Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  separacja gazów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Badania laboratoryjne, testy pilotowe oraz wdrożenia separacji membranowej siarkowodoru z gazu ziemnego prowadzone są na świecie na coraz to większą skalę. Prace te zintensyfikowały się od momentu wykazania ekonomicznej opłacalności zastosowania tej metody jako pierwszego etapu (przed instalacją aminową) w procesie hybrydowego usuwania strumienia gazów kwaśnych z gazu ziemnego [Bhide, 1998]. Z obu etapów uzyskiwane strumienie z wysoką zawartością siarkowodoru mogą być łączone i wspólnie zatłaczane powrotnie do złoża wspomagając jego stopień sczerpania. Jednostopniowe układy membranowe są wystarczające dla gazu zawierającego powyżej 12% H2S, dla gazów mniej zasiarczonych sugerowany jest dwustopniowy układ kaskadowy.
EN
Laboratory tests, pilot tests and field implementation of hydrogen sulfide membrane separation from natural gas are carried wordwide out on withan increasing scale. These works have intensified since the economic profitability of using this method as the first stage (before the amine installation) in the process of hybrid removal of the acid gas stream from natural gas has been demonstrated [Bhide, 1998]. The streams with high hydrogen sulfide content obtained from both stages can be combined and injected back into the reservoir to enhance hydrocarbon reovery. Single-stage membrane systems are sufficient for gas containing more than 12% H2S, for gases with lover H2S content a two-stage cascade system is suggested.
EN
The article constitutes the introduction to finding a solution to a problem concerning carrying gassing-up operation in a more efficient way in terms of loosing ethylene cargo. To begin with, the impact of nitrogen presence on ethylene cascade cycle’s technical work and cooling capacity has been described. Further, the results of investigation into methods of nitrogen removing from cargo tanks after gassing-up have been presented. Possibility of pressure swing adsorption (PSA) and membrane techniques use has been analyzed with reference to ethylene carriers.
PL
Artykuł stanowi wprowadzenie do rozwiązania problemu przeprowadzenia operacji gassing-up w sposób bardziej efektywny w odniesieniu do znacznych ilości „traconego” ładunku. W pierwszej kolejności opisano wpływ obecności azotu na pracę obiegu. W dalszej części przeanalizowano dostępne metody usunięcia azotu podczas operacji gassing-up. Opisano metody PSA (Pressure Swing Adsorption) oraz membrany i przeanalizowano je w odniesieniu do etylenowców.
EN
A laboratory pressure system with a membrane module was set up allowing to perform flow measurements and separation of gases and vapors. At the membrane polyimide module permeability test was conducted four mixes CH4–H2S concentrations ranging from 0.28% to 17.9% H2S, with different ratios of the permeate flow to the retentate inlet pressures in the range of 10÷96 bar. It has been found that with increasing H2S content in the inlet gas, methane losses decrease. Tests were carried out for different inlet gas flows at breakdown coefficients in the range of 0.08÷0.45.The study was conducted in a high pressure, aggressive environment for highly toxic gases. The article shows the possibility of changing the composition of product streams in the conducted membrane separation process. Three times the hydrogen sulfide content in the permeate was increased. The degree of H2S removal from the inlet gas was up to 90%. It has been found that membrane techniques can be successfully used in the preliminary stage of the natural gas sweetening process.
PL
Zestawiono laboratoryjną instalację ciśnieniową z modułem membranowym pozwalającą wykonywać pomiary przepływu i separacji gazów i par. Na module z membranami poliimidowymi przeprowadzono badania przepuszczalności czterech mieszanek CH4–H2S o stężeniach od 0,28 % do 17,9% H2S, przy różnych stosunkach przepływu permeatu do retentatu dla ciśnień wlotowych w zakresie 10÷96 bar. Stwierdzono, że ze wzrostem zawartości H2S w gazie wlotowym, maleją straty metanu. Testy prowadzone były dla różnych przepływów gazu wlotowego przy współczynnikach podziału na strumienie w zakresie 0,08÷0,45. Badania prowadzono w wysokociśnieniowym, agresywnym środowisku dla gazów wysokotoksycznych. W artykule wykazano możliwość zmiany składu strumieni produktowych w prowadzonym procesie separacji membranowej. Uzyskano trzykrotny wzrost zawartości siarkowodoru w permeacie. Stopień usunięcia H2S z gazu wlotowego dochodził do 90%. Stwierdzono, że techniki membranowe mogą z powodzeniem być zastosowane we wstępnym etapie procesu odsiarczania gazu ziemnego.
EN
Comparative calculations with a mathematical model designed by the authors, which takes into consideration energy transfer from gas flowing through a given channel to gas which penetrates this channel from an adjacent channel, as well as a model which omits this phenomenon, respectively, were made for the process of separating gas mixtures carried out with an inert sweep gas in the fourend capillary membrane module. Calculations were made for the process of biogas separation using a PMSP polymer membrane, relative to helium as the sweep gas. It was demonstrated that omitting the energy transfer in the mathematical model might lead to obtaining results which indicate that the capacity of the process expressed by the value of feed flux subjected to separation is by several percent higher than in reality.
EN
This paper analyses the real behaviour of the fluid in the channels of a three-end membrane module. The commonly accepted mathematical model of membrane separation of gas mixtures in such modules assumes a plug flow of fluid through the feed channel and perfect mixing in the permeate channel. This article discusses the admissibility of accepting such an assumption regarding the fluid behaviour in the permeate channel. Throughout analysis of the values of the Péclet number criterion, it has been demonstrated that in the industrial processes of membrane gas separation, the necessary conditions for the perfect mixing in the permeate channel are not met. Then, CFD simulations were performed in order to establish the real fluid behaviour in this channel. It was proved that in the permeate channel the fluid movement corresponds to the plug flow, with the concentration differences at both ends of the module being insignificant. In view of the observations made, the admissibility of concentration stability assumptions in the mathematical models for the permeate channel was discussed.
EN
A novel absorbing pervaporation hybrid technique has been evaluated experimentally for the recovery of ammonia from the gas mixture in a recycle loop of synthesis plants. This process of hybridization brings together the combination of energy-efficient membrane gas separation based on poly(dimethylsiloxane) poly(diphenylsilsesquioxane) with a high selective sorption technique where a water solution with polyethylene glycol 400 (PEG-400) was used as the liquid absorbent. Process efficiency was studied using the pure and mixed gases. The influence of PEG-400 content in aqueous solutions on process selectivity and separation efficiency was studied. The ammonia recovery efficiency evaluation of an absorbing pervaporation technique was performed and compared with the conventional membrane gas separation. It was shown that the absorbing pervaporation technique outperforms the conventional membrane method in the whole range of productivity, producing the ammonia with a purity of 99.93 vol.% using the PEG 80 wt.% solution. The proposed method may be considered as an attractive solution in the optimization of the Haber process.
PL
Przedstawiono syntetyczny opis budowy, właściwości i zastosowania wybranych metaloorganicznych sit molekularnych. Opisano przykładowe struktury, biorąc pod uwagę ich właściwości adsorpcyjne, stabilność termiczną oraz porowatość. Przedstawiono potencjalne zastosowania w magazynowaniu i separacji gazów, jak również w katalizie heterogenicznej. Scharakteryzowano techniki otrzymywania metaloorganicznych sit molekularnych o dużym potencjale wykorzystania w przemyśle.
EN
A review, with 25 refs.
PL
Przedstawiono prace nad otrzymywaniem membran z polidimetylosiloksanów (PDMS), polisiloksanouretanów i poli(tlenku fenylenu) (PPO). W początkowej fazie prac formowano symetryczne membrany gęste, a na kolejnym etapie polimerowe warstwy aktywne formowano bezpośrednio na komercyjnym, porowatym podłożu ceramicznym lub polimerowym. Membrany testowano w procesie rozdziału modelowej mieszaniny gazowej o składzie 17 % CO2, 5 % O2 i 78 % N2 oraz w procesie perwaporacji próżniowej 5 i 10 % mas. wodnego roztworu acetonu (50 °C). W procesie separacji gazów z zastosowaniem membran z PDMS i z polisiloksanouretanów uzyskano permeaty zawierające 40–60 % CO2, w zależności od rodzaju membrany i warunków procesowych. W wypadku zastosowania membran z PPO stężenie CO2 w permeacie wynosiło 26–35 %. Permeaty w procesie perwaporacji zawierały 50–84 % mas. acetonu, a współczynnik separacji β wynosił 20–57, w zależności od membrany i stężenia nadawy.
EN
Studies on the formation of poly(dimethylsiloxane) (PDMS), poly(siloxane-urethane) and poly(phenylene oxide) (PPO) membranes and their properties in gas separation and pervaporation have been presented. Dense symmetric membranes were initially formed in the early stages of the studies. In the next stage of the membrane development, active polymeric layers were cast directly on commercially obtained porous ceramic or polymer supports. The properties of the obtained membranes were then evaluated in the separation of amodel gaseous mixture comprising CO2 (17 %), O2 (5 %) and N2 (78 %) as well as in the vacuum pervaporation of aqueous solutions of acetone (5–10 wt %) at 50 °C. Depending on the type of membrane and process parameters, permeates containing 40–60 % CO2 were obtained with the application of PDMS and poly(siloxane-urethane) membranes. 26–35 % CO2 content was achieved in permeates in the case of PPO-derived membranes. The permeates obtained from pervaporation tests contained 50–84 wt % acetone, while the separation factor β was found to be between 20–57 depending on the type of membrane and the concentration of the feed.
PL
W pracy wykonano i przebadano własną membranę immobilizowaną(SLM) zbudowaną z mikroporowatej membrany polipropylenowej i oleju silikonowego. W tym celu opracowano metodę uzyskiwania modułów membranowych zawierających membrany SLM. Przeprowadzono badania z użyciem gazów 02, N2 i C02. Uzyskane wyniki wskazują, że tego typu membrana charakteryzuje się dużymi przepuszczalnościami, ale jednocześnie dość niskimi współczynnikami separacji.
EN
In this paper the authors' own SLM membrane is presented. For the purpose of this work a new immobilized membrane was prepared using a micropo- rous polypropylene membrane and silicone oil. A new method for obtaining such membrane modules was developed. Tests were conducted using such gases as 02, N2 and C02. The obtained results indicate that this type of mem-brane is characterized by large permeability factors but also by quite small separation factors.
PL
W pracy przedstawiono własny model matematyczny procesu separacji składników gazowych przy użyciu płaskiej nieporowatej membrany polimerowej. Model opisuje proces rozdziału dwóch składników gazowych przy udziale gazowego składnika odbierającego po drugiej stronie membrany. Zaprezentowano równania różniczkowe opisujące przebieg tego procesu, a także przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń numerycznych dla rozdziału mieszaniny CH4 i CO2 (wzbogacanie biogazu) przy użyciu membrany wykonanej z PDMS.
EN
The paper presents the authors' own mathematical model of gas separation using a flat dense polymeric membrane. The model describes a separation process of two gaseous components with the presence of third gaseous component as a receiver on the other side of the membrane. Differential equations describing this process as well as some exemplary numerical calcula¬tion for the separation of CH4 and CO2 mixture (biogas enrichment) using a membrane made of PDMS are presented in the paper.
11
Content available remote Odchylający separator magnetyczny (OGMS) w zastosowaniu do separacji gazów
PL
Separacja to jedna z podstawowych technik uzyskiwania czystych gazów niezbędnych w wielu procesach przemysłowych. Czyste gazy stosowane są praktycznie we wszystkich obszarach związanych z ochroną środowiska, produkcją, spalaniem i tp. Separacja magnetyczna jest jednym ze sposobów wydzielania danego gazu z ich mieszaniny, przy pomocy niejednorodnego pola magnetycznego. Wykorzystuje się zatem siłę magnetyczną działającą na poszczególne składniki gazu, które charakteryzują się różnymi właściwościami magnetycznymi.
EN
Separation is one of the basic techniques of obtaining clean gases for a number of industrial processes. Clean gases are used in almost all areas related with environmental protection, production and combustion, etc. Magnetic separation is one of the ways in which a specific gas can be separated from a gaseous mixture with non-homogeneous magnetic field. In this process magnetic force operates on specific gas components having various magnetic properties.
12
Content available remote Gas separation membranes made of peba block copolymer
EN
Membranes made of PEBA block copolymer have very interesting separation properties for gas pairs where CO2 appears. Using these membranes, one can remove CO2 from the various gas streams. Owing to this property, the use of these membranes for processing of natural gas or gas streams obtained from biomass conversions appears to be of great interest. Flat membranes and composite capillary membranes both made of copolymer PEBA have been prepared and their separation properties have been investigated. Primary tests have been conducted for CO2 and N2 using commercial polymer Pebax® 1074.
PL
Membrany wykonane z kopolimeru blokowego PEBA posiadają interesujące właściwości w rozdzielaniu mieszanin gazowych, w których jednym ze składników jest CO2. Dzięki membranom wykonanym z tego polimeru możliwe jest usuwanie CO2 z różnych strumieni gazowych. Dzięki takim właściwościom membrany wykonane z kopolimeru PEBA cieszą się dużym zainteresowaniem w procesach uzdatniania gazu ziemnego oraz w procesach oczyszczania gazu powstałego z biomasy. Praca prezentuje wyniki prób wykonania membran płaskich oraz kompozytowych membran kapilarnych z kopolimeru PEBA. Przedstawiono wyniki badań separacji mieszaniny N2 i CO2 na membranach wykonanych z komercyjnie dostępnego kopolimeru o nazwie Pebax® 1074.
PL
Najczęściej wykorzystywane do separacji gazów są membrany kompozytowe, składające się z warstwy nośnej i selektywnej. Zasadnicza separacja odbywa się w warstwie selektywnej, dlatego właśnie skupiono się na doborze odpowiednich warunków jej wytwarzania. Analiza wyników pozwala stwierdzić, iż niskie stężenia należy wykorzystywać do wykonywania warstwy uszczelniającej. Natomiast do warstwy selektywnej należy wybierać wyższe stężenia, co w efekcie daje jednolitą i o średniej grubości warstwę. Słowa kluczowe: separacja gazów, membrana kompozytowa, PDMS
EN
Composite membranes are frequently used for gas separation. They ar made of a support and selective layer. Separation takes place in the sclectiv layer. Our attention was focuscd on the selection of appropriate modificatio conditions. It was found that low concentrations should be used to perfon the sealing layer. However, the selective layer should be made from highc concentrations. Which results in an average thickness and uniform layer.
PL
Zwiększenie atrakcyjności metod adsorpcyjnych do wychwytywania CO2 ze spalin (w stosunku do preferowanych obecnie metod absorpcyjnych) wiąże się bezpośrednio z pojawianiem się i rozwojem nowych efektywnych fizyko-chemicznych adsorbentów CO2.
PL
Przedstawiono rezultaty badań nad zastosowaniem wybranych sorbentów komercyjnych i syntezowanych z popiołów lotnych w adsorpcyjnej metodzie separacji dwutlenku węgla z gazów pochodzących ze spalania węgla w atmosferze wzbogaconej tlenem, jako jednej z metod wychwytywania CO2 po procesie spalania. Jako gaz surowy zastosowano symulowaną mieszaninę gazów spalinowych zawierających CO2, N2, O2, która podlegała rozdziałowi w dwukolumnowej instalacji adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA. Proces prowadzono przy różnym ciśnieniu i przepływach gazu zasilającego oraz różnych udziałach strumienia gazu płuczącego. Dla wybranej konfiguracji procesu przedstawiono wyniki w postaci średniego stężenia dwutlenku węgla w produkcie niskociśnieniowym i odzysku CO2 z gazu surowego.
EN
The paper presents the research results of applying selected commercial sorbents and synthesized from fly ash ones in adsorption method applying for carbon dioxide separation from flue gases emitted during coal burning, in oxygen-enriched atmosphere, as the one of the post-combustion CO2 capture methods. The feed gas is a simulated flue gas mixture containing: CO2, N2, O2 separated in two-bed pressure swing adsorption (PSA) installation. The process was carried out under different pressures and velocity of feed gas as well as different purge ratios. The results of average concentration of CO2 in low- pressure product and average recovery of CO2 from feed gas were presented for specific configuration of conducted process.
16
Content available Air separation in PVTMS membrane module
EN
The air separation was carried out using Russian industrial (Kriogenmash) PVTMS membrane module. The investigations have been performed in a pilot plant scale installation especially designed for this purpose. The separation measurements have been done, at different pressure ratios, for four types of membrane module sets as follows: one membrane module; a set of two parallel membrane modules; a set of two serial membrane modules with permeate from the first one feeding the second module; and, a set of two serial membrane modules with retentate from the first one feeding the second module. Obtained separation results have been discussed from the point of view of efficiency and conditions of using PVTMS membrane modules for such purposes. The results have been also used for evaluation of quality and properties of the membrane module.
PL
Przeprowadzono separację powietrza w rosyjskim, przemysłowym (Kriogenmash), membranowym module PVTMS, w półtechnicznej skali, na specjalnie zaprojektowanej do tego celu aparaturze. Pomiary wykonano dla różnych stosunków ciśnień i czterech różnych układów modułów membranowych: pojedynczego modułu, układu dwóch równolegle połączonych modułów, układu dwóch szeregowo połączonych modułów, w którym moduł drugi był zasilany permeatem z modułu pierwszego oraz układu dwóch szeregowo połączonych modułów, w którym moduł drugi był zasilany retentatem z modułu pierwszego. Otrzymane wyniki doświadczalne zostały przedyskutowane z punktu widzenia warunków stosowania modułów PVTMS oraz wydajności prowadzonych procesów separacji powietrza. Ponadto, posłużyły one do określenia własności i jakości badanych modułów membranowych.
PL
Dwutlenek węgla jest odpowiedzialny za powstawanie efektu cieplarnianego, dlatego poszukuje się technolo-gii mających na celu ograniczenie emisji tego gazu do atmosfery. Istnieje kilka metod wychwytu CO2. Są to procesy absorpcji, adsorpcji, kriogeniczne oraz separacja membranowa. Procesy separacji membranowej cechują się prostotą, nie wymagają dodawania żadnych dodatkowych związków chemicznych ani regeneracji adsorbenta czy cieczy absorpcyjnej. W artykule szerzej omówiono proces membranowej separacji gazów oraz różne mechanizmy transportu gazu przez membrany wraz z odpowiadającymi im modelami transportu. Przedstawiono również klasyfikację membran jak i ich charakterystyczne parametry eksploatacyjne.
EN
Carbon dioxides is responsible for appearance of greenhouse effect, therefore technologies, which aim is to limit emission of CO2 to atmosphere, are being searched for. We have a few methods of CO2 capture and separation, for example absorption, adsorption, cryogenic methods and membrane's separation. The membrane's gas separation is marked by simplicity of the process, it doesn't need to add any of chemicals and regeneration for any absorbent. Process of membrane's gas separation and other mechanisms of gas transport through membranes together with corresponding models of transport are widely discussed in this article. The article also presents types of membranes and their characteristic parameters.
PL
Opisano otrzymywanie i własności separacyjne membran kompozytowych złożonych z porowatego polietylenu jako nośnika, pokrytego naskórkową warstwą polianiliny (PANi). Stwierdzono istotny wpływ stopnia protonowania PANi na współczynniki selektywności par gazów, w szczególności N2/O2. Fakt ten można wytłumaczyć silnymi oddziaływaniami rodnikokationów sprotonowanego polimeru z paramagnetycznym tlenem obserwowanymi w widmie EPR.
EN
Preparation and the separation properties of the composite membranes for gas separations are described. These membranes consist of porous poly-ethylene as substrate and skinny cover made of polyaniline (PANi). An effect of the extent of PANi protonation on the gas selectivity coefficients was found, especially in case of N2/O2. Explanation of that phenomena is based on strong interactions of the polymeric radical cations with paramagnetic oxygen that can be observed in EPR spectra.
EN
There has been increasing worldwide interest in the field of technical textile materials. Within this context the use of membranes for industrial separation processes has developed, and they can now compete effectively with conventional processes in terms of energy and capital costs. Membranes for gas separation have developed significantly in the last twenty years; however, there is still a need for high-temperature and chemically resistant membranes that exhibit good selectivity and gas permeability. In spite of the developments in gas separation membranes, only a few types of hollow-fibre membranes are still commercially available. Our study examines the fundamental properties of polyetherketone (PEK, a thermally stable and chemically resistant polymer) membranes prepared using concentrated sulphuric acid (98% H2SO4) as a solvent and dilute sulphuric acid (30%-60% H2SO4) as a non-solvent. Other non-solvents included acetic acid, ethanol, methanol, glycerol, and water. The concentration of the polymer-casting solutions was between 15% and 20%. The membrane structure was examined using SEM, and the gas separation properties were measured using a lab-scale test rig. The results show that formation and control of membrane structure are complicated, and that many preparation parameters affect membrane morphology and performance. Polymer concentration is a particularly important parameter. At each individual polymer concentration, the precipitant plays a crucial role, and has a determining influence on membrane structure. Membranes cast using 30-40% glycerol and 50-60% H2SO4 or 70-90% acetic acid as precipitants possessed sponge-type structures, and as such have an acceptable permeation rate. However, membranes cast into water display finger-like structures even at a low coagulation temperature of 3?C, and also exhibit lower permeation rates. It has also been shown that precipitated structures of PEK membranes are highly dependent upon the heat of mixing of the solvent with non-solvent, and that a reduction in this heat of mixing leads to sponge-like structures that are preferential for gas separation membranes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.