Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 135

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  probability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
The paper deals with the uncertainty of the operated system’s possible states hybrid combined optional functions. Traditionally, the probabilities of the system’s possible states are treated as the reliability measures. However, in the framework of the proposed doctrine, the optimality (for example, the maximal probability of the system’s state) is determined based upon a plausible assumption of the intrinsic objectively existing parameters. The two entropy theory wings consider on one hand the subjective preferences functions in subjective analysis, concerning the multi-alternativeness of the operational situation at an individual’s choice problems, and on the other hand the objectively existing characteristics used in theoretical physics. The discussed in the paper entropy paradigm proceeds with the objectively presented phenomena of the state’s probability and the probability’s maximum. The theoretical speculations and mathematical derivations are illustrated with the necessary plotted diagrams.
PL
Artykuł dotyczy niepewności możliwych stanów eksploatowanego systemu hybrydowych połączonych funkcji opcjonalnych. Tradycyjnie jako miary niezawodności traktuje się prawdopodobieństwa możliwych stanów systemu. Jednak w ramach proponowanej doktryny optymalność (na przykład maksymalne prawdopodobieństwo stanu systemu) jest określana na podstawie wiarygodnego założenia o obiektywnie istniejących parametrach wewnętrznych. Dwa kierunki w teorii entropii uwzględniają z jednej strony subiektywne funkcje preferencji w analizie subiektywnej, dotyczące wielowariantowości sytuacji operacyjnej przy indywidualnych problemach wyboru, a z drugiej strony obiektywnie istniejące cechy stosowane w fizyce teoretycznej. Omawiany w artykule paradygmat entropii kontynuuje obiektywnie przedstawione zjawiska prawdopodobieństwa stanu i maksimum prawdopodobieństwa. Spekulacje teoretyczne i wyprowadzenia matematyczne zilustrowano za pomocą niezbędnych wykresów.
PL
W pracy poruszono zagadnienie komercjalizacji wynalazków w aspekcie prawdopodobieństwa sukcesu rozumianego jako zysk ze sprzedaży wyprodukowanych towarów. Zaproponowano model procesu komercjalizacji ze wskazaniem punktów decyzyjnych i odniesieniem do skali TRL. Przedstawiono wyniki symulacji procesu komercjalizacji dla pewnych wartości prawdopodobieństwa warunkowego przypisanego punktom decyzyjnym. Jest to autorskie spojrzenie na proces komercjalizacji, jednak nie sprzeczne z innymi występującymi w literaturze przedmiotu.
EN
The paper discusses the issue of commercialization of inventions in terms of the probability of success understood as the profit from the sale of manufactured goods. A model of the commercialization process was proposed with the indication of decision points and reference to the TRL scale. The results of the simulation of the commercialization process are presented for certain values of conditional probability assigned to the decision points. This is the author’s view of the commercialization process, but not contradictory to others presented in the literature.
EN
The article presents the three-state semi-Markov model of the process {W(t): t > 0} of state transitions of a ship power plant machine, with the following interpretation of these states: s1 – state of full serviceability, s2 – state of partial serviceability, and s3 – state of unserviceability. These states are precisely defined for the ship main engine (ME). A hypothesis is proposed which explains the possibility of application of this model to examine models of real state transitions of ship power plant machines. Empirical data concerning ME were used for calculating limiting probabilities for the process {W(t): t > 0}. The applicability of these probabilities in decision making with the assistance of the Bayesian statistical theory is demonstrated. The probabilities were calculated using a procedure included in the computational software MATHEMATICA, taking into consideration the fact that the random variables representing state transition times of the process {W(t): t > 0} have gamma distributions. The usefulness of the Bayesian statistical theory in operational decision-making concerning ship power plants is shown using a decision dendrite which maps ME states and consequences of particular decisions, thus making it possible to choose between the following two decisions: d1 – first perform a relevant preventive service of the engine to restore its state and then perform the commissioned task within the time limit determined by the customer, and d2 – omit the preventive service and start performing the commissioned task.
4
Content available remote Reliability determination of nanoelectronic devices using semi-Marcov processes
EN
The main purpose of the article is to investigate the reliability process of nanoelectronics devices. Firstly, the research problem is presented based on foreign data source. Then, the analytical method has been chosen – semi-Marcov processes. Next, according to the adopted method and input data, the operating process has been analyzed. Finally, the probabilities of objects being in particular operating states, e.g. in the state of failure-free operation have been determined.
PL
W artykule badany jest proces niezawodności urządzeń nanoelektronicznych. Na początku przedstawiono problem badawczy, w oparciu o zagraniczne źródła danych. Następnie dobrano metodę analityczną – procesy półmarkowowskie. W kolejnej części, bazując na przyjętej metodzie i danych wejściowych, przeanalizowano proces eksploatacji, wyznaczając prawdopodobieństwa przebywania obiektów w poszczególnych stanach eksploatacyjnych, np. w stanie bezawaryjnej pracy.
EN
Currently, the Republic of Kazakhstan is developing a new standard for symmetric data encryption. One of the candidates for the role of the standard is the Qamal encryption algorithm developed by the Institute of Information and Computer Technologies (Almaty, Republic of Kazakhstan). The article describes the algorithm. Differential properties of the main operations that make up the Qamal cypher are considered in the questions of stability. We have shown that for a version with a 128-bit data block and the same secret key size for three rounds of encryption it is difficult to find the right pairs of texts with a probability of 2–120, which makes differential cryptanalysis not applicable to the Qamal cypher.
PL
Badania – metody, modele i wnioski - przedstawione w artykule zawierają syntetyczne i analityczne rozwiązania modelowe dotyczące problemów technicznego utrzymania i zużycia budynków mieszkalnych o konstrukcji tradycyjnej. Związki przyczynowo - skutkowe pomiędzy występowaniem uszkodzeń elementów kamienic czynszowych, traktowanych jako wyraz warunków ich utrzymania, a wielkością procesu technicznego zużycia tych elementów określono na reprezentatywnej, dobranej w sposób celowy, próbie 102 budynków mieszkalnych wzniesionych w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku we wrocławskiej dzielnicy „Śródmieście”. Analiza studialna procesów eksploatacji obiektów mieszkalnych i wykonane w niej przekształcenia podstawowych zależności teorii niezawodności wskazuje, że dla okresu użytkowania obiektu, w którym czas poprawnej pracy do uszkodzenia ma rozkład wykładniczy (jest to w zasadzie okres eksploatacji odpowiadający długości czasu użytkowania rozważanych budynków mieszkalnych), średni pozostały czas bezawaryjnej pracy jest w każdym momencie niezmienny. Teoretycznie więc obiekty mieszkalne po upływie pewnego czasu bezawaryjnej pracy spełniają swoje funkcje tak jak nowe. Wiek elementów starego budynku mieszkalnego ma wtedy drugorzędne znaczenie w procesie intensywności utraty jego wartości użytkowych. Jeżeli przyjąć, że miarą dopasowania testowanych w metodzie regresji nieliniowej modeli matematycznych, jako funkcji zużycia technicznego elementów budynków w czasie, jest współczynnik determinacji, to nie więcej niż 30% zniszczenia elementów jest wyjaśniona upływem czasu. Nie wiek zatem jest czynnikiem determinującym przebieg technicznego zużycia elementów analizowanych budynków.
EN
The paper contains synthetic and analytical test results and model solutions for technical maintenance and wear problems of apartment houses traditionally structured. The crucial methodological aspect of the research is striving to minimize the subjectivity of expert assessment while technical investigation of old buildings. The cause and effect between the occurrence of damage to the elements of the rental houses, treated as an expression of the conditions for their maintenance, and the size of the technical process of wear of these elements was determined on a representative, purpose-appropriate, sample of 102 residential buildings erected in the second half of the 19th and early 20th centuries in downtown Wrocław (Poland) district. Rational maintenance of existing buildings is nowadays significant issue for their proprieties. Therefore, there is constant need to find a research method that may lead to well thought out building maintenance management. The goal of undergone research was to search influence of apartment houses maintenance on the grade and intensity of their deterioration. As to fulfil the research objective the group of engineers identified symptoms of the technical wear growth, which means performed identification of causes and effects responsible for the defects appearance. The range of the work demanded elaboration of a new qualitative model of detected defects and its transfer into a quantitative model. Therefore, such approach enabled to establish the reason - effect connection ‘defect - technical wear’ related to the crucial structural parts of investigated apartment houses.
EN
In this publication a Doctrine for the Conditional Extremization of the Hybrid-Optional Effectiveness Functions Entropy is discussed as a tool for the Reliability Assessments of Engineering Systems. Traditionally, most of the problems having been dealt with in this area relate with the probabilistic problem settings. Regularly, the optimal solutions are obtained through the probability extremizations. It is shown a possibility of the optimal solutions “derivation”, with the help of a model implementing a variational principle which takes into account objectively existing parameters and components of the Markovian process. The presence of an extremum of the objective state probability is observed and determined on the basis of the proposed Doctrine with taking into account the measure of uncertainty of the hybrid-optional effectiveness functions in the view of their entropy. Such approach resembles the well known Jaynes’ Entropy Maximum Principle from theoretical statistical physics adopted in subjective analysis of active systems as the subjective entropy maximum principle postulating the subjective entropy conditional optimization. The developed here with Doctrine implies objective characteristics of the process rather than subjective individual’s preferences or choices, as well as the states probabilities maximums are being found without solving a system of ordinary linear differential equations of the first order by Erlang corresponding to the graph of the process. Conducted numerical simulation for the proposed mathematical models is illustrated with the plotted diagrams.
8
Content available remote Probability distribution of line lengths in a circular domain
EN
A recently published paper, [1], considered the probability distribution associated with the numbers of lines of different lengths that could be found in a uniformly random set of points in square or rectangular domains. The present paper extends this analysis to the case of a circular domain which, paradoxically, turns out to be more complex than the earlier cases.
PL
W ostatnio opublikowanym artykule [1] rozważano rozkład prawdopodobieństwa stowarzyszony z liczba˛ linii o różnej długości, które można odnaleźć w losowym zbiorze punktów o równomiernym rozkładzie prawdopodobieństwa w prostokątnym obszarze. Obecny artykuł rozszerza analizę na obszar kołowy, paradoksalnie bardziej złożony.
EN
In this article special emphasis is placed on the importance of underground mining worldwide, in the Country of Mexico and in the State of Guanajuato, thereby generating the hiring of operational personnel to perform the main activities of this sector such as blasting, use of machinery and equipment, exploitation, fortification and amacize. Occupational accidents and diseases occur as a result of the aforementioned activities since the conditions in which workers work are not the most appropriate. To help improve working conditions, the decision matrix risk-assessment (DMRA) technique was applied, in which accidents are classified according to their severity and probability, in order to perform an assessment of the risks and identify the activities that should continue in the same manner, those that require control measures and, as a last resort, those activities that must stop. At the end of the study, corrective actions are proposed that can help to avoid the occurrence of the accidents presented, through the application of occupational safety and health regulations issued by the Secretaría del Trabajo y Previsión Social, which is a government entity that is responsible for both the issuing of and compliance with those regulations. Also establishes the obligations that must be documented according to rules that are applicable to mining activities.
EN
A new computational method for structural reliability based on big data is proposed in this paper. Firstly, the big data is collected via structural monitoring and is analyzed. The big data is then classified into different groups according to the regularities of distribution of the data. In this paper, the stress responses of a suspension bridge due to different types of vehicle are obtained. Secondly, structural reliability prediction model is established using the stress-strength interference theory under the repeated loads after the stress responses and structural strength have been comprehensively considered. In addition, structural reliability index is calculated using the first order second moment method under vehicle loads that are obeying the normal distribution. The minimum reliability among various types of stress responses is chosen as the structural reliability. Finally, the proposed method has been validated for its feasibility and effectiveness by an example.
PL
W artykule zaproponowano nową metodę obliczeniową oceny niezawodności konstrukcji w oparciu o tzw. duże dane (ang. big data). W metodzie tej, duże dane gromadzi się poprzez monitorowanie konstrukcji, a następnie analizuje. W dalszej kolejności, dane są kwalifikowane do różnych grup zgodnie z ich rozkładem. W przedstawionej pracy, rejestrowano reakcje naprężeniowe mostu wiszącego na obciążenia różnymi typami pojazdów. Następnie, po dokładnym zbadaniu reakcji naprężeniowych i wytrzymałości konstrukcji mostu, utworzono model predykcyjny niezawodności konstrukcji z wykorzystaniem teorii obciążeniowo-wytrzymałościowej (ang. stress-strength interference) w warunkach powtarzających się obciążeń. Ponadto, wykorzystano metodę estymacji momentów (FOSM) do obliczenia wskaźnika niezawodności konstrukcji przy obciążeniach ruchem pojazdów zgodnych z rozkładem normalnym. Najmniejszą wartość niezawodności spośród wartości obliczonych dla różnych typów reakcji naprężeniowych przyjęto jako niezawodność konstrukcji. Proponowaną metodę zweryfikowano pod kątem możliwości praktycznego wykorzystania i skuteczności na przykładzie mostu wiszącego w Chinach.
PL
Projektowanie budynków wymaga często zastosowania obliczeń inżynierskich do weryfikacji przyjętych rozwiązań. Powszechnie stosowane są symulacje CFD, w szczególności do oceny skuteczności działania instalacji wentylacji oddymiającej. Obecnie wybór scenariuszy pożarowych, na których opiera się ocena bezpieczeństwa, zależy od inżynierów bezpieczeństwa pożarowego. Niestety bazują oni w zasadzie je- dynie na swoim doświadczeniu, rzadko sięgając do statystyk. Obecnie rutynowym podejściem do oceny bezpieczeństwa pożarowego budynku jest precyzyjne zdefiniowanie parametrów modelu rozwoju pożaru i/lub ewakuacji dla małej liczby, szczegółowo wybranych scenariuszy. Wykorzystanie ilościowej analizy ryzyka do oceny bezpieczeństwa, w znacznym stopniu poprawia jakość oraz zakres tych analiz. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania ilościowej analizy ryzyka do wyboru scenariusza pożarowego dla symulacji CFD. Przy opracowaniu artykułu korzystano z metody eksperymentalnej bazującej na modelu komputerowym. Analizowany przypadek wskazuje problemy modelowania CFD, opartego na pojedynczym scenariuszu. Zaproponowano zastosowanie podejścia dwu-modelowego. Zaletą użycia obliczeń wielokrotnych (multisymulacji) w połączeniu z CFD, jest możliwość poznania prawdopodobieństwa poszczególnych scenariuszy i na tej podstawie dokonanie analizy koszt/zysk przy wyborze systemu zabezpieczeń.
EN
Building design often requires the use of engineering calcu- lations to verify the adopted solutions. CFD simulations are commonly used, in particular to assess the effectiveness of smoke ventilation systems. Currently, the choice of fire sce- narios on which the safety assessment is based depends on fire safety engineers. Unfortunately, they are generally only based on their experience and rarely refer to statistics. Cur- rently, a routine approach to fire safety assessment of a build- ing is to define precisely the parameters of the fire develop- ment model and/or evacuation model for a small number of scenarios selected in detail. The use of quantitative analysis of the risk for safety assessment significantly improves the quality and scope of these analyses In this article possibilities of using fire risk analysis for fire scenario selection in the CFD simulation were presented. This article is based on experimental methods and computer models. The analyzed example reveals problems with deterministic fire modelling. The approach based on multiple calculations were shown. This makes it possible to obtain probability of given scenario and making cost/profit analysis.
12
Content available remote Spline-wavelet bent robust codes
EN
This paper presents an application of spline-wavelet transformation and bent-functions for the construction of robust codes. To improve the non-linear properties of presented robust codes, bent-functions were used. Bent-functions ensure maximum non-linearity of functions, increasing the probability of detecting an error in the data channel. In the work different designs of codes based on wavelet transform and bent-functions are developed. The difference of constructions consists of using different grids for wavelet transformation and using different bent-functions. The developed robust codes have higher characteristics compared to existing. These codes can be used for ensuring the security of transmitted information.
13
Content available remote Selecting representatives
EN
We use representatives to reduce complexity in many areas of life. Clusters are often replaced with their centre, and then these representatives are used to classify new objects. If the objects are described as a vector of real numbers, then the centre can be easily calculated. However, this method is unusable if only a similarity relation is given instead of coordinates of the object or the distances between the objects. Google can filter and rank relevant pages for a particular question; and here we follow a similar approach. The difference is that we have an undirected graph while the PageRank algorithm uses a directed one. In this article we show what conditions we set for our own ranking system. Following the description of the details of this method we demonstrate that it satisfies our criteria and how it selects the (mathematically proven) most typical elements of each cluster. Finally, we apply this method on several partitions of the natural numbers and on non-transitive tolerance relations to present the representatives of the numbers.
14
Content available remote Information granule system induced by a perceptual system
EN
Knowledge represented in the semantic network, especially in the Semantic Web, can be expressed in attributive language AL. Expressions of this language are interpreted in different theories of information granules: set theory, probability theory, possible data sets in the evidence systems, shadowed sets, fuzzy sets or rough sets. In order to unify the interpretations of expressions for different theories, it is assumed that expressions of the AL language can be interpreted in a chosen relational system called a granule system. In this paper, it is proposed to use information granule database and it is also demonstrated that this database can be induced by the measurement system of the adequacy of information retrieval, called a perceptual system. It can simplify previous formal description of the information granule system significantly. This paper also shows some examples of inducing rough and fuzzy granule databases by some perceptual systems.
EN
The Measuring Instruments Directive sets down essential requirements for measuring instruments subject to legal control in the EU. It dictates that a risk assessment must be performed before such instruments are put on the market. Because of the increasing importance of software in measuring instruments, a specifically tailored software risk assessment method has been previously developed and published. Related research has been done on graphical representation of threats by attack probability trees. The final stage is to formalize the method to prove its reproducibility and resilience against the complexity of future instruments. To this end, an inter-institutional comparison of the method is currently being conducted across national metrology institutes, while the weighing equipment manufacturers' association CECIP has provided a new measuring instrument concept, as a significant example of complex instruments. Based on the results of the comparison, a template to formalize the software risk assessment method is proposed here.
16
EN
This paper discusses a simple method for determining the probability that the predicted impact point of a track falls within a defended area, by integrating a function around the boundary of that area. The proposed method is compared to a more direct but computationally intensive Monte Carlo technique.
PL
W artykule przedyskutowano prostą metodę określania prawdopodobieństwa przynależności przewidywanego punktu zakończenia trajektorii do wnętrza obszaru chronionego poprzez całkowanie pewnej funkcji w pobliżu granicy tego obszaru. Zaproponowana metoda jest porównania z bardziej bezpośrednią lecz bardziej wymagająca obliczeniowo metoda Monte Carlo.
17
Content available remote Expected number of alignments in a uniform random distribution
EN
This paper provides equations for the expected numbers of k-point lines (here defined as narrow rectangular boxes of a given length and width) that are likely to be found in a wider square domain containing a uniform distribution of points. Satisfactory agreement with a detailed simulation has been demonstrated. This provides some basis for assessing the likelihood that linear measurement sequences formed by a tracker in a cluttered environment could have occurred randomly.
PL
W artykule zamieszczono równania określające oczekiwane liczby linii przechodzących przez k punktów, zdefiniowanych jako wąskie prostokątne obszary o żądanych wymiarach, które można znaleźć w szerszym kwadratowym obszarze zawierające punkty rozmieszczone z rozkładem normalnym. Zamieszczono wyniki symulacyjne, stanowiące podstawę¸ do oceny prawdopodobieństwa tego, że liniowe serie pomiarów w środowisku zakłóconym mają charakter losowy.
EN
This paper presents a proposal of simultaneous consideration of load and wear associated with it , of tribological systems of ship main engines (intended for ship propulsion) . Based on results of investigations it was assumed that both the load Q (i.e. a cause of wear ) and the wear Z (i.e. an effect of load occurrence) considered in a given time t (0 ≤ t ≤ tn) are random variables Qt and Zt ,respectively. There was characterized operational principle of ship main engines in definite external conditions (WZ) as well as consequences of excessive load of engines. Three hypotheses highlighting relations existing between load and wear of the above mentioned systems, have been proposed. The first of them deals with explanation of stochastic relation between load and wear, the second highlights why it is possible to assume that the load Qt and the wear Zt are positively correlated , and the third – why it is possible to assume that coefficient of correlation between Qt and Zt may be taken close to one.
PL
Na pierwszy rzut oka przeróbka surowców, której głównym celem jest wykorzystanie surowców mineralnych poprzez ich właściwe przygotowanie w odpowiednio dobranym układzie technologicznym, nie ma zbyt wiele wspólnego ze statystyką. Jeśli jednak podejść do zagadnienia ogólnie, przedmiotem zainteresowania przeróbki jest po prostu zbiór ziaren (ewentualnie jednostka objętości materiału stałego lub cieczy), który w wyniku przeprowadzenia odpowiednich operacji technologicznych podlega podziałowi na podzbiór nazywany produktem (lub produktami) oraz odpad.
EN
At first glance, the mineral processing, which the main aim is practical utilization of minerals through their proper treatment in adequately selected technological circuits, has little in common with statistics. However, when approached from a general perspective, processing focuses simply on a set of grains (or a volume unit of a solid material or liquid), which, as a result of appropriate technological operations, is divided into subsets called product (or products) and waste.
EN
Analysis of rainfall intensity with specific probability is very important to control the negative impact of rainfall occurrence. Rainfall intensity (I), probability (p) and return period (T) are very important variables for the discharge analysis. There are several methods to estimate rainfall intensity, such as Talbot, Sherman, and Ishiguro. The aim of this research is to develop equation model which can predict rainfall intensity with specific duration and probability. The equation model is compared with the other methods. The result of rainfall intensity model with the value of correlation >0.94 and Nash–Sutcliffe coefficient >99 is quite good enough if compared with the observation result. For specific return period, the modelling result is less accurate which is most likely caused by election of duration. Advanced research in other location indicates that short duration gives the better result for rainfall intensity modelling, which is shown by the decreasing average value of mean absolute error (MAE) from 12.963 to 8.26.
PL
Analiza intensywności opadów o określonym prawdopodobieństwie jest bardzo ważna, aby móc kontrolować negatywny wpływ opadów. Intensywność opadu (I), jego prawdopodobieństwo (p) i okres powtarzalności (t) są istotnymi zmiennymi w analizie odpływu. Istnieje kilka metod (Talbota, Shermana i Ishiguro) wykorzystywanych do oceny intensywności opadu. Celem badań było zbudowanie modelu, który może przewidywać intensywność opadu o określonym czasie trwania i prawdopodobieństwie. Wyniki uzyskane za pomocą modelowania porównano z uzyskanymi innymi metodami. Wyniki modelu intensywności opadów z wartością korelacji >0,94 i współczynnikiem Nasha–Sutcliffe’a > 0,99 są wystarczająco dobre, jeśli porówna się je z danymi pochodzącymi z obserwacji. W odniesieniu do określonego okresu powtarzalności wyniki modelowania są mniej dokładne, prawdopodobnie ze względu na wybrany czas trwania. Zaawansowane badania w innych lokalizacjach wskazują, że w przypadku wyboru krótkich czasów trwania opadu uzyskuje się lepsze wyniki modelowania intensywności opadu, czego dowodem jest malejący z 12,963 do 8,26 średni błąd bezwzględny.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.