Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spiral bevel gears
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Determination of the Function of Transmission Error of Gears
EN
The aim of the paper is to provide an overview of the underlying principles of the tooth contact analysis (TCA) with particular focus on the function of transmission error (TE) which in a very significant way affect the dynamic behavior of a gear pair. Tooth surface generation model is presented and the three methods of the conventional approach for determination of the contact point path (CPP) and TE function.
PL
W procesie konstrukcji przekładni stożkowych o krzywoliniowej linii zęba niezbędny jest taki dobór parametrów geometrycznych, aby wskaźniki zazębienia: czołowy, poskokowy i zmodyfikowany osiągnęły wartości większe od zalecanych wartości minimalnych. Wiele przekładni nie spełnia tego warunku, choć niewielkie zmiany w konstrukcji mogłyby poprawić ich wytrzymałość i cichobieżność. W artykule podano wzory pozwalające na łatwe obliczenia wskaźników zazębienia oraz ich zalecane wartości minimalne. Wskazano na ograniczenia technologiczne w zwiększaniu ich wartości.
EN
In the process of designing spiral bevel gears a proper choice of geometrical parameters is necessary to achieve recommended value of transverse, face and modified contact ratios. The above mentioned ratios should reach values higher than minimal ones. Many spiral bevel gears do not meet this condition. However, some slight improvements in their construction could improve their pitting resistance, bending strength and decrease noise level. The article indicates formulas for easy calculation of contact ratios and their recommended minimal values. The article presents technological limitations in increasing a value of contact ratios.
PL
Wybrano jedną z istniejących przekładni stożkowych o zębach krzywoliniowych, dokonano jej oceny konstrukcyjnej i technologicznej oraz skonstruowano alternatywną przekładnię o bardziej poprawnych wartościach wskaźników zazębienia oraz zwiększonej wytrzymałości na złamanie zmęczeniowe u podstawy i naciski zmęczeniowe na powierzchni zębów. Opracowano modele bryłowe 3D CAD obu przekładni celem określenia i porównania objętości skrawanego materiału, aby oszacować czasochłonność obróbki.
EN
The sample’ design of a spiral bevel gears has been selected and evaluated in terms of its construction and technology. On the basis of this evaluation, which mentioned above, a new alternative spiral’s bevel gear set has been designed for achievement of contact ratio optimal values (proper noise level) and increasing bending strength and surface durability. 3D model of both gears set were generated.
4
Content available remote Tooth Contact Development of Spiral Bevel Gears
EN
In this paper, the method of tooth contact development is presented based on a sample of spiral bevel gear. The gear and pinion was generated as the virtual 3D cutting simulation models in CAD system environment (Unigraphics, NX), which have been used in the research work to estimate the tooth bearing and contact problem of tooth sides, which was analyzed in FEM environment (ABAQUS). The contact problem and tooth contact can be one of the quality features of tooth bearing and durability of gear pair. Studies indicate, but especially the location of contact maps shows that the place of contact coincides with tooth bearing of spiral bevel gears.
EN
This article presents the effect of the helical motion parameter, specific for the Duplex Helical method, on the obtained pinion tooth flanks and on the correctness of contact in a spiral bevel gear. Furthermore, the gear's sensitivity to assembly errors is demonstrated. The analyses are based on the designed mathematical model of cutting bevel teeth with a circular pitch line and the mathematical model of the design gear. The results are presented for the selected gear with the ratio 20:37.
PL
W pracy przedstawiono analizę wpływu parametru ruchu śrubowego, charakterystycznego dla metody Duplex Helical, na dokładność wykonania powierzchni bocznej zęba zębnika oraz poprawność współpracy zazębienia przekładni stożkowej o kołowej linii zęba. Ustalono ponadto wrażliwość tej przekładni na błędy montażu. Podstawą analizy jest opracowany model matematyczny nacinania uzębienia stożkowego o kołowej linii zęba i model matematyczny przekładni konstrukcyjnej. Uzyskano wyniki dla wybranej przekładni o przełożeniu 20:37.
PL
W artykule przedstawiono, opracowane w Instytucie Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu, urządzenie i metodykę badania zacierania kół zębatych stożkowych o łukowej linii zęba. Koncepcja opracowania takiego urządzenia wynikła z problemu, zgłaszanego przez niektórych wytwórców urządzeń wykorzystujących koła zębate stożkowe, związanego ze zwiększeniem wiarygodności badań - do tej pory szeroko stosowane są urządzenia i metody badania głównie kół zębatych walcowych o zębach prostych, których geometria wyraźnie różni się od geometrii kół stożkowych. Wobec braku norm dotyczących badań zacierania kół zębatych stożkowych, opracowano własną metodykę badawczą. Zbadano wpływ rodzaju oleju przekładniowego na zacieranie, uwzględniając także olej ekologiczny. Dla każdego z olejów wykonano też badania oporów ruchu mierzonych momentem sił tarcia. Konieczność takich badań podyktowana jest potencjalnymi wymaganiami stosowania olejów ekologicznych (z bazami naturalnymi) oraz tendencją do obniżania temperatury pracy w przekładniach, do czego konieczna jest redukcja tarcia. Uzyskane wyniki pokazują wysoką rozdzielczość metody badania zacierania.
EN
The paper presents a new, developed at ITeE-PIB in Radom, testing device and test method for scuffing investigation of spiral bevel gears. The idea of the new test rig resulted from an issue often expressed by manufacturers of machines equipped with gears, concerning a necessity to improve the reliability of tests - popular gear tests are run mostly on spur gears having the tooth geometry significantly different than bevel gears. Due to the lack of standard test procedures, the authorial method for testing scuffing of bevel gears was designed and verified. Gear oils representing various performance levels, including an ecological oil, were investigated in terms of the scuffing prevention. For each the tested oil the motion resistance in the form of the friction torque was measured. The aforementioned approach is caused by the potential requirements concerning the application of ecological lubricants, as well as the tendency to reduce the temperature of gears, being an effect of reducing friction. The results of the conducted tests indicate that the new test method has a good resolution.
PL
Przedstawiono wyniki badań dokładności zarysu i linii zęba kół stożkowych o zębach łukowych wykonywanych według specjalnego oprogramowania przeznaczonego do obróbki tego rodzaju kół na 5-osiowej frezarce DMG 100. Omówiono: sposób obróbki, dobór narzędzi i parametrów obróbki oraz ocenę dokładności wykonanego koła na podstawie porównania z modelem teoretycznym.
EN
In the paper were presented the research of the accuracy of tooth profile and pitch line of the spiral bevel gear performed by dedicated software for manufacturing this type of gears on 5- axis milling machine DMG 100. Will be presented: method of manufacturing, selection of machining parameters and tools, furthermore comparison of the accuracy of the manufactured gear with the theoretical model.
PL
W niniejszej pracy została przybliżona metodyka obliczania parametrów definiujących wytrzymałość koła zębatego. Jako obiekt badany została wybrana przekładnia stożkowa o zębach kołowo łukowych nacinanych metodą Gleasona. Para kół stożkowych wchodzi w skład mechanizmu różnicowego i stanowi część mostu napędowego pojazdu. W artykule przedstawiono sposób określania wytrzymałości koła zębatego wg metody połączonej B i B1 opisanej w normie ISO. Dodatkowo zostały wykonane obliczenia numeryczne przy użyciu metody elementów skończonych (MES). W tym celu zbudowano model geometryczny kół zębatych, a na jego podstawie model dyskretny. Zdefiniowane warunki pracy przekładni posłużyły do wyznaczenia ograniczeń brzegowych dla rozwiązania, takich jak obciążenie kół zębatych oraz ich utwierdzenie. Wyniki otrzymane na drodze kalkulacji numerycznych posłużyły jako punkt odniesienia dla obliczeń analitycznych. Na koniec zestawiono wyniki otrzymane na drodze obliczeń dwoma metodami w celu porównania ich ze sobą. Wysunięto wnioski.
EN
In the paper methodology of strength of gear shaft calculation has been presented. The spiral bevel gears Gleason type has been choose to comparative analysis. The bevel pair is a part of differential mechanism of axle drive. The article is showing approach to obtain strength of gears based on ISO with B and B1methodology. To verify stress level extract from analytical calculation numerical model has been made. CAD model of bevel pair has been prepared and based on them discretization has been done. Load conditions have been determined based on work characteristic of gearbox. The results from FEM calculation are reference one. The values obtained from analytical calculation are compared to numerical results. Results have been presented. The conclusions have been formulated.
EN
The special computer system KONTEPS for calculation of spiral and hypoid bevel gears generally supports technology for the conventional and CNC machines (milling machines). In this system environment, the special computer application generates solid or surface models of gears by cutting simulation. Other computer application, based on Matlab functions and methods of artificial intelligence, supports the tooth contact development. The special classifiers which allow to recognize the tooth contact, select the first, second and third order of changes and support the technologist in manufacturing process. This paper describes computerized integration of design and manufacturing of the spiral and hypoid bevel gear supported by the artificial intelligence.
PL
Jednym ze sposobów sterowania śladem współpracy przekładni stożkowych o kołowo łukowej linii zęba, zmiany zarysu bocznej powierzchni zęba zębnika czy też zmniejszenia asortymentu noży czołowych głowic frezarskich jest wykorzystanie modyfikowanego odtaczania. Omówiono modyfikację odtaczania w odniesieniu do wpływu na zarys bocznej powierzchni zęba zębnika. Do badań wykorzystano symulację obróbki w środowisku systemu CAD.
EN
One of the way to control of tooth contact of spiral bevel gears, changing of the shape of the tooth surface of pinion or a reduction of the range of face mill cutter blades is the use of a modified roll. The paper describes the impact of the modified roll ratio on the tooth shape of pinion. The study used a simulation of tooth cutting in the CAD environment.
PL
W zakładzie Technik Wytwarzania Instytutu Podstaw Budowy Maszyn na Wydziale SiMR Politechniki Warszawskiej uzupełniono wyposażenie laboratorium o 4-osiową sterowaną numerycznie eksperymentalną frezarkę do kół stożkowych kołowo-łukowych. Napęd wszystkich osi realizowany jest silnikami krokowymi. Frezarka sterowana jest za pomocą komputera osobistego lub laptopa wykorzystujący język programowania Mach3. Wykonuje przekładnie kształtowo-obwiedniowe i obwiedniowe systemu Gleasona. Obliczenia konstrukcyjno-technologiczne, będące podstawą do realizacji obróbki numerycznej, wykonywane są w programie KONTEPS.
EN
Experimental 4-axis numerically controlled milling machine for production of spiral and hypoid bevel gears has been added to the Laboratory of the Department of Manufacturing Techniques of the Institute of Machine Design Fundamentals of the Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering of the Warsaw University of Technology. All machine axes are driven by stepper motors. The machine is controlled by personal computer or laptop using Mach3 programming language and provides for cutting both generated or non generated gears in Gleason system. Geometrical and engineering calculations used as a reference for numerical control of the process are performed in KONTEPS software.
PL
Projektowanie konstrukcji i technologii kół zębatych stożkowych i hipoidalnych o krzywoliniowej linii zęba jest zadaniem złożonym z racji spójności obliczeń konstrukcyjno-technologicznych. Kształt, wielkość i położenie śladu współpracy zębów należą do najważniejszych czynników oceny jakościowej przekładni ze względu na jej trwałość i niezawodność. W pracy przedstawiono komputerową integracje projektowania i wytwarzania kół zębatych stożkowych i hipoidalnych o kołowo-łukowej linii zęba. Zaproponowano zintegrowany system łączący projektowanie wspomagane komputerowo (CAD) z analizą zagadnienia kontaktowego (MES) i wytwarzanie wspomagane komputerowo (CAM). Zaprezentowano również nowatorskie podejście do problemu oceny śladu współpracy zębów z wykorzystaniem metod z obszaru sztucznej inteligencji. System umożliwia prowadzenie obliczeń konstrukcyjno-technologicznych w wielu wariantach i tworzenie nowych konstrukcji stożkowych par zębatych przeznaczonych do określonego zastosowania, mających pożądane cechy, np. przekładnie o małych stratach (podwyższonej sprawności), zmniejszonym poziomie hałasu i dużej trwałości. Rezultaty obliczeń technologicznych jako tzw. technologię bazową wykorzystuje się na frezarkach do stożkowych kół zębatych sterowanych mechanicznie oraz CNC, zaś modele bryłowe - do wirtualnej analizy śladu współpracy zębów i topografii boku zęba na maszynach CMM. System pozwala znacznie skrócić czas i obniżyć koszty opracowania konstrukcji i technologii stożkowych kół zębatych, a także technicznego przygotowania produkcji.
EN
Design and manufacturing of spiral and hypoid bevel gears is a complex task as it combines geometrical and technological calculations. The shape, size and orientation of tooth contact is one of more important determining factors which characterize the quality of the gear pair , its durability and reliability. Computer integration of designing and manufacturing of spiral and hypoid bevel gears has been presented in the work. An integrated system connecting computer aided design (CAD) together with contact problems (MES) and computer aided manufacturing (CAM) has been proposed. The results of technological calculations as a base technology are used on conventional milling machines and CNC spiral bevel machines, and solid models of the gears for virtual tooth contact analysis and topography of the tooth side on CMM machines. The newest solution of tooth contact evaluation which utilizes artificial intelligence methods has been proposed. The system enables geometrical and technological calculations in many variants and allows to create new spiral bevel pairs which are tailored to specific applications and have desirable features, for example gears of low energy losses (higher efficiency), gears with a decrease of noise level and higher durability. The system allows to reduce considerably the time and costs of design and technological processes of spiral bevel gears and technical preparation of production.
13
Content available remote Parametryczne modele bryłowe przekładni zębatych
PL
Artykuł omawia sposoby generowania i przykłady trójwymiarowych modeli bryłowych przekładni zębatych: walcowych o śrubowej linii zęba i stożkowych o krzywoliniowej linii zęba. Do budowy modeli przestrzennych przekładni zębatych wykorzystano środowisko systemów inżynierskich klasy CAD/CAM/CAE.
EN
The paper describes the method of grneration of 3D solid model by cutting simulation.
PL
W pracy przedstawiono porównanie numerycznych metod (dyskretnej i bezpośredniej) symulacji obróbki obwiedniowej na przykładzie koła przekładni stożkowej o kołowo-lukowej linii zęba (Gleason SGM). Symulowano obróbkę w sposób dyskretny, przy czym w pierwszym przypadku narzędzie zamodelowano jako dyskretny zbiór punktów reprezentujących krawędź skrawającej a w drugim był to model bryłowy utworzony w środowisku CAD. Przedstawiono porównanie topografii boku zęba otrzymanych dla obu metod.
EN
Two methods of spiral bevel gears generations are presented. The direct digital is carried out in a CAD system environment using solid modeling features. The digital discrete method is based on the discrete model of tool. The results obtained using both of the methods are presented and compared.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.