Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  health care
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available The health role of smart home bathroom
EN
Social health awareness in the context of medical prophylaxis influences the current trends in the design of modern domestic bathrooms. The importance of the health role of the modern bathroom also results from the current social and economic situation around the world, resulting in the need for independent health control and the developing need for medical prophylaxis, taking care of immunity and psychophysical condition in the face of public health threats. Therefore, it was necessary to investigate the health factors in bathroom design based on research and analysis of literature and materials from foreign research institutes. The study concerned design possibilities in the selection of bathroom equipment elements enabling a wide range of comfort and supporting and monitoring the health of bathroom users. The research included a review and analysis of technologically advanced solutions, intelligent solutions, including Internet of Things (IoT) technologies, ensuring health prophylaxis in the home bathroom. The potential for the use of innovative technologies and the possibility of process control, easy flow of information in relation to the external environment (e.g. remote contact with a doctor) was indicated. The need for easy and intuitive use of intelligent devices was taken into account, as well as the possibility of independent, systematic control and protection of health without the need for stationary medical visits, with a view to time and safety of healthcare professionals and patients. The research results summarize the fields of medicine where smart bathroom appliances can create new opportunities to improve user health.
PL
Społeczna świadomość zdrowotna w kontekście profilaktyki medycznej wpływa na aktualne tendencje w projektowaniu nowoczesnych łazienek domowych. Znaczenie zdrowotnej roli współczesnej łazienki wynika również z aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej na całym świecie, skutkującej koniecznością samodzielnej kontroli zdrowia oraz rozwijającą się potrzebą profilaktyki medycznej, dbania o odporność, a także kondycję psychofizyczną w obliczu zagrożeń zdrowia publicznego. W związku z tym konieczne było zbadanie czynników zdrowotnych w projektowaniu łazienek na podstawie badań oraz analiz literatury i materiałów pochodzących z zagranicznych instytutów badawczych. Badania dotyczyły możliwości projektowych w zakresie doboru elementów wyposażenia łazienkowego umożliwiających szeroki zakres komfortu oraz wspierania i monitorowania zdrowia użytkowników łazienek. Badania obejmowały przegląd oraz analizę rozwiązań zaawansowanych technologicznie, rozwiązań inteligentnych, w tym technologii internetu rzeczy (IoT), zapewniających profilaktykę zdrowotną w warunkach domowej łazienki. Wskazany został potencjał wykorzystania innowacyjnych technologii i możliwości sterowania procesami, łatwego przepływu informacji w odniesieniu do środowiska zewnętrznego (np. zdalny kontakt z lekarzem). Uwzględniono potrzebę łatwego, a także i intuicyjnego wykorzystania inteligentnych urządzeń oraz możliwości samodzielnej, systematycznej kontroli i ochrony zdrowia bez konieczności stacjonarnych wizyt lekarskich, mając na uwadze czas oraz bezpieczeństwo pracowników służby zdrowia i pacjentów. Wyniki badań obejmują zestawienie dziedzin medycyny, w których inteligentne urządzenia łazienkowe mogą stworzyć nowe możliwości w zakresie poprawy zdrowia użytkowników.
EN
The article presents the results of research on contemporary trends in the design of paediatric hospitals. The aim of the research was to determine directions both in the sphere of architectural, functionality and spatial solutions, as well as the arrangement of the areas of nursing and public areas, recognized as distinguishing features in relation to specialized hospitals of other profiles.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących współczesnych tendencji w zakresie projektowania szpitali pediatrycznych. Celem badań było określenie kierunków zarówno w sferze rozwiązań architektonicznych, funkcjonalno-przestrzennych, jak i aranżacji stref obszarów pielęgnacyjnych oraz ogólnodostępnych uznanych za wyróżniki w stosunku do szpitali specjalistycznych o innych profilach.
PL
W rozdziale dokonano analizy potrzeby szkoleń specjalistycznych wśród pracowników służby zdrowia – lekarzy, pielęgniarek, personelu pomocniczego. Pracownicy służby zdrowia oprócz umiejętności i klasyfikacji wynikających z uprawianego zawodu powinni posiadać umiejętności, które podnoszą komfort pracy, zwłaszcza jeśli chodzi o kontakt z pacjentem. Bardzo często pracownicy służby zdrowia nie posiadają tzw. umiejętności „miękkich”, które ułatwiają pracę w stresujących warunkach między samymi pracownikami, jak i pracownikami i pacjentami. Naczelna Izba Lekarska posiada w swoim pakiecie edukacyjnym różne rodzaje szkoleń. Jednak brakuje tych, które pomagałyby pracownikom służby zdrowia identyfikować zagrożenia z grupy psychospołecznych zagrożeń zawodowych i wskazywać jak sobie z nimi radzić. W rozdziale przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej wśród pracowników śląskich placówek służby zdrowia, która dotyczyła m.in. opinii respondentów na temat potrzeb szkoleń dodatkowych i specjalistycznych dla pracowników służby zdrowia.
EN
The chapter analyzes the need for specialist training among healthcare professionals - doctors, nurses, support staff. In addition to skills and classifications resulting from the profession, health professionals should have skills that improve the comfort of work, especially when it comes to contact with the patient. Very often, health care workers do not have so-called "soft" skills that facilitate working in stressful conditions between the employees themselves as well as employees and patients. The Chief Medical Chamber has in its educational package, various types of training. However, there are a lack of those that would help healthcare professionals identify risks from the group of psychosocial occupational hazards and indicate how to deal with them. The chapter presents the results of a survey conducted among employees of Silesian health care institutions, which concerned respondents' opinions on the needs of additional and specialist training for health professionals.
4
Content available The quality and safety of health care services
EN
This article presents the quality, safety and assessment system as the important tools to supervise the health care organization. Quality is the sum of the properties and characteristics of a product, process or service that is appropriate to meet the complex requirements. In the case of health care is difficult to valuate quality, the universal indicators become useful tool. The development of quality indicators requires collecting of data and their proper processing. The high quality of medical services requires continuous improvement and adaptation to patients’ needs. The quality indicators, for example, refer directly to the effects of therapy and are used to measure the success or failure of the applied therapeutic methods. Measuring the results of activities indicates only the level of quality of the services provided. The data helps to analyze information and improve the quality and safety of health care services.
5
Content available remote Medical prescription classification: a NLP-based approach
EN
The digitization of healthcare data has been consolidated in the last decade as a must to manage the vast amount of data generated by healthcare organizations. Carrying out this process effectively represents an enabling resource that will improve healthcare services provision, as well as on-the-edge related applications, ranging from clinical text mining to predictive modelling, survival analysis, patient similarity, genetic data analysis and many others. The application presented in this work concerns the digitization of medical prescriptions, both to provide authorization for healthcare services or to grant reimbursement for medical expenses. The proposed system first extract text from scanned medical prescription, then Natural Language Processing and machine learning techniques provide effective classification exploiting embedded terms and categories about patient/- doctor personal data, symptoms, pathology, diagnosis and suggested treatments. A REST ful Web Service is introduced, together with results of prescription classification over a set of 800K+ of diagnostic statements.
EN
Online registers contain a large amount of data about healthcare providers in the Czech Republic. Information is available to all citizens and can be useful to patients, governmental organisations or employers. Based on these data, we are able to create a high-quality snapshot of the current state of healthcare providers. Interconnecting data from more data sources together is an interesting task, and accomplishing it enables us to ask more complex questions. This paper focuses on answering several questions about dentists in our country. A dataset from one online database was created, using automated data mining methods and a subsequent analysis. Results are presented via an online tool, which was provided to owners of the data. They reviewed our results and decided to use our findings for the presentation to the Czech government and subsequent negotiation processes. Our paper describes used methods, shows some results and outlines possibilities for further work.
EN
According to the information presented by the Ministry of Health, public hospital liabilities at the end of 2017 amounted to over 11 billions zł. Despite reforms implemented in the health care sector (including: laws enhancing restructuring and adaptation activities, support programs for hospitals and local government units from the support of state budget, changes in the method of financing health services and the implementation of the law favoring commercialization etc.) in relation to the debt of 2003 (first period of data collection) liabilities of public hospitals increased by 63.3%. Therefore, it is important to carefully analyze the mechanisms that increase the liabilities of hospitals, and thus observe the activities undertaken in hospitals as a result of systemic changes.
PL
Według danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Zdrowia zobowiązania szpitali publicznych na koniec roku 2017 wyniosły ponad 11 mld zł. Mimo licznych reform w sektorze ochrony zdrowia (m.in.: ustawa o działalności leczniczej, programy wsparcia szpitali i jednostek samorządowych z budżetu państwa itp.) zobowiązania szpitali publicznych wzrosły o 63,3% w stosunku do zadłużenia z roku 2003 (pierwszy okres gromadzenia danych). Istotne zatem jest poddanie analizie mechanizmów powodujących wzrost zobowiązań wśród szpitali, a tym samym obserwacja podejmowanych przez nie działań w odpowiedzi na zmiany systemowe. W nin. artykule do tego celu posłużono się studium przypadku.
PL
Artykuł jest poświęcony problematyce outsourcingu w obszarze ochrony zdrowia – zarządzania siecią szpitali publicznych. Proces wdrażania outsourcing ma przede wszystkim zapewniać poprawę efektywności, jak również wzrost skuteczności działania podmiotów medycznych funkcjonujących w ramach sieci szpitali publicznych. Podstawą do przygotowania materiału stanowiącego treści niniejszego opracowania była kwerenda literaturowa tematyki omawianego zagadnienia. Ponadto wykorzystano istniejące raporty, wyniki badań rynku outsourcingu oraz analizy danych pochodzących ze innych źródeł na przykład z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).
EN
The article is devoted to the issue of outsourcing in the area of health care – the management of the network of public hospitals. The implementation process outsourcing is primarily to provide efficiency improvements, as well as increase the effectiveness of medical entities operating within the network of public hospitals. The basis for the preparation of the material constituting the content of this study was a literature review of the subject matter of the discussed issue. In addition, we used existing reports, market research outsourcing and analysis of data from other sources, for example, the Central Statistical Office (GUS).
PL
Powstałe w Polsce nierówności w zdrowiu są efektem funkcjonowania historycznie uwarunkowanego modelu udzielania świadczeń zdrowotnych. Brak spójnej polityki państwa w zakresie modelowania i wykorzystania zasobów systemu ochrony zdrowia przyczynił się do utrwalenia nieefektywnej i nieadekwatnej do zidentyfikowanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, jego struktury. W zakresie kreowania wiarygodnych narzędzi prognostycznych w sektorze ochrony zdrowia, powstanie map potrzeb zdrowotnych ma znaczenie fundamentalne. Biorąc pod uwagę ograniczoność zasobów, optymalizacja systemu ochrony zdrowia, przy wykorzystaniu narzędzi prognostycznych, jest procesem nieodzownym dla niwelowania nierówności społecznych w zdrowiu. Rezygnacja z regulacyjnej roli państwa w tym obszarze oraz przerzucenie znaczącej części odpowiedzialności za system na niepowiązanych ze sobą jego uczestników (m.in. samorządy, MSWiA, MS, MZ, uniwersytety medyczne, podmioty prywatne) doprowadziły do znaczącej jego dekompozycji, utraty spójności i niejasnego podziału odpowiedzialności za zabezpieczenie zdrowotne populacji. Celem artykułu jest przedstawienie istoty i identyfikacja uwarunkowań nierówności w zdrowiu w ujęciu systemowym i historycznym oraz opisanie celów, przesłanek i roli map potrzeb zdrowotnych w modelowaniu systemu ochrony zdrowia. W artykule dokonano przeglądu literatury przedmiotu oraz analizy dokumentów i aktów prawnych dotyczących polityki zdrowotnej. Wobec rosnącego niedoboru zasobów przekształcenia i łączenie struktur lecznictwa szpitalnego, zarówno na określonych obszarach jak i w samych jednostkach, są procesem nieuniknionym. Przyszła efektywność kosztowa oraz jakościowa będzie ściśle uzależniona od racjonalności i kontrolowalności nadchodzących procesów konsolidacyjnych.
EN
The inequalities in health that have arisen in Poland are the effect of the historically conditioned model of providing health services to the society. Lack of a coherent state policy, in the field of modeling and use of the health care system resources, contributed to the consolidation of inefficient and inadequate to identified health needs, its structures. In the area of creating reliable prognostic tools in the health care sector, the creation of health needs maps is of fundamental importance. Considering the limited resources, optimization of the health care system, using forecasting tools, is an indispensable process for eliminating social inequalities in health. The resignation from the regulatory role of the state in this area and transferring a significant part of responsibility for the system to unrelated participants (including local governments, Ministry of Interior and Administration, Ministry of Justice, Medical Universities, private entities) led to its significant decomposition, loss of coherence and unclear division of responsibility for health protection of the population. The aim of the article is to present the essence and identification of determinants of inequalities in health in systemic and historical terms and to describe the goals, premises and role of health needs maps in modeling the health care system. The article reviews literature and analysis of documents and legal acts regarding health policy. In the face of growing scarcity of resources, transformations and combining hospital treatment structures, both in specific areas and in the units themselves, are inevitable. Future cost and quality efficiency will be strictly dependent on the rationality and controllability of the incoming consolidation processes.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie procesu wdrażania strategii healthy cites w kontekście poprawy jakości przestrzeni architektonicznej na przykładzie miasta Poznania oraz próba dokonania oceny spełnienia założeń programowych Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich i idei healthy cities, jak również ewaluacja zmian w przestrzeni dedykowanej ochronie zdrowia. Obserwowany obecnie duży wzrost wymagań społecznych związanych z opieką zdrowotną, w tym wysoką jakością przestrzeni, pozwala zauważyć zależność pomiędzy jakością rozwiązań architektonicznych, funkcjonalno-przestrzennych w szpitalu a procesem zdrowienia pacjenta.
EN
This article aims to describe in more detail the implementation of the Healthy Cities strategy in the context of the improved quality of the architectural space based on the example of Poznan, and to assess whether the assumptions of the programme of the Polish Association of Healthy Cities and the ideas of Healthy Cities are met and to evaluate the changes in space dedicated to health care. At present, there is a growing social demand for health care, in this a demand for high quality space, which allows us to observe that there are interdependencies between the quality of architectural functional and spatial solutions applied in hospitals and the patient’s recovery process.
EN
The processes of globalization and integration, as well as technologies and computerization, occurring in public life cause significant changes in all its spheres, especially in medicine. Nowadays, computerization of healthcare facilities has become the norm of their development. However, rapid technological change requires the modernization of medical education system, revising the approaches to the training of competitive medical professionals who will able to adapt quickly to changes in the field of health care. The research issue concerns the processes of future medical professionals’ training. The importance of telemedicine in health-care systems of Ukraine and Poland is justified. It is suggested that the problem of telemedicine and e-health usage in the process of medical professionals’ training in Ukraine is not studied sufficiently and does not have practical consolidation. The didactic methodology of medical specialties students training for the use of telemedicine technologies in future professional activities is developed.
PL
Współcześnie sektor usług turystycznych stanowi jedną z dynamicznie rozwijających się dziedzin życia społecznego. Turystyka spełnia wiele funkcji determinujących konsekwencje jej rozwoju. Za kluczową wśród nich uznaje się funkcję zdrowotną, której realizacją zajmuje się między innymi turystyka medyczna. Wyróżnia się ona spośród innych form turystyki połączniem podróży w celach zdrowotnych oraz turystycznych. Postępujący proces globalizacji, innowacyjne technologie w inżynierii medycznej oraz jednakowy dostęp do świadczeń zdrowotnych na terenie Unii Europejskiej przyczyniły się do powstania nowych perspektyw w funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej oraz świadczenia specjalistycznych usług medycznych. Znaczne koszty usług medycznych w krajach rozwiniętych, odległe terminy planowanych zabiegów, długi czas oczekiwania na wykonanie świadczenia oraz wzrastający popyt na profesjonalne usługi medyczne wynikające z postępującego procesu starzenia się społeczeństw spowodowały, że w 2011 roku Unia Europejska wprowadziła dyrektywę koordynującą prawa pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na prawa, które przysługują turyście korzystającemu ze świadczenia medycznego poza granicami własnego państwa. Metodę badawczą stanowiła analiza treści koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz dyrektywy transgranicznej. W artykule wskazano także na postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE, którego wyroki przyczyniły się do wdrożenia zasad transgranicznej opieki medycznej w państwach Wspólnoty Europejskiej.
EN
Nowadays the tourism sector is one of the most dynamically developing areas of social life. Tourism fulfils many functions that determine the consequences of its development. The most crucial among them is the health function, which is realized through, inter alia, medical tourism. It is distinguished from other forms of tourism by combing travel for health and tourist purposes. The progressive globalization process, innovative technologies in medical engineering and equal access to health services within the European Union contributed to the emergence of new perspectives for the functioning of the health system and the provision of specialist medical services. Significant costs of medical services in the developed countries, distant dates of planned procedures, long waiting time to be granted benefits and an increasing demand for professional medical services resulting from the progressive aging of the population led, in 2011, to introducing by the European Union of a directive adjusting patients rights in cross-border healthcare. The aim of this paper is to show what rights a tourist is entitled to when using medical services outside one’s country. The research method involved an analysis of the content of the social security systems coordination and the cross-border directive. The paper also indicates the provisions of the EU Court of Justice, which have contributed to the implementation of cross-border healthcare within the European Community
EN
The aim of the paper is to present specific conditioning of a personal function in health care’s institutions, hospitals in the first place. Detailed hypotheses have been formulated as follow: - there are specific legal determinants of human resource management in health care units, - there are specific demographic determinants of human resource management in health care units, - there are specific economic determinants of human resource management in health care units. Research carried out in this area clearly indicate, that the approach to the personal function is different in hospitals that have undergone a restructuring process and in hospitals that haven’t launched any restructuring program.
PL
Celem niniejszej pracy jest prezentacja podstawowych problemów, związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w szpitalach. Szczegółowe hipotezy zostały sformułowane następująco: - istnieją szczególne uwarunkowania prawne zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, - istnieją szczególne uwarunkowania demograficzne zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, - istnieją szczególne uwarunkowania ekonomiczne zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej. Badania prowadzone w tym obszarze jasno wskazują, że podejście do funkcji personalnej jest różne w jednostkach, które przeszły restrukturyzację i w jednostkach, które takiej restrukturyzacji nie przeszły.
14
Content available Factors influencing teamwork in health care
EN
The purpose of this paper is to analyse different views on interpersonal relations and team composition among managers and medical professionals with respect to the transition of professional roles in healthcare in Poland. To achieve that goal, a description based on a quantitative and qualitative questionnaire was conducted. Since the questionnaire covered various areas of health care, only its small fraction was used for the analysis. The main result is that most of the medical professionals and medical managers consider technology to be the single most important external factor influencing the team work efficiency and team composition in health care, and the managers consider skillset as the crucial factor determining whether a person would be a good team member. Based on the literature on professional roles in health care and their evolution in recent years, one can assume that constant development and lifelong learning would play a significant role in the healthcare systems reform. The findings are an important contribution to the discussion of the healthcare reform and its possible directions in future years as well a reference point for policy makers.
15
Content available remote Electronic health record for elderly patients
EN
Abstract: The aim of this article was to show an Electronic Health Record for elderly patients that was prepared for tablets with Android system. The program can be used in case of collecting patient data that comes from the Comprehensive Geriatric Assessment – the multidisciplinary diagnostic tool which is performed among older adults in hospital and outpatient settings. The application was designed for devices with Android system using JellyBean, Kitkat or Lollipop system version. The app allowed to perform, save, edit, view and send survey results. Additionally, it had an option of creating an account with different permission levels. The program was created to facilitate and accelerate the work of a physician who is obliged to complete a Comprehensive Geriatric Assessment card with the patient. It was intended to replace the filling out of a paper questionnaire, in which the doctor must personally sum up all the results, with a tool that will be available on tablets and which enables to complete and evaluate the results of medical examination faster than during performing the questionnaire in a traditional way.
16
Content available Human resources management in improvement aspect
EN
Quality Systems ensure improvement in the quality and safety of medical services, as well as provide greater predictability and stabilization of the processes realized in health care. The aim of the paper is to present the role of quality management systems in competitiveness aspect as well as quality of hospitals in Poland as well the patient satisfaction was evaluated basis on Servqual method.
PL
Rosnące zainteresowanie efektywnością usług publicznych skłania do stałego poszukiwania sposobów takiego zarządzania organizacjami, które realizują usługi publiczne, aby te potrafiły zaspokoić oczekiwania społeczne, zarówno w aspekcie ich dostępności, jak i jakości. Istotą podejmowanych działań jest efektywne realizowanie czynności społecznie uznanych za ważne. Zdrowie i jego ochrona odgrywają ważną rolę dla każdego człowieka, dlatego też stanowią przedmiot szczególnego zainteresowania. Funkcjonowanie ochrony zdrowia jest procesem wyjątkowo złożonym, zaś na państwie spoczywają obowiązki związane z jego organizacją. W artykule podjęto próbę zdiagnozowania czynników bezpośrednio wpływających na stan systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Przedstawiono wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia, a następnie poszczególnym jego beneficjentom przypisano przysługujące im prawa i obowiązki. W kolejnym kroku przeanalizowano działania każdej ze stron, aby finalnie uwypuklić działania, które destabilizują system, czyniąc go nieefektywnym. Wykazano ponadto, że dla dwóch z trzech głównych uczestników systemu, pacjent stał się raczej sposobem zarabiania pieniędzy, aniżeli docelowym beneficjentem jego starań, w myśl zasad, dla których powstał.
EN
The growing interest in the efficiency of public services leads to constant search of ways such management organizations; public services to those able to meet the social expectations, both in terms of their availability and quality. The essence of the measures taken is the effective implementation of activities considered socially important. Health and its protection play a special role for every human being, and therefore are of particular interest. The functioning of health care is particularly complex process, and the State have obligations associated with its organization. Thus, the article is an attempt to diagnose the factors directly affecting the state of the health care system in Poland. We present all participants in the health care system and its individual beneficiaries assigned their rights and responsibilities. In the next step we analyzed the action of each of the parties to finally highlight the actions that destabilize the system, making it ineffective.
PL
Określenie tendencji badanego zjawiska ekonomicznego odgrywa niezwykle ważną rolę w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania ochroną zdrowia i kreowania polityki zdrowotnej. Zatem celem artykułu jest przeprowadzenie regionalnych analiz wydatków publicznych na opiekę medyczną w województwach Polski. W artykule podjęto próbę określenia tendencji krótkoi długookresowej dla województw oraz zależności wydatków publicznych, m.in. od przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia czy PKB dla województw. Badanie przeprowadzono na danych rocznych dla lat 2004-2014. Dane pochodzą z publikacji NZF-u i GUS-u.
EN
The identification of trends of the examined economic phenomenon plays a major role in taking decisions concerning health service management and the creation of health care policy. Therefore, the aim of this paper is to carry out regional analysis of public expenditure on health care in the Polish voivodeships - the study attempts to determine the short-term and longterm tendencies for voivodeships and dependence of public expenses on health care among others on revenues of the National Health Fund from contributions to health insurance or the GDP for the voivodeships. The study was conducted on annual data for the years 2004-2014. The data come from the NHF and the CSO.
EN
The article presents some specifics of health care provision, which are influenced by the cultural-religious background with the emphasis on the ethical problems and solutions relevant to the end of human life (therapy cessation, facilitate dying, use of analgesics, euthanasia etc.). In present plurastic world it is important that health professionals not only respected the personality of the person who is ill in the context of medical, doctor and health ethics (white bioethics) but also get and use knowledge and information from the religious studies as science about religions.
PL
W artykule przedstawiono niektóre specyficzne zagadnienia opieki zdrowotnej, na które wpływa kulturowo-religijne środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień etycznych, związanych z końcem życia człowieka (zakończenie terapii, ułatwienie umierania, stosowanie analgetyków, eutanazji oraz in.). Dla współczesnego pluralistycznego społeczeństwa jest ważne, by personel zdrowotny brał pod uwagę osobowość chorego nie tylko w medycznym aspekcie opieki lekarskiej i zdrowotnej (białej bioetyki), lecz miał i stosował wiadomości oraz wiedzę również z religioznawstwa jako nauki o religiach.
PL
W artykule omówiono problematykę związaną z obecnością radioizotopów w wodzie do spożycia. Omówiono dokładnie założenia Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 2013/51/EURATOM z 22 października 2013 r., w której określono wymogi dotyczące ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych zawartych w wodzie przeznaczonej do spożycia. Opisano również, metody jakimi należy się posłużyć przy oznaczaniu radionuklidów w wodzie.
EN
The article discusses the issues related to the presence of radionuclides in drinking water. The assumptions of the new European Union Council Directive 2013/51 EURATOM of 22 October 2013 which sets out require-ments for the protection of public health with regard to radioactive substances in the water intended for human consumption were thoroughly discussed. The article also describes the methods that must be used for the determination of radionuclides in the water.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.