Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 250

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  production process
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
1
Content available Robotyzacja procesów produkcyjnych. Wprowadzenie
PL
Robotyka jest dziedziną wiedzy technicznej zajmującą się budową robotów, ich sterowaniem, programowaniem i zastosowaniem w różnych domenach nauki i techniki. Jest interdyscyplinarna, łączy wiedzę z wielu innych dziedzin (mechaniki, automatyki, elektroniki, informatyki itp.). Dziś z łatwością można zauważyć obecność robotów w przemyśle, medycynie, transporcie, budownictwie, administracji, wojsku, rolnictwie i kosmosie. Swoje miejsce w życiu człowieka robotyka znalazła wszędzie tam, gdzie praca jest szczególnie uciążliwa, monotonna i niebezpieczna.
2
Content available remote ACOPOS 6D. Nowa era produktywności
PL
Dzisiejsze zakłady i maszyny zajmują dużo miejsca. Ale tylko ułamek ich powierzchni ma rzeczywisty wpływ na sam proces produkcji. Znacznie większa część przestrzeni produkcyjnej przeznaczona jest do transportu produktów z miejsca na miejsce. Można jednak uwolnić się od tych ograniczeń jednowymiarowego transportu produktów i przygotować grunt pod nową erę produktywności.
EN
This paper presents an overview of a research on six practical cases that were solved in a precise casting company where parts are cast by the mean of the low-wax casting method (investment casting) in order to decrease poor quality production. The steel cast parts production technology by the lost-wax method requires the detailed work procedures observation. On the base of statistical processing data of given types of casting products, it was possible to assess the significance of each particular checking events by using the statistical hypothesis testing. The attention was focused on wax and ceramic departments. The data in technological flow were compared before and after the implementation of the change and statistical confirmative influences were assessed. The target consisted in setting such control manners in order to get the right conditions for decreasing poor quality parts. It was evidenced that the cast part defect cause correct identification and interpretation is important.
EN
Purpose: The purpose of including the following analysis was the problem diagnosed in a manufacturing company with hydraulic technology in the aspect of the growing number of hydraulic connected complaints. Therefore, a decision was made to analyze in detail the problem encountered with the available methods and tools. Design/methodology/approach: The study presents a literature approach to issues related to the effectiveness of the production process and the characteristics of the principles, methods, tools and techniques of quality management, as well as the practical application of the 5 WHY tool, based on a production enterprise from the hydraulic industry. Findings: The analysis carried out noticed problem using the Five Whys tool on the basis of data from a manufacturing enterprise from the hydraulic industry, as well as the created summaries of reasons for both quantitative and qualitative complaints in 2016 and 2017 enabled the identification of the main source of the diagnosed problem in the form of too many corroded hydraulic components in 2017 and the formulating of necessary recommendations to eliminate the above mentioned disadvantages of finished products for the enterprise. Practical implications: The introduced changes in the company from the hydraulic industry will significantly facilitate and improve the identification of defective products that should ultimately not reach the enterprise's customers. Originality/value: Formulating practical conclusions on using quality management tools in the aspect of the assessment of the effectiveness of the enterprise production process in the hydraulic industry.
EN
Purpose: Critical defects are of great significance when evaluating the production process effectiveness, especially in the automotive branch. It is important to analyse these defects and distinguish the crucial ones. In this article, the authors have identified critical defects in the process of brake master cylinders production using quality management tools, and proposed improvement actions. Design/methodology/approach: The aim of the article was to analyse defects and the reasons for their occurrence, and improve the production process of master cylinder with special attention to critical defects. In order to improve this process, critical flaws had to be identified and eliminated from the entire set, which was the engineering problem to be solved. Then the causes of their occurrence as well as the factors causing process disturbances affecting the final occurrence of the defect were identified, and actions eliminating or limiting their occurrence were proposed. In the project, they were used to analyse the tools and principles, i.e. process diagram, Pareto-Lorenz diagram, cause-effect diagram, and to improve the Poka-Yoke process. Findings: Based on the examined causes of defects, improvements were proposed, i.e. guides for applying the body, a program stopping the piston assembly station to control the oil level, purchase of caps from sealed material and the need to work in long-sleeved work clothing, moving the body type verification camera from the final to first station, pallet spacers to protect against piston damage, change of supplier, especially of body castings. Research limitations/implications: The major limitation of the paper is that it is based on one case of an organization. In the future, it will be necessary to conduct studies in more organizations so as to find out if the same result can be achieved. Originality/value: Until now, no quality management tools have been used to analyse and organize the formation of defects in production processes.
EN
The aim of the study is to use the 8D methodology to solve the production problem, which was the incorrect installation of the rings in the piston designed for excavators. The idea of the method used is to correctly identify the causes of the problem and implement corrective actions to prevent recurrence of the problem. In order to detect as many potential causes of non-compliance as possible, the working team conducted brainstorming sessions and then developed the Ishikawa diagram. Team members found that the most common source of the problem was human error. In order to eliminate it, it was decided to carry out a series of training courses and to additionally equip assembly stations. The presented methodology of solving quality problems can be implied in every production company.
EN
The tradition of wine production and consumption has been known since ancient times. Consumption of wine is particularly widespread in the Mediterranean countries. Wine is composed mainly of water, ethanol, carbohydrates, organic acids, minerals and phenols that shape the taste, aroma and colour of the final product. Phenolic compounds contained in wine also determine its beneficial effect on health. The aim of this article is to characterize the phenolic compounds of wine, as well as presenting the impact of the raw material and wine production process on phenolic content, as well as its healthy properties.
PL
Tradycja produkcji i konsumpcji wina sięga czasów starożytnych. Spożycie wina jest szczególnie rozpowszechnione w krajach basenu Morza Śródziemnego. Wino składa się głównie z wody, etanolu, węglowodanów, kwasów organicznych, składników mineralnych oraz związków fenolowych, które kształtują smak, aromat i barwę produktu finalnego. Obecność związków fenolowych w winie decyduje także o jego korzystnym wpływie na zdrowie. Celem artykułu jest charakterystyka zawartych w winie związków fenolowych, a także przedstawienie wpływu zastosowanego do produkcji wina surowca oraz procesów produkcji wina na zawartość fenoli, jak również ich prozdrowotne właściwości.
PL
Zastosowanie nowych technologii w Przemyśle 4.0 umożliwia lepszą organizację, monitorowanie, kontrolę oraz skuteczną optymalizację procesów produkcyjnych, szczególnie w zakresie wydajności. Prezentowane rozwiązanie opiera się na hierarchicznej analizie wskaźników efektywności, w tym głównie na kontroli wskaźnika ogólnej efektywności zasobów produkcyjnych OEE. Rosnąca liczba możliwych do uzyskania skwantyfikowanych sygnałów monitorujących pracę maszyn, temperaturę otoczenia czy częstotliwość drgań sprawia, że narzędzia wspomagające decyzje są coraz bardziej wyrafinowane i, poza prezentacją obecnego stanu zasobów, coraz częściej obejmują także analizę predykcyjną. Opisywane narzędzie PUPMT pozwala zidentyfikować kluczowe zdarzenia, które mają istotny wpływ na bieżącą lub przyszłą efektywność produkcji. Umożliwia także analizę typu what-if, dopuszczając symulację wpływu projektowanych zmian, a wyniki tej symulacji uzależnia od skutków podobnych zmian, które miały miejsce w przeszłości w danym przedsiębiorstwie. Dzięki automatycznej identyfikacji potencjalnych zależności rozwiązanie dostosowuje się do specyfiki firmy lub wybranej jednostki produkcyjnej. Początkowe rozdziały zawierają m.in. opis najważniejszych metod wykorzystywanych w rozwiązaniu PUPMT. W dalszej części przedstawiono wybrane wyniki badań przemysłowych, które przeprowadzono na kilkudziesięciu jednostkach produkcyjnych.
EN
The use of new technologies in Industry 4.0 enables better organization, monitoring, control and effective optimization of production processes, especially in terms of efficiency. The solution is based on a hierarchical analysis of key performance indicators, including mainly the control of Overall Equipment Effectiveness (OEE). The growing number of quantifiable signals monitoring machine operation, ambient temperature or even the frequency of vibrations makes decision support tools more and more sophisticated. Moreover, they also include predictive analysis in addition to presentations of the current state of resources. PUPMT tool allows identifying key events that have a significant impact on current or future production efficiency. It also allows the what-iftype analysis, running the simulation of the impact of the proposed changes, and the results of this simulation depend on the effects of similar changes that occurred in the past in a given enterprise. Thanks to the automatic identification of potential dependencies, the proposed solution adapts to the specifics of a given company or even a selected production unit. The paper in the first part contains a description of the essential methods used in the PUPMT tool. The second part presents selected results of industrial research, which were carried out on several dozen production units.
9
Content available Systemy informatyczne wspomagające produkcję
PL
W procesach planowania produkcji i sterowania ich przebiegiem coraz częściej wykorzystuje się informatyczne systemy ERP/ERPII. Stanowią one główne źródło informacji i wspierają firmy w podejmowaniu decyzji. Są wsparciem informacyjnym, organizacyjnym i finansowym dla przedsiębiorstw, zastępując niekiedy pracę człowieka w wielu obszarach planowania i kierowania produkcją.
EN
Production planning and control processes are increasingly using ERP/ERP II IT systems. They are main source of information and support companies in making decisions. They provide information, organizational and financial support for companies, sometimes replacing human work in many areas of production planning and management.
EN
The publication analyses the way of managing and improving the quality of the production process of aluminum pistons for internal combustion engines. The aim of the article is to propose a method of analysis of the effectiveness of individual control methods used in the process of controlling the aluminium piston. Thanks to the location of a control point with the highest share of product non-compliance detection in the production process, it is possible to reduce quality control points by less effective points, which will contribute to lower costs or shorten the time of production processes. In view of the increasing demands on the efficiency of the checkpoints for components in internal combustion engines, the issue is important and topical.
EN
This paper presents an overview of a research on six practical cases that were solved in a precise casting company where parts are cast by the mean of the low-wax casting method (investment casting) in order to decrease poor quality production. The steel cast parts production technology by the lost-wax method requires the detailed work procedures observation. On the base of statistical processing data of given types of casting products, it was possible to assess the significance of each particular checking events by using the statistical hypothesis testing. The attention was focused on wax and ceramic departments. The data in technological flow were compared before and after the implementation of the change and statistical confirmative influences were assessed. The target consisted in setting such control manners in order to get the right conditions for decreasing poor quality parts. It was evidenced that the cast part defect cause correct identification and interpretation is important.
EN
The paper presents a production process optimization by the simulation approach. The research was realized by a case study for an enterprise producing welding pliers for the automotive industry. The solution of the study was realized in the environment of the Tecnomatix Plant Simulation software, which can simulate the production process after choosing the right conditions and connections among the elements. The research aimed at creating a simulation model of the evaluated process with real data and designing optimization solution of the production process, which assumes an increase in the devices and machines utilization. The results showed improvements in the efficiency of the production process, in the particular case increasing by more than 25%.
EN
Analysis of the incompatibilities occurring in an organization relies on identifying the problem and then applying the appropriate corrective and improvement actions. It is possible by using appropriate instruments of quality management and, basically, their sequence, which is a modern way of solving the problem, and it enables the improvement of functioning of an enterprise. Therefore, it is advisable to select an appropriate group of quality management instruments and use them in the appropriate sequence, because then they are complete and lead to full analysis and conclusions adequate to the problem. The aim of the article is to analyze the correlation and influence of the selected factors on the incompatibilities in selected processes, i.e. the production process of furniture fronts and furniture in general. Moreover, the idea is to use the appropriate sequence of instruments of quality management to solve various types of incompatibilities. The analysis was made at a company where a lot of different kinds of incompatibilities in processes were identified within 9 months. It was important to solve the problem for this enterprise because it was generating relatively large financial losses, and the lack of identified causes of the problem precluded taking preventive actions and developing the enterprise. After the initial analysis of the processes and problems, it was decided to use the correlation analysis, the Pareto-Lorenz diagram, the 5W2H method, the Ishikawa diagram and the 5Why method. The methodology and conclusions drawn from the analysis may be useful in solving complex problems at other production and service enterprises.
EN
The visual method is one of the most important control methods in spite of the developing information technologies and very high automation of the production process. The aim of the article is to analyze the quality control of a selected part of the production process of pistons for passenger cars, for which the visual method is used, and to evaluate the application of this method as well as its influence on the improvement of the presented production process. The analysis made it possible to assess the impact of the type of non-compliance and location on the effectiveness of controls. Thanks to the analysis carried out, the dominant influence of factors, which depend on the person performing the control, on the effectiveness of the control was found.
PL
W publikacji przedstawiono podstawowe przekładnie zębate stosowane w przemyśle maszyn/urządzeń górniczych. Zakłady produkujące maszyny i urządzenia dla przemysłu wydobywczego przy spadku koniunktury w przemyśle górniczym zmuszone są do poszukiwania nowych rynków zbytu dla swoich wyrobów, lub rozpoczynać produkcję zupełnie nowego asortymentu do innych niż górnictwo gałęzi gospodarki. Scharakteryzowano podstawowy podział przekładni zębatych oraz przedstawiono podstawowe parametry, którymi charakteryzują się przekładnie zębate. W drugiej części artykułu, przeanalizowano proces produkcyjny produkcji przekładni zębatych przez Zakłady Mechaniczne GLIMAG S.A. Następnie przeprowadzono analizę ekonomiczną produkcji przekładni zębatych dla przemysłu górniczego oraz innych gałęzi przemysłu. Wskazano na bariery wejścia do nowego segmentu produkcyjnego oraz potencjalne zyski. Nawet w przypadku, gdy zakład jest w posiadaniu wysokiego poziomu technologicznego oraz wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej, trudno jest przekroczyć barierę ekonomiczną (niskie ceny asortymentu).
EN
The publication presents basic toothed gears used in the mining machinery/equipment industry. Plants producing machinery and equipment for the mining industry are forced to search for new markets for their products in the downturn in the mining industry, or to start manufacturing a completely new range of products for industries other than mining. The basic division of toothed gears was characterized and the basic parameters with which gears are characterized are presented. In the second part of the article, the production process of the toothed gears manufactured by Zakłady Mechaniczne GLIMAG S.A. was analyzed. Then, economic analysis of gear production for the mining industry and other industries was carried out. Barriers to entry into a new production segment and potential profits were pointed out. Even if the plant has a high technological level and highly qualified staff, it is difficult to cross the economic barrier (low prices of the product range).
EN
The G8D method is one of the methods used in quality management using quality management tools and designed to solve problems occurring in production processes. The method consists of 8 disciplines and ensures the required quality of both production processes and finished products. It may also be applied to the optimization of production processes, while ensuring their safety. In the article, the authors presented the method of using the D4 discipline algorithm of the G8D method allowing to detect the root cause of the problem in the process and to indicate the so-called escape point. The authors presented the course of action for discipline D4 undertaken when the root cause of the problem is to be analysed. The procedure is presented on an exemplary process of the projection welding of a nut.
EN
The G8D method is a universal method for solving problems arising in production processes, also used in optimisation of these processes. The method allows the detection and elimination of any drawbacks occurring in manufacturing processes and ensuring the safety of these processes. In the article, the authors have presented one of the sensitive and critical disciplines of the G8D problem solving method in production processes, i.e. discipline D2 - “problem description”. The authors have presented the algorithm of procedure in the discipline D2 as well as the quality management tools that can be used to correctly “describe the problem”. The authors have also discussed the procedure for the discipline D2 in the "problem description" for the case of the projection welding of a nut.
18
Content available Quality improvement in production process
EN
Quality is a certain degree of excellence and is one of the important factor in realization of the production process. Evaluation of the quality excellence in production project management is connected with a process of making changes in particular phases of project realization. The thesis proposed in the article is: the effective quality improvement based on implementation of the quality management method contributes to achieve the planned quality in the production project.
EN
In the article was presented the results of analysis of the nonconformities which occur during the production of PET bottles in the selected company from Poland. The analysis included six process unit operations of forming PET bottles. The aim of the analysis is to present specific corrective and improvement actions based on the results obtained. The article presents a short description of the process of shaping PET bottles for six selected operations. The block diagram of the PET bottle shaping process is presented. Quality management tools were used for quantitative and qualitative analysis. The use of the Pareto-Lorenz diagram allowed for quantitative an approach to the quality problems of PET bottles. The Ishikawa diagram was used to identify potential causes of the most frequent problem. Corrective actions were proposed to improve the quality of PET bottles tested. The research problem has been solved. As a critical element requiring improvement, the competences of employees and the process of operating machines and devices were indicated.
PL
W artykule przedstawiono ocenę użyteczności wyników, będących efektem stosowania niezdeterminowanych metod analizy procesu produkcyjnego, realizowanego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego. Przez użyteczność jest tu rozumiana możliwość ich wykorzystania w praktyce. Użyteczność wyników scharakteryzowano z wykorzystaniem kilku wybranych niezdeterminowanych modeli procesu produkcyjnego. W części końcowej zaprezentowano możliwości wykorzystania uzyskanych wyników w praktyce górniczej.
EN
The article presents an assessment of the usefulness of results resulting from the use of undetermined methods of analyzing the production process carried out in the lonwalls of coal mines. Usability is understood here as the possibility of their practical use. The usefulness of the results was characterized using several selected undetermined models of the production process. The final part presents the possibilities of using the results in mining practice.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.