Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electroheat
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Istnieje wiele odmian lewitacji, w tym między innymi: magnetyczna, oparta na sile wyporu, aero- i hydrodynamiczna, elektrostatyczna, akustyczna, optyczna. Jeśli obiekt podtrzymywany jest mechanicznie w jednym ze stopni swobody mówi się o quasilewitacji, natomiast gdy mamy do czynienia z lewitacją opartą na kilku różnych zjawiskach nosi ona miano hybrydowej. Spośród wymienionych sześciu odmian lewitacji największe znaczenie praktyczne ma lewitacja magnetyczna i w niniejszym artykule ona została scharakteryzowana.
EN
There are many kinds of levitation including: magnetic, based on buoyancy, aero-and hydrodynamic, electrostatic field, acoustic and optical ones. If the object is mechanically kept in one of the degrees of freedom, it is said about quasi levitation, whereas when we deal with levitation based on several different phenomena, it is called a hybrid levitation. Of the six kinds of levitation mentioned above, the greatest practical significance has the magnetic levitation and it was characterized in the paper.
2
Content available remote Numerical solution of electroheat problems with time-varying geometries
EN
Novel approach to modeling of 3D coupled electroheat problems with time-varying geometries is presented. Instead of time-expensive remeshing of the whole system in every time step it is used the initial mesh that takes into account the expected geometric changes. In the course of computations, its relevant elements are able to adaptively change their shapes and material parameters. The methodology is illustrated with an example of induction-assisted laser cladding.
PL
W artykule przedstawiono nowe podejście do trójwymiarowego modelowania problemów elektrotermicznych ze zmiennymi w czasie geometriami. Zamiast stosowania czaochłonnych metod remeshingu w każdym kroku czasowym wprowadzono początkową siatkę, biorącą pod uwagę oczekiwane zmiany geometryczne. W procesie obliczaniea istotne element siatki są w stanie sdaptacyjnie zmieniać ich kształt i paramatry materiałowe. Przedstawiona metodologia został zilustrowana przykładem wspomaganego indukcyjnie okładzinowania laserowego.
PL
Kolejne lata działalności Polskiego Komitetu Elektrotermii SEP obfitowały w szereg wydarzeń krajowych i międzynarodowych. Komitet rozwijał współpracę z krajowymi producentami urządzeń elektrotermicznych. Zorganizowano kolejne konferencje i seminaria. Utrzymywał intensywne kontakty z Międzynarodową Unia Elektrotermii. Rozpoczął intensywne przygotowania do zaplanowanego na wrzesień 1972 roku w Warszawie VII Międzynarodowego Kongresu Elektrotermii.
EN
Next years of the Polish Committee for Electroheat activities was full of many in-country and international events. The Committee has developed a collaboration with Polish producers of electrothermal devices. Several conferences and seminars were organized. Tee Committee has kept the close contact with the International Union for Electroheat. It has begun intensive preparations to the seventh International Congress for Electroheat in Warsaw scheduled for September 1972.
PL
Najważniejszym wydarzeniem drugiego dziesięciolecia funkcjonowania Polskiego Komitetu Elektrotermii SEP był fakt organizacji przez Polskę VII Międzynarodowego Kongresu Elektrotermii. Obrady odbywały się w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki. W Kongresie wzięło udział łącznie 794 osób z 25 krajów, z których 223 osoby reprezentowały polskie uczelnie techniczne i środowisko przemysłowe. Sesja plenarna otwierająca imprezę odbyła się w Sali Kongresowej. W trakcie trwania Kongresu odbyło się posiedzenie Komitetu Dyrekcyjnego UIE, podczas którego na zaszczytną funkcję prezydenta UIE został wybrany przewodniczący Polskiego Komitetu Elektrotermii SEP prof. Bronisław Sochor z Politechniki Łódzkiej.
EN
The most important event of the second decade of the Polish Committee for Electroheat activities was the VI International Congress on Electroheat successfully organized by Poland. All congress sessions were conducted in the Palace of Culture in Warszawa with the opening session in the Congress Hall. 794 participants from 25 countries including 223 representing Polish technical universities and industrial companies were taking part in the event. During the meeting of the UIE Managerial Committee the chairman of the Polish Committee for Electroheat professor Bronisław Sochor from the Łódź Technical University was elected for the prestigious position of the UIE president.
PL
Niniejszy artykuł jest fragmentem ekspertyzy pt. „Mapa rozwoju dyscypliny Elektrotechnika powstałej w 2013 roku w ramach dyskusji w poszczególnych sekcjach Komitetu Elektrotechniki PAN. Opracowana przez Przewodniczących Sekcji przedstawia stan i potrzeby rozwoju badań naukowych oraz postępu technicznego, a także problemy dotyczące procesu kształcenia wysoko kwalifikowanych kadr w Polsce na tle tendencji obserwowanych w świecie. W artykule przedstawiono perspektywiczne zadania badawcze w Polsce osadzone w obserwowanych trendach światowych, którym można nadać status preferowanych z uwagi na ich rangę określoną globalnym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, wpływem na środowisko oraz determinującymi procesy technologiczne wysokiego poziomu.
EN
The paper is the part of the expertise entitled Map of the development of the discipline Electrical Engineering elaborated in 2013 year and prepared as a result of a discussion in the Electrotechnical Committee Section of the Polish Academy of Sciences. The expertise presents the state and requirements of scientific investigations and technological development as well as some education aspects compared with worldwide trendes. More prospective scientific tasks which could considered in Poland as prefereable and based upon taking into account global request for electrical energy, environmental impact and high technological requirements were presented in the paper.
6
Content available remote 60 lat Polskiego Komitetu Elektrotermii SEP
PL
Polski Komitet Elektrotermii SEP (PKEt) utworzono 12 kwietnia 1957 roku jako narodowy komitet naukowo-techniczny reprezentujący Polskę w międzynarodowym środowisku elektrotermików. Inicjatorem powołania i pierwszym przewodniczącym PKEt był członek honorowy SEP prof. Bronisław Sochor z Politechniki Łódzkiej. W trakcie 60 lat Komitet zorganizował wiele imprez technicznych, w tym dwa duże międzynarodowe kongresy UIE: w 1972 roku w Warszawie i w 2008 roku w Krakowie. Dostosowując się do tendencji międzynarodowych kilka lat temu Komitet zmienił nazwę na Polski Komitet Elektrotechnologii SEP.
EN
Polish Committee for Electroheat (PCfE) was established in April 12, 1957 as the national scientific and technical committee representing Poland among international specialists in electroheat. The first president of the PCfE was the honorary member of SEP professor Bronisław Sochor from the Łódź Technical University. During last 60 years the PCfE has organized a lot of technical events including two big international congresses UIE in 1972 in Warszawa and in 2008 in Kraków. In order to match international tendencies the PCfE has changed its name into the Polish Committee of Electrotechnology a few years ago.
PL
W artykule wyprowadzono wzory na zmianę mocy dostarczanej do odbiornika w funkcji liczby oscylacyj oraz przeprowadzono ich weryfikację za pomocą programu symulacyjnego SPICE.
EN
Formulas for change of power delivered to a receiver as a function of number of oscillations are eleborated in the article and the results of their verification with the help of SPICE simulation program are shown.
PL
Polski Komitet Elektrotermii SEP został utworzony w 1957 roku jako narodowy komitet naukowo-techniczny reprezentujący Polskę w działającej od 1936 roku Międzynarodowej Unii Elektrotermii UIE. Pierwszym przewodniczącym PKEt był członek honorowy SEP prof. Bronisław Sochorz z Politechniki Łódzkiej. W trakcie 59 lat działalności Komitet zorganizował dwie duże imprezy międzynarodowe kongresy UIE: w 1972 roku w Warszawie i w 2008 roku w Krakowie. Od kilku lat Komitet działa pod zmienioną nazwą Polskiego Komitetu Elektrotechnologii SEP. Także Międzynarodowa Unia Elektrotermii zmieniła nazwę na Międzynarodową Unię Zastosowań Elektrotechniki utrzymując akronim UIE. W niniejszym artykule prezentujemy genezę powstania oraz pierwsze dziesięć lat aktywności Komitetu.
EN
Polish Committee for Electroheat of SEP was established in 1957 as the national scientific and technical committee representing Poland in acting since 1936 International Union for Electroheat UlE. The first president of the PKEt was the honorary member of SEP professor Bronisław Sochor from the Łódź Technical University. During last 59 years the PKEt has organized two big international events: congresses UJE in 1972 in Warszawa and in 2008 in Kraków. A few years ago the Committee has changed its name into the Polish Committee of Electrotechnology. Also the International Union for Electroheat has changed its name into the International Union of Electricity applications keeping the acronym UIE. The origins of creation of and the 6rst ten years of activities of the Committee are presented in the paper.
PL
Wyprowadzono wzory na parametr elektryczny i dobroć prostopadłościennych pieców i nagrzewnic indukcyjnych dla wykonania wstępnych projektów inżynierskich.
EN
Formulas for electrical parameter and Q factor of cuboidal induction furnaces and heaters was obtained for preparation of initial engineering projects.
10
Content available remote Badania numeryczne pola temperatur powierzchnii elementu grzejnego
PL
W pracy przedstawiono rezultaty wstępnych badań numerycznych pola temperatur powierzchni elektrycznego elementu grzejnego. Podstawowym celem tych badań było znalezienie zależności pomiędzy odległością między zwojami elementu grzejnego a temperaturą jego powierzchni. Wyniki będą użyteczne w procesie optymalizacji konstrukcji elektrycznego ogrzewacza przepływowego. Konieczne będą badania zależności z innymi parametrami geometrii grzejnika oraz ich walidacja na rzeczywistym obiekcie.
EN
The preliminary numeric research of temperature field of surface of electric, heating element was shown in this paper. The principle goal of this study was to find relation between distance between coils of heater and its temperature. Result will be useful for optimization process of electric flow heater design. More researches with other parameters of geometry of heater are needed in future. Results need validation in real also.
PL
Na podstawie znanych zależności, określających wskaźniki techniczne stalowniczych pieców łukowych prądu przemiennego, utworzono nowe wzory, które mogą być użyte w charakterze kryteriów porównawczych wyboru wariantu inwestycyjnego stalowniczego pieca łukowego. Obejmują one swym zakresem podstawową zasadę przetwarzanie energii elektrycznej łuków w ciepło. Umożliwiają one obiektywną ocenę pieców niezależnie od realizowanych w nich technologii. Dzięki swojej uniwersalności mogą one służyć do porównywania danych eksploatowanych pieców z najnowszymi piecami oferowanymi przez przodujące firmy elektrotermiczne.
EN
Based on known relationships specifying technical indicators of AC steelmaking arc furnaces, new formulas have been created, which may be applied as comparative criteria for choosing investment variant of steelmaking arc furnace. They range basic principle of the electricity transfer of arcs in the heat. Most of them allow objective assessment of furnaces irrespective of technology used. Thanks to this generality then can be applied to compare data of furnaces in use with latest furnaces offered by leading electro heating companies.
PL
Przedstawiono podstawowe kryteria przyłączenia pieca łukowego wybranego rodzaju (AC-EAF, AC-EAF z kompensatorem i DC-EAF) do sieci elektroenergetycznej. Na ich podstawie można utworzyć kryteria przyłączenia grupy pieców łukowych jednego wybranego rodzaju do sieci elektroenergetycznej. Zaproponowano nowe kryteria przyłączenia grupy pieców łukowych różnych rodzajów do sieci elektroenergetycznej.
EN
Basic criteria for connecting arc furnace of selected types (AC-EAF, AC-EAF with compensator and DC-EAF) to power network have been shown. Based on them, criteria for connecting a group of arc furnaces of a single, selected type to power networkcan be created. New criteria for a connecting group orfarc furnaces of various types network have been proposed.
PL
Zaproponowano użycie kryteriów produkcyjnych do wyboru wariantu inwestycyjnego budowy lub modernizacji stalowniczego pieca łukowego. Jako podstawy opracowania kryteriów wyboru wariantu pieca wykorzystano czas topienia wsadu i wydajność produkcji stali surowej. Wskazano na ograniczone możliwości wykorzystania tych kryteriów ze względu na różnorodność realizowanych procesów technologicznych i systemów organizacji pracy.
EN
Usage of production criteria for choosing investment variant of building or modernization of steelmaking arc furnace has been proposed. Time of batch melting and efficiency of raw steel production have been used as foundation of developing criteria for choosing variant of a furnace. Limited possibilities of using these criteria because of variety of technological processes ib use and work systems has been pointed .
PL
Przedstawiono wyniki wykonanej analizy porównawczej wybranych metod służących określaniu parametrów modeli tuku elektrycznego. Analizę opartą o metody analityczno-graficzne Amsnicka, Asturian i Zucklera odniesiono do fundamentalnych modeli Mayra i Cassiego. Jako bazę do rozważań przyjęto symulacje procesów w obwodach z lukami słabo- i silnoprądowymi, które wykonano w programie MATLAB-Simulink.
EN
The article presents the results of realized comparative analysis with selected methods using for qualification of parameters of the electric arc models. The analysis based on analytic-graphic methods of Amsnick, Asturian and Zuckler was related to the fundamental models of Mayrand Cassie. As the base for consideration was chosen the simulation of processes in circuits with weak and strong current, which were made in program MATLAB - Simulink.
15
Content available remote Profesor Bronisław Sochor - twórca łódzkiej szkoły naukowej elektrotermii
PL
Przedstawiono życiorys oraz działalność naukową i organizacyjną w Politechnice Łódzkiej prof. zw. inż. Bronisława Sochora współtwórcy Wydziału Elektrycznego tej Uczelni.
EN
The paper presents the biography of prof. Bronislaw Sochor as well as his scientific and organizational activities in Technical University of Łódź. In the article his work for setting up the Electrical Department is discussed.
PL
W ramach pracy przeprowadzono analizę podstawowych modeli obiektów elektrotermicznych uzupełnionych o człon nieliniowy. Tak zmodyfikowane modele przebadano w układach regulacji. Jako podstawowy typ regulatora przyjęto regulator dwustanowy z histerezą dodatnią, rozbudowany następnie o człon korekcji dynamicznej. Badania przeprowadzono stosując pakiet MATLAB. W celu uproszczenia analizy procesów zachodzących w badanym układzie regulacji zastosowano zmienne bezwymiarowe.
EN
The paper deals with analysis of an electroheating system basic models which contains additively nonlinear unit. The models were analysed in automatic control system. The control system was build using the on - off controller. The controller was extended with dynamic corrector. In analysis of the control systems MATLAB program has been used. To simplify analysis of the control system a nondimentional variables were used.
17
Content available remote Generacja i ruch ciepła w urządzeniach elektrycznych
PL
W artykule przedstawiono w sposób ogólny zjawiska związane z generacjami i rozpływami mocy cieplnych w urządzeniach elektrycznych oraz z konsekwencjami występowania tych zjawisk. Zwrócono uwagę na niezwykłą ważność zjawisk elektrocieplnych i cieplnych występujących w elektrotechnice.
EN
In the paper there are discussed a problems of electric heating and heat transfer in different electric devices. There are shown importance the problems of the electric heat losses in designs of electric devices.
EN
Possible operation modes of a full-bridge voltage-source series resonant inverter with PFM control used in induction heating have been dealt with in the paper. The mode the inverter is operated at is determined by the ratio of the used operating frequency to the frequency of free oscillations of the series resonant circuit created by the heating coil with workload and the series capacitor. The most important properties of the inverter have been presented like magnitudes of currents, voltages and power as well as conduction times of semiconductor elements, which depend on the selected operation mode. Fundamental requirements for thyristor and transistor inverters have been given.
PL
W artykule przedstawiono możliwe stany pracy sterowanego częstotliwościowo falownika rezonansowego szeregowego napięciowego pracującego w układzie mostkowym stosowanego do nagrzewania indukcyjnego, określone stosunkiem częstotliwości przełączania łączników do częstotliwości drgań własnych obwodu rezonansowego utworzonego przez wzbudnik ze wsadem i kondensator szeregowy. Przedstawiono najważniejsze właściwości falownika, takie jak wartości prądów, napięć i mocy oraz czasy przewodzenia elementów półprzewodnikowych, które są zależne od wybranego stanu pracy. Podano zasadnicze wymagania dla falowników tyrystorowych oraz tranzystorowych.
PL
Artykuł przedstawia w skrócie przebieg i osiągnięcia VII Międzynarodowego Kongresu Elektrotermii, który odbył się w Warszawie prawie dokładnie przed 33 laty. Autor artykułu, który był członkiem Komitetu Organizacyjnego tego Kongresu, wspomina swoje osobiste wrażenia z tej imprezy. W Kongresie brało udział 700 uczestników z 25 krajów. Przypomnienie o nim wiąże się z możliwością zorganizowania kolejnego takiego kongresu w Polsce w 2008 roku.
EN
The paper presents a short overview of the 7th International Congress on Electroheat which was held in Warszawa almost exactly 33 years ago. Author who was the member of the Organizing Committee of the congress reminds his personal view to the event. 700 participants from 25 countries took part in the congress. Remind of this organization is connected with announced possibilities to organize next such an event in Poland in 2008.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.