this paper. Particular attention was paid to the performed role by the JEEE P 1451 standard in these structures. The technologies of micromechanical structures manufacturing are described too.
EN
The module GUI (Graphical User Interface)-SUPREM III for design and training of microelectronic technology via Internet is described. The module is the part of the software-hardware suit intended both for studying principles of design in computer integrated circuit technology, and for simulation/design of a technological route of integrated circuit manufacturing. Program package SUPREM III is the base platform for physical simulation of processes in microelectronics. Modern information technologies (the server Apache, programming languages PHP and PERL, standard GnuPlot program) are utilized for realisation of the described platform. The module is used at Belarusian universities and abroad during lectures and computer training classes as part of disciplines dedicated to design in microelectronics.
EN
The paper presents a hardware and software solution giving methods of communication and the construction of the artificial EEG patients. The software is designed for the Mindset MS-1000 EEG 16-channel device, manufactured by Nolan Computer Systems. The modular analysing system for Linux OS is presented. In addition, to testify the calibration of the device – the artificial patient has been designed and constructed together with appropriate hardware-software generators.
EN
Dynamic Time Warping procedure is widely used in pattern matching applications, such as speaker recognition systems. It allows to align elements of nonlinear time sequences, such as acoustic feature sequences of utterances that have different length. Software implementation of DTW algorithm requires a lot of computation power and thus it can occupy the most of available CPU time, leaving little resources to perform other necessary tasks. On the other hand, putting whole DTW into hardware is a complex and difficult process, mainly due to high memory requirements. Embedded memory blocks available in modern FPGAs cannot satisfy this requirements, thus external RAM chips have to be used. This paper proposes hardware-software solution with partitioning between embedded software application and hardware component. Altera FPGA device, with NiosII-based software system is used to implement the procedure.
PL
Procedura dynamicznej normalizacji czasowej (DTW) jest powszechnie stosowanym narzędziem w problemach dopasowania wzorców, takich jak problem rozpoznawania mówcy. Procedura jest wymagająca obliczeniowo i ma regularną strukturę, natomiast wymaga dużych zasobów pamięci I skomplikowanych algorytmów dostępu do niej. W artykule przedstawiono programowo-sprzętową implementację algorytmu DTW, w której powtarzalne obliczenia realizowane są w sprzęcie, natomiast dostępem do pamięci zarządza mikroprocesor.
PL
Ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym posługuje się pojęciem "sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych", którego nie definiuje. Mimo to na przedsiębiorców nałożone są liczne obowiązki związane z tą kategorią sprzętu.
16
Content available Modelling of object oriented hardware
EN
The paper introduces novel model for design and management of complex and reconfigurable hardware architectures. The paper discuses researches in the area of hardware programmable systems. Depicted model settles component oriented environment for both hardware modules and software application. Novel software framework model for the environment is described. The purpose of the paper is to present object oriented hardware systems modelling with mentioned features.
PL
Artykuł przedstawia nową metodę projektowania i zarządzania złożonymi, adaptacyjnymi systemami elektronicznymi opartymi na układach rekonfigurowalnych. Zostały omówione główne nurty badań prowadzonych w tej tematyce. W szczególności opisano architekturę "sparametryzowanego opisu sprzętu", który stanowi punkt wyjściowy kreślonej koncepcji modelu systemu. Przedstawiono schematyczną budowę prototypu elementu sprzętu w myśl paradygmatu obiektowo zorientowanego systemu elektronicznego. Pokazano, iż model charakteryzuje zarówno element sprzętowy, jak również środowisko programowania do zarządzania takimi systemami. Środowisko programowania jest oparte na autorskim modelu Graphic-Functional-Components, który został zaproponowany i zaimplementowany przez autora jako model programowania aplikacji w pełni kompatybilnych z architekturami układów sparametryzowanych sprzętowo. Celem publikacji jest określenie modelu budowania obiektowo zorientowanego systemu elektronicznego za pomocą opisanych w niej technik.
EN
The paper presents a concept of digital circuit dedicated for fuzzy processing with numerical inputs and outputs. Partially concurrent and pipelined data flow provides high performance, with relatively low dependence on particular algorithm complexity. Sample design with triangular fuzzy sets, rule strength calculation (minimum approach) and defuzzyfication by weighted sum of fuzzy sets centers was implemented in VHDL, verified and synthesized for FPGA. Floating point arithmetic was applied, including dvision performed by dedicated synchronous machine. All modules were prepared for easy reuse/redesign.
PL
Artykuł przedstawia koncepcję szybkiego pomiaru stosunkowo niskich częstotliwości. Zaproponowano architekturę specjalizowanego układu cyfrowego. Opisano implementację w języku VHOL, konstrukcję prototypu opartą o układ FPGA i fizyczne testy miernika. W przykładowej wersji, wykonanej dla potrzeb pomiarów częstotliwości rezonansowych w mikroskopii sił atomowych AFM, urządzenie pozwala mierzyć częstotliwości z zakresu od 10 ... 140 kHz, z rozdzielczością pojedynczych Hz, w czasie poniżej 300 μs. W projekcie zastosowano własną konstrukcję sekwencyjnego mechanizmu realizującego arytmetyczną operację dzielenia. Oprócz wyświetlacza LCO, urządzenie wyposażono w przetwornik cyfrowo-analogowy rozszerzający jego funkcjonalność o konwersję częstotliwość-napięcie.
EN
The paper presents a concept of fast measurement of relatively low frequency. Architecture of dedicated digital circuit is proposed. The design was implemented in VHOL. The prototype with functionality embedded in FPGA was constructed and physically tested. Presented version of device, dedicated for the resonant frequency measure­ments in Atomic Force Microscopy works for the range of 10 ... 140 kHz, with resolution of 1 Hz and accuracy of 0.01%. Single measurement takes less than 300 μs. In-house developed sequential arithmetic module for division was applied. Besides the LCO output, the device is equipped with O/A converter which extends its functionality to frequency-to-voltage conversion.
EN
Singular Value Decomposition (SVD) is classified among the most effective numeric methods of matrices inversion. The paper presents a study of hardware implementation of SVD and CORDIC algorithms. Various digital architectures were proposed and compared, including low-cost sequential and high-performance pipelined solutions. Fixed point and floating point arithmetic was considered. The concepts were implemented in VHDL, verified and synthesized with Xilinx tools. Selected approach was physically implemented and tested.
PL
Algorytm SVD (Singular Value Decomposition) jest zaliczany do najbardziej efektywnych metod pozwalających odwracać macierze. Artykuł opisuje próbę sprzętowej realizacji algorytmów CORDIC i SVD. Rozważono szereg architektur - warianty bardzo oszczędne sekwencyjne, a także rozwiązania pozwalające uzyskać wysoką wydajność obliczeniową, z przetwarzaniem potokowym. Porównano także rezultaty uzyskane przy zastosowaniu arytmetyki stało- i zmiennoprzecinkowej. Koncepcje zostały zaimplementowane w języku opisu sprzętu (VHDL) poddane weryfikacji i syntezie za pomocą narzędzi Xilinx. Niektóre warianty zostały przetestowane fizycznie.
EN
Iterative image reconstruction takes relatively long computing time limiting applications of capacitance tomography in high speed processes. A hardware/software co-design approach to accelerate the Landweber algorithm described in this paper. Due to considerable logic and embedded multipliers resources in FPGA devices, time consuming operations can be realized concurrently. This paper also consider devices requirements and evaluation of image reconstruction rate.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.