Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  TSL branch
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Procesy zarządzania współdecydują o kondycji finansowej a tym samym o być albo nie być przedsiębiorstwa. Na ich skuteczność ma wpływ szereg czynników, do których zaliczyć można m.in. warunki działania, wymagania klientów, różnorodność produktów i usług oraz konkurencję Uwzględnienie wszystkich czynników sprawia, iż procesy te są bardzo skomplikowane ajednocześnie tylko wówczas są one efektywne. Należy zatem poszukiwać metod zwiększających efektywność funkcj onowania procesów zarządzania w przedsiębiorstwach. W gospodarce rynkowej wymaga się, aby wszelkiego rodzaju decyzje były oparte na racjonalnych przesłankach w celu wyeliminowania błędów przy ich podejmowaniu. Jednym z zasadniczych narzędzi zwiększania jakości decyzji są różnego rodzaju analizy ekonomiczne oparte na wzorcach sprawdzonych w gospodarce rynkowej. W artykule przedstawiono istotę innowacji i jej rolę w nowoczesnym podejściu do zarządzania na rynku TSL. Omówiono strategię stosowane w zarządzaniu wiedzą, a w szczególności koncepcję TQM i jej rolę w podnoszeniu jakości usług w branży TSL. Wskazano Certyfikat ISO jako element zarządzania procesowego.
EN
Enterprise management processes are quite complex, but on the other hand they are increasingly important. This is influenced by number of factors, including: operating conditions, customer requirements, product and service diversity and competition. It is therefore necessary to look for methods that increase the effectiveness of their functioning, because all sorts of decisions must be based on rational premises in order to eliminate errors when they are taken. One of the essential tools for increasing the quality of decisions are various economic analyzes based on market-proven models. This article presents the essence of innovation and its role in a modern management approach to the TSL market. It discusses the essence of knowledge, management strategies, particularly the TQM concept and its role in the quality of service in the TSL industry. An ISO Certificate was indicated as part of process management.
PL
Celem pracy jest przedstawienie podejścia oraz narzędzia informatycznego, które umożliwiają rozwiązanie problemu pomiaru i oceny efektywności usług logistycznych. Zastosowanie metod oceny efektywności realizacji usług logistycznych wymaga rozwiązania problemów związanych z wykorzystaniem zasad rachunku ekonomicznego. Prawidłowo zaprojektowany i funkcjonujący system pomiaru i oceny efektywności usług logistycznych powinien opierać się zarówno na wskaźnikach finansowych, jak i niefinansowych. W pracy przedstawiono nowe podejście do oceny efektywności usług logistycznych. Autorzy w tym celu zaproponowali zastosowanie dedykowanego systemu umożliwiającego dokonanie pomiaru oraz ocenę efektywności usług logistycznych. Opracowany system jest specyficznym rodzajem systemu wnioskowania z probabilistyczno-rozmytą bazą wiedzy, gdzie zależności pomiędzy zmiennymi określają reguły rozmyte z odpowiednimi prawdopodobieństwami zdarzeń rozmytych. Zastosowanie danego systemu przedstawiono na przykładzie pochodzącym z praktyki gospodarczej. W tym celu przeprowadzono pomiar oraz ocenę efektywności wybranych usług logistycznych zrealizowanych w średnim przedsiębiorstwie należącym do sektora transport-spedycja-logistyka w wybranym okresie czasu. Przedstawione podejście oraz dedykowany system mogą stanowić atrakcyjne narzędzie, szczególnie przydatne do oceny efektywności realizowanych przez usługobiorców usług logistycznych w przedsiębiorstwach TSL.
EN
The aim of the paper is to present an approach and informatics tool that enables one to deal problem of measurement and evaluation of logistics service effectiveness. Evaluation of effectiveness of logistics services requires solving the problems associated with using the principles of economic calculation. Properly designed and functioning system of measuring and evaluating the effectiveness of logistics services should base on financial and non-financial indicators. The paper presents a new approach to evaluation the effectiveness of the logistics services. The authors propose the use of a dedicated system capable of measuring and evaluating the effectiveness of the logistics services. The system presented in the paper is developed by authors. It is specific kind of inference system with probabilistic-fuzzy knowledge system. It contains relationships between variables in the form of fuzzy rules and proper probability of fuzzy event. The application of dedicated system is demonstrated on practical example. The evaluation of effectiveness of logistics service is presented on medium size enterprise which has realized specific logistics services in a given time period. The approach and the developed system seem to be useful for evaluation the effectiveness of logistics service in enterprises from transport-spedition-logistics branch.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.