Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 854

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  innovation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
EN
Information management and information flow is an important element in the strategy of developing and running a company. The need to supervise information makes it necessary to implement numerous innovations that improve the method of information management correlated with the proper reception, selection and analysis - in both external and internal information flow. This paper presents the results of research that allowed for the assessment of barriers that arise during the implementation of innovative solutions in small and medium-sized enterprises (service MSEs). On the basis of the conducted research, it was found that the mental barrier is not always crucial from the point of view of modern technologies implementation. And the determination to implement information management innovations may be forced by the necessity of the document exchange acceleration . The success of innovative solutions e.g. in the financial services industry (in SMEs) is closely related to the technological capabilities of the enterprise - the technological barrier is crucial in this type of enterprises. Especially, taking into account the assumption that employees are highly motivated to implement new products.
2
PL
Historia nowoczesnych mostów wiszących notuje kilka ewolucyjnych zwrotów, które wpłynęły na rozwój i innowacje techniczne związane z mostownictwem. W ciągu ostatnich 200 lat można było zaobserwować parę takich istotnych reorientacji projektowych, m.in. zastąpienie płytowych łańcuchów wiązkami drutu, wprowadzenie głębokich usztywnień ustroju nośnego czy integracja kratownicowych dźwigarów z pomostem drogowym.
3
Content available Process ambidexterity in startups innovation
EN
The article is of theoretical and empirical character. The main objective is to identify certain conditions related to the innovative ambidexterity of Polish startups. The objective implementation protocol of the study determined its structure. Its first part presents the most important theoretical concepts related to the presented issues. In particular, on the basis of the literature on the subject, analyses of the innovative ambidexterity. Moreover a start-up was equated with a company operating no longer than a year, which offers an innovative solution. Theoretical considerations provided the basis for the empirical presentation of the results of the author's own research conducted in 2019 in Poland on startups. On the basis of the outcome it has been established the most important factors determining innovative ambidexterity in startups are: having access to external source of financing and to external infrastructure as well as the acquisition of a license/patent. Moreover it has been diagnosed that create innovation and simultaneously reduce in startups the tension between exploitation and exploration activities to a large extent rely on external sources when implementing their innovation processes. For the theory on management, the theoretical-empirical deliberations presented in the article may be a valuable source of information within the scope of the influence the particular elements of innovative ambidexterity have on startups. However, for entrepreneurs they may be an impulse in the field of effective use of the innovative ambidexterity in the process of building competitiveness of young companies in Poland.
EN
Background: As a concept that is owned and discussed by many business disciplines the terms innovation and innovation strategy can have many different definitions. This paper aims to provide an overview of innovation strategies in the context of the paradigm of the five dimensions of innovation strategy first introduced by Trilling & Blaeser-Benfer. A literature review was used to generate a representative pool of definitions of the term innovation, including definitions from the different disciplinary literature sources of economics, innovation and entrepreneurship, business and management, and technology. In a second step the core essences of the accumulated definitions are synthesized into a final definition of innovation. In a third step the synthesized definition of innovation is applied to the context of the paradigm of the five dimension of innovation strategy to allow the establishment of a coherent and cohesive overview of the resulting innovation strategies. Methods: This paper utilizes a first analysis of literature on innovation and innovation strategies which includes a number of academic journal articles and books, in total 23 sources, published between the years 1987 to 2019 to achieve its mentioned aim. Results: The central aim of this paper can be identified in providing a comprehensive overview of the topic of innovation strategies in the context of the paradigm of the five dimensions of innovation strategy and the presented definition of the term innovation. Conclusions: The information presented in this paper can serve as a clarifying starting point for further research activities in the field innovation and innovation strategy by providing a general overview of the topics mentioned. Based on the findings of this paper it appears reasonable to recommend further research to specify the characteristics and practical applicability of possible innovation strategies in different innovation dimensions.
PL
Wstęp: Na podstawie wielu istniejących dyscyplin terminy innowacja i strategie innowacji mogą mieć wiele definicji. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie przegląd strategii innowacji w kontekście paradygmatu pięciu wymiarów strategii innowacji wprowadzonej po raz pierwszy przez Trilling & Blaeser-Benfer. Przeprowadzony przegląd literatury miał na celu stworzenie takiego terminu innowacja, który byłby interdyscyplinarny, tworzony na podstawie źródeł literaturowych z dziedziny ekonomii, przedsiębiorczości, biznesu i zarządzania oraz technologii. Kolejny etap pracy to sformułowanie ostatecznej definicji innowacji. Ostatni etap pracy to zastosowanie definicji innowacji w kontekście paradygmatu pięciowymiarowej strategii innowacji, aby umożliwić ustanowienie spójnego przeglądu powstałych strategii innowacji. Metody: W niniejszej pracy dokonano analizy światowej literatury na temat strategii innowacji i innowacji. Przeanalizowano łącznie 23 pozycje literaturowe, które zostały opublikowane w latach 1987-2019. Wyniki: Głównym celem niniejszej pracy był przegląd literatury w temacie strategii innowacji w kontekście paradygmatu pięciu wymiarów strategii innowacji i wyjaśnienie przedstawionej definicji innowacji. Wnioski: Informacje przedstawione w niniejszej pracy mogą służyć jako punkt wyjścia dla dalszych działań badawczych w dziedzinie innowacji i strategii innowacji poprzez podsumowanie aktualnego przeglądu we wspomnianych tematach. Na podstawie wniosków zawartych w niniejszej pracy uzasadnione wydaje się prowadzenie dalszych badań w celu określenia cech i praktycznego zastosowania możliwych strategii innowacji w różnych wymiarach innowacji.
5
Content available The health role of smart home bathroom
EN
Social health awareness in the context of medical prophylaxis influences the current trends in the design of modern domestic bathrooms. The importance of the health role of the modern bathroom also results from the current social and economic situation around the world, resulting in the need for independent health control and the developing need for medical prophylaxis, taking care of immunity and psychophysical condition in the face of public health threats. Therefore, it was necessary to investigate the health factors in bathroom design based on research and analysis of literature and materials from foreign research institutes. The study concerned design possibilities in the selection of bathroom equipment elements enabling a wide range of comfort and supporting and monitoring the health of bathroom users. The research included a review and analysis of technologically advanced solutions, intelligent solutions, including Internet of Things (IoT) technologies, ensuring health prophylaxis in the home bathroom. The potential for the use of innovative technologies and the possibility of process control, easy flow of information in relation to the external environment (e.g. remote contact with a doctor) was indicated. The need for easy and intuitive use of intelligent devices was taken into account, as well as the possibility of independent, systematic control and protection of health without the need for stationary medical visits, with a view to time and safety of healthcare professionals and patients. The research results summarize the fields of medicine where smart bathroom appliances can create new opportunities to improve user health.
PL
Społeczna świadomość zdrowotna w kontekście profilaktyki medycznej wpływa na aktualne tendencje w projektowaniu nowoczesnych łazienek domowych. Znaczenie zdrowotnej roli współczesnej łazienki wynika również z aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej na całym świecie, skutkującej koniecznością samodzielnej kontroli zdrowia oraz rozwijającą się potrzebą profilaktyki medycznej, dbania o odporność, a także kondycję psychofizyczną w obliczu zagrożeń zdrowia publicznego. W związku z tym konieczne było zbadanie czynników zdrowotnych w projektowaniu łazienek na podstawie badań oraz analiz literatury i materiałów pochodzących z zagranicznych instytutów badawczych. Badania dotyczyły możliwości projektowych w zakresie doboru elementów wyposażenia łazienkowego umożliwiających szeroki zakres komfortu oraz wspierania i monitorowania zdrowia użytkowników łazienek. Badania obejmowały przegląd oraz analizę rozwiązań zaawansowanych technologicznie, rozwiązań inteligentnych, w tym technologii internetu rzeczy (IoT), zapewniających profilaktykę zdrowotną w warunkach domowej łazienki. Wskazany został potencjał wykorzystania innowacyjnych technologii i możliwości sterowania procesami, łatwego przepływu informacji w odniesieniu do środowiska zewnętrznego (np. zdalny kontakt z lekarzem). Uwzględniono potrzebę łatwego, a także i intuicyjnego wykorzystania inteligentnych urządzeń oraz możliwości samodzielnej, systematycznej kontroli i ochrony zdrowia bez konieczności stacjonarnych wizyt lekarskich, mając na uwadze czas oraz bezpieczeństwo pracowników służby zdrowia i pacjentów. Wyniki badań obejmują zestawienie dziedzin medycyny, w których inteligentne urządzenia łazienkowe mogą stworzyć nowe możliwości w zakresie poprawy zdrowia użytkowników.
PL
Produkty zaawansowane technologicznie budzą wśród konsumentów ambiwaletne postawy. Oprócz korzyści cechuje je bowiem również wielowymiarowe ryzyko. Postrzeganie ryzyka technologicznego wpływa w większym stopniu na wybory rynkowe konsumentów niż oferowane przez takie produkty możliwości. Celem niniejszego artykułu o charakterze przeglądowym jest identyfikacja różnych wymiarów ryzyka technologicznego postrzeganego przez konsumentów. Jak wykazano, ryzyko technologiczne istotnie różni się od ryzyka konsumenckiego związanego z innymi rodzajami produktów. Dokonana analiza pozwoliła wyszczególnić wymiary postrzeganego przez konsumentów ryzyka, istotne z punktu widzenia wyborów konsumenckich. Są to m.in. ryzyko funkcjonalne, związane z obawami dotyczącymi bezawaryjności, ryzyko dotyczące umiejętności obsłużenia innowacyjnego produktu, a także zgodności produktu z aktualnymi standardami branżowymi i dostępnością produktów komplementarnych (ryzyko związane z efektem sieciowym). Można także wyróżnić ryzyko utraty prywatnych danych, ryzyko finansowe oraz ryzyko dla bezpieczeństwa konsumenta.
EN
High-tech products arouse ambivalent attitudes among consumers. Such products, apart from their benefits, are also linked with multidimensional consumer risk. The perception of technological risk has greater impact on consumer market choices than the opportunities offered by such risky products. For this reason, part of the research devoted to consumer behavior towards technological innovations focuses on perceived risk. The purpose of this article is to identify the various dimensions of technological risk perceived by consumers. Technological risk has been shown to differ significantly from consumer risk associated with other types of products. The analysis allows one to specify the dimensions of risk perceived by consumers which are significant from the point of view of their choices. These include functional risk, related to concerns about trouble-free operation, risks regarding the ability to handle an innovative product, as well as the product compliance with current industry standards and the availability of complementary products (risk related to the network effect). There is also a risk of losing private data, financial risk and a risk to consumer safety.
EN
Purpose: The aim of the study is to present opportunities for the development of innovative multifunctionality as a driving force of economic growth and improvement of living conditions in rural areas. Design/methodology/approach: The considerations were based on a critical analysis of the literature on the subject and materials obtained from online sources. Findings: The main factor of increasing the potential of rural areas are innovative activities enriching the rural economy, conducive to its compatibility with modern economic and social structures. They contribute significantly to the revitalization of the socio-economic fabric of the countryside, by creating new types of economic activity, developing multifunctionality conducive to creating real foundations for achieving sustainable economic growth. However, the future of the village cannot be built solely on its internal resources. Rural development is largely determined by external forces linked to markets and technology. The countryside requires significant innovative cooperation with external areas. Originality/value: In-depth analysis of the creation and adaptation of multifunctional innovations taking into account the appropriate combination of factors related to the local environment with factors related to general economic changes that brings global interdependence, as well as support for extensive business connections.
EN
Employees’ knowledge, skills and capabilities, as well as the possibility to use them in problem solving, are fundamental for company’s competitiveness. Quality of created solutions depends on human attributes related to creativity and innovation. Solutions based on creative thinking can be an important source of increasing a company’s efficiency. The aim of this article is to present the importance and need of using and developing the creativity and creative attitudes for continuous improvement. Creative thinking can be stimulated through many different dedicated methods. Their essential goal is to create the best environment for generating ideas, solutions and innovations within the specified problem. The article presents a review and suggested application of selected methods of creative thinking for solving various problems in the field of production engineering.
EN
Today’s functioning enterprises are increasingly struggling with more difficult and complicated development conditions. Currently, there are visible changes in the external environment, such as a significant increase in competition, shortening of product life cycles, rapidly changing requirements of buyers and the growing importance of non-price instruments. The purpose of this project is to model the proces of planning the concept of an innovative strategy in line with the concept of the ‘blue ocean’.
10
Content available Zalety systemu zasilania trakcji 2x25kV++
PL
System 2x25kV++ jest zmodernizowanym układem zasilania górnej sieci trakcyjnej 2x25kV pozwalającym na obniżenie impedancji sieci. To nowatorskie rozwiązanie pozwala na polepszenie jakości zasilania trakcji w wyniku optymalizacji architektury systemu zasilania.
EN
2x25kV++ system is an upgrade of 2x25kV catenary arrangement that allows a substantial decrease of the catenary impedance. This innovating solution for railway power supply leads to an increase of power quality resulting optimisation of power supply architecture.
EN
In general, it can be presented that winter road maintenance costs are rising due to increasing mobility, rising of salaries, and technological needs. For this reason, it is necessary to bring innovations into these processes. The greatest space is in the area of weather forecasting, which is a trigger for maintenance activities in the form of reducing black ice or snow removal. Road administrators use predictive services as a standard to obtain critical atmospheric temperature and weather data in advance. From the point of view of transport safety, the need to obtain predictive temperature data on the road surface is also important. These must also be obtained largely by knowing the temperature trends inside the road structure. The article presents the direction of our own research activities, whereas it focuses on the philosophy of research, justification of the idea, the introduction of research procedures, and the presentation of partial results.
PL
W artykule zaprezentowano historię kształtowania się współczesnych sieci tramwajowych od początków postępu w kształtowaniu toru, poprzez problemy konstruowania pojazdów szynowych, poszukiwanie optymalnego napędu, miejsce transportu szynowego w sieciach transportu miejskiego aż do wielkiego krachu w sieciach tramwajów amerykańskich. Istotą innowacji jest nie tylko technologia, ale środowisko ekonomiczne, prawne, materialne i polityczne. W procesie rozwoju rodzi się wiele alternatywnych możliwości. Komunikacja szynowa jednak, na każdym etapie rozwoju, wykorzystywała swoje energetyczne walory dzięki intuicji i wyobraźni wynalazców, eksperymentatorów i producentów. Sprzyjał im splot wielu okoliczności, ale także przeszkody wynikające z bezwładności zastanych struktur prawnych, ekonomicznych i politycznych. W przeglądzie najważniejszych wydarzeń ważne jest ich tło: więzi między innowatorami, przepływ innowacji w świecie, uwarunkowania prawno-ekonomiczne, koszty i korzyści interwencji, uwarunkowania lokalne i zewnętrzne. Ostatni rozdział opisanej historii zawiera analizę regresu i załamania światowej ekspansji komunikacji tramwajowej pół wieku temu. Przesłanki tego kryzysu są daleko szersze niż jego współcześnie odczytywana narracja. Pozwalają się zastanowić, czy współczesny świat, a w nim i my sami, wyciągnął z niej jakieś wnioski i czy potrafimy odwrócić bieg zdarzeń.
EN
The article presents the history of the formation of contemporary tramway networks from the beginning of progress in track formation, through the problems of constructing rail vehicles, search for optimal propulsion, place of rail transport in urban transport networks to the great crash in American tramway networks. The essence of innovation is not only technology, but the economic, legal, material and political environment. In the process of development, many alternative possibilities are created. However, at every stage of development, rail transport has used its energetic qualities thanks to the intuition and imagination of inventors, experimenters and manufacturers. They were supported by a combination of many circumstances, but also by obstacles resulting from the inertia of existing legal, economic and political structures. In the review of the most important events, their background is important: links between innovators, the flow of innovation in the world, legal and economic conditions, costs and benefits of intervention, local and external conditions. The last chapter of the described history includes an analysis of the regression and collapse of global tramway expansion half a century ago. The rationale for this crisis is far broader than its contemporary narration. They allow us to reflect on whether the contemporary world, and ourselves in it, has drawn some conclusions from it and whether we can reverse the course of events.
EN
This paper discusses the analysis of modern landscaping trends. Today’s challenges and environmental issues that reduce landscaping area in large cities force us to search for new landscaping trends. Amid global environmental problems, the popularity of green areas attached to private homes is increasing. Despite avant-garde trends, there is a growing interest in traditional oriental gardens, both Chinese and Japanese, based on the principles of harmony between human and nature. At the same time, the arrangement of modern Chinese-style private gardens in Ukraine and other Post-Soviet territories, without a deep understanding of fundamental methods, including 'one lake, three mountains', 'garden in a garden', 'mountains–water', sets such gardens apart from true Chinese design. By comparing the historical Chinese pavilions and modern Chinese-style arbours, their non-conformity has been proven, and it recommended to arrange modern Chinese-style gardens based on the use of time-honoured traditions.
14
Content available remote Innowacyjny (nieznacznie) pojazd dla naziemnego transportu miejskiego
PL
W artykule przedstawiono propozycję skonstruowania pojazdu dla naziemnego transportu miejskiego wykorzystującego system tramwajowy (pobór prądu z sieci trakcyjnej, wydzielone torowiska), ale z możliwością opuszczania torowiska i korzystania z akumulatorów lub stacji ładowania. Pozwoli to na tymczasowe lub docelowe wydłużanie istniejących tras i doprowadzenie wielkopojemnego taboru do gęsto zabudowanych osiedli. Na bazie przeglądu nowoczesnych rozwiązań sformułowano tezę że opracowanie (nieznacznie) innowacyjnego pojazdu jest „na wyciągnięcie ręki”. Pokazano możliwości wprowadzenia nowego taboru na przykładzie wrocławskim. Niemniej, proponowane rozwiązanie może być atrakcyjne także dla innych, co najmniej polskich miast.
EN
The article presents a proposal for constructing a vehicle for urban ground transport using a tram system (current consumption from the catenary, separate tracks), but with the option of leaving the track and using batteries or charging stations. This will allow for temporary or target extension of existing routes and for bringing large-scale rolling stock to densely built-up housing estates. Based on the review of modern solutions, the thesis was formulated that the development of an (slightly) innovative vehicle is "at your fingertips." The possibilities of introducing new rolling stock were shown on the example of Wroclaw. Nevertheless, the proposed solution may also be attractive to other, at least Polish cities.
EN
Innovation is an integrated part of most human activities. In recent years, along with the development of digitization, computerization and automation, it creates new areas of activity, enabling the integration of people, machines and systems. These changes are so far-reaching and so dynamic, that they are considered as the fourth industrial revolution. Obviously, they also apply to the field of mineral deposits exploration, as well as the mining and processing industry. This article presents the main trends conducted in these fields, illustrating them with selected examples, showing some of the most promising technologies, processes and devices.
EN
This study aims to discuss the impacts of intellectual capital and corporate character on sustainable competitive advantage. The structural equation model is used to analyze the relationships between intellectual capital, corporate character and sustainable competitive advantage, which are mediated by technological innovation and business model innovation, based on a survey of 377 observations in China. The empirical results indicate that the intellectual capital and corporate character are as the doors that enterprises can open to acquire technological innovation and business model innovation, which are beneficial to achieving and maintaining sustainable competitive advantage. The findings provide some implications for entrepreneurs that their enterprises should focus on the coordination and balance of intellectual capital and corporate character for better achieving the perfect integration of cost leading strategy and differentiation strategy on the basis of mixing technological innovation and business model innovation together. Such strategy helps enterprises to realize sustained growth. This study provides scholars a new binary perspective to explore the source of sustainable competitive advantage.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu omówienie wpływu kapitału intelektualnego i podejścia korporacyjnego na trwałą przewagę konkurencyjną. Przyjęty model równania strukturalnego posłużył do analizy związków między kapitałem intelektualnym, podejściem korporacyjnym i trwałą przewagą konkurencyjną, w czym pośredniczą innowacje technologiczne i innowacje modelu biznesowego. Badania oparto na 377 przykładach z Chinach. Uzyskane wyniki wskazują, że kapitał intelektualny i podejście korporacyjne są ‘drzwiami’, które przedsiębiorstwa mogą otworzyć, aby uzyskać innowacje technologiczne i innowacje w modelu biznesowym, korzystne dla osiągnięcia i utrzymania trwałej przewagi konkurencyjnej. Artykuł dostarcza przedsiębiorcom pewnych wskazówek, aby ich przedsiębiorstwa koncentrowały się na koordynacji i równowadze kapitału intelektualnego oraz podejścia korporacyjnego, aby lepiej osiągnąć pełną integrację strategii wiodącej pod względem kosztów i strategii różnicowania na podstawie wprowadzanych innowacji technologicznych i innowacji modelu biznesowego. Taka strategia pomaga przedsiębiorstwom osiągnąć zrównoważony wzrost. Przeprowadzone badania pokazują uczonym nową perspektywę binarną, pozwalającą odkryć źródło zrównoważonej przewagi konkurencyjnej.
EN
The article presents the concept of „creative element” in the process of civilization development, showing the relationships between development and system elements of the inventive triad. The author’s attempt to interpret its essence in the process of solving inventive problems is illustrated on the example of an innovative solution in the field of fish processing machinery.
PL
W artykule przedstawiono pojęcie „pierwiastek twórczy” w procesie rozwoju cywilizacyjnego, ukazując związki między rozwojem i elementami systemowymi triady wynalazczej. Autorską próbę interpretacji jego istoty, w procesie rozwiązy-wania problemów wynalazczych zobrazowano na przykładzie innowacyjnego rozwiązania w zakresie maszyn przetwórstwa rybnego.
EN
The main objective of the current study is to examine the impact of the innovation types such as product, process and market innovation on the performance of the Indonesian SMEs. Additionally, the study has also examined the mediating role of organizational innovativeness. The study has adopted the quantitative method of data collection and gathered the primary data from the respondents by using questionnaires. The employees of research and development department of SMEs in Indonesia are the respondents that have been selected by using simple random sampling. The researcher has employed the statistical tools and procedures to analyze the data which was obtained from the self-administered questionnaires. For data analysation in the current study we have used the mixture of inferential and statistical tools. For getting the complete questionnaires all efforts had provided positive result. The results show that the performance of the firm is positively influenced by these four dimensions. The structural linkage among innovative skills (Organizational innovation, Product innovation, Marketing innovation, Process innovation) significantly and positively influenced the performance of SMEs which is determined in a single model. Practically, the innovative procedures for the production of high-quality goods and services, with new or advanced technology obviously enhances the performance of SMEs firm. For a long period of a time company aims for innovation and innovative technology that plays a vital role in high and competitive profit.
PL
Głównym celem obecnego badania jest zbadanie wpływu rodzajów innowacji, takich jak innowacje produktowe, procesowe i rynkowe, na wyniki indonezyjskich MŚP. W badaniu zbadano także pośredniczącą rolę innowacyjności organizacyjnej. W badaniu przyjęto ilościową metodę zbierania danych i zebrano podstawowe dane od respondentów za pomocą ankiet. Pracownicy działu badań i rozwoju MŚP w Indonezji to respondenci, którzy zostali wybrani metodą prostego losowania. Badacz posłużył się narzędziami i procedurami statystycznymi do analizy danych uzyskanych z samodzielnie wypełnianych kwestionariuszy. Do analizy danych w obecnym badaniu wykorzystaliśmy połączenie narzędzi wnioskowania i statystyki. Wszystkie starania, aby otrzymać kompletne kwestionariusze, przyniosły pozytywne rezultaty. Wyniki pokazują, że te cztery wymiary pozytywnie wpływają na wyniki firmy. Strukturalne powiązanie między innowacyjnymi umiejętnościami (innowacje organizacyjne, innowacje produktowe, innowacje marketingowe, innowacje procesowe) znacząco i pozytywnie wpłynęło na wyniki MŚP, które są określone w jednym modelu. Praktycznie, innowacyjne procedury produkcji wysokiej jakości towarów i usług, z wykorzystaniem nowej lub zaawansowanej technologii, w oczywisty sposób poprawiają wyniki MŚP. Od dawna firma dąży do innowacji i innowacyjnych technologii, które odgrywają kluczową rolę w osiągnięciu wysokiego i konkurencyjnego zysku.
19
Content available The impact of technology transfer on innovation
EN
The aim of this paper is to examine the two types of relationships - the first one between R&D activities of the firms and innovations and the second relationship between technology transfer and innovation among businesses in Azerbaijan. Data collection were conducted through surveys among 300 small and medium businesses operating in different sectors of economy in Azerbaijan. The novelty of the research lies in 1) surveying the SME sector which have less intensive innovation activities than large, capital intensive firms; 2) SMEs owned entirely by foreign investors are more innovative as compared to firms owned by local investors. Developed and developing economies have attached significant importance to technology transfer as a catalyst of innovation. Transfer of knowledge and technology from generators of such technology including universities and research institutions to industry has shown its result in the example of countries where there is a strong bridge between universities and industry. In other economies where there is not such a strong link between industry and research institutions, innovation can be promoted through adopting ready technology developed by universities and businesses abroad. The results of econometric analysis indicate that while a strong relationship exists between R&D investment and innovation, there is not a strong empirical support that obtaining licenses will increase innovation potential of firms. The partnership between firms and research centers as well as universities, on the other hand lead to increased innovativeness of the businesses under study.
PL
Celem tego artykułu jest zbadanie dwóch rodzajów relacji - pierwszy między działaniami badawczo-rozwojowymi firm a innowacjami oraz drugi związek między transferem technologii i innowacjami między przedsiębiorstwami w Azerbejdżanie. Gromadzenie danych przeprowadzono poprzez ankiety wśród 300 małych i średnich przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki w Azerbejdżanie. Nowość badań polega na: badaniu sektora MŚP, które prowadzą mniej intensywne działania innowacyjne niż duże firmy kapitałochłonne; i MŚP będących w całości własnością inwestorów zagranicznych które są bardziej innowacyjne w porównaniu do firm będących własnością inwestorów lokalnych. Rozwinięte i rozwijające się gospodarki przywiązują dużą wagę do transferu technologii jako katalizatora innowacji. Transfer wiedzy i technologii z generatorów takich technologii, w tym uniwersytetów i instytucji badawczych, do przemysłu pokazał swój wynik na przykładzie krajów, w których istnieje silny pomost między uniwersytetami a przemysłem. W innych gospodarkach, w których nie ma tak silnego powiązania między przemysłem a instytucjami badawczymi, innowacje można promować poprzez przyjęcie gotowej technologii opracowanej przez uniwersytety i przedsiębiorstwa za granicą. Wyniki analizy ekonometrycznej wskazują, że chociaż istnieje silny związek między inwestycjami w badania i rozwój a innowacjami, nie ma silnego empirycznego wsparcia, że uzyskanie licencji zwiększy potencjał innowacyjny firm. Z drugiej strony partnerstwo między firmami i ośrodkami badawczymi oraz uniwersytetami prowadzi do zwiększenia innowacyjności badanych przedsiębiorstw.
EN
The article analyzes the textile industry of Kazakhstan, considers its main problems and gives the main ways to increase the competitiveness of the industry by increasing the innovative activity of textile enterprises. During the research, the following problems were identified: having various opportunities for the development of the textile industry in Kazakhstan, most of the raw materials necessary for textile products are exported without processing; low coverage of textile products in the domestic market, ensuring the studied requirements mainly due to the import of textile products; low competitiveness of textile enterprises, etc. Kazakhstan is a member of the Eurasian Economic Union (EAEU), therefore, indicators of textile production in these countries were considered for comparison. This study discusses the RCA index of textiles for the EAEU member countries. Today, the EAEU includes five member states: Belarus, Kazakhstan, the Russian Federation, Armenia and the Kyrgyz Republic. The purpose of this work is to analyze the textile industry status in Kazakhstan and provide ways to increase the innovative activity of textile enterprises. The article considers: (a) the status and key problems of the textile industry in Kazakhstan, (b) the innovative activity of enterprises in Kazakhstan, (c) ways to increase the innovative activity of textile enterprises in Kazakhstan. The article presents methods for increasing the innovative activity of textile enterprises. These are: (a) transition to the production of competitive innovative textile products from domestic textile raw materials, (b) increase in the share of export-oriented products, (c) introduction of new equipment and new production methods by attracting foreign direct investment in the industry, (d) filling the deficit of specialists by attracting specialists from abroad. The implementation of these methods can have a positive impact on the development of the textile industry in Kazakhstan.
PL
Artykuł analizuje przemysł tekstylny Kazachstanu, rozważa jego główne problemy i podaje główne sposoby na zwiększenie konkurencyjności przemysłu poprzez zwiększenie innowacyjnej działalności przedsiębiorstw tekstylnych. W trakcie badań zidentyfikowano następujące problemy: posiadające różne możliwości rozwoju w przemyśle tekstylnym w Kazachstanie większość surowców niezbędnych do produkcji wyrobów włókienniczych jest wywożona bez przetwarzania; niskie pokrycie wyrobów włókienniczych na rynku krajowym, zapewniając badane wymagania głównie ze względu na import wyrobów włókienniczych; niska konkurencyjność przedsiębiorstw tekstylnych itp. Kazachstan jest członkiem Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU), w związku z czym wzięto pod uwagę wskaźniki produkcji tekstylnej w tych krajach. W tym badaniu omówiono wskaźnik RCA tekstyliów dla krajów członkowskich EAEU. Dziś EAEU obejmuje pięć państw członkowskich: Białoruś, Kazachstan, Federację Rosyjską, Armenię i Republikę Kirgiską. Celem tej pracy jest analiza statusu przemysłu tekstylnego w Kazachstanie i zapewnienie sposobów na zwiększenie innowacyjnej działalności przedsiębiorstw tekstylnych. Artykuł rozważa: (a) status i kluczowe problemy przemysłu włókienniczego w Kazachstanie, (b) działalność innowacyjną przedsiębiorstw w Kazachstanie, (c) sposoby zwiększenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw tekstylnych w Kazachstanie. W artykule przedstawiono metody zwiększenia innowacyjnej działalności przedsiębiorstw tekstylnych. Są to: (a) przejście do produkcji konkurencyjnych innowacyjnych wyrobów włókienniczych z krajowych surowców tekstylnych, (b) wzrost udziału produktów zorientowanych na eksport, (c) wprowadzenie nowego sprzętu i nowych metod produkcji poprzez przyciągnięcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w branży, (d) wypełnienie deficytu specjalistów poprzez przyciągnięcie specjalistów z zagranicy. Wdrożenie tych metod może mieć pozytywny wpływ na rozwój przemysłu tekstylnego w Kazachstanie.
first rewind previous Strona / 43 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.