Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 103

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona cieplna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości spełnienia wymagań dotyczących nieprzekroczenia granicznej wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP zgodnie z WT 2021 przez analizowany budynek wielorodzinny zlokalizowany w III strefie klimatycznej, przy zastosowaniu różnej izolacyjności przegród zewnętrznych i różnych systemów wentylacji budynku. Zaostrzone od 31 grudnia 2020 r. wymagania w zakresie dopuszczalnej wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP wymagają od projektantów analizy różnych rozwiązań technicznych i technologicznych. Udowodniono że spełnienie wymagań WT 2021 w budynkach wielorodzinnych jest możliwe przy zastosowaniu dostępnych rozwiązań materiałowych i technicznych. Zastosowanie lepszej izolacyjności cieplnej nie spowoduje jednak znaczącego obniżenia wskaźnika EP budynku. Kwestią istotniejszą jest analiza możliwych do zastosowania systemów wentylacji z uwzględnieniem urządzeń pomocniczych.
EN
The article presents an analysis of the possibility of meeting the requirements of the non-renewable primary energy demand indicator EP according to WT 2021 by the analyzed multi-family building located in zone III climate with the use of different insulation properties of external partitions and different building ventilation systems. The tightened from 31 December 2020 requirements of the for non-renewable primary energy demand indicator EP require designers to analyze various technical and technological solutions. The use of better thermal insulation will not result a significant reduction in the building EP indicator. The more important issue is the analysis of possible ventilation systems used in the building, and its auxiliary devices.
3
Content available remote Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym
PL
W artykule przedstawiona została analiza sposobu połączenia ściany zewnętrznej ze ścianą fundamentową i podłogą na gruncie pod kątem minimalizacji strat ciepła dla wybranych detali architektonicznych połączeń elementów. Analiza uwzględniać będzie ścianę zewnętrzną ocieploną systemem ETICS i ścianę przyziemia wykonaną z betonu komórkowego w trzech wariantach bez ocieplenia, z ociepleniem oraz z pustakiem cokołowym.Uzyskane wyniki otrzymano na podstawie obliczeń w programie numerycznym Therm. Dokonano analizy uzyskanych wyników w aspekcie wartości liniowych współczynników przenikania ciepła oraz temperatur na wewnętrznych powierzchniach przegrody.
EN
The article presents the analysis of the method of connecting the external wall with the foundation wall and the floor on the ground in terms of minimizing heat loss for selected architectural details of element connections. The analysis will take into account the external wall insulated with the use of ETICS system and the basement wall made of cellular concrete in three variants: without insulation, with insulation and with a hollow blocks.The results were obtained on the basis of calculations in the Therm numerical program. The obtained results were analysed in terms of the linear heat transfer coefficients values and temperatures on the internal surfaces of the partition.
PL
W artykule omówiono wymagania prawne dotyczące izolacji termicznej instalacji technicznych w budynkach rewitalizowanych. Przedstawiono wyniki obserwacji stanu izolacji instalacji technicznych w kilkunastu budynkach na Śląsku oraz sposoby ich naprawy.
EN
The article contains a discussion of the legal requirements applicable to thermal insulation of technical installations in modernized buildings. The results of the observation of technical insulation conditions in more than ten buildings in the Silesia region were presented, as well as the methods of their repair.
8
Content available remote Dylatacje w systemach ETICS a izolacyjność termiczna
PL
W artykule przedstawiono analizę ścian zewnętrznych w obrębie szczelin dylatacyjnych oraz wpływ zastosowanych rozwiązań na jakość cieplną przegród ściennych. Zamieszczono termogramy ścian budynku wielkopłytowego w obrębie dylatacji. Podano rozkład temperatury w wybranych polach pomiarowych.
EN
The article presents an analysis of external walls in the area of expansion joints, and the impact of the applied solutions on the thermal performance of envelope walls. It includes thermographic images of walls of panel framework building walls within the area of expansion joints. There is also a presentation of temperature distribution within selected measurement fields.
PL
W artykule przedstawiono analityczną i numeryczną analizę przegrody budowlanej w technologii lekkiego szkieletu stalowego. Współczynnik przenikania ciepła obliczono metodą analityczną. Rozkład temperatury w ścianie zewnętrznej przedstawiono metodami numerycznymi. Dokonano również porównania obliczeń numerycznych z obliczeniami analitycznymi.
EN
The article presents an analytical and numerical analysis of a building partition produced in light steel frame technology. The heat transfer coefficient was determined with an analytical method. Distribution of temperatures in the external wall was determined with numerical methods. The numerical calculations were also compared with the analytical calculations.
PL
Niniejsza publikacja traktuje o zagadnieniach adaptacji oraz naprawy przestrzeni dachowej do współczesnych celów użytkowych. Artykuł przedstawia charakterystykę najczęściej stosowanych rozwiązań projektowych, w odniesieniu do struktur dachowych budynków wzniesionych według tradycyjnych technologii budowlanych pod koniec XIX i na początku XX wieku, na gęsto zaludnionych obszarach miejskich, które często zlokalizowane są w strefach ochrony konserwatorskiej. Zaproponowana charakterystyka poparta jest przykładami projektów przestrzeni dachowej oraz rodzajów konstrukcji więźb dachowych i drewnianych stropów.
EN
The publication covers the issues of adaptation and repair of roof space for contemporary utility functions. The article presents the characteristics of the most common design solutions of roof structures in buildings erected in traditional construction technologies in the late nineteenth and early twentieth century in a dense urban area, which often are located in conservation areas. The proposed characterization is supported by actual examples of roof space design and construction types of timber roof truss and wooden ceilings.
PL
W artykule przedstawiono metodykę obliczania strat ciepła przez ściany zewnętrzne budynków mieszkalnych po ich termoizolacji polistyrenem w odniesieniu do warunków klimatycznych Moskwy i Petersburga. Na podstawie znanych wartości czasu okresu grzewczego, nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych ogrzewania przed termoizolacją i po termoizolacji oszacowano przewidywany okres zwrotu środków oszczędzania energii, z uwzględnieniem wzrostu taryf energii cieplnej i dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych.
EN
In this article, a formula has been presented to calculate the heat losses via residential building walls following thermal insulation with polystyrene, with reference to the weather conditions of Moscow and Petersburg. Based on known values of heating season, investment expenditures and operating expenses for the heating systems before and after thermal insulation application, the anticipated payback period was determined for energy saving resources, taking into account the rates of increase of heat price tariffs and discounting of future cash flows.
PL
Realizacja obowiązujących wymagań technicznych w zakresie ochrony cieplnej z uwzględnieniem standardu niskoenergetycznego, polega na sprawdzeniu wielu parametrów całego budynku, ale także jego przegród zewnętrznych i ich złączy. Ich określanie wg obowiązujących przepisów prawnych i norm przedmiotowych budzi wiele wątpliwości i niejasności w zakresie procedur obliczeniowych i interpretacji zagadnień fizykalnych. Celem pracy jest analiza w zakresie wpływu uwzględnienia przepływów ciepła w polu (2D) – mostków cieplnych, przy ocenie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych i ich złączy. Dla przykładowego budynku określono parametry fizykalne przegród zewnętrznych i ich złączy: współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2·K)] dla przegród zewnętrznych, liniowy współczynnik przenikania ciepła Ψ [W/(m·K)] dla mostków cieplnych przy zastosowaniu programu komputerowego TRISCO, rozkład temperatur w analizowanych złączach budowlanych oraz na podstawie temperatury minimalnej na wewnętrznej powierzchni przegrody θsi,min. [ºC] – czynnik temperaturowy fRsi [-]. Na podstawie przedstawionych obliczeń i analiz zaproponowano wprowadzenie pewnych zmian w zapisach istniejących w „Warunkach Technicznych” oraz kompleksowej metody w zakresie oceny jakości cieplnej elementów obudowy budynków niskoenergetycznych. Dążenie do spełnienia standardu budownictwa niskoenergetycznego powinno opierać się na jasnych, precyzyjnych zasadach wynikających z podstawowych zasad szeroko rozumianej „fizyki budowali” z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi numerycznych. Obudowa budynku (przegrody zewnętrzne i ich złącza) powinna stanowić podstawowy aspekt w zakresie oceny jakości cieplnej i energetycznej całego budynku.
EN
Fulfillment of obligatory technical requirements for thermal protection within the low-energy standard consists in checking a number of parameters of the entire building, but also its external walls and their joints. Their definition according to the legal regulations and subject standards raises many doubts and ambiguities about calculation procedures and interpretations of physical issues. The basic goal of this work is the analysis of heat flow influence in the area of thermal bridges (2D) with evaluation of thermal insulation of external walls and their joints. For some building physical parameters external walls and joints were determined: heat-transfer coefficient U [W/(m2·K)] for external walls, linear heat-transfer coefficient Ψ [W/(m·K)] of thermal bridges using a TRISCO software, temperature distribution in the analyzed joints of construction and on the basis on a minimum temperature on the internal surface of the wall θsi,min [ºC] (temperature factor fRsi [-]). On the basis of calculations and analyses it has been proposed changes to the existing notation in the "Specifications" and complex method in the evaluation of the thermal quality of low-energy buildings insulation. The aspiration to fulfillment the low-energy buildings standards should be based on clear, precise rules and should be determined on the basic principles of the broadly defined "Construction Physics" with use of modern numerical tools. Building insulation (external walls and their joints) should be an essential aspect in the assessment of the heat and energy quality of the whole building.
EN
The paper presents the problems connected with preserved examples of buildings in Upper Silesia that contain the elements of half-timbered walls. This type of construction currently characterizes houses of various utility functions. Often, their formation was related to the construction of patron settlements, accompanied by the development of industrial plants. Today, there is a problem of insufficient thermal insulation of barriers in half-timbered houses and numerous attempts to improve their thermal parameters are observed. In this type of projects, the correct determination of the existing state in terms of construction of the barrier and thermal protection seems to be important, as the starting points for further analysis. The study determines the insulation of frame walls with ceramic fill, with a variety of material and construction solutions. Literature examples and in situ measurements results were used for the research.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z zachowanymi na Górnym Śląsku budynkami, zawierających elementy muru pruskiego. Ten typ konstrukcji charakteryzuje obecnie domy o różnych funkcjach użytkowych. Niejednokrotnie ich powstanie związane było z budową osiedli patronackich, towarzyszącą rozwojowi zakładów przemysłowych. Współcześnie istnieje problem niedostatecznej izolacyjności termicznej przegród w domach z muru pruskiego i obserwuje się liczne próby polepszania ich parametrów cieplnych. Przy tego typu przedsięwzięciach istotnym wydaje się być poprawne określenie stanu istniejącego pod względem konstrukcji przegrody i ochrony cieplej, jako wyjściowych do dalszych analiz. W opracowaniu określono izolacyjność ścian szkieletowych z wypełnieniem ceramicznym, o różnorodnych rozwiązaniach materiałowo-konstrukcyjnych. Do badań wykorzystano przykłady literaturowe oraz wyniki pomiarów in situ.
PL
Globalne zapotrzebowanie na poszanowanie energii jest wyzwaniem również dla architektów i konstruktorów. Zadaniem projektantów jest projektować tak połączenia konstrukcyjne w budynkach, aby uniknąć tzw. pomostów energetycznych (mostków termicznych). Straty energii ogrzewczej przez przenikanie, poprzez omawiane defekty mogą być w ogólnym bilansie cieplnym – znaczące. Likwidacja i niwelacja strat ciepła jest w obecnej dobie nadrzędnym wymaganiem stawianym projektantom konstruktorom. Interdyscyplinarność mocy konstrukcji i fizyki zjawisk, stała się dziś czymś codziennym dla każdego architekta i konstruktora budowli, zarówno w kontekście ekonomicznym, jaki i z punktu widzenia ochrony przyrody – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku redukcji zapotrzebowania na energię.
EN
Global demand for energy conservation is also a challenge for architects and designers. Their job is to design structural connections in the buildings in a way to avoid the so called “energy bridges” (thermal bridges). Heating energy losses caused by such defects – in the overall thermal balance – can be very significant. Eliminating and leveling the heat loss is currently the main requirement for architects and designers. Interdisciplinary profile of construction and building physics is not that unusual for professionals, both in economic and environmental context – lower degree of air pollution is achieved by reducing the energy demands.
EN
The design of single-layer walls appears to be extremely simple. In the opinion of many designers, the additional insulation of tie beams and balconies continues to solve all problems. However, tests on single-layer walls show that the expressed opinion is not valid. The study quotes the results of tests on single-layer walls with strong signs of freezing. The conducted analysis of the design solution and calculation of the fRsi temperature factor on the internal surface and its comparison with fRsi determined empirically enabled reasons behind failure in the construction of the tested walls to be identified. The study presents problems connected with ensuring uniformity of the temperature field in walls, possibilities for detecting areas susceptible to the development of mold, and protection of partitions from the occurrence of this phenomenon by performing appropriate repair works preceding necessary renovations of the building which takes place after the occurrence of mold on walls and ceilings.
PL
Projektowanie ścian jednowarstwowych wydaje się wyjątkowo proste. Dodatkowe ocieplenie wieńców i balkonów, w opinii wielu projektantów rozwiązuje wszystkie problemy. Jednak badania ścian jednowarstwowych pokazują, że wyrażona opinia nie jest prawdziwa. W referacie przytoczono wyniki badania ścian jednowarstwowych z silnymi oznakami przemarzania. Przeprowadzona analiza rozwiązania projektowanego oraz obliczenie czynnika temperatury fRsi na wewnętrznej powierzchni i porównanie go z fRsi wyznaczonym empirycznie pozwoliło wskazać przyczyny niepowodzenia w realizacji badanej ściany. Pokazano problemy związane z zapewnieniem jednorodności pola temperaturowego w ścianach oraz możliwości wykrywania obszarów podatnych na prawdopodobny rozwój pleśni i ochronę przegród przed zaistnieniem tego zjawiska przez wykonanie odpowiednich prac naprawczych poprzedzających niezbędny remont budynku po zagrzybieniu ścian i stropów.
RU
V stat’e predstavleny rossijskie trebovania k teplovoj zascite zdanij, zascite ot suma i svetovomu komfortu v aktualizirovannych normativnych dokumentach. Privedennye v nich trebovania pozvolat ulucsit’ kacestvo sredy obitania celowieka.
EN
The article presents the Russian requirements for thermal protection of buildings, noise protection and comfort in light of updated regulations. These requirements will allow them to improve the quality of the human environment.
20
Content available Rozważania nad problemem hipotermii
PL
Dla rozbitka głównym czynnikiem warunkującym przeżycie w wodzie jest jej temperatura. Czas pracy w zimnym środowisku jakim jest morze również ogranicza gradient temperatur. W artykułach przedstawiono algorytmy i wzory oceniające czas przeżycia i możliwość pobytu w zimnej wodzie. Podjęto również ciekawy temat wpływu grubości podskórnej tkanki tłuszczowej na mechanizmy termoregulacyjne. Opracowania bazują częściowo na bogatych, ale jakże tragicznych doświadczeniach i obserwacjach z czasu operacji morskich II Wojny Światowej.
EN
The main factor determining a castaway's chances of survival in water is its temperature. The time of work in a cold environment, such as sea water, also limits the temperature gradient. This article presents algorithms and formulae estimating survival time and the ability of a person to endure immersion in cold water. Moreover, it touches upon an interesting topic regarding the impact of the thickness of subcutaneous fat tissue on thermoregulatory mechanisms of an organism. The analyses are partially based on the rich and tragic experiences and observations from marine operations carried out during World War II.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.