Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 497

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pompa ciepła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
PL
Obecnie na całym świecie poszukuje się źródeł, z których można wytworzyć energię odnawialną. Jednym z takich czynników mogą być ścieki. W niniejszym artykule przedstawiono, jak można odzyskać ciepło ze ścieków na przykładzie niewielkiej oczyszczalni, pracującej na terenie województwa świetokrzyskiego. Dokonano analizy temperatury ścieków znajdujących się w reaktorze, w kanalizacji oraz temperatury otoczenia, dla każdego miesiąca. Przedstawiono zasadę działania pomp ciepła. Następnie policzono ilość energii cieplnej, jaka może być odzyskana ze ścieków dla każdego miesiąca. Pracę podsumowano odpowiednimi wnioskami.
EN
Currently, sources from which renewable energy could be generated are being sought worldwide. One of these sources could be wastewater. This article shows how heat can be recovered from wastewater, using a small wastewater treatment plant in Świetokrzyskie voivodeship as an example. It analyses the temperature of wastewater in the reactor, in the sew- age system and the ambient temperature for each month. The principle of heat pump operation was presented. Then, the amount of heat energy that can be recovered from wastewater was calculated for each month. The work was summarised with a conclusion.
PL
Zapotrzebowanie na energię w budynkach mieszkalnych stanowi znaczną część jej całkowitego zużycia. Szacuje się, że w Polsce dochodzi ono do 40%. Dobrym sposobem na zmniejszenie tego udziału jest szersze wykorzystanie energii słonecznej. Sezonowe różnice między zapotrzebowaniem, którego szczytowe wartości występują zimą, a jej dostępnością latem, sprawiają, że typowe projekty solarne przystosowane są tylko do podgrzewania c.w.u. w okresie dobrego napromieniowania. Pozostałe zapotrzebowanie na ciepło jest zwykle pokrywane przez inne źródło, często zasilane paliwem kopalnym. Jednym z możliwych rozwiązań poprawy tego stanu jest opracowanie możliwie wydajnych systemów do współpracy z magazynami ciepła. Efektem takiego działania jest wzrost wydajności i niezawodności, co bezpośrednio przekłada się na koszty eksploatacyjne oraz mniejsze zanieczyszczenie środowiska, głównie emisji dwutlenku węgla. W niniejszym artykule opisano algorytm ładowania zasobnika wypełnionego materiałem zmiennofazowym przez układ kolektorów słonecznych. Podczas rozładowania magazynu glikol kierowany jest na parowacz pompy ciepła. Wyższa temperatura na dopływie do pompy powoduje wzrost jej współczynnika wydajności grzejnej i mocy. Przykładowe obliczenia przeprowadzono dla dwóch zimowych dni (17 lutego i 14 marca). Otrzymane wyniki wskazują na zasadność budowy takich układów. Pozwala to efektywniej wykorzystać energię słoneczną w okresach jej niskiej dostępności zimą.
EN
Energy demand in residential buildings accounts for a significant proportion of final energy consumption. It is estimated that in Poland it reaches 40%. A good way to reduce this share is to use more solar energy. Seasonal differences between the demand, whose peak values occur in winter, and its availability in summer, make typical solar projects suitable only for heating domestic hot water. for a period of good irradiation. The remaining heat demand is usually covered by another source, often by fossil fuel. One of the possible solutions for improvement is the development of possibly efficient systems for cooperation with heat storage. The effect of such action is an increase in efficiency and reliability, which directly translates into operating costs and lower environmental pollution, mainly carbon dioxide emissions. This paper describes the algorithm of loading a container filled with a phase change material by a system of solar collectors. When the storage is discharged, glycol is directed to the heat pump’s evaporator. A higher temperature at the pump inlet causes an increase in its heating efficiency and power factor. Sample calculations were made for two winter days: February 17 and March 14. The obtained results indicate the validity of the construction of such systems. This allows more efficient use of solar energy in periods of its low availability in winter.
PL
Posiadanie certyfikatu kompetencji staje się standardem nie tylko wśród kadry technicznej. Problem właściwego poziomu kompetencji nabiera dodatkowego znaczenia w przypadku prowadzenia działalności, w której występują zagrożenia życia, utraty zdrowia czy negatywnego wpływu na naturalne środowisko, a takie mogą występować w obszarze chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła.
PL
Na polskim rynku pompy ciepła zyskują coraz większą popularność w budownictwie mieszkaniowym – zwłaszcza energooszczędnym. W kolejnej części artykułu przedstawiono wady instalacji z pompami ciepła. Opisano typowe błędy popełniane przy budowie systemu grzewczego. Omówiono błędy na etapie projektowania systemu oraz błędy montażowe i eksploatacyjne.
EN
On the Polish market, heat pumps are becoming increasingly popular in residential buildings – especially energy-efficient ones. The next part of the article presents the disadvantages of heat pump installations. Typical mistakes made when building a heating system are described. Errors at the stage of system design as well as installation and operation errors are discussed.
PL
Pompom obiegowym i cyrkulacyjnymi stawia się szereg wymagań, a na pierwsze miejsce, obok odpowiedniej wydajności i skuteczności, wysuwa się energooszczędność połączona z cichą, „nieinwazyjną” pracą. Potencjał efektywności energetycznej może jednak zostać zniweczony, jeśli pompa nie będzie prawidłowo eksploatowana, czyli jej praca będzie nieodpowiednio regulowana.
EN
The paper discusses the use of renewable energy sources for the LPG vaporizer systems in a moderate climate. The presented alternative solutions based on modern gas devices and renewable energy show great potential for energy savings in liquid gas evaporation systems in comparison to classical and currently commonly used systems. It has been demonstrated that the proposed solutions can significantly reduce the consumption of energy used to evaporate LPG in an environmentally friendly manner. The use of gas heat pumps in relation to a traditional energy source enables gas consumption to be reduced to 36%. The extension of the heat pump system with ground air heat exchanger or with vertical or horizontal heat exchangers, allows savings in gas consumption up to 42%. Moreover, the application of such systems enables more effective use of low emission and efficient heating medium in gas systems. In addition, in summer, when there is no need to evaporate the liquefied gas, these devices can be used to cold-production for, social and living needs.
PL
W artykule omówiono wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w układach parowników LPG w klimacie umiarkowanym. Przedstawione alternatywne rozwiązania oparte na nowoczesnych urządzeniach gazowych i energii odnawialnej wykazują duży potencjał oszczędności energii w instalacjach odparowania gazu płynnego w porównaniu z klasycznymi i obecnie powszechnie stosowanymi systemami. Wykazano, że proponowane rozwiązania mogą znacząco ograniczyć zużycie energii wykorzystywanej do odparowania LPG w sposób przyjazny dla środowiska. Zastosowanie gazowych pomp ciepła w stosunku do tradycyjnego źródła energii pozwala na redukcję zużycia gazu do 36%. Rozbudowa systemu pomp ciepła o pojedynczy gruntowy powietrzny wymiennik ciepła lub dodatkowo współpracujący z pionowymi, lub poziomymi systemami odwiertów umożliwia uzyskanie oszczędności zużycia gazu sięgających nawet 42%. Ponadto zastosowanie takich systemów pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie niskoemisyjnego i wydajniejszego czynnika grzewczego w systemach gazowych. Ponadto w okresie letnim, kiedy nie ma potrzeby odparowywania skroplonego gazu, urządzenia te mogą być wykorzystywane do produkcji „chłodu” przeznaczonego na potrzeby społeczne oraz bytowe.
PL
Czy warto dodatkowo inwestować w instalację fotowoltaiczną, jeśli ma się dom jednorodzinny od ponad 10 lat obsługiwany przez pompę ciepła? Jak sprawuje się gruntowa pompa ciepła po tylu latach eksploatacji? Czy można stworzyć „Dom bez rachunków" z już istniejącego budynku? - Myślę, że w znalezieniu odpowiedzi na te pytania, oprócz wyników przeprowadzonych symulacji, kalkulacji i różnych analiz, niezwykle pomocne mogą być konkretne doświadczenia inwestorów. Dobrym przykładem jest historia mojego domu.
PL
Aktualizacja niemieckich wytycznych VDI 4640, zebranie doświadczeń z naszego rynku i wymiana wiedzy oraz wyraźny wzrost sprzedaży gruntowych pomp ciepła - to główne czynniki, które skłoniły PORT PC do wzbogacenia i uzupełnienia dotychczasowych wytycznych w tym zakresie. Mam nadzieję, że ta nowelizacja przyczyni się do zdynamizowania rozwoju technologii gruntowych pomp ciepła w Polsce przy zachowaniu wysokiej jakości wykonywanych projektów oraz instalacji.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia koszty eksploatacji rzeczywistego obiektu (domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 200 m2 zlokalizowanego w Tychach) ogrzewanego pompą ciepła o parowaniu bezpośrednim. Porównano też koszty ogrzewania w przypadku, gdyby zastosowano inne systemy grzewcze, jak również przeprowadzono analizę techniczno-ekonomiczną instalacji pomp ciepła.
EN
Article presents operating costs of the real object (a single-family house with an usable area of 200 m2 located in Tychy) heated by direct evaporating heat pump. Operating costs of other heating systems are compared and techno-economic assessment of the heat pump installation has been performed.
12
Content available remote Critical evaluation of R134a, R1234yf and R744 in passenger carcooling systems
EN
The Montreal Protocol on ozone-depleting substances and the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change are affecting the refrigeration industry. Both documents have banned the use of substances responsible for ozone depletion and global warming. The automotive industry must keep up with these changes. The design of cooling systems in cars must meet the requirements of new refrigerants. In addition, changing the production profile of large car companies towards electric and hybrid cars increases this need. This development has a significant impact on the solutions installed in passenger vehicles. The paper presents a critical assessment of R134a, R1234yf, and R744 in passenger car heat pump systems. The possibility of their use in common air conditioning systems with motor drive and in the heat pump of an electric vehicle was presented. The calculation algorithm of the heat pump system has been developed, showing the influence of the physical properties of refrigerants on efficiency during the process of the designed heat pump system. The impact of using new refrigerants in the car production process has been analyzed and commented on. The influence of thermodynamic and ecological properties of refrigerants on the process of designing a heat pump system using a calculation model was described. Types of heat pump in electric cars and a calculation model were presented
13
Content available remote Ogrzewanie powierzchni zewnętrznych za pomocą pomp ciepła
PL
W niekorzystnych warunkach zimowych jesteśmy zmuszeni do eliminacji lub łagodzenia wad związanych z gromadzeniem się śniegu i lodu na chodnikach, schodach, podjazdach, parkingach, dachach, placach czy boiskach sportowych. Istnieje wiele sposobów usuwania śniegu i lodu z rozważanych powierzchni, w tym chemiczne, mechaniczne lub z wykorzystaniem instalacji grzewczej. Metody mechaniczne lub ręczne nie zawsze pozwalają na całkowite usunięcie śniegu i lodu, natomiast substancje chemiczne często mają negatywny wpływ na środowisko. W tej sytuacji najskuteczniejsze jest zastosowanie instalacji grzewczej elektrycznej lub wodnej. W artykule przedstawiono wyniki analizy technicznej systemu ogrzewania parkingu dla samochodów osobowych z wykorzystaniem pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła, a także analizę finansową jego zastosowania w ustalonych warunkach. Z poznawczego punktu widzenia interesujące było zbadanie, czy proponowana instalacja jest technicznie i ekonomicznie wykonalna.
EN
In unfavourable winter conditions we are forced to eliminate or mitigate the defects associated with the accumulation of snow and ice on pavements, stairs, driveways, parking lots, roofs, squares or sports fields. There are many ways to remove snow and ice from the surfaces under consideration, including chemical, mechanical or heating installations. Mechanical or manual methods do not always allow complete removal of snow and ice, while chemicals often have a negative impact on the environment. Electric or water heating is the most effective way of doing this. The paper presents the results of technical analysis of a parking lot heating system for cars with the use of a heat pump with a ground heat exchanger, as well as financial analysis of its application in the established conditions. From the cognitive point of view, it was interesting to examine whether the proposed installation is technically and economically feasible.
EN
The paper presents the preliminary results of the temperature distribution to a depth of 100 m in the two selected vertical geothermal wells during operation of the heat pump and ground temperature measurement without vertical ground probes work. Research was carried out from the third decade of December to the end of February. The wells are the lower energy source for two heat pumps brine/water type with heating power of 117.2 kW each and 95.9 kW cooling capacity installed in the building of The Faculty of Civil and Environmental Engineering, Bialystok University of Technology in Bialystok. With heat pumps work 52 vertical ground probes to a depth of 100 m each. The article presents the way of making probes equipped with 30 digital temperature sensors to record the temperature distribution in the vertical probes and in the ground and it shows the way of making the test bench using the groundwater wells with vertical probes. The average coefficient of performance COP of the heat pump HP in the months of January and February has been designated.
PL
W klimacie o umiarkowanym zapotrzebowaniu na ogrzewanie i chłodzenie, jak na przykład w Polsce, coraz bardziej popularnym rozwiązaniem systemu grzewczego lub grzewczo-chłodzącego są pompy ciepła. Stosowane są zarówno w instalacjach domowych, jak również przemysłowych i komercyjnych (m.in. w sieciach marketów). Podobnie jednak jak urządzenia klimatyzacyjne, czy też chłodnicze wykorzystujące popularne czynniki chłodnicze, pompy ciepła podlegają odpowiednim ograniczeniom i przepisom F-gazowym.
PL
Portfolio produktów grzewczych LG, wiodącego dostawcy systemów HVAC, obejmuje szeroką gamę wysoce energooszczędnych i zaawansowanych systemów energii odnawialnej. Nasza misja to zapewnienie właściwego rozwiązania grzewczego dla każdych wymagań i budynku.
PL
W naszych warunkach klimatycznych z ogrzewaniem nie ma żartów. Dlatego najczęstszą troską użytkowników jest pewność systemów grzewczych. Od lat pompy ciepła są owsiane złą sławą urządzeń "słabo" działających w niskich temperaturach zewnętrznych - czy tak jak rzeczywiście?
PL
Nowe światowe standardy energetyczne budownictwa wymuszają świadome i energooszczędne projektowanie oraz budowanie. Celem jest poprawa charakterystyki energetycznej i budynków. Konsekwencją są zaostrzające się przepisy, dotyczące nowego budownictwa, które mają głównie na celu obniżenie energii niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania na ciepło budynków, charakteryzujących się najlepiej "zerowym zużyciem energii".
PL
Coraz więcej właścicieli domów rozpatruje pompy ciepła jako przyszłe źródło ogrzewania. Parę lat zajęło producentom przygotowanie odpowiednio wydajnych urządzeń, które byłyby w stanie spełniać wysokie oczekiwania użytkowników. Podobny czas był potrzebny również samym inwestorom - żeby zaufać pompom ciepła. Zaufanie to było budowane stopniowo: od pomp gruntowych z zastosowaniem odwiertów pionowych i poziomych, poprzez powietrze pompy ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (które wciąż znajdują swoje miejsce na rynku), aż do powietrznych pomp ciepła, służących zarówno do centralnego ogrzewania, jak i do produkcji cieplnej wody.
PL
Od ponad trzydziestu lat w kolejnych aktach prawnych sygnowanych przez różne kraje, w tym kraje UE, reguluje się i coraz bardziej ogranicza stosowanie poszczególnych grup czynników chłodniczych. Obecnie znaleźliśmy się w sytuacji, gdy pilnie potrzebne są odpowiednie zamienniki, które trzeba będzie wdrożyć w najbliższych latach. I choć ich poszukiwania przebiegają wielotorowo, jak dotychczas nie widać spektakularnych efektów.
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.