Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water treatment station
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents the examples of damage of elements caused by incorrect assessment of pipeline work conditions. The presented damage cases resulted in the need to replace pipelines. This work is an analysis pertaining to the impact of chemical and microbiological synergy of corrosion on stainless steel pipelines. The paper investigates the corrosion mechanisms that may occur under normal operating conditions at each water treatment station, and the methods of counteracting the corrosion were indicated. The analysis of the corrosion mechanisms was formulated taking into account the design stage, – the correctness of the steel grade choice by the designer, the stage of implementation – the most common implementation errors, and the operational stage – optimization of the technological system work and the effects of the introduced changes. The analysis was carried out at a water treatment plant in Poland with a maximum flow of 20,000 m3 a day-1, which draws raw water from deep water intakes and from a surface intake. The treatment technology includes an aeration system (aeration) and a two-stage treatment process using sand and carbon filters. The disinfection process and prophylaxis in the water treatment plant is based on the use of chlorine gas.
PL
Przedstawione rozwiązanie techniczne stacji monitorujących stanowi element systemu ostrzegania przed zaburzeniami w pracy stacji uzdatniania, a także m.in. pogorszeniem jakości dystrybuowanej wody. W połączeniu z eksperckim wsparciem technologa stacje monitorujące pozwalają przeciwdziałać wielu zagrożeniom. Dużym ułatwieniem jest możliwość zdalnej analizy zgromadzonych danych.
PL
W związku z wymaganiami dotyczącymi jakości wody oraz bezpieczeństwa użytkowników, szczególnie pod kątem skażenia mikrobiologicznego, eksploatatorzy systemów zaopatrzenia w wodę w budynkach użyteczności publicznej stosują rozwiązania zgodne zarówno z wymaganiami producentów urządzeń, jak i odpowiednimi normami oraz wytycznymi branżowymi. W celu uzyskania odpowiednich parametrów jakości wody przeznaczanej na konkretne cele, obiekty użyteczności publicznej decydują się na zastosowanie dodatkowych rozwiązań, takich jak lokalne stacje doczyszczania wody (LSDW). W obiektach opieki zdrowotnej przygotowanie wody jest wielostopniowe, a ilość stopni oraz zakres doczyszczania zależy od zużycia wody, celu na jaki będzie ona wykorzystywana, zastosowanych urządzeń, rodzaju instalacji i materiałów użytych do wykonania danego systemu.
EN
Due to the requirements for water quality and users safety, taking into consideration in particular the risk of microbiological contamination, operators of water supply systems in public utility facilities decide to use solutions compliant with both legal regulations and guidelines. In order to provide proper water quality parameters, for water used for special purposes, public utility facilities usually choose to apply additional treatment systems such as Local Water Treatment Stations (LWTS in Polish - Lokalne Stacje Doczyszczania Wody LSDW). Water in healthcare facilities is treated in a multi-staged way. The number of steps taken and the extent of treatment depends on the usage of water, purpose of water use, installation type, materials and equipment used.
PL
Przedstawiono problematykę zaopatrzenia w wodę Ośrodków Sportu i Rekreacji (OSiR) w tym stosowane technologie oczyszczania wody basenowej na podstawie analizy systemów oczyszczania wody w wybranych obiektach. Na przykładzie trzech OSiR przedstawiono obowiązujące przepisy prawne, rozwiązania przygotowania i rozprowadzania wody na basenach, ocenę przydatności i efektywności przyjętych obiegów wody i systemów jej oczyszczania. Stwierdzono, że zasadne jest stosowanie układów technologicznych opartych na koagulacji powierzchniowej wody, ozonowania, filtracji przez złoża węglowe i dezynfekcji promieniami UV czy podchlorynem sodu.
EN
The text presents the issue of water supply for Centres of Sports and Recreation (Polish: OSiR) including the technologies/processes used in swimming pool water treatment based on the analysis of water purification systems in selected objects. Based on three chosen OSiR centers there are presented the current legislation, solutions for preparation and distribution of water in swimming pools, an assessment of the usefulness and effectiveness of the water circuits and systems for purification. It was found that it is reasonable to use processes / systems based on bad water coagulation, ozonation, filtration through activated carbon beds and disinfection with use UV or sodium hypochlorite.
PL
Przedstawiono problematykę zaopatrzenia w wodę Ośrodków Sportu i Rekreacji (OSiR) w tym stosowane technologie oczyszczania wody basenowej na podstawie analizy systemów oczyszczania wody w wybranych obiektach. Na przykładzie trzech OSiR przedstawiono obowiązujące przepisy prawne, rozwiązania przygotowania i rozprowadzania wody na basenach, ocenę przydatności i efektywności przyjętych obiegów wody i systemów jej oczyszczania. Stwierdzono, że zasadne jest stosowanie układów technologicznych opartych na koagulacji powierzchniowej wody, ozonowania, filtracji przez złoża węglowe i dezynfekcji promieniami UV czy podchlorynem sodu.
EN
The text presents the issue of water supply for Centres of Sports and Recreation (Polish: OSiR) including the technologies/processes used in swimming pool water treatment based on the analysis of water purification systems in selected objects. Based on three chosen OSiR centers there are presented the current legislation, solutions for preparation and distribution of water in swimming pools, an assessment of the usefulness and effectiveness of the water circuits and systems for purification. It was found that it is reasonable to use processes / systems based on bad water coagulation, ozonation, filtration through activated carbon beds and disinfection with use UV or sodium hypochlorite.
PL
W pracy oceniano efektywność dokonanych modernizacji trzech stacji uzdatniania wody znajdujących się we Wrześni, Nowym Folwarku oraz Gozdowie, miejscowościach zlokalizowanych na terenie gminy Września. Jakość wód określano na podstawie danych z lat 2002-2011, obejmujących okres przed, w trakcie oraz po wykonaniu modernizacji poszczególnych ujęć. Pod uwagę były brane wskaźniki fizykochemiczne, takie jak zawartość żelaza i manganu ogólnego oraz parametrów organoleptycznych obejmujących barwę, mętność i twardość. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zastosowany rodzaj modernizacji pozwolił rozwiązać problem poprawy jakości wody, a zwłaszcza usuwania nadmiernych stężeń związków żelaza i manganu z ujmowanych wód. Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, że przeprowadzone prace modernizacyjne, a w szczególności rodzaj zastosowanego materiału filtracyjnego nie wpłynęły na zmianę twardości ogólnej badanych wód
EN
The study evaluated the effectiveness of implemented modernization work in three water treatment stations which are located in Września, Nowy Folwark and Gozdowo, villages belonging to the municipality of Września. Water quality was determined on the basis of several years’ data (2002-2011) covering the period before, during and after the modernization of the individual water intake stations. The physicochemical indicators such as the content of iron and general manganese and organoleptic parameters including color, turbidity and hardness were taken into account. Based on the survey it was found, that the modernization helped solve the problem of water quality, especially the removal of excessive concentrations of iron, manganese from extracted groundwater. Based on these data it was found that modernization works, especially the type of filter material used, did not affect the general hardness of analyzed water.
PL
Przedstawiono na przykładzie stacji uzdatniania wody o wydajności 20 000 m3/d dla miasta Słupska, przykładową kolejność działań umożliwiających prawidłową realizację inwestycji, prezentując jednocześnie jej wybrane aspekty technologiczne. Projektowanie Stacji Uzdatniania Wody dla Słupska.
EN
Presentation based on a water treatment station of 20 000 m3/day capacity in the city of Słupsk. Exemplary working order for proper functioning of the construction. Presentation of selected technological aspects. Designing water treatment plant for the city of Słupsk.
EN
The development of urbanized areas increases the intensity of problems connected to wastes utilization. The products formed during water treatment are usually omitted as irrelevant. These products cover flushing water and sediment. The researches reported in the literature show that pollutant concentration in these products may reach very high values. The effects of their utilization absence may be very significant for the environment. The existing methods of water treatment by-products utilization are still not satisfactory and usually cause significant ecological problems. The problem is not solved by sediments storage, even after its primary dewatering. Sediments combustion, after significant reduction of its volume, may cause increase of the water treatment station functioning costs and also is not commonly accepted by the public. The Authors, basing on the water treatment station in Simferopol, Ukraine, present the method of flushing water treatment and sediments utilization. The proposed technology, based on application of several reagents, enables limitation of water loss. Application of sediments as cement component, in road construction etc. additionally reduces the costs of system functioning. The results of rinsed sewage of Simferopol water treatment station researches are presented as an example of the described problems. The methods of drains treatment and sediments usage in order to break stone chips production are offered and substantiated. The studies are supported by the preliminary economical analysis.
PL
Postępująca urbanizacja prowadzi do nasilenia problemów z utylizacją powstających odpadów. Pośród nich często pomija się jako mało ważne (zdaniem niektórych) produkty powstające w procesie uzdatniania wody. Należą do nich wody i osady popłuczne. Badania dostępne w literaturze wskazują, że koncentracja zanieczyszczeń w tych produktach może być bardzo wysoka. Konsekwencje braku ich utylizacji mogą być bardzo znaczące dla środowiska. Istniejące metody utylizacji produktów ubocznych stacji uzdatniania wody wciąż nie są satysfakcjonujące i często prowadzą do znacznych ekologicznych problemów. Składowanie osadów, nawet po wstępnym ich odwodnieniu, nie rozwiązuje problemu. Spalanie osadów przy znacznym ograniczeniu ich objętości podnosi także znacząco koszty pracy stacji uzdatniania. Nie jest ono tażże powszechnie akceptowalne przez opinię publiczną. Na przykładzie stacji uzdatniania wody w Symferopolu autorzy prezentują metodę uzdatniania wód popłucznych i utylizacji osadów. Zaproponowana technologia, przy zastosowaniu szeregu reagentów, umożliwia ograniczenie strat wody. Zastosowanie osadów jako komponentów do cementu, budowy dróg itp. dodatkowo zmniejsza koszty funkcjonowania stacji uzdatniania. Autorzy prezentują wyniki badań zanieczyszczeń zawartych w wodach popłucznych wybranej stacji uzdatniania, omawiają zastosowany proces technologiczny oraz prezentują wyniki badań jego efektywności. Rozważania uzupełnione zostały o wstępną analizę ekonomiczną.
PL
Podano podstawowe informacje dotyczące zrealizowanych, budowanych bądź modernizowanych oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody i zakładów unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
EN
Basic information is presented about waste water treatment plants, water treatment stations and solid waste treatment plants which either have been completed, are now under construction or being modernized.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.