Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  employee safety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Nowelizacja prawa pracy w zakresie ochrony przed zagrożeniami elektromagnetycznymi, wynikającymi z oddziaływania pola elektromagnetycznego (pola-EM) na organizm człowieka i obiekty techniczne, związana jest z harmonizacją przepisów krajowych z dyrektywą 2013/35/UE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi, Dz.Urz. UE L 179, str. 1–19).
PL
W CEMEX Polska bezpieczeństwo pracowników, kontrahentów i innych osób, na których nasza działalność może mieć wpływ, jest najwyższym priorytetem i kluczową wartością. Zero urazów i zero ofiar śmiertelnych to więcej niż cel, to nasz obowiązek. Takie przekonanie towarzyszy pracownikom naszej firmy codziennie, angażując wszystkich na każdym szczeblu naszej organizacji w cel „zero wypadków przy pracy".
PL
Temat prac szczególnie niebezpiecznych jest bardzo istotny z punktu widzenia prawnego, jak również organizacji pracy w zakładzie górniczym. Jest on ważny zwłaszcza dla osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, które muszą je nadzorować. Często bowiem kierownicy kontrolują więcej niż jedną pracę, a to jest w świetle polskiego prawa niedopuszczalne i może rodzić znaczne konsekwencje.
4
PL
Wstęp i cel: Tematem artykułu jest określenie sposobów kształtowania bezpieczeństwa pracy w świetle przeprowadzanych szkoleń dla nowo zatrudnianych pracowników. Zawiera informacje, jakie dają mam przepisy prawa w zakresie przeprowadzania szkoleń oraz jaki one mają wpływ na gruntowne przygotowanie pracownika do wykonywania pracy. Przybliża wpływ organizacji szkoleń, stosowanych metod i form ich przeprowadzania na odczucia pracownika oraz na bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie. Wskazuje błędy popełniane przez pracodawców w toku przeprowadzania szkolenia, przedstawia również sposoby i zasady, jakimi pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami powinni kierować się podczas planowania i organizowania szkoleń. Dobrze przeprowadzone szkolenie to inwestycja w pracownika oraz przyszłość zakładu. Materiał i metody: Materiałem jest problematyka przeprowadzania przez pracodawców szkoleń z zakresu bezpieczeństwa na stanowisku pracy. Wyjaśnia zarówno pedagogiczne jak i psychologiczne oddziaływania pracodawców na pracowników podczas szkoleń. Wskazuje na właściwe formy szkoleń oraz ich wpływ na życie zawodowe, rodzinne i społeczne. Wyniki: Znajomość problematyki pedagogicznego i psychologicznego wpływu szkoleń na pracownika pozwoli na uniknięcie niepożądanych zachowań pracodawców wobec nowo zatrudnianych pracowników. Wniosek: Świadomość skutku niewłaściwych praktyk szkoleniowych przyczynia się do zmiany postrzegania szkoleń, z nieistotnych do kluczowych dla firmy.
EN
Introduction and aim: The theme of the article is to determine the patterns of work safety in the light of the training for new employees. Contains information that which gives us the law in the conduct of training and how they have some impact a thorough preparation of the employee to perform the work. Approximates the effect of training organizations, the methods and forms of their conduct on the employees feelings and health and safety at the work. Indicates some mistakes which are made by employees in the course of carrying out the training, also presents methods and principles that employees and directing employees should follow when planning and organizing training. Well-conducted training is an investment in the employee and the future of the company. Material and methods: The material is some problems of conduct by employers security training at the workplace. It explains both pedagogical and psychological impact on workers by employers during the training. Indicates the appropriate forms of training and their impact on working life, family and social. Results: Knowledge of the problems of pedagogical and psychological impact of training per employee allow for avoid undesirable behavior of employers towards new employees. Conclusion: The awareness of the effect of improper training practices, contributes to changing perceptions of training, from insignificant to the key for the company.
EN
A deadly factory fire in Karachi, Pakistan caused the death of 289 workers on September 11, 2012. The havoc played by fire could have been avoided if the concerned authorities had better fire safety measures and strategy. This article presents an exploratory study designed to obtain first-hand information about this issue in which data were collected from 135 organizations within various industries of Pakistan. The results of this study are alarming because most of the organizations are not even equipped with basic fire safety equipment and are devoid of fire exit paths. Incompetence and negligence on the part of government agencies and many stakeholders frequently allows fire to play havoc with the lives of workers in Pakistani organizations, confirming the famous saying ‘Parva saepe scintilla contempta magnum excitavit incendium’ (A spark neglected has often raised a conflagration).
PL
Dbałość o bezpieczeństwo pracowników na stanowisku pracy jest jednym z podstawowych obowiązków kierownictwa, osób nadzorujących pracę. Zagadnienie bezpieczeństwa, ze względu na szeroki zakres problemu, bardzo dużą liczbę wymagań prawnych, jak również ze względu na potencjalne skutki zaniedbań czy też błędów w tej dziedzinie, jest jednym z najtrudniejszych problemów, z jakim w swojej pracy stykają się osoby bezpośrednio odpowiedzialne za bezpieczeństwo.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.