Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 206

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zamówienia publiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
W celu zapewnienia wykonawcom ubiegającym się o zamówienia publiczne przekonania o równym dostępie do kontraktów publicznych w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu postępowania mogą brać udział wyłącznie osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
PL
Nowe Prawo zamówień publicznych wprowadza kilka nowych rozwiązań dotyczących zamówień wewnętrznych.
PL
Pomiędzy otrzymaniem przez zamawiającego ofert a ostatecznym dokonaniem wyboru najkorzystniejszej z nich zamawiający jest zobowiązany dokładanie i szczegółowo zweryfikować otrzymane oferty. Polega to przede wszystkim na zweryfikowaniu wykonawców pod kątem spełnienia przez nich warunków udziału w postępowaniu oraz braku zachodzenia w stosunku do nich podstaw wykluczenia, a także na zbadaniu oraz ocenie ofert. Celem niniejszego artykułu jest opisanie podstawowych założeń dotyczących weryfikacji wykonawców oraz badania i oceny ich ofert.
EN
Between the reception of tenders and the final selection of the best tender, a contracting party is required to carefully and thoroughly verify all submitted tenders. This process mainly consists in verifying contractors in terms of their compliance with the conditions of participating in the tender and the absence of any grounds for exclusion, as well as examining and evaluating tenders. The purpose of this article is to describe basic assumptions regarding the verification of contractors and the examination and evaluation of tenders.
PL
Pomiędzy otrzymaniem przez zamawiającego ofert a ostatecznym dokonaniem wyboru najkorzystniejszej z nich zamawiający jest zobowiązany dokładanie i szczegółowo zweryfikować otrzymane oferty. Polega to przede wszystkim na zweryfikowaniu wykonawców pod kątem spełnienia przez nich warunków udziału w postępowaniu oraz braku zachodzenia w stosunku do nich podstaw wykluczenia, a także na zbadaniu oraz ocenie ofert. Celem niniejszego artykułu jest opisanie podstawowych założeń dotyczących weryfikacji wykonawców oraz badania i oceny ich ofert.
EN
Between the reception of tenders and the final selection of the best tender, a contracting party is required to carefully and thoroughly verify all submitted tenders. This process mainly consists in verifying contractors in terms of their compliance with the conditions of participating in the tender and the absence of any grounds for exclusion, as well as examining and evaluating tenders. The purpose of this article is to describe basic assumptions regarding the verification of contractors and the examination and evaluation of tenders.
5
Content available remote Oferta oceniona jako najkorzystniejsza nie jest najkorzystniejszą ofertą
PL
W procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający najpierw dokonuje badania ofert pod kątem wystąpienia okoliczności skutkujących odrzuceniem oferty, a w kolejnym etapie ocenia je z zastosowaniem kryteriów oceny ofert. Następnie przechodzi do etapu weryfikacji podmiotowej wykonawcy, który złożył ofertę ocenioną najkorzystniej i ustala, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy nie podlega wykluczeniu. Jednak, co należy w sposób szczególny podkreślić, to ostatnie badanie dotyczy wyłącznie tego wykonawcy, którego oferta uplasowała się na najwyższej pozycji, co wcale nie oznacza, że jest ofertą najkorzystniejszą.
PL
Agregaty prądotwórcze są powszechnie stosowane przez straż pożarną. Stanowią niezależne źródło energii elektrycznej, koniecznej do obsługi urządzeń, takich jak najaśnice, pompy elektryczne, czy osprzęt samochodów specjalnych dowodzenia i łączności. Urządzenia te dostępne są w różnych wariantach w zależności od przeznaczenia, mocy znamionowej, zastosowanych zabezpieczeń, liczby gniazd itp. Bezpieczna obsługa agregatu, szczególnie w specyficznych warunkach działań ratowniczych, wymaga świadomości operatorów, ale także właściwych rozwiązań technicznych. W artykule opisano typowe sytuacje niebezpieczne, do których może dojść podczas działań, wraz z krótką analizą stosowanych obecnie rozwiązań, zwracając uwagę na brak szczegółowych regulacji prawnych, które mogłyby stanowić wsparcie dla osób definiujących wymagania do organizowanych przetargów publicznych, szczególnie w kontekście bezpieczeństwa działań.
EN
Power generators are widely used by the fire brigade. They constitute an independent source of electrical energy, crucial for supplying the devices such as lighting systems, electrical pumps, the equipment installed on the incident command fire trucks. Generators are available in various variants, depending on the application, nominal power, safety measures, the numer of sockets, etc. Safe operation of the generator, especially in specific fire operation conditions, requires the awareness of the operators, but also the presence of particular technical means of protection. In the article, typical dangerous situations are described. They are probable to occur during the operations. Some basic information concerning currently used technical aspects were provided. It is emphasized, that there are no specific regulations, which could constitute a set of guidelines for persons responsible for public procurement procedures, especially in the context of fire and rescue operations safety.
PL
Nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć obowiązywać od 2021 roku, ale już w przyszłym roku zamawiający w wielu przypadkach powinni sporządzać analizy swoich potrzeb.
PL
Tryby udzielania zamówień publicznych stanowią jedną z głównych kwestii regulowanych zarówno w dotychczasowej ustawie Prawo zamówień publicznych (art. 1 P.z.p.), jak i w Ustawie z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (art. 1 pkt 5 nowego P.z.p.). Wraz z wejściem w życie nowego P.z.p., tj. 1 stycznia 2021 r., kwestie proceduralne ulegną zmianie.
PL
Już od dawna aktualna pozostaje kwestia: jaki produkt/wyrób/usługę wybrać – dobry jakościowo, lecz drogi, czy tańszy, lecz gorszej jakości. Dylemat dotyczy wszystkich – klientów poszukujących telewizora, lodówki lub samochodu, jednostek samorządowych budujących drogi i szpitale, jak również przedsiębiorstw kupujących różne urządzenia, na przykład pompy.
PL
Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia są to dwie instytucje przewidziane przez prawo zamówień publicznych. Ich celem jest zapewnienie, że zamówienie publiczne trafi wyłącznie do wykonawcy spełniającego określone wymagania zamawiającego. Celem artykułu jest przybliżenie podstawowych informacji na temat warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia.
EN
Terms of participation in a procedure and exlusion grounds are laid down by the public procurement law. Their aim is to guarantee that a public procurement contract is awarded only to a contractor satisfying the specified requirements of a contracting authority. The aim of the article is to present basic information about terms of participation in a procedure and exclusion grounds.
PL
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu są najważniejszymi dokumentami przygotowywanymi przez zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W dokumentach tych znajdują się wszystkie informacje na temat postępowania, w tym tak istotne elementy jak: opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia, opis sposobu przygotowania oferty czy kryteria oceny ofert. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych informacji na temat ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
EN
Terms of reference and contract notice are the most important documents which a contracting authority has to draw up during a contract award procedure. These documents include all information about the contract award procedure such as the description of the subject-matter of the contract, conditions for participation in the procedure, grounds for exclusion, description of the manner of the tender preparation or description of the criteria which the contracting authority will apply in selecting a tender. The aim of the article is to present basic information about terms of reference and a contract notice.
PL
Elektronizacja zamówień publicznych powinna ułatwić pracę zamawiającym i wykonawcom. Celem artykułu jest przybliżenie podstawowych informacji na temat elektronizacji zamówień publicznych.
EN
Electronisation of public procurement should make the work of contracting authorities and contractors easier. The aim of the article is to present the basic information about the electronisation of public procurement.
PL
Złożenie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wiąże się z koniecznością przedstawienia szeregu dokumentów. Niniejszy artykuł opisuje, jakie dokumenty są składane przez wykonawców oraz jakie są zasady ich składania.
EN
Submitting a tender in a contract award procedure entails the necessity to present a series of documents. The article describes documents that are filed by contractors and the principles of submitting them.
14
Content available remote Waloryzacja kontraktów budowlanych stała się faktem
PL
Trudna sytuacja na rynku skłoniła resort infrastruktury do konkretnych działań, mających na celu usprawnienie realizacji kontraktów budowlanych. Wraz z największymi inwestorami publicznymi - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) - ministerstwo wprowadziło mechanizm waloryzacji podpisanych umów.
15
Content available remote Nowy rok, nowe zasady : GDDKiA zmienia reguły procedury przetargowej
PL
Początek roku przyniósł spore zmiany w zakresie zamówień publicznych u największego inwestora publicznego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wprowadza nowe standardy, których celem jest usprawnienie procedury przetargowej. To odpowiedź na coraz częstsze głosy z branży, mówiące o przewlekłości postępowań, w wielu przypadkach uniemożliwiających terminową i opłacalną realizację inwestycji drogowej.
PL
W artykule omówiono znaczenie odpowiedniego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na prace projektowe w budownictwie realizowane ze środków publicznych. Przedstawiono umowę o prace projektowe i jej umiejscowienie w obowiązujących przepisach. Przybliżono także kwestię praw autorskich w umowach o prace projektowe, ze wskazaniem znaczenia przygotowania odpowiednich zapisów w umowie.
EN
The article discusses the importance of properly preparing a description of the subject of the contract for design works in construction carried out from public funds. A contract for design work was presented and the applicable regulations. The issue of copyright in contracts for design work was also discussed, with an indication of the importance of preparing relevant provisions in the contract.
PL
Elektronizacja zamówień publicznych w Polsce miała nastąpić od dnia 18 października 2018 r. (z wyjątkiem centralnych jednostek zakupujących). Tymczasem tylko zamówienia publiczne powyżej progów unijnych (tj. powyżej 5 548 000 euro dla robót budowlanych) są prowadzone od 18 października 2018 r. przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, w tym np. miniPortalu UZP. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy elektronizacja zamówień publicznych w obecnej postaci jest szansą czy zagrożeniem dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.
EN
Electranic public procurements in Poland should take place from October 18, 2018 (except of central purchasing units). Meanwhile, only public award procedures above the EU thresholds (above EUR 5 548 000 for works) are carried out from October 18, 2018 using electronic means of communication, including, for example, the miniPortal. The purpose of the article is to answer the question whether the electronic public procurements, in its current form, are an opportunity or a threat for economic operators applying for a public procurement for works.
PL
W publikacji przedstawiono metodykę obliczania maksymalnego możliwego przyspieszenia pojazdu szynowego ograniczonego warunkiem przyczepności. Celem opracowania metody było zaproponowanie zamawiającemu pojazdy trakcyjne przystępnego w złożoności obliczeniowej aparatu matematycznego do weryfikacji zgodności minimalnego przyspieszenia pojazdu w określonym przedziale jego szybkości poruszania się z warunkami zamówienia. Zaproponowana metoda została opracowana w taki sposób, aby zamawiający pojazd trakcyjny mógł dokonać teoretycznej weryfikacji zgodności wspomnianego przyspieszenia na podstawie danych, które nie stanowią tak zwanego poufnego know-how sprzedającego. Równanie na maksymalne możliwe przyspieszenie pojazdu szynowego ograniczonego warunkiem przyczepności zostało przedstawione wraz z wyprowadzeniem celowo dla lepszego zrozumienia zjawiska. Wszystkie wzory niezbędne do obliczenia omawianego przyspieszenia w metodzie zostały przestawione w tabeli. Wzory te zostały zaprezentowane w kolejności obliczania wartości odpowiednich współczynników w metodzie. Opracowana metoda umożliwia teoretyczną weryfikację wspomnianego warunku minimalnego przyspieszenia pojazdu dla różnego typu nawierzchni (dla torów suchych lub posypanych piaskiem, dla warunków przeciętnych, dla szyn mokrych). Dzięki temu może ona stanowić warunek ogólnej weryfikacji zgodności minimalnego przyspieszenia pojazdu dla określonego przedziału jego szybkości z warunkami zamówienia. W artykule zamieszono także przykład obliczenia takiego przyspieszenia dla pojazdu FLIRT ED 160 firmy Stadler. Obliczenia te zostały wykonane dla nawierzchni mokrej, w zakresie szybkości poruszania się pojazdu od 0 do 120 km/h.
EN
The paper provides a calculation methodology of the maximal acceleration of the traction vehicle limited by the adhesion condition. This methodology was devised in order to introduce an accessible mathematical apparatus for verification of compatibility of the minimal vehicle’s acceleration in a specified velocity section with the conditions of the purchaser’s order. The proposed methodology enables the purchaser to theoretically verify the compatibility of the above mentioned acceleration with order conditions on the basis of the data constituting confidential know- -how of the vehicle’s seller. The maximal acceleration of the traction vehicle limited by the adhesion condition was introduced along with its derivation deliberately to enhance understanding of the phenomenon. All formulas needed for the calculation of the discussed maximal acceleration were presented in a table. These formulas were shownin the order of calculating particular coefficients in the method. The devised methodology enables theoretical verification of the condition of minimal acceleration of the vehicle for diverse types of railroad surfaces (dry, wet and average conditions). Therefore, the method may become a condition of general verification of compatibility of the minimal acceleration of the vehicle for a specified velocity section with the conditions of the order. The paper also presents an example of calculation of such acceleration for the Stadler FLIRT ED 160 vehicle performed for wet rail surface, in the velocity section from 0km/h to 120 km/h.
PL
Prawo zamówień publicznych jest jedną z najważniejszych regulacji prawnych dla jednostek systemu opieki zdrowotnej. Celem artykułu jest przybliżenie podstawowych informacji na temat zamówień publicznych.
EN
Public procurement law is one of the most important legal regulations for medical establishments. The aim of the article is to present the basic information about public procurement.
PL
Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia jest jednym z najważniejszych obowiązków zamawiających w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Celem artykułu jest przybliżenie podstawowych informacji na temat opisu przedmiotu zamówienia.
EN
Preparing the description of the subject-matter of the contract is one of the most important duties for contracting authorities during the procedure of awarding public contracts. The aim of the article is to present basic information about the description of the subject-matter of the contract.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.