Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ferromagnetyk
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań kompozytów składających z ferromagnetyka Fe61Co10Y8W1B20 wykazującego miękkie właściwości magnetyczne związanego polimerem (Epidian 100) w proporcjach 2%, 3% i 4% wag. Przeprowadzono badania struktury wykorzystując dyfrakcje promieni rentgenowskich. Na podstawie tych badań wykazano że proces mielenia jak i utwardzania Epidianu w nie wpływa na strukturę badanych kompozytów powodując jej krystalizację. W kolejnym etapie przeprowadzono badania magnetyczne wykorzystując magnetometr wibracyjny (VSM). Pokazano, że można sterować właściwościami poprzez odpowiednie dobranie zawartości osnowy polimerowej.
EN
This paper presents results of research on the composites consisting of ferromagnetic Fe61Co10Y8W1B20 alloy exhibiting soft magnetic properties of bonded polymer (Epidian 100) in the proportion of 2%, 3% and 4% by weight. Structure study was carried out using X-ray diffraction. This research have shown that the process of grinding and Epidianu hardening does not affect the structure of the composites causing its crystallization. In a next step were studied by using a vibrating sample magnetometer (VSM). It is shown that the properties can be controlled through appropriate selection of the content of the polymer matrix.
PL
Przeprowadzono badania mające na celu analizę możliwości wykorzystania własnego magnetycznego pola rozproszenia WMPR do szacowania naprężeń czynnych. Badano wpływ historii obciążania na WMPR elementu. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów przeprowadzonych na powierzchni próbek płytowych ze stali ferrytycznej do głębokiego tłoczenia. Jedna grupa próbek poddana została narastającym w sposób ciągły obciążeniom rozciągającym, natomiast drugą grupę próbek poddano cyklom obciążenie-odciążenie z narastającą w kolejnych cyklach wartością naprężenia maksymalnego. Stwierdzono, że naprężenia czynne wpływają na wartości składowych WMPR. Dla narastającego w sposób ciągły obciążenia możliwe jest opracowanie korelacji naprężenie - wartości składowych WMPR. Dla narastających obciążeń cyklicznych, które są sytuacją najczęściej spotykaną w praktyce, opracowanie takiej korelacji nie jest możliwe.
EN
A study to analyze the possibility of using Residual Magnetic Field RMF to estimate the stress state was carried out. The impact of loading history was studied. In paper presents the results of measurements carried out on surface of the plate sample of deep drawing steel. One group of samples was subjected to continuously increasing tensile loads, while a second group of samples were subjected to load-unload cycles with increasing the value of maximum stress in subsequent cycles. It was found that the stress effect on the value of RMF components. For the continuously increasing load, it is possible to determine the correlation between stress and RMF components values. For increasing cyclic loading, which are the most common situation in practice, determination of this type correlation is not possible.
3
Content available remote Stal elektrotechniczna. Metody wyznaczania parametrów cieplnych
PL
Przedstawiamy sposoby technicznej realizacji pomiarów współczynników przewodności i przejmowania ciepła z dokładnością wystarczającą do wykonania poprawnej analizy rozkładu temperatury wewnątrz współczesnych ustrojów elektromechanicznych.
PL
W pracy zaproponowano nowe podejście w diagnostyce konstrukcji ferromagnetycznych. Polega on na systematycznej budowie baz danych magnetogramów dla wybranych rodzajów konstrukcji ferromagnetycznych począwszy od początku ich eksploatacji, a następnie w każdym etapie ich eksploatacji wraz z odniesieniem do próbek wzorcowych. Takie podejście możliwi wykrywanie i identyfikację powstających w konstrukcjach ferromagnetycznych obszarów koncentracji naprężeń oraz rejonów niebezpiecznych z pęknięciami. Na podstawie analizy magnetogramów będzie można podjąć działania zapobiegawcze odpowiednio wcześniej, polegające na wymianie stosownego elementu bądź wzmocnieniu konstrukcji. Skalibrowanie wartości magnetycznych z wartościami mechanicznymi za pomocą metody dyfrakcji rentgenowskiej stanowi nowe podejście w ocenie wytężenia konstrukcji za pomocą badań magnetycznych.
EN
The paper proposes a new approach in the diagnosis of ferromagnetic structures. It involves the systematic construction of databases of magnetograms for selected types of ferromagnetic structures, starting from the beginning of their exploitation, and then at each stage of their exploitation with reference to standard samples. This approach will make it possible to detect and identify emerging stress concentration and hazardous areas with cracks in ferromagnetic constructions. Based on the magnetograms analysis, preventive measures could be taken in advance, involving the exchange of relevant element or strengthening the structure. The calibration of magnetic values with mechanical ones using X-ray diffraction method, represents a new approach in assessing construction effort using magnetic testing.
PL
Artykuł dotyczy wyznaczania składników strat mocy w ferromagnetyku miękkim, wiodącym zmienny w czasie strumień magnetyczny. Autorzy zaproponowali nowe rozwiązanie wykorzystujące kamerę termowizyjną do pomiaru temperatury na powierzchni blachy. Rozwiązanie to bazuje na fakcie, iż rozpraszana energia wynikająca ze strat jest przekształcana w ciepło. Dzięki temu można wyznaczyć składniki strat histerezowych i wiroprądowych wykonując pomiar przy różnych częstotliwościach strumienia magnetycznego.
EN
: The paper presents a novel approach to estimating components of losses in soft ferromagnetic materials. The idea of the described solution is to use a thermovision camera to measure the increase of temperature of the metal plate surface. The temperature rises because of power losses caused by an alternating magnetic flux. This enables measurements at different frequencies to determine the components of the losses. It is required to apply a model of a metal plate [4] to estimate the amount of power, basing on a thermal response recorded by a thermal camera in time domain. Using (4) one can calculate the content of hysteresis and eddy-current losses. The concept of a test rig is shown in Fig. 2, while the obtained results are presented in Fig. 3. In that figure there are plots of power divided by frequency as a function of frequency obtained from thermal measurements and the plots are coherent with those prepared basing on the catalogue data. The results allow us to conclude that the presented method is a promising tool. Currently it is in a preliminary stage and the authors plan to develop it in the future.
PL
W tym artykule autorzy szacują i analizują wartości strat w rdzeniu stojana, występujące w silniku indukcyjnym małej mocy. Analizę przeprowadzono przy użyciu metody elementów skończonych (MES), w warunkach sinusoidalnego zasilania. Obliczenia całkowitych strat w rdzeniu zostały przeprowadzone przez sumowanie składników strat pochodzących od składowych indukcji występujących w elementarnych obszarach rdzenia stojana. Przyjęto, że zjawiska, w postaci strat w rdzeniu, pochodzące od tych składowych są niezależne. Straty histerezy obrotowej obliczono, stosując współczynnik korygujący, uzyskany na podstawie zebranych danych doświadczalnych. Stosowany model uwzględnia występowanie uszkodzonych fragmentów ferromagnetyka, będących wynikiem wykrawania.
EN
In this paper the iron losses in low power induction motor are estimated and analysed using time-stepping Finite Element Method (FEM) under sinusoidal supply. The iron losses calculation has been carried out by add up the iron losses produced by orthogonal components of the flux density, as if the iron losses produced by these components were independent phenomena. The rotational hysteresis loss has been calculated applying a correction factor based on experimental data. Applied model takes into account the presence of damaged zones of the ferromagnetic, as a result of punching.
PL
Wpływ naprężeń na zmiany namagnesowania jest jednym z najbardziej złożonych zagadnień magnetyzmu. W artykule analizowano wpływ naprężeń czynnych i resztkowych na zmiany własnego magnetycznego pola rozproszenia WMPR mierzonego na powierzchni elementu oraz możliwości wykorzystania tych zmian jako sygnału diagnostycznego pozwalającego na określenie stanu naprężeń. Stwierdzono wpływ zarówno naprężeń czynnych jak i resztkowych na rozkład składowych WMPR. Wykorzystanie pomiarów WMPR do oceny naprężeń czynnych na obecnym etapie badań wydaje się problematyczne. Ocena makroskopowych naprężeń resztkowych na podstawie pomiarów WMPR jest zagadnieniem nad którym kontynuowane są prace badawcze.
EN
The impact of stress on changes in magnetisation is one of the most complex issues of magnetism. The paper presents an analysis of the impact of active and residual stress on the changes in the residual magnetic field (RMF) measured on the surface of the component, and of the possibility of using the changes as a diagnostic signal which allows the determination of the stress state. It was found that both active and residual stress had an impact on the distribution of the RMF components. The use of the RMF measurements to assess active stress seems debatable at the present stage of research development. Research work now continues on the assessment of macroscopic residual stress based on the RMF measurements.
PL
W pracy przedstawiono typowe struktury domenowe w magnetykach o jednym, trzech i czterech kierunkach magnetycznie wyróżnionych. Obrazy struktur domenowych porównano z odpowiednimi modelami. Podkreślono rolę struktury domenowej i jej zależność od metalurgicznej struktury, która jest dużo łatwiejsza do ilościowego określenia, aniżeli relacja pomiędzy magnetycznymi właściwościami gotowego produktu, a warunkami wytwarzania i mikrostrukturą. Ponadto przedstawiono metody obserwacji struktury domenowej magnetyków, ze szczególnym uwzględnieniem metody figur proszkowych Bittera.
EN
In the paper typical domain structures of the magnets with one, three and four magnetic preferred directions were presented. The domain patterns were compared with corresponding models. The role of the domain structure and its dependence on metallurgical structure was emphasized. This dependence is much easier to quantitative description, than relation between magnetic proprieties of the final product and conditions of production and microstructure. Moreover methods of domain structure observation of magnetic materials were presented, with special regard of powder pattern method.
9
Content available remote Ferroic smart materials
EN
Thes paper presents the general properties of ferroic materials (crystals, ceramics). Ferroics is the general term covering ferromagnetic materials (FM), ferroelectric materials (FE) and ferroelastic materials (FES). Those three groups of materials are called "simple primary ferroics". Ferroelasticity is the mechanical or elastic analogue for ferromagnetism and ferroelectricity. The materials which exhibit both ferroelectric (FE) and ferroelastic (FES) properties are described as ferroelastoelectrics (FE+FES=FESE). The ferroics (FM, FE, FES) and ferroelastoelectrics (FE+FES) belong to smart family materials. They are defined as materials which have some properties that can be altered and controlled by external stimuli (magnetic, electric, mechanical, thermal). Smart materials can be used in many technology fields such as automation, control process, robotics, material processing, aerospace engineering, automotive and electronic industry, defense technology, medical technology and biotechnology.
EN
RF plasma synthesis of carbon encapsulates containing ferromagnetic nanocrystallites is reported. The products morphology was examined by using HRSEM and HRTEM. The phase composition was studied by XRD and EDS. Magnetic hysteresis loops were measured at room temperature.
11
Content available remote Urządzenia wirtualne w eksperymencie fizycznym
PL
W pracy przedstawiono dwa urządzenia wirtualne stworzone przy pomocy graficznego języka programowania G, wykorzystywane do nauczania wybranych zagadnień z fizyki w laboratorium studenckim. Pierwsze z nich służy do wyznaczania temperatury Curie w ferromagnetykach, drugim jest analizator rozkładów statystycznych. W pracy omówiono właściwości stanowisk pomiarowych wyposażonych w urządzenia wirtualne i zaprezentowano możliwości, jakie stwarzają graficzne języki programowania.
12
Content available remote Pomiary i obliczenia strat mocy podczas przemagnesowania osiowego
PL
Wyznaczanie strat mocy w blachach elektrotechnicznych to problem zgłębiany od wielu lat. Dotychczas zaproponowano wiele metod mających umożliwić modelowanie przebiegu zjawisk elektromagnetycznych zachodzących w ferromagnetyku. Jednakże wyznaczone na ich podstawie wartości strat mocy ciągle odbiegają od wartości pomierzonych strat. Autorzy tego artykułu prezentują sposób wyznaczania strat mocy na podstawie modelu jednowymiarowego uzupełnionego o straty dodatkowe wyznaczone przy wykorzystaniu teorii proponowanej przez Bertottiego.
EN
The power Ioss calculation in the electrotechnical steel sheets is the problem well known for many years. TilI now many methods were proposed to make possible the modeling of electromagnetic phenomena which occur in ferromagnetic material. However calculated in that way the power losses still differ from measured losses. Authors of the paper present the method of power Ioss calculation which base on one dimensional model supplemented for the excess losses, calculated with help of theory proposed by Bertotti.
PL
Wszystkie substancje można podzielić na trzy grupy: diamagnetyki, paramagnetyki i ferromagnetyki. Przyczyną wysokiej zawartości ferromagnetyków w pyłach przemysłowych są procesy technologiczne różnych gałęzi przemysłu. Powstają one na skutek wysokotemperaturowych przekształceń dia- lub paramagnetycznych form żelaza zawartego w surowcach, w minerały ferromagnetyczne o wysokiej podatności magnetycznej. Kerromagnetyki zawarte w pyłach opadających na powierzchnię ziemi powodują wzrost podatności magnetycznej (PM) górnej warstwy gleb, torfów i osadów, co jest sygnałem ich zanieczyszczenia chemicznego, szczególnie metalami ciężkimi. Z popiołów elektrowni "Jaworzno" wydzielono cząstki magnetyczne i określono w nich zawartość metali ciężkich metodą sekwencyjną Zeiena i Briimmera. Badane metale związane są głównie z tlenkami żelaza oraz krzemianami. Na podstawie pomiarów podatności magnetycznej można przyjąć następujące stopnie zagrożenia gleb przez imisje przemysłowe: < 30 x 10-8 m3 kg-1 - zagrożenie małe; 30-50 x 10-8 m3kg-1 - zagrożenie średnie; > 50 x 10-8 m3kg-1 - zagrożenie duże. Przy wartości >50 x 10-8 m-3kg-1, zawartość ołowiu w glebie z reguły przekracza graniczną wartość 50 mg kg-1 Pb rozpuszczalnego 2 2M HNO3.
EN
All substances can be divided into three groups: dia-, para- or ferromagnetics. A relatively high content of ferromagnetic minerals is observed in industrial dust as a result of different kinds of high temperature technological processes applied in specific branches of industry. A high temperature transformation from dia- or paramagnetic iron minerals contained in raw materials to the ferromagnetic minerals enhances the magnetic susceptibility of industrial dusts. Dust fall in areas influenced by industrial emissions causes the magnetic enhancement of topsoil as well as peat and sediment surface layers thus enhanced susceptibility can be a tracer of chemical contamination, mostly heavy metals pollution. In order to determinate heavy metals content in magnetic phase of fly ashes the magnetic particles from ashes emitted by Jaworzno Power Plant were separated using the hand magnet. Then the sequential chemical analysis for determination of the particular heavy metal occurrence was applied. The heavy metals were mostly connected with iron oxides and silicates. On the basis of magnetic susceptibility measurement the following degrees of industrial dust immission hazard was proposed: < 30 x 10-8 m3kg-1- low; 30-50 x 10-8 m3kg'-1- moderate; > 50 x 10-8 m3kg-1- high. In the case of susceptibility > 50 x 10-8 m3kg-1, Pb content (extracted in 2M HNO3) very often exceeds the value of 50 ing-kg,-1.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję zastosowania metody prądów wirowych, jako szybkiej, ekologicznej i nieniszczącej metody pomiarowej, do określania jednokierunkowego rozkładu naprężeń normalnych własnych, wywołanych kulowaniem strumieniowym warstwy wierzchniej ferromagnetyku. Badania przeprowadzono na 48 próbkach testowych ze stali 40 HM. Przedstawiono podstawy fizyczne metody prądów wirowych, cel, zakres i opis przeprowadzonych badań doświadczalnych.
EN
The study presents a concept of using the eddy current method, being a fast, ecological and nondestructive measuring method, for determination of uniavial residual normal stresses. These stresses are caused by shot peening onto the surface layer of a ferromagnetic material. The experiments have been performed on 48 samples made of 40HM steel. The samples have the form of flat beams of a rentangular cross-section.
15
Content available remote Computation of temperature fields in ferromagnetics
EN
The analysis of electromagnetic processes in laminated cores can be simplified on taking into consideration equivalent solid medium with anisotropic properties. Such medium can be defined on the basis homogenous isotropic pieces of the real core structures. We shown that electromagnetic characteristics of the isotropic structure are similar as in real laminated structure, but the temperature losses generated by eddy currents are different. The analysis of realized computations show that this difference irtcreases taking in account temperature fields. The computation are realized on integration of quasi-stationary electromagnetic and not stationary temperature fields in laminated and solid cores of toroidal choke.
16
Content available remote Magnetyczne metody diagnostyki technicznej elementów maszyn
PL
Zastosowanie nowych technik projektowania ułatwia i przyspiesza proces budowy nowych maszyn, pomimo to wytworzony produkt nie jest całkowicie wolny od wad. Tematyka artykułu dotyczy modelowania związanego z kontrolą stanu technicznego wyrobu gotowego podczas jego eksploatacji. Powszechnie stosowana ocena wibroakustyczna w niektórych przypadkach może zostać uzupełniona oceną zmian natężenia pola magnetycznego. Zagadnienie to opisano i zilustrowano przykładami badania stanów naprężeń metodami magnetycznymi w elementach utwierdzonych jak i wirujących. Modelowane zmiany pola magnetycznego porównywano z wynikami badań eksperymentalnych, jak i z badaniami zmian magnetyzacji pod wpływem obciążeń dla wybranych gatunków stali.
EN
New techniques of design make process of new machines building easier and quicker, besides the manufactured projects have some defects. The theme of the article deals with modelling connected with technical condition supervision of the product during its operating. General vibro-acoustic evaluation in some cases may be completed by the evaluation of magnetic emission changes. This problem has been presented and described with the examples of stresses condition research with the help of the magnetic method in held and vibrated elements. Modelling of magnetic changes are compared with the results of experimental research as well as with the research of magnetization changes under the influence of the loads for selected types of steel.
EN
The paper presents possible applications of thermo-elastic effect in fatigue tests of metals. The chosen ferro-magnetic were examined. Making use of the new generation, low interia thermocouples. The law holds for paramagnetic materials but the deviations were found for ferromagnetics. In subsequent the derived result were applied in examination in the metastable austenitic steel.
EN
This research covers the results of a simultaneous application of two distinct electrophysical methods in a changed sequence when treating HSS twist drills. Both connection and explanation have seek for the increased wear resistance of the tools using the observable modifications in the surface structure of the materials being worked.
PL
W pracy przedstawiono rezultaty łącznego zastosowania do obróbki warstwy wierzchniej azotowania jonowego i obróbki ultradźwiękowej w obecności pola magnetycznego. Badania doświadczalne dotyczyły obróbki wierteł krętych ze stali szybkotnącej. Zastosowana, metoda konstytuowania warstwy wierzchniej pozwala na kilkukrotne zwiększenie trwałości badanych wierteł w porównaniu z wiertłami wykonywanymi konwencjonalną technologią.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.