Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 289

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  testing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
EN
Taking under consideration, that reliable transmission of energy is fundamental to proper operation of national power grid, quality control is essential for newly installed and in-service cable connections. It is known that routine tests (insulation coordination) completely check the quality of a power cable and accessories at the manufacturer. Nevertheless, the risk of problems with the delivery and installation of accessories can affect the quality of a newly installed power cable circuit. Based on international experience gathered on various power grids over the past 20 years, this article focuses on the use of non-destructive testing for after-installation - and diagnostic tests of all types of transmission cables. This document discusses in particular various actual aspects of testing new connections as well as the condition assessment of service aged HV power cables.
PL
Podczas 330. spotkania American Institute of Electrical Engineers w Chicago 9 marca 1917 r. Philip Torchio, naczelny inżynier elektryk w firmie New York Edison Co., wygłosił wykład „Przekaźniki dla linii wysokiego napięcia” oraz przedstawił wyniki testów serii przekaźników czasowo-zależnych w stacjach generatorowych firmy The New York Edison Company.
PL
Skały karbońskie złożone z piaskowców, mułowców, iłowców i węgli tworzą ośrodek typu warstwowo-szczelinowatego i o ich zdolności do migracji w nim cieczy lub gazów, czyli przepuszczalności lub współczynniku filtracji decyduje obecność w nich szczelin, a nie porowatość ośrodka. Ocena rzeczywistych własności zbiornika warstwowo-szczelinowatego może być zatem dokonana dopiero w badaniach in situ. Jako metodę oznaczenia przepuszczalności oraz współczynnika filtracji skał wykorzystano badania sondą aerometryczną.
EN
Carboniferous rocks composed of sandstone, silt, claystone and coals form a stratified-fracture type medium. So their ability to migrate liquids or gases, such as permeability or filtration coefficient, is determined by the presence of fractures in them, not the porosity of the medium. Therefore, the assessment of the actual properties of the stratified-fractured reservoir can only be made by in situ tests. As a method of determining permeability and rock filtration coefficient, an aerometric probe test was used.
EN
The article gives a short presentation of three basic test types of equipment used in ventilation of mine workings, such as dust collectors, fans and vortex ventubes. The procedure for measurements preparation and tests realization as well as how to present the test results, is given. In addition, the article contains information on the regulations to be met for proper tests realization. The mentioned tests concern equipment operating in the forced or sucking-forced ventilation systems. Furthermore, the article presents the design and layouts of measuring stands used in KOMAG. It also specifies the parameters to be measured along with their read out places.
PL
Artykuł zawiera krótką prezentację trzech podstawowych rodzajów badań urządzeń wykorzystywanych przy przewietrzaniu i odpylaniu wyrobisk kopalnianych, jakimi są: odpylacze, wentylatory i lutnie wirowe. W opracowaniu określono zasadnicze cele poszczególnych badań, zaprezentowano procedurę przygotowania pomiarów, tok postępowania podczas badań oraz sposób przedstawiania wyników. Dodatkowo zostały w nim zawarte informacje dotyczące przepisów do jakich należy się dostosować w celu prawidłowego przeprowadzenia danych pomiarów. Wymienione w artykule badania dotyczą urządzeń pracujących w najczęściej stosowanych na kopalniach układach przewietrzania tj. w układzie wentylacji ssącej lub ssąco tłoczącej. Ponadto w publikacji przedstawiono budowę oraz schematy stanowisk pomiarowych wykorzystywanych do badań w ITG KOMAG, a także zostały określone parametry jakie należy mierzyć wraz z miejscem ich sczytywania.
EN
The article presents the 25-year history of accreditation of the Testing Laboratory of the KOMAG Institute of Mining Technology in Gliwice. It describes the process of implementing and applying the management system in accordance with the standards being in force within the years 1995-2020.The article shows the process of changing the standards requirements for the accreditation for testing laboratories.The most important changes in the approach to laboratory activities, which are currently focused on activities that determine their quality, are highlighted. Minimization of documentation is the result of the change in approach to testing activities and competence of the personnel is of key importance. At the same time, the changing requirements for the testing process itself are presented on the example of testing the powered roof supports. The article describes changes in the testing infrastructure of the Testing Laboratory, both before obtaining accreditation, as well as its development over 25 years of accreditation.
PL
Publikacja poświęcona jest 25-letniej historii akredytacji Laboratorium Badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach. Przedstawiono w niej proces wdrażania i stosowania systemu zarządzania zgodnie z normami obowiązującymi na przestrzeni lat 1995-2020.W artykule pokazano proces zmian norm dotyczących wymagań akredytacyjnych laboratoriów badawczych. Zasygnalizowano najważniejsze zmiany dotyczące podejścia do działań laboratorium, które obecnie są ukierunkowane na działania procesowe decydujące o ich jakości. Wynikiem zmiany podejścia jest minimalizacja dokumentacji, zaś za kluczowe uznaje się kompetencje personelu. Równolegle przedstawiono zmieniające się wymagania dotyczące samego procesu badawczego, na przykładzie badań górniczych obudów zmechanizowanych. W artykule opisano zmiany dotyczące bazy badawczej Laboratorium Badań, zarówno przed uzyskaniem akredytacji, jak również jej rozwój na przestrzeni 25 lat akredytacji.
EN
This article compares and discusses the programming skeletons for automatic tests. Two test skeletons have been se-lected for testing purposes and then a test environment has been installed and configured, in which appropriate test scenarios have been prepared. Once the test environment has been properly prepared, measurements of the time to launch both frameworks were performed. The results obtained were shown in the form of tables and charts for later analysis. The frameworks were also analyzed in terms of syntax and functionality. At the end, a summary was present-ed, containing more information and conclusions that resulted from the analysis.
PL
W niniejszym artykule zostały porównane i omówione szkielety programistyczne służące do testów automatycznych. Do celów badawczych zostały wybrane dwa szkielety a następnie zostało zainstalowane i skonfigurowane środowisko badawcze, w którym przygotowano odpowiednie scenariusze testowe. Po odpowienim przygotwaniu środowiska ba-dawczego zostały przeprowadzone pomiary czasu uruchomienia obydwu frameworków. Wyniki jakie otrzymano pokazano w postaci tabel i wykresów umożliwiających ich późniejszą analizę. Badane frameworki zostały również przeanlizowane pod kątem składni i funkcjonalności. Na koniec zostało przedstawione podsumowanie zawierające najistotniejsze informację i wnioski jakie wynikły z przeprowadzonej analizy.
EN
Purpose: 3D printing has shown enormous potential for building plastic products, including bone, organs, and body parts. The technology has progressed from visualization and preoperation training to the 3D printing of customized body parts and implants. This research aims to create 3D printed bone structure from plastics and test the mechanical properties of the cortical and trabecular bone structures if they match the real bone structure strength. Design/methodology/approach: We used Digital Imaging, and Communications in Medicine (DICOM) images from Computer Tomography (CT) scans to created external bone structures. These images' resolution did not allow the creation of fine trabecular bone structures, so we used 3D modeling software to engineer special 3D void honeycomb structures (with triangular, square, and hexagonal shapes). Another reason to design void structures is that the 3D printing of complex shapes without support materials is problematic. After designing and 3D printing of the 3D bone structures, their mechanical properties need to be tested. Findings: 3D bone models, solid (cortical), and void (trabecular) bone structures were designed, 3D printed, and then tested. Tensile, bending, and compression testing was performed. Testing the mechanical properties of the honeycomb structures (triangular, square, and hexagonal) shows that their strength and modulus are higher than those of the real trabecular bones. The results show that 3D printed honeycomb structures mechanical properties can match and some cases exceeding the properties of the actual bones trabecular structures, while the sold structures have lower mechanical properties than the bone cortical structures. Research limitations/implications: During the 3D printing experiments, we found that 3D printers, in general, have low resolution, not enough to print fine trabecular bone structures. To solve the existing 3D printing technology's insufficient resolution, we later designed and built an SLA (stereolithography) 3D printer with high printing resolution (10 micrometers). Another limitation we found is the lack of biocompatible materials for 3D printing of bone structures. Future research work is in progress formulating superior ink/resin for bone structures 3D printing. Further, clinical trials need to be performed to investigate 3D printed parts’ influence on the healing of bone structures. Practical implications: We found that the 3D void (honeycomb) structures will have an impact not only on building bone structures but also in engineering special structures for industrial applications that can reduce the weight, time, and the cost of the material, while still keep sufficient mechanical properties. Originality/value: Designing and testing 3D printed bone models, solid (cortical), and void (trabecular) bone structures could replace bones. Design and test special void honeycomb structures as a replacement for cortical bone structures.
8
Content available remote Czy aparaty USG należy testować? Doświadczenia własne
PL
Pierwsze próby wprowadzenia kontroli jakości w ultrasonografii zostały podjęte na początku lat 90. Od tego czasu wiele krajów (USA, Unia Europejska) wdraża przepisy i zalecenia dotyczące przeprowadzania kontroli jakości w tej dziedzinie. Do tej pory bardzo niewiele państw nie prowadzi kontroli jakości obrazowania w ultrasonografii. Jednym z nich jest Polska. W artykule opisano propozycję testów kontroli jakości obrazowania USG, które powinny zostać wdrożone w Polsce. Podczas opracowania protokołów testowych posiłkowaliśmy się wytycznymi AAPM oraz zaleceniami europejskimi. Testy kontroli jakości USG bazują na doświadczeniu własnym w przeprowadzeniu kontroli jakości obrazowania 53 urządzeń USG. Pomiary przeprowadzono za pomocą dwóch fantomów: CIRS 054GS oraz IBA (Gammex 403 GS LE). Tolerancję pomiarów zaczerpnięto z instrukcji i opisów fantomów oraz zaleceń europejskich i AAPM.
EN
First attempt at quality assurance in ultrasound imaging was introduced in the early 90’s. From then many countries (US, EU) implement regulations and recommendations for conducting quality assurance control tests in this field. Currently there are very few countries which have not established QA in ultrasound imaging. One of these countries is Poland. This article describes a proposal of quality control tests of ultrasound imaging that should be implemented in Poland. In the development of the test protocol, we followed AAPM and European recommendations. The quality control tests are based on our own experience in testing 53 ultrasound devices. Measurements were conducted using two different Ultrasound QA phantoms: CIRS 054GS and IBA (Gammex 403 GS LE). Tolerances for measurement parameters were taken from phantom instructions and descriptions and from the AAPM and EU recommendations.
PL
W niniejszej publikacji poruszono zagadnienie badania i certyfikowania pojazdów do transportu i dystrybucji produktów farmaceutycznych, bardzo istotne w sytuacji nieprecyzyjnych i zbyt ogólnych polskich regulacji prawnych i standardów technicznych dotyczących tego obszaru działalności gospodarczej. Przeanalizowano niedawno opublikowaną polską wersję dokumentu charakterze normatywnym PKN-DIN SPEC 91323:2019-08 mogącego ujednolicić postępowanie w zakresie produkcji, badań i certyfikowania pojazdów do dystrybucji leków w Polsce.
EN
This publication touches upon the issue of testing and certification of vehicles for transport and distribution of pharmaceutical products, very important in the situation of imprecise and too general Polish legal regulations and technical standards concerning this area of business activity. The recently published Polish version of the normative document PKN-DIN SPEC 91323:2019-08, which can unify proceedings in the field of production, testing and certification of vehicles for the distribution of medicaments in Poland, was analysed.
EN
The complexity of power system phenomena challenges power system protection testing to obtain the required adequacy of the testing environment. Hardware-in-the-loop simulation in real-time substantially increases testing capabilities. However, there is still the question of the availability of commercial solutions. To address the challenges, a new hardware-in-the loop system has been designed and implemented utilizing the easily available Matlab/Simulink environment and Linux RT Preempt OS. The custom software part prepared for the presented system is based on the Matlab/Simulink s-function mechanism, Embedded Coder toolbox and Advantech biodaq library as the interface for the utilized I/O cards. The simulator’s real-time performance limits on Linux RT Preempt have been verified, and it was shown that its performance is sufficient to conduct successful tests of protection relays. Consequently, a simple power system protection relay testing example is provided, including a discussion of results. Finally, it has been proven that the presented system can be utilized as a simpler and more accessible hardware-in-the-loop testing alternative to commercial simulators.
PL
Artykuł przedstawia metodę praktycznego wyznaczania zależności pomiędzy wytrzymałością betonu i jego dojrzałością, którą następnie zweryfikowano do szacowania aktualnej wytrzymałości betonu w konstrukcji poprzez ciągłe rejestrowanie jej temperatury. Zwrócono uwagę na potencjalnie małą wiarygodność szacowania wytrzymałości w początkowej fazie dojrzewania betonu na podstawie wyznaczonej w badaniach wstępnych krzywej korelacji.
EN
The article presents a method of practical determination of the relationship between the strength of concrete and its maturity, which was then verified to estimate the current strength of concrete in the structure by continuously recording its temperature. Attention was drawn to the potentially low reliability of estimating the strength in the initial stage of concrete maturation on the basis of the correlation curve determined in the preliminary tests.
EN
This paper presents the results of a dynamic response evaluation of a segmental bridge during two construction stages: before connecting the final segment of the bridge and after connecting the final segment of the bridge but prior to opening the bridge to traffic. The vibration signals obtained from Ambient Vibration Testing (AVT) campaigns were processed in order to obtain the modal parameters of the bridge during the two construction stages. Modal parameters experimentally obtained for the first stage were compared with those obtained from Finite Element (FE) models considering different construction loads scenarios. Finally, modal parameters experimentally obtained for the second stage were used to update its corresponding FE model considering two scenarios, before and after the installation of the asphalt pavement. The results presented in this paper demonstrated that a rigorous construction control is needed in order to effectively calibrate FE models during the construction process of segmental bridges.
PL
Bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego (SEE) w dużym stopniu zależy od skuteczności układów zabezpieczeń, automatyki i sterowania w normalnych i awaryjnych warunkach pracy. SEE przechodzi obecnie proces transformacji od zabezpieczeń cyfrowych zawierających ograniczoną liczbę informacji binarnych do inteligentnych wielofunkcyjnych urządzeń IED wymieniających pomiędzy sobą pakiety danych przez sieci komunikacyjne. Sytuacja ta niesie za sobą potrzebę zmiany myślenia oraz posiadanych nawyków w kontekście konfiguracji i testowania EAZ. W artykule starano się przedstawić metody pomiarów i testów układów EAZ wykorzystujących standard IEC 61850. Metody te można zastosować na każdym etapie: od tworzenia rozwiązania, przez prace inżynierskie na stacji, uruchomienia, testy FAT i SAT a także w trakcie normalnej pracy oraz jako element prac serwisowych. Ponadto przedstawiono wybrane wyniki przeprowadzonych testów, które pozwolą zrozumieć działanie tych układów, poznać ich specyfikę i charakter.
EN
The security of the power system largely depends on the effectiveness of protection, automation and control systems in normal and faulty operating conditions. SEE is currently undergoing a transformation process from digital protections containing a limited amount of binary information to intelligent multi- -functional IEDs exchanging data packets with each other through communication networks. This situation brings the need to change thinking and habits in the context of PAC configuration and testing. The article attempts to present the methods of measuring and testing PAC systems using the IEC 61850 standard. These methods can be used at any stage: from solution creation, through engineering work at the station, commissioning, FAT and SAT tests as well as during normal operation and as part of the work service. In addition, selected results of tests carried out have been presented, which will allow to understand the operation of these systems, learn their specificity and character.
EN
The operating state of thrust plain bearings is a function of many parameters, both geometric and related to load conditions. Besides the methods of controlling bearings of this type used so far, new possibilities of modelling their operating characteristics by using substances with controlled rheological properties as a lubricant can be pointed out. Magnetorheological fluids create such a possibility. These are suspensions of particles with magnetic properties in a carrier fluid (usually in mineral or synthetic oil). The influence of magnetic field on this type of fluids changes their rheological properties. This process is almost instantaneous and fully reversible. The paper presents the results of investigations of a thrust squeeze bearing lubricated with magnetorheological fluid. The aim of the study was to determine the influence of selected factors on the axial force as a result of the oscillatory squeeze load.
PL
Stan pracy wzdłużnych łożysk ślizgowych jest funkcją wielu parametrów zarówno geometrycznych, jak i związanych z warunkami obciążenia węzła łożyskowego. Oprócz dotychczas stosowanych sposobów sterowania układami tego typu można wskazać na nowe możliwości modelowania ich charakterystyk pracy poprzez wykorzystanie jako środka smarnego substancji o sterowanych właściwościach reologicznych. Możliwość taką stwarzają ciecze magnetoreologiczne. Są to zawiesiny cząstek o właściwościach magnetycznych w cieczy nośnej (zazwyczaj w oleju mineralnym lub syntetycznym). Oddziaływanie polem magnetycznym na tego typu ciecze powoduje zmianę ich właściwości reologicznych. Proces ten jest niemal natychmiastowy i w pełni odwracalny. W pracy przedstawiono wyniki badań wzdłużnego łożyska smarowanego cieczą magnetoreologiczną. Celem badań było określenie wpływu wybranych czynników na wartość siły osiowej w łożysku w wyniku zadania obciążenia w postaci oscylacyjnego wymuszenia ściskającego.
PL
W konstrukcjach wzmacnianych kompozytami CFRP największy nacisk w analizie nośności kładzie się na zjawisko związane ze stycznymi naprężeniami przyczepności. W artykule przedstawiono analizę wyników badań elementów wzmacnianych zarówno materiałami CFRP klejonymi do powierzchni, jak i wklejanymi w otulinę. Wykazano, że proponowane modele obliczeniowe są niepoprawne. Zupełne pomijanie klasycznego zjawiska ścinania wydaje się być największym błędem dotychczasowych analiz.
EN
In reinforced concrete structures strengthened with CFRP materials, the greatest attentions in the analysis are payed to shear bond stress. The article presents the study of the test results of elements strengthened with CFRP materials glued both to the surface and into cut slits. It has been shown that the proposed calculation models are incorrect. Completely ignoring the classical shear phenomenon seems to be the biggest mistake of the previous analyzes.
PL
Do długoletniej ochrony przed korozją konstrukcji stalowych najczęściej stosuje się systemy powłokowe składające się z gruntu, międzywarstwy i powłoki nawierzchniowej. W takich systemach rolę gruntu pełnią często farby wysokocynkowe. Ochrona elektrochemiczna za pomocą powłok zawierających cynk polega na przewodzeniu prądu w powłoce, a więc konieczny jest wzajemny kontakt cząstek cynku, a tym samym duża jego zawartość w powłoce (ponad 80%). Tak duża zawartość cynku powoduje często zmniejszenie kohezji i/lub pogorszenie się odporności na uderzenie i inne czynniki mechaniczne. Z tej przyczyny – jak również z powodu szkodliwości cynku dla środowiska – celowe jest opracowanie gruntów cynkowych o zmniejszonej zawartości cynku, charakteryzujących się porównywalnymi lub nawet lepszymi właściwościami ochronnymi niż tradycyjne grunty wysokocynkowe. Opracowano grunty epoksydowe z różnymi pigmentami cynkowymi, w których zawartość cynku zmniejszono do ok. 50% w suchej powłoce. Jako pigmenty cynkowe zastosowano: mieszaniny pigmentów Zn o różnym kształcie i/lub wielkości cząstek, organicznie modyfikowany pył cynkowy, stopy cynku oraz pigmenty cynkowe z dodatkiem nanocząstek. Stwierdzono, że niektóre spośród opracowanych gruntów wykazują lepsze właściwości przeciwkorozyjne, jak również lepszą giętkość i odporność na uderzenie niż tradycyjne grunty wysokocynkowe. Grunty te nadają się do nakładania na gorzej przygotowane podłoże stalowe, co jest niezwykle przydatne w przypadku malowania konstrukcji na miejscu montażu, szczególnie podczas prac renowacyjnych.
EN
The most common coating systems used for long-term corrosion protection of steel structures consist of primer, intermediate and top-coat. Since the performance of sacrificial coatings is based on transfer of galvanic current, which implies metallic contact between the individual active pigments, such coatings are typically very highly pigmented (more than 80% of Zn in dry coating), which sometimes causes losses in cohesive strength and in resistance to impacts. Therefore – and because Zn is known to be harmful to the environment and becoming a rare chemical element – research aims at Zn primers with reduced Zn content and/or even better long time performance. The epoxy primers with different Zn pigments were developed with concentration of zinc particles reduced to about 50% in dry coating. As Zn pigments were used: mixtures of zinc pigments with different particle shape and/or particle diameter, zinc dust with organic surface treatment, zinc alloy pigments and zinc pigments with an addition of nanoparticles. It has been found that many of the formulations have better anticorrosive effectiveness than commercial zinc-rich primers, as well as better impact resistance and flexibility. Such modifications could also leverage the use of these primers on the worse prepared surface, which is extremely important during on site works, and especially during maintenance works.
EN
A concept of measuring the load and geometry of a roadway support with the use of vibrating wire strain gauges and draw-wire sensors is presented. Laboratory and in-situ tests of complete frames of arch supports under load were carried out within the INESI project. The deformations recorded by the vibrating wire strain gauges are similar to those recorded by the strain gauges. FEM strength calculations (which were similar to the results from the stand tests) were also presented.
EN
The article presents the structure of a system designed to test heat pumps with heating power of up to 12 kW and recuperators with air streams of up to 700 m3 /h. The system’s design is based on appropriate thermal calculations and provides for testing a variety of heating equipment including heat pumps and recuperators in line with applicable standards, mainly for single-family dwellings. Parameters and the assumed method of controlling the system’s operation allow for regulatory testing and research and development to test the design and functional properties of the equipment.
PL
W artykule przedstawiono strukturę systemu badawczego przeznaczonego do badania pomp ciepła o mocy grzewczej do 12 kW i rekuperatorów o strumieniu powietrza do 700 m3 /h. Struktura systemu została opracowana na podstawie odpowiednich obliczeń cieplnych i zapewnia możliwość testowania, zgodnie z obowiązującymi normami, różnych wariantów urządzeń grzewczych z pompami ciepła i rekuperatorów przeznaczonych głównie dla budownictwa jednorodzinnego. Parametry i zakładany sposób sterowania pracą układu umożliwiają realizację badań normatywnych oraz prac badawczo-rozwojowych w zakresie testowania konstrukcji i właściwości funkcjonalnych urządzeń.
EN
Together with the excavated width, the depth of trench play a vital role in stability as well as economics effectiveness of a trench constructed by open trench method. It is widely recognized that a steeper angle of an open trench, a smaller amount the excavated soil required; however, the trench is unstable. In this case, an external supporting structure system is obliged to prevent the trench from falling into the excavation zone. In addition, an open trench is normally located above the water table, hence under unsaturated condition. One of the most important characteristics of unsaturated soil is negative pore water pressure which brings about the matric suction, higher negative pore water pressure, higher matric suction; consequently, higher shear strength of soil. On the other hand, there is a few theories and research works have been reported on the method of determining a suitable depth of a trench under unsaturated condition. Previous works tend to assume that the distribution of matric suction is either constant or linear with depth; as a result of this, the designed results are often overestimated compared to practical results. In this paper, the effect of distribution of matric suction was taken into account to propose an equation to estimate the depth of a trench that can be applied without supporting structure. Finally, an example of numerical calculation of a depth of the open trench was described.
20
Content available remote Benchmarking of Problems and Solvers: a Game-Theoretic Approach
EN
In this note, we propose a game-theoretic approach for benchmarking computational problems and their solvers. The approach takes an assessment matrix as a payoff matrix for some zero-sum matrix game in which the first player chooses a problem and the second player chooses a solver. The solution in mixed strategies of this game is used to construct a notionally objective ranking of the problems and solvers under consideration. The proposed approach is illustrated in terms of an example to demonstrate its viability and its suitability for applications.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.