Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  know-how
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available How not to lose valuable know-how in an industry?
EN
Know-how belongs to the intangible assets of enterprises. They are defined as information consisting of verified in practice technical knowledge and skills in goods trade (which are not covered by patents) allowing the entrepreneur to achieve a competitive advantage. Intangible assets are currently the key resource of enterprises, within which innovative competencies are included. They are not visible in the balance sheets of companies, they do not grow in proportion to property investments and do not yield to ownership. They have a spatial dimension of a special character, and they create the intellectual capital of the organisation, which along with the acquired knowledge, using active growth factors, can gain the ability to process innovations and act towards the development of the organisation. However, this is not always the case, hence, the attempt to answer the question of how not to lose valuable know-how in an industry. The conducted surveys among enterprises providing services for the industry have shown that they have innovative potential. This means that not only the industry and its development may affect the service sector and its performance, but the reverse - the service sector may influence the demand of the industrial sector. The article presents the potential for innovation growth with the employees’ own knowledge.
2
Content available remote Prawa do innowacji. Wynalazczość i twórczość personelu
3
Content available remote How Not to Lose the Valuable Know-How in Industry?
EN
Know-how belongs to the intangible assets of enterprises. They are defined as information consisting of verified in practice technical knowledge and skills in the goods trade (which are not covered by patents) allowing the entrepreneur to achieve a competitive advantage. Intangible assets are currently the key resource of enterprises, within which innovative competences are included. They are not visible in the balance sheets of companies, they do not grow in proportion to property investments and do not yield to ownership. They have a spatial dimension of a special character, they create the intellectual capital of the organization, which along with the acquired knowledge, using active growth factors, can gain the ability to process innovations and act towards the development of the organization. However, this is not always the case, hence the author’s attempt to answer the question of how not to lose valuable know-how in industry. The conducted surveys among enterprises providing services for the industry have shown that they have innovative potential. This means that not only industry and its development may affect the services sector and its performance, but also the reverse - the services sector may influence the demand of the industrial sector. The article presents the potential for innovation growth through the use of employees’ own knowledge.
PL
W artykule zaproponowano proces wyceny własności intelektualnej i posiadanych przez jednostki naukowe wyników badań na potrzeby komercjalizacji produktów i usług. Omówiono wytyczne dotyczące jakości i transparentności wyceny rynkowej wyników prac naukowych. Opisano sposoby doboru wyceny w zależności od rodzaju własności intelektualnej, ewentualne warianty wyceny, a także aktualny monitoring rynkowy produktu lub usługi pod kątem wyboru najlepszego momentu na sprzedaż/komercjalizację technologii.
EN
The article describes a process for financial assessment of intellectual property and research results owned by science institutions for the purposes of products and services commercialization. The authors discussed the recommendations concerning the quality and transparency of the R&D results financial assessment. The methods to select the best assessment option were described, depending on the type of intellectual property, along with possible assessment variants, followed by the current market monitoring of the product/service in order to select the best moment to sell or commercialize the product.
PL
Ochrona praw własności intelektualnej opiera się na regulacjach z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. W działalności gospodarczej wykorzystuje się również nabytą w trakcie wieloletniej praktyki wiedzę określaną jako know-how. Także ona stanowi element własności intelektualnej i powinna być chroniona. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak chronić tę wartość, szczególnie w świetle problematyki wykorzystywania jej przez inne podmioty. Pozbawione ochrony dobre praktyki czy idee mogą łatwo zostać przejęte przez przedsiębiorstwa konkurencyjne.
EN
Protection of intellectual property rights is established in regulations on copyright and industrial property rights. In the course of business there is also used knowledge known as know- how. That derives from long-lasting practice. This term is also within the scope of intellectual property and should be protected. This article attempts to answer the question of how to protect that right. Practice and ideas deprived of the legal protection can be easily taken over by competitors.
EN
This article concentrates on the main features of the proposed Directive on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. The Directive, the first of its kind on a EU level, is designed to harmonize the law and its enforcement across all 28 Member States of the European Union. The current divergence of national rules means that legal protection of trade secrets within the EU is uneven and fragmented and thus insufficient.
PL
W artykule poddano analizie najważniejsze postanowienia projektu dyrektywy UE w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Dyrektywa jest pierwszym aktem prawnym wydanym na poziomie UE zmierzającym do ujednolicenia zasad ochrony tajemnic handlowych w państwach Unii Europejskiej. Istniejące różnice w ustawodawstwach poszczególnych państw powodują, że ochrona tych tajemnic jest obecnie niejednolita, a przez to niewystarczająca.
8
Content available remote Transfer wiedzy w procesach wdrażania innowacji – aspekty prawne
EN
Knowledge and innovations are overlapping concepts. Their user can create them by himself or buy from other creative entity (eg. university). This reason makes analysis of rules of knowledge transfer very interesting, car knowledge is a part of an innovative process leading to achieve an advantage on the market. The study presents legal basis, methods and units set up to facilitate knowledge transfer.
PL
Wiedza i innowacje to pojęcia krzyżujące się. Z powodów ekonomicznych korzystający z nich często nabywa je od innego podmiotu, wyspecjalizowanego w ich kreowaniu (np. uczelni). Z tych powodów szczególnie interesująca jest analiza zasad transferu wiedzy w procesach innowacyjnych, będących przesłanką uzyskiwania przewagi konkurencyjnej na rynku. Stąd opracowanie przedstawia podstawy prawne, sposoby i jednostki organizacyjne utworzone w celu ułatwienia transferu wiedzy.
9
Content available Konsorcjum w zamówieniach publicznych
PL
W artykule opisano organizację konsorcjum jako umowę podmiotów występujących wspólnie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Prawa i obowiązki wynikające z udziału w konsorcjum. Informacje o działalności CNBOP jako uczestniku konsorcjum dysponującym zespołem informacji i rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa i działań kryzysowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
EN
The article is about consortium organizations cooperating as one in public procurement contract award procedure. Rights and duties in consortium. Information of CNBOP activity as participant who has knowledge of safety procedures, emergency procedures for fire protection.
PL
W artykule przedstawiono nowy aparat czterokulowy, opracowany w ramach zadania realizowanego w Programie Wieloletnim PW-004 pn. "Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008", którego Instytut Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu jest głównym realizatorem. Podstawową różnicą między nowym aparatem czterokulowym a tego typu urządzeniami dotychczas wytwarzanymi w ITeE - PIB jest znaczące rozszerzenie jego możliwości badawczych. Dotychczas wytwarzany aparat czterokulowy, oznaczony symbolem T-02, pozwalał na badania właściwości przeciwzużyciowych i przeciwzatarciowych środków smarowych. Inny aparat czterokulowy, oznaczony symbolem T-03, umożliwiał badanie jedynie powierzchniowej trwałości zmęczeniowej. Do tego oba aparaty nie pozwalały na badania w podwyższonej i kontrolowanej temperaturze. Nowy aparat, oznaczony symbolem T-02U, pozwala na realizację wszystkich wymienionych badań, zarówno dla środków smarowych, jak i materiałów konstrukcyjnych. Zaprezentowano genezę tematu, budowę i charakterystykę techniczną nowego aparatu, realizowane metody badawcze, przedstawiono wybrane wyniki badań weryfikacyjnych, potencjalne obszary zastosowania oraz pierwsze wdrożenia.
EN
The authors present a new four-ball machine developed within the scope of the Multi-Year Programme PW-004 "Development of innovative systems of manufacturing and maintenance 2004-2008", coordinated by the Institute for Sustainable Technologies - National Research Institute in Radom. The main difference between the new device and the ones having been manufactured by ITeE - PIB so far is related to a significant improvement of the research capabilities. The previously manufactured four-ball machine, known as T-02 tribotester, was intended for testing antiwear (AW) and extreme-pressure (EP) properties of lubricants. Another four-ball tribotester, denoted as T-03, was intended only for determination of the surface fatigue life. Neither T-02, nor T-03 machine made it possible to perform runs at an increased and controlled lubricant temperature. The new machine, denoted as T-02U, enables the user to perform all the mentioned tests, both for lubricants and engineering materials. A genesis of the idea of the new four-ball machine, its main units, technical specifications, realized test methods, chosen results of verification testing, potential areas of application, as well as first implementations in industrial and scientific laboratories, are presented.
11
Content available remote Znaczenie know-how w projektowaniu specjalnych urządzeń technologicznych
PL
W pracy przedstawiono mankamenty spowodowane błędami projektowania automatu do montażu ustnika alkomatu oraz działania naprawcze zapewniające poprawne funkcjonowanie automatu.
EN
The study presents shortcomings caused by defects in the design of the automated system for installation of breathalyzer mouthpieces and remedial actions taken to ensure the correct operation of the automated system.
UK
У статті досліджуються просторові аспекти вибору оптимальної технології виробництва продукції. Зазначено, що попри наявність величезного масиву дослідження різноманітних аспектів, які стосуються обґрунтування вибору оптимального варіанта технологій, традиційно поза увагою науковців залишаються просторові аспекти. Доведено, що як обґрунтування вибору оптимальної технології, так і обґрунтування вибору оптимального місця розташування підприємства це дві взаємопов'язані та взаємозалежні задачі комплексної проблеми оптимізації просторово-технологічного розвитку галузі.
EN
In article spatial aspects of a choice of the optimum "know-how" of production are investigated. It is specified, that not looking on presence of a huge file of research of various aspects which concern a substantiation of a choice of optimum variant of technologies, it is traditional without attention of science officers there are spatial aspects. It is proved, that both the substantiation of a choice of optimum technology, and a substantiation of a choice of an optimum site of the enterprise is two interconnected and interdependent problems of a complex problem of optimization of spatial – technological development of branch.
14
Content available Miękkie kompetencje w zarządzaniu
PL
Zmieniające się realia gospodarcze oraz rozwijający się prężnie rynek pracy, na którym największe powodzenie mają pracownicy z wysoko rozwiniętymi kompetencjami miękkimi, sygnalizują, iż w nie tak dalekiej przyszłości zawodowej wartością pracownika – oprócz kwalifikacji - będą przede wszystkim jego kompetencje miękkie, elastyczność kompetencyjna. Jeśli na rynku pracy pożądani są kandydaci z określonymi kwalifi kacjami oraz kompetencjami miękkimi, jeśli dla człowieka dorosłego, z jakimś już doświadczeniem zawodowym, podjęcie działań w celu rozwoju swoich kompetencji miękkich jest trudnym wyzwaniem, warto być może rozpocząć wyprzedzające działania, skoncentrowane na rozwoju kompetencji miękkich już na poziomie nauczania akademickiego, po to, aby w przyszłości absolwent mógł sprawnie, kreatywnie i elastycznie funkcjonować w roli zawodowej.
PL
Współcześnie zasoby własności intelektualnej i własności przemysłowej powszechnie uznaje się za te, które tworzą znaczącą wartość dodaną przedsiębiorstwa. Wzrastający popyt na nowe rozwiązania techniczne sprawia, że przedsiębiorcy coraz częściej kategorie należące do własności intelektualnej lub przemysłowej wnoszą jako wkład do spółki. Z przepisów kodeksu spółek handlowych wynika, że przedmiotem wkładu do spółki nie może być prawo niezbywalne. Zatem a contrario, aportami mogą być wszelkiego rodzaju prawa zbywalne, którymi są m.in. patenty, prawa na znakach towarowych (wyłączne i licencyjne), prawo do wzoru użytkowego, prawo do wzoru przemysłowego, majątkowe prawa autorskie, czy know-how.
EN
Modern resources of intellectual property and of industrial property have significaly added value for corporate. Increase demand for new technical concept give interesting of intellectual and industrial property. Intellectual and industrial categories as for example: rights of trade mark (sole and license), right to designees patents, right to designee industry, copyrights and know-how, could be treated as contribution. In polish law code of commerce is it admitted.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.