Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 71

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  moc czynna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Ze względu na wzrost zainteresowania jakością prądu elektrycznego coraz większe znaczenie przykłada się do optymalnego bilansu mocy czynnej i mocy biernej w systemie elektroenergetycznym. Artykuł omawia zarówno zagadnienia teoretyczne związane z mocą bierną - definicje, przepisy, źródła -jak również zagadnienia praktyczne, związane z projektowaniem urządzeń kompensacyjnych.
EN
Increasing interest in electric current quality aspects influenced on increasing importance of optimal active ans passive power balance in energy system. The paper presents theoretical aspects connected with passive power - definitions, standards, references as well as practical problems connected with designing of compensation devices.
PL
Jaka jest cena za 1 kWh energii elektrycznej w twoim zakładzie? Jedno jest pewne - będzie rosnąć. Jest to trend trwający juz od kilku miesięcy i pomimo zmian legislacyjnych, najprawdopodobnej da o sobie boleśnie znać w najbliższym czasie.
EN
The paper deals with the possibilities of the improvement of the accuracy and the information value of the assessment of the quality of electric energy, based on separate components of instantaneous power. We proved the efficiency of the use of the singled-out component of the distortion power and the coefficients for the identification of the consumers causing nonlinear distortions in the supply network, calculated with the use of the introduced value of the effective power. The obtained results can be used as a part of the systems of technical accounting of electric energy for the creation of the efficient systems of the compensation for nonlinear distortions.
PL
W artykule przedstawiono możliwości poprawy dokładności i wartości informatywnej oceny jakości energii elektrycznej, bazując na składnikach mocy chwilowej. Udowodniono skuteczność użycia pojedynczych składników mocy zniekształceń oraz współczynników do identyfikacji odbiorców, powodujących nieliniowe zniekształcenia w sieci zasilającej obliczane przy użyciu wartości wejściowej mocy skuteczne. Otrzymane wyniki mogą być u żyte jako część systemów technicznej ewaluacji energii elektrycznej dla stworzenia efektywnych systemów kompensacji zniekształceń nieliniowych.
PL
W artykule omówiony został wpływ przebiegów odkształconych na dokładność pomiaru mocy w masowo instalowanych przez dystrybutorów systemu energetycznego statycznych licznikach energii elektrycznej. Przedstawiono podstawowe aspekty metrologiczne oraz niezawodnościowe dotyczące rzeczywistego pomiaru energii. Omawiana zagadnienia przedstawiono w oparciu o analizę dwóch przypadków: przebiegi odkształcone ze składową podstawową i zawartością wyższych harmonicznych oraz przebiegi odkształcone z zawartością subharmonicznych i interharmonicznych.
EN
The article discusses the influence of deformed waveforms on the accuracy of power measurement in the energy meters installed by the distributors of the power system. The basic sub-logical and reliability aspects of the real energy measure are presented. The discussed issue is presented based on the analysis of two cases: deformed waveforms with a fundamental component and higher harmonic content and distorted waveforms with subharmonic and interharmonic contents.
5
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiaru zużycia energii dla procesu toczenia za pomocą ostrzy o różnych kształtach powierzchni natarcia dla stali AISI 1045. W pracy dokonano porównania poboru mocy czynnej, biernej i pozornej oraz parametrów chropowatości dla czterech różnych ostrzy. Na podstawie uzyskanych wyników zauważyć można, że umiejętny dobór ostrza wpływa na zmniejszenie konsumpcji energii.
EN
The article presents the results of power consumption measurement for the process of turning with blades of various shape of the rake face for steel AISI 1045. On the basis of the obtained results, the comparison of active, reactive and apparent power consumption and roughness parameters was made for four different blades.
6
Content available remote Reactive T-topology four-terminal-network compensator for multiharmonic current
EN
This paper presents a new method for passive current compensation of a real multiharmonic power source with the use of a four-terminal network. In contrast to a two-terminal compensator, a four-terminal-network compensator can fully separate the supply circuit from the load. This ensures optimal operating conditions for the source while keeping the voltage and load current unchanged. The source’s optimal working conditions mean that the source current reaches its minimal RMS value (becoming the so-called “active current”) while it transmits the desired active power to the load.
PL
W artykule przedstawiono metodę kompensacji biernego prądu źródła wieloharmonicznego rzeczywistego przy pomocy układu czwórnikowego. Kompensator czwórnikowy, w przeciwieństwie do dwójnikowego, potrafi odseparować obwód zasilania od obwodu odbiornika i zapewnić źródłu optymalne warunki pracy przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionych wartości napięcia i prądu odbiornika. Przez optymalne warunki pracy źródła należy tu rozumieć całkowite zminimalizowanie wartości skutecznej prądu źródła zasilania do tzw. prądu aktywnego niosącego zadaną moc czynną ze źródła do odbiornika.
7
EN
The concept of active power measurement based on real-time digital processing of voltage and current signals is best’ introduced with a digital approximation definition. In this paper, the authors propose an integral calculation method based on Gregory’s expression, correction of integration period estimation and integration result correction taking values related to the ends of the integration period into account. In the described method, the integral is calculated between two consecutive maximums of the voltage and current product. Digital dependencies that are easy to implement are used for the evaluation of the active power value. To measure the voltage and current signals, the authors used a system with a digital signal processor and an A/D converter with a multiplexer followed by dedicated digital filters. The active power measurement method was checked by building an instrument simulation model.
PL
Pomiar mocy czynnej za pomocą systemu pomiarowego realizującego przetwarzanie sygnałów napięcia i prądu w sposób cyfrowy wymaga przybliżenia zależności definicyjnych. W artykule zaproponowano wykorzystanie wzoru Gregoriego dla celów obliczenia całki w zależności definicyjnej mocy czynnej. Dodatkowo proponowana jest poprawka związana z wyznaczaniem przedziału całkowania i dotyczy wyznaczania maksimów sygnałów. Drugim proponowanym rozwiązaniem jest użycie jednego przetwornika A/C z multiplekserem, a następnie użycie filtrów cyfrowych w celu wyrównania opóźnień pomiędzy próbkowanymi sygnałami. Proponowane rozwiązania umożliwiają zbudowanie prostego systemu pomiarowego pracującego w czasie rzeczywistym.
8
Content available Badania energochłonności procesu toczenia
PL
W obecnej dobie energochłonność procesu wytwarzania często jest czynnikiem decydującym o pozycji wytwórcy na rynku. Konsumpcja energii jest w dużym stopniu uzależniona od parku maszynowego wytwórcy. Dąży się zatem do poszukiwania innowacyjnych strategii obróbki zmniejszających energochłonność wytwarzania. Niniejszy artykuł jest poświęcony analizie energochłonności przykładowego procesu toczenia. Rozważaniom poddano konsumpcję energii biernej w odniesieniu do całkowitej energii pobieranej z sieci dla procesu toczenia narzędziami konwencjonalnymi. Wykazano, że istnieje możliwość minimalizowania strat związanych z produkcją energii biernej przez umiejętny dobór narzędzi skrawających oraz stosowanie nowych strategii obróbki.
EN
In the present day, the energy consumption of the manufacturing process is often the decisive factor for the manufacturer's position on the market. Energy consumption depends to a large extent on the manufacturer's machine stock. It is therefore industry sought to seek innovative machining strategies that reduce the energy intensity of production. This article is devoted to an analysis of the energy consumption of an exemplary turning process. Passive energy consumption was investigated for total energy drawn from the grid for the conventional tool turning process. It has been shown that there is the possibility of minimizing losses associated with the production of passive energythrough the skillful selection of cutting tools and the application of new machining strategies.
9
Content available remote Reaktancyjne kompensatory czwórnikowe dla przebiegów monoharmonicznych
PL
W artykule przedstawiono metodę pełnej kompensacji biernego prądu źródła rzeczywistego, monoharmonicznego przy pomocy czwórnikowego układu dopasowującego. Czwórnik, w przeciwieństwie do kompensatora dwójnikowego, potrafi uniezależnić obwód zasilania od obwodu odbiornika i zapewnić źródłu optymalne warunki pracy przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionych wartości napięcia i prądu odbiornika. Przez optymalne warunki pracy źródła należy tu rozumieć całkowitą minimalizację wartości skutecznej prądu źródła zasilania do tzw. prądu aktywnego niosącego całą moc czynną do odbiornika.
EN
This paper presents method for full compensation of reactive current of the real monoharmonic power source with the use of a four - terminal network as a matching circuit . The four-terminal network, as opposed to the two-terminal network compensator, is capable to make power supply circuit independent from the receiver circuit. Then it ensure optimum source operating conditions maintaining at the same time unchanged voltage and current of the load. Obtaining the optimum source operating condition usually means the total minimization of the source current RMS value as to get so called active current of source, that transmits the all active power to the receiver.
PL
pracy wykazano, że wartości mocy biernej, obliczone na podstawie składowych wektorów przestrzennych napięcia i prądu zgodnie ze znaną formułą, mogą być ujemne, pomimo że napięcie wyprzedza w fazie prąd. Dotyczy to układów wielofazowych, w tym trójfazowych maszyn prądu przemiennego, w których nastąpiła zmiana kolejności faz. Zaproponowano skorygowaną formułę obliczania mocy biernej układu wielofazowego dla przypadku przeciwnej kolejności faz oraz podano interpretację matematyczną.
EN
In the paper it is shown, that values of reactive power, calculated on the basis of components of voltage and current space vectors in accordance with the well-known formula, may be negative, even though the current is lagging relative to the voltage. This concerns multi-phase systems, incl. three-phase electric machines of alternating current, in which a phase sequence has been reversed. The corrected formula for calculation of reactive power of multi-phase system for the case of reverse phase sequence is suggested and the mathematical interpretation is added.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia analizy mocy w układach z nieliniowym odbiornikiem energii oraz adekwatne wyniki pomiarów mocy pobieranej przez obrabiarkę CNC. Pomiary wskazują na duże odkształcenie prądu pobieranego przez obrabiarkę, jednak pomimo tego spełnione jest równie mocy w swej podstawowej postaci. Jednocześnie pomiary potwierdzają teorię mówiącą, iż moc czynna przenoszona przez wyższe harmoniczne posiada ujemna wartość.
EN
This article presents selected issue of power analysis in non-linear energy receiver systems and the corresponding power measurement results of a CNC machine tool. Measurements indicate a large distortion of the current consumed by the machine, yet nevertheless the power equation in its basic form is met. At the same time measurements confirmed the theory, that the active power transmitted by the higher harmonics has a negative value.
12
Content available Pomiar mocy elektrycznej w urządzeniach mobilnych
PL
W artykule omówiono problem pomiaru mocy elektrycznej w zastosowaniach mobilnych, w tym pojazdach zasilanych elektrycznie. Omówiono sposoby pomiaru mocy przy różnych typach przebiegów napięć i prądów. Przedstawiono propozycję realizacji pomiaru w oparciu o system mikroprocesorowy.
EN
The article discusses the problem of measuring of electrical power in mobile applications, including electrically powered vehicles. Discusses ways to measure power at the different types of voltage and current waveforms. Presented a proposal for the implementation of the measurement system based on microprocessor systems.
PL
W artykule przedstawiono badania eksperymentalne wpływu jednostki stacjonarnej PC i monitora w stanie standby, w układzie bez układu korekcji współczynnika mocy, na generowanie wyższych harmonicznych prądu. Na podstawie zarejestrowanych przebiegów napięć i prądów dokonano obliczeń mocy czynnej i biernej pojemnościowej. Porównano zawartość wyższych harmonicznych zgodnie z obowiązującymi wymogami oraz przy uwzględnieniu ich szerszego spektrum. Ponadto, dla poszczególnych wyższych harmonicznych określono dopuszczalną maksymalną ilość jednostek PC i monitorów w stanie standby.
EN
The articles presents experimental investigations of the influence of the PC desktop and monitor operating in the standby mode without the power factor correction on generating harmonic current. On the basis of the recorded voltage and current waveforms active and capacitive reactive power are calculated and the content of higher harmonics in accordance with the requirements and with taking into account a broader spectrum is compared. In addition, for each harmonic the maximum permitted number of PC desktops and monitors is determined.
PL
Praca jest próbą spojrzenia, z punktu widzenia techniki mikrofalowej, na zagadnienia do techniki mikrofalowej nienależące: na zjawiska dotyczące mocy w sieciach energetycznych oraz na obwody prądu stałego. W pierwszym przypadku motywacją do takiego podejścia jest tocząca się wśród elektryków dyskusja dotycząca interpretacji zjawisk fizycznych,związanych z oscylacjami mocy biernej. Wychodząc z założenia, że równania Maxwella wyjaśniają wszystkie makroskopowe zjawiska elektromagnetyczne, zastosowano technikę mikrofalową do obwodów 50-hertzowych, ilustrując rozwiązania przykładami. W technice mikrofalowej do wyjaśniania zjawisk związanych z mocą używa się opisu za pomocą jedynie dwóch fal przenoszących moce czynne; nie używa się w niej pojęcia mocy biernej do opisu do zjawisk energetycznych (choć tu go użyto w celach porównawczych). Rozważania ograniczono do jednofazowych przebiegów sinusoidalnych. Podejście to pozwoliło na odkrycie zjawiska zmiany wartości współczynnika mocy (cos φ) wzdłuż jednorodnej bezstratnej linii przesyłowej. Na zakończenie pokazano, że w obwodach prądu stałego fale również istnieją, chociaż nie można ich zmierzyć. Podstawą takiego stwierdzenia jest przekonanie, że zjawiska fizyczne nie zmieniają się „nagle”; tzn., że pochodne po czasie muszą być skończone.
EN
The paper describes the use of microwave technique methods in the power phenomenon in electric power lines, which do not belong to the microwave technique at all. Starting from the assumption that Maxwell’s equations explain all macroscopic electromagnetic effects, the microwave method to the 50Hz circuits has been applied and the results have been illustrated by examples. Finally, it is explained that waves in DC circuit also exist, although, it is impossible to measure them. The reason to claim such conclusion results from the fact that physics does not change instantly.
15
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu metody chłodzenia na moc skrawania podczas toczenia stali austenitycznej 316L. Proces toczenia przeprowadzono dla trzech sposobów chłodzenia: obróbki na sucho, metody MQCL oraz metody MQCL z dodatkiem EP/AW. Ze względu na dużą liczbę zmiennych zastosowano metodę planowania badań zwaną metodą dowolnych kolejności (PSI). W całym zakresie zmiennych parametrów skrawania i tworzenia mgły emulsyjnej uzyskano najniższe wartości mocy czynnej i biernej w warunkach chłodzenia mgłą emulsyjną z dodatkiem EP/AW, a pobór mocy obrabiarki zmniejszył się od 6 do 65% w porównaniu z obróbką na sucho.
EN
In this paper, the research results related to the influence of cooling method on cutting power during turning of 316L austenitic steel was presented. Turning tests were carried out for the three distinct cooling methods, namely: dry turning, MQCL method and MQCL method with the addition of EP/AW. Because of large number of variables, the design of experiment, based on the arbitrary order method (PSI) has been applied. In the whole investigated range of cutting conditions and formation of emulsion mist, the lowest values of active and passive power were obtained during turning with the application of MQCL method with the addition of EP/AW. The MQCL + EP/AW method affects the reduction of machine’s power from 6% to 65% in comparison to dry turning.
EN
The article presents evaluation of the quality of electricity in the network cooperating with hydroelectric power plant. The assessment was based on the Decree of the Minister of Economy dated 4 May 2007 on detailed conditions for the operation of the power system and the norm PN-EN 50160: 2010 – Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution systems. The analysis was based on actual measurements made by power quality recorder Fluke 1760. The analysis particular emphasis has been to: values of higher harmonics and voltage distortion factor (THDU) Power factor cosφ, active power, assessment of quality of electric energy will be discussed based on the analysis of the measurements.
PL
W artykule opisano zintegrowany układu do poprawy jakości energii elektrycznej UPQC (ang. Unified Power Quality Conditioner). Budowa układu UPQC oraz sposób dołączenia jego do sieci zasilającej prądu przemiennego zarówno jednofazowej jak i trójfazowej umożliwiają skuteczną kompensację niepożądanych zakłóceń występujących w przebiegach napięć zasilających odbiorniki jaki i prądach pobieranych przez nieliniowe odbiorniki. W artykule przedstawiono podstawową topologię układu. Przeprowadzone badania układu UPQC potwierdziły jego pozytywny wpływ na jakość energii elektrycznej. Uzyskano istotną poprawę parametrów energii elektrycznej. Zintegrowany układ do poprawy jakości energii elektrycznej UPQC może być stosowany wszędzie tam gdzie wymagana jest energia elektryczna o wysokiej jakości spełniająca wymagania normy PN-EN 50160.
EN
This paper describes the digital model and the actual Unified Power Quality Conditioner. Construction and connection of UPQC to the AC mains allows for effective compensation of unwanted interference occurring in waveforms voltages and currents of non-linear loads. This article presents an overview of the topology and control strategies.The study of the UPQC confirmed its positive impact on the power quality. The UPQC can be used anywhere where electrical energy is required for high-quality power according to standard PN-EN 50160.
18
Content available Badania porównawcze wybranych źródeł światła
PL
Tematyka referatu dotyczy badań podstawowych parametrów powszechnie wykorzystywanych źródeł światła. Omówiono wybrane źródła światła oraz aparaturę pomiarową umożliwiającą określenie podstawowych parametrów. Przedstawiono koncepcję stanowiska laboratoryjnego, omówiono metodykę wykonywanych badań oraz przeprowadzono serię pomiarów. W ramach prac badawczych określono moc pobieraną przez wybrane źródła światła, wartość natężenia oświetlenia oraz ich charakterystyki widmowe. Na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzono szczegółową analizę charakterystycznych parametrów.
EN
The subject of the paper concerns the examination of the basic parameters of commonly used light sources. Some selected light sources and the measurement equipment allowing to define these parameters were described. The concept of the laboratory position was shown, the methodology of carried out tests was discussed and a series of measurements was conducted. As a part of the research work the power consumed by some selected light sources, their illumination and spectral characteristics were specified. On the basis of the obtained results the detailed analysis of characteristic parameters was conducted. In an age of the intense technological development and the increasing number of available light sources, an important role in their choice plays a fully reliable and adequate assessment of parameters describing them. This issue is particularly important in the selection of such source that will provide the proper adaptation of the human eye to the lightened rooms. In addition, the high efficiency at low power and the spectral characteristics similar to the shape of the curve of the relative sensitivity of the eye is required from these sources. The use of available light sources does not always allows to meet these conditions, as shown in the article.
19
Content available remote Moce w komutowanych obwodach elektrycznych. Spektralne rozproszenie mocy
PL
Autor opisuje definicje różnych rodzajów mocy elektrycznej w odniesieniu do prostego obwodu o zmiennej strukturze, w którym występuje zjawisko spektralnego rozproszenia mocy i konwersji mocy. Autor ilustruje względność pomiarów wielkości w obwodach elektrycznych. Wyjaśnia metodę analizy nieliniowych , komutowanych obwodów elektrycznych.
EN
The author interprets different types of electric power in relation to the circuit with alternating structure. The phenomena of spectral dispersion of energy (power) as well as the conversion of energy are described. The author illustrates relativity of measurement of electrical magnitudes in electrical circuits. The design principle for analysing the non-linear, electrically commutated circuits is also explained.
PL
W pracy przedstawiono zmiany parametrów elektrycznych zamienników żarówek głównego szeregu przystosowanych do ściemniania. Wobec faktu, że producenci w specyfikacji zamienników lamp żarowych zadeklarowali możliwość współpracy z dowolnym regulatorem natężenia oświetlenia, zastosowano dwie metody ściemniania źródeł światła. W pierwszej wykorzystano tzw. regulację kąta przepływu (rozwiązanie stosowane w ściemniaczach tyrystorowych), w drugiej zaś regulowano amplitudą napięcia zasilającego (którą zrealizowano wykorzystując do tego celu autotransformator).
EN
The paper presents electrical parameter changes of prime set bulb equivalents suitable for dimming. Two methods of light dimming are used in accordance to fact that producers in the product specification of bulbs, declared a possibility of device cooperation with any dimmer. The first method deploys so called method of regulation of flow angle (solution used by thyristors dimmers), whereas the second method uses regulation of supplying voltage amplitude (by usage of autotransformer).
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.