Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  field spraying machine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem pracy było przedstawienie systemów stabilizacji belki polowej opryskiwaczy polowych oraz problemów i wyzwań, które stoją przed projektującymi takie systemy. Wskazano kierunek prac, które teoretycznie daje największe możliwości poprawy obecnie stosowanych układów stabilizacji belek polowych opryskiwaczy. Wykazano celowość prowadzenia prac nad nowymi układami stabilizacji belek polowych opryskiwaczy oraz działań optymalizujących obecnie znane rozwiązania.
EN
The purpose of the work was to present stabilisation systems of the field spraying machines toolbars and issues and challenges for designers of the systems. The study presents direction of works, which theoretically gives the biggest chance for improving presently used stabilisation systems of the field spraying machines toolbars. Appropriateness of conducting works on new stabilization systems of the field spraying machines toolbars was presented as well as the actions, which currently optimise known solutions.
PL
Omówiono zdatność procesu pracy opryskiwaczem rolniczym w odniesieniu zachowania nastaw parametrów jego pracy jako czynności powtarzalnej (r) i możliwości odtworzenia (R) tych nastaw. Oceniano również czy wyniki badań uzyskane na stole rowkowym w czasie oceny stany technicznego belki polowej opryskiwacza, mogącą być odzwierciedleniem zdatności tego procesu oceny w odniesieniu do wymagań jakościowych (określonych w Systemach Zarządzania Jakością). Ponadto badano wpływ zmian przypadkowych na zdolność odtwarzania wyników badań, przy założonych technicznych parametrach oprysku.
EN
The usability of the process of operation of the agricultural spraying machine was discussed with regard to the maintenance of settings of parameters of its operation as a repetitive activity (r) and the possibility of reconstruction (R) of these settings. It was also estimated whether results of tests obtained on the grooved table during the evaluation of the technical condition of the field beam of the spraying machine, could reflect the usability of this evaluation process for quality requirements (specified in the Quality Management Systems). In addition, the impact of accidental changes on the ability to reproduce results of tests was examined, with assumed technical parameters of spraying.
PL
W pracy określono wpływ wybranych parametrów i warunków pracy opryskiwacza na pozycję belki polowej w płaszczyźnie poziomej podczas ruchu roboczego. Posłużono się wskaźnikiem położenia belki WPB, za pomocą którego powiązano wielkość kąta wychylenia belki polowej i udział powierzchni opryskanej przy tym kącie wychylenia. Przeprowadzona analiza wykazała, że ciśnienie w ogumieniu i prędkość robocza wpływa istotnie na poziomie α = 0,05 na wartość wskaźnika położenia belki. Wysokość ustawienia belki oraz stopień napełnienia zbiornika nie wpłynęły istotnie na wartość analizowanego wskaźnika. Badania przeprowadzone były w warunkach polowych.
EN
The paper determines the impact of selected spraying machine work parameters and operating conditions on field toolbar position in horizontal plane during working movement. The research involved using toolbar position index WPB, allowing to connect toolbar inclination angle value to the share of area sprayed at that inclination angle. Carried out analysis has proven that pressure in tyres and running speed significantly (at the level of α = 0.05) affects toolbar position index value. Toolbar position height and tank filling degree had no significant impact on analysed index value. The tests were carried out in field conditions.
PL
Komputery pokładowe stosowane w opryskiwaczach spełniają głównie rolę sterowników odciążając w ten sposób operatora i dokładniej sterują procesem. Informacje dostarczane przez czujniki wykorzystywane są tylko do zmiany parametrów roboczych, ponieważ mikrokomputery nie mają zaimplementowanych procedur diagnostycznych. Rozszerzenie funkcji komputera pokładowego o moduły diagnostyczne wymaga opracowania bardzo wydajnego, a równocześnie prostego w aplikacji systemu diagnostycznego. W pracy przedstawiony został moduł wnioskowania diagnostycznego umożliwiający diagnostykę rozpylaczy opryskiwacza polowego jako osobny moduł jak również może być wykorzystany do rozbudowy istniejących komputerów pokładowych.
EN
On-board computers employed in spraying machines work mainly as controllers, and thus they relieve machine operators and control the process more precisely. Information delivered by sensors is used only to change working parameters, because microcomputers do not have any implemented diagnostic procedures. Adding diagnostic modules to on-board computer functions requires a diagnostic system to be developed, which would be very efficient and at the same time simple to apply. The work presents diagnostic concluding module allowing to diagnose field spraying machine atomisers that may either work as a separate module or be used to expand existing on-board computers.
PL
Rosnące wymagania ekologiczne oraz redukcja kosztów wytwarzania w produkcji roślinnej wymuszają optymalizację procesów produkcji. Jednym z ważniejszych zabiegów jest ochrona i nawożenie roślin. W celu zwiększenia precyzji dawkowania maszyny stosowane w rolnictwie wyposażane są w komputery pokładowe. Spełniają one funkcję nadzoru nad procesem roboczym. Sterowanie opiera się na odczycie parametrów pracy i ich korekty do nastaw zadeklarowanych przez operatora. Oznacza to, że mimo precyzyjnego sterowania zabieg może być wykonany wadliwie. Rozszerzenie systemu komputerów pokładowych o moduły wnioskowania diagnostycznego umożliwi zwiększenie precyzyjności dawkowania cieczy roboczej przez opryskiwacze polowe. W celu realizacji wnioskowania diagnostycznego zostały wyodrębnione sygnały diagnostyczne, które należy poddać analizie w celu uzyskania identyfikacji stanu obiektu. W pracy przedstawiono propozycję adaptacji korpusów rozpylaczy do pozyskania sygnału diagnostycznego za pomocą pomiaru pośredniego.
EN
Growing ecological requirements and reduction of plant production costs extort optimization of production processes. Plant protection and fertilising belong to more important treatments. Today, machines used in agriculture are equipped with on-board computers in order to increase dosing accuracy. These computers oversee the working process. Control is based on reading of work parameters and correcting them to settings declared by operator. It means that the treatment may be executed defectively in spite of precise control. Adding diagnostic concluding modules to the onboard computer system will allow to increase the accuracy of working liquid dosing by field spraying machines. In order to execute diagnostic concluding those diagnostic signals were isolated, which need to be analysed to obtain an object condition identification. The paper presents proposal to adapt spraying machine body to obtaining diagnostic signals via indirect measurements.
PL
Celem pracy była ocena równomierności rozkładu poprzecznego cieczy przy zastosowaniu rozpylaczy Syngenta Potato Nozzle (SPN), przeznaczonych do oprysku upraw ziemniaka. Pomiary równomierności rozkładu poprzecznego cieczy wykonano za pomocą elektronicznego stołu rowkowego Sprayertest 1000 w Centrum Szkoleniowym Techniki Ochrony Roślin w Olsztynie. Stwierdzono, że badane rozpylacze charakteryzują się niskim współczynnikiem zmienności rozkładu poprzecznego cieczy, którego wartość zmienia się w zakresie od 5,2 do 6,6%.
EN
The purpose of this paper was to assess transverse distribution uniformity for liquid when using the Syngenta Potato Nozzle (SPN) atomizers, designed for potato crop spraying. Measurements of transverse distribution uniformity for liquid were performed using an electronic groove table Sprayertest 1000 at the Plant Protection Technology Training Centre in Olsztyn. It has been proved that tested atomizers have low variation coefficient for liquid transverse distribution - its value ranges from 5.2 to 6.6%.
PL
Celem pracy było porównanie stopnia pokrycia plantacji ziemniaków cieczą roboczą przy zastosowaniu dwóch rodzajów rozpylaczy szczelinowych "03": Syngenta Potato Nozzle (SPN) oraz firmy Lechler, montowanych w opryskiwaczu Pilmet 412. Badania polowe przeprowadzono na plantacji ziemniaków w Zakładzie Dydaktyczno- -Doświadczalnym UWM w Tomaszkowie k. Olsztyna. Rozpylacze SPN w porównaniu z tradycyjnie stosowanymi dyszami charakteryzują się wyższym stopniem i równomiernością pokrycia roślin cieczą.
EN
The purpose of the paper was to compare the extent of covering potato field with working liquid when using two types of the "03" slotted atomizers: Syngenta Potato Nozzle (SPN) and Lechler, installed in the Pilmet 412 spraying machine. Field tests were carried out at the potato field in Didactic-Experimental Unit at the University of Warmia and Mazury (UWM) in Tomaszków near Olsztyn. As compared to conventionally used nozzles, the SPN atomizers ensure higher extent and uniformity of plant covering with liquid.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.