Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 66

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  public safety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Stacjonarne oświetlenie dróg jest jednym z podstawowych czynników mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz poprawę porządku i bezpieczeństwa publicznego. Prawidłowo zaprojektowane i zrealizowane zapewnia wszystkim użytkownikom drogi odpowiednie warunki widzenia w porze nocnej. W obliczu zmian klimatycznych, jak i wysokich cen energii elektrycznej systemy oświetlenia drogowego nie tylko muszą spełniać wymagania normatywne, ale także powinny charakteryzować się wysoką efektywnością energetyczną.
EN
Stationary road lighting is one of the basic factors having a direct impact on road traffic safety and improving public order and safety. Properly designed and implemented, it provides all road users with appropriate visibility conditions at night. In the face of climate change and high electricity prices, road lighting systems not only must meet normative requirements, but also be characterised by high energy efficiency.
EN
For more than two decades, the social capital theory has attracted interest in the fields of sociology, political science and economics. Its various theoretical and empirical approaches invariably explain new and often hidden phenomena arising at the interface between institutional society and the economy. Its essence is trust built on relationships between people and between people and institutions that are the pillars for shaping security, in the broadest sense of the term, as well as the feeling of security among citizens. Social capital is also a scientific category requiring constant reconstruction and permanent attention in relation to changing social, cultural, political and economic realities. The primary (cognitive) aim of this article is to identify the characteristics of the social capital of Kłodzko County, its peculiarities and implications for the security of the region and its citizens (not only in the social dimension).
PL
Teoria kapitału społecznego od ponad dwóch dekad budzi zainteresowanie zarówno w obszarze socjologii, politologii, jak i ekonomii. Jego różne ujęcia teoretyczne i empiryczne niezmiennie wyjaśniają nowe, często ukryte zjawiska powstające na styku społeczeństwa instytucji i gospodarki. Jego istotą jest zaufanie budowane na relacjach ludzi z ludźmi oraz ludzi z instytucjami stanowiącymi filary kształtowania szeroko pojmowanego bezpieczeństwa i jego poczucia wśród obywateli. Kapitał społeczny to również kategoria naukowa wymagająca nieustannej rekonstrukcji i permanentnej uwagi w związku ze zmieniającą się rzeczywistością społeczną, kulturową, polityczną i gospodarczą. Głównym (poznawczym) celem artykułu jest identyfikacja cech kapitału społecznego powiatu kłodzkiego, jego specyfiki oraz implikacji z bezpieczeństwem (nie tylko społecznym) regionu i jego obywateli.
EN
Aim: The aim of the article is to identify directions for improving cooperation between the national rescue and firefighting system (KSRG) and local government units. The authors of this article have analysed the structure of KSRG and the powers of local government in the area of public safety, with particular emphasis on issues relating to the principles of operation, potential and tasks of the rescue and firefighting system, as well as the organizational structure of local government and its tasks in maintaining public safety. The discussion of the cooperative strategy of KSRG and local government units was also a contribution to formulating conclusions and postulates that can be used to set new directions for improving cooperation between the two entities. This is important due to the fact that they play an important role in building a security system for citizens and their property. Introduction: Ensuring security is one of the top priorities in every country’s policy. In the area of public safety, in addition to national units (State Fire Service, State Medical Rescue) and local government units, properly prepared, organized and specialized formations such as OSP, ZHP, WOPR, GOPR, TOPR and others also participate. Regardless of the type of security units, in any case, the identification of potential hazards is the basis for planning preventive measures, it allows to define the areas that involve the greatest risk of natural disasters and technical failures. Methodology: The article uses theoretical research methods, including an analysis of the provisions of the Act on Fire Protection, the Regulation on the Detailed Organization of the National Rescue and Firefighting System, the provisions of the Constitution of the Republic of Poland, the Act on Volunteer Fire Brigades and the acts regulating the status and tasks of local government. The article discusses the structure and tasks of the national rescue and firefighting system, with particular emphasis on the cooperation of KSRG with the local government units. The publication also formulates de lege ferenda postulates. While presenting proposals to improve the cooperation of entities operating within KSRG, the authors also used their knowledge and experience gained during many years of work and service for fire protection. Conclusions: The national rescue and firefighting system is an integral part of our country’s public safety system. The experience of recent years has confirmed that it is an effective guarantee of the safety of people and property, while its structure forms a coherent system of rescue forces and resources centred around various entities. Constant technological and political-economic changes impose the need to improve the system and adapt it to current social needs. Therefore, the development of KSRG still requires setting new tasks and looking for solutions to effectively achieve the goals of the system. An important element to improve the operation of KSRG is the construction of the best possible form of cooperation between the rescue formations of the PSP and OSP and local government, since effective security protection is not possible without the cooperation of government and local administration.
PL
Cel: Celem artykułu jest wskazanie kierunków doskonalenia współpracy między krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym (KSRG) a jednostkami samorządu terytorialnego. Autorzy niniejszej pracy przeanalizowali strukturę KSRG oraz kompetencje samorządu terytorialnego w obszarze bezpieczeństwa powszechnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zasad funkcjonowania, potencjału oraz zadań systemu ratowniczo-gaśniczego, a także struktury organizacyjnej samorządu terytorialnego oraz jego zadań z zakresu utrzymania bezpieczeństwa powszechnego. Omówienie kooperacyjnej strategii KSRG i jednostek samorządu było również przyczynkiem do sformułowania wniosków i postulatów, które mogą posłużyć do wyznaczenia nowych kierunków doskonalenia współpracy obu podmiotów. Jest to o tyle ważne, gdyż odgrywają one istotną rolę w budowaniu systemu bezpieczeństwa obywateli i ich mienia. Wprowadzenie: Zapewnienie bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych priorytetów w polityce każdego państwa. W dziedzinie bezpieczeństwa powszechnego, obok jednostek państwowych (Państwowa Straż Pożarna, Państwowe Ratownictwo Medyczne) oraz jednostek samorządu terytorialnego, uczestniczą również odpowiednio przygotowane, zorganizowane i wyspecjalizowane formacje, takie jak OSP, ZHP, WOPR, GOPR, TOPR i inne. Niezależnie od rodzaju jednostek działających na rzecz bezpieczeństwa, w każdym przypadku identyfikacja potencjalnych zagrożeń stanowi podstawę planowania działań profilaktycznych, pozwala zdefiniować obszary, które wiążą się z największym ryzykiem występowania klęsk żywiołowych i awarii technicznych. Metodologia: W pracy wykorzystano teoretyczne metody badawcze, w tym analizę przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej, rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, postanowień Konstytucji RP, ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz ustaw regulujących status i zadania samorządu terytorialnego. W artykule omówiono strukturę oraz zadania krajowego systemu ratowniczo- -gaśniczego, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy KSRG z jednostkami samorządu terytorialnego. W publikacji sformułowano także postulaty de lege ferenda. Autorzy, przedstawiając propozycje usprawnienia współpracy podmiotów działających w ramach KSRG, wykorzystali również swoją wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej pracy i służby na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Wnioski: Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa powszechnego naszego państwa. Doświadczenia ostatnich lat potwierdziły, że jest on skutecznym gwarantem bezpieczeństwa ludzi i mienia, zaś jego struktura tworzy spójny układ sił i środków ratowniczych skupionych wokół różnych podmiotów. Ciągłe zmiany technologiczne i polityczno-gospodarcze wymuszają konieczność doskonalenia systemu i dostosowywania go do aktualnych potrzeb społecznych. Rozwój KSRG wymaga zatem wyznaczania wciąż nowych zadań oraz szukania rozwiązań, które pozwolą na efektywne realizowanie celów systemu. Istotnym elementem usprawniającym działanie KSRG jest skonstruowanie jak najlepszej formy współpracy pomiędzy formacją ratowniczą PSP i OSP a samorządem terytorialnym, gdyż skuteczna ochrona bezpieczeństwa nie jest możliwa bez współdziałania administracji rządowej i samorządowej.
4
Content available remote Podstawowe zadania i cele realizowane przez operatorów systemów gazowniczych
PL
Operatorzy systemu gazowniczego (dystrybucyjnego, przesyłowego, magazynowania i skraplania paliw gazowych lub operatora systemów połączonych) oraz PGNiG S.A są wykonawcami polityki energetycznej Państwa w zakresie paliw gazowych, co wiąże się bezpośrednio z bezpieczeństwem energetycznym gospodarki narodowej, bezpieczeństwem techniczno-operacyjnym oraz bezpieczeństwem publicznym. Operatorzy systemu gazowniczego powinni w swojej aktywności stosować obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników tych systemów oraz uwzględniać wymogi ochrony środowiska. W artykule podkreślono, że dzięki działaniom rządu już w r. 2022 Polska będzie uniezależniona od dostaw gazu ziemnego z Rosji i może się stać dla krajów Europy środkowo-wschodniej hubem gazowym.
EN
Gas system operators (distribution, transmission, storage and liquefaction of gaseous fuels or an operator of interconnected systems) and PGNiG S.A. are the contractors of the state's energy policy in the field of gaseous fuels, which is directly related to the energy security of the national economy, technical and operational safety and public safety. Gas system operators should apply objective and transparent rules in their activities that ensure equal treatment of users of these systems and take into account environmental protection requirements. The article emphasizes that thanks to the government's actions, as early as 2022 Poland will be independent of natural gas supplies from Russia and may become a gas hub for the countries of Central and Eastern Europe.
PL
Najnowocześniejsze metody badawcze takie, jak emisja akustyczna czy impulsowe prądy wirowe stały się już codziennością w praktyce inżynierskiej. Kierunki rozwoju badań zmierzają ku wsparciu ich przez innowacyjne techniki, które często uzupełniają bądź nawet zastępują pracę człowieka. W UDT wciąż rozwijana jest flota dronów przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zamkniętych lub na wysokościach. Można zdecydowanie stwierdzić, że obecnie drony stały się narzędziem wykorzystywanym do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
PL
Od momentu utworzenia pierwszych straży miejskich na podstawie ustawy o Policji z 1990 r. [8] straże gminne (miejskie) przeszły daleko idącą transformację. Zakres ich działania na rzecz społeczności lokalnej został znacznie rozszerzony, od realizacji zadań porządkowo-administracyjnych do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. Choć terenem działania straży nadal jest teren gminy, której organy ją utworzyły (rada gminy), jej działania mają o wiele szerszy zasięg, mając na uwadze efekty jej funkcjonowania, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Straż gminna (miejska), zarówno jako samodzielnie funkcjonujący podmiot, jak i współpracujący z innymi podmiotami, takimi jak Policja, straże pożarne, pogotowie ratunkowe czy też inne służby ratownicze, zajmuje istotne miejsce wśród podmiotów należących do systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego, którego efekty funkcjonowania wychodzą daleko poza teren gminy i społeczności lokalnej.
EN
Since the establishment of the first city guards pursuant to the Police Act of 1990 [8], the municipal police (city guards) have undergone comprehensive transformations. The scope of their activities provided for the local community has been significantly extended, from the implementation of activities related to maintaining order and administrative tasks to the execution of tasks related to public safety and order. The main operating territory of the city guards remains the municipality whose bodies have established them (i.e. the commune council), and yet their activities are far more extensive than that, particularly if one takes into account the effects of their operation, especially in the field of public security and order. Both as an independent entity and in cooperation with other entities, such as the Police, the fire service, medical ambulance service or other emergency services, the municipal police (city guards) occupy an important position among entities that form a part of the public security and order system, the operational effects of which go far beyond the territory of the commune and the local community.
7
Content available remote Aspekty techniczno-prawne dotyczące kontroli procesu nawaniania gazu
PL
Jednym z istotnych parametrów jakościowych paliwa gazowego, odpowiedzialnym za bezpieczeństwo publiczne, jest intensywność zapachu gazu (stopień nawonienia gazu) rozprowadzonego w sieci gazowej. W artykule podano podstawy prawne zobowiązujące do prowadzenia takiej kontroli oraz zalecenia dla operatora sieci dystrybucyjnej dotyczące minimalnego stężenia środka nawaniającego w zależności od rodzaju gazu ziemnego oraz doboru miejsca pomiaru odoranta, aby pomiar był wiarygodny. Jest to trzeci artykuł na temat procesu nawaniania gazu [17, 18].
EN
One of the important quality parameters of gaseous fuel, responsible for public safety, is the gas odor intensity (gas odorization degree) distributed in the gas network. The article provides the legal basis for such control and recommendations for the distribution network operator regarding the minimum concentration of the odorant depending on the type of natural gas and the selection of the odorant measurement site so that the measurement is reliable. This is the third article on the gas odorization process [17, 18].
PL
Życie jest niebezpieczne. Każdy nasz krok jest - ryzykowny. Szkoda miejsca i czasu, aby przywoływać wszystkie ryzyka, które na nas czyhają. Co zatem robić? Można nie wychodzić z domu lub zabezpieczyć przestrzeń publiczną, ale czy to będzie opłacalne, ekologiczne, estetyczne i wreszcie, czy tak będzie rzeczywiście bezpiecznie?
PL
Ze względu na ukształtowanie i właściwości skał w byłych kamieniołomach na stromo nachylonych zboczach zachodzą procesy erozji, co sprawia, że od calizny odrywają się drobne odłamki skalne gromadząc się na półkach w formie piargów. Proces ten zachodzi z różną intensywnością, zależy od wielu czynników, również od stopnia sukcesji naturalnej. Przebywanie bezpośrednio pod ociosem nie jest do końca bezpieczne. Co zatem robić, aby osobom postronnym zapewnić bezpieczeństwo? Czy zabezpieczanie ścian skalnych środkami technicznymi w ogóle ma sens? W artykule przedstawiono kilka obiektów pogórniczych, na przykładzie których poddano pod dyskusję ten problem.
EN
Due to the shape and properties of the rocks in the former quarries, erosion processes take place on the steeply sloping slopes, which causes small rock fragments to break off the rock and accumulate on the shelves in the form of scree. This process takes place with varying intensity and depends on many factors, including the degree of natural succession. Being directly under the side wall is not entirely safe. So what to do to ensure the safety of people? Does securing rock walls with technical means make sense? The article presents several post-mining facilities, on the example of which this problem was discussed.
PL
Ciężar zapewnienia bezpieczeństwa publicznego leży na wielu wyspecjalizowanych instytucjach. W Rzeczypospolitej Polskiej funkcję tę realizują w szczególności: Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Ochrony Państwa, Żandarmeria Wojskowa, straże miejskie (gminne). Przyjmując, że dążenie do zrozumienia prawdy i przekazywanie mądrości z pokolenia na pokolenie jest szczególnie wzniosłą działalnością człowieka oraz dostrzegając wielką rolę nauki w tworzeniu cywilizacji, określa się dogmaty funkcjonowania szkolnictwa wyższego oraz prowadzenia działalności naukowej. Na skutek tego uczelnie oraz inne instytucje badawcze przeprowadzają misję o szczególnym znaczeniu dla państwa, windują jednocześnie niekwestionowany wkład w oryginalność gospodarki oraz przyczyniają się do rozwoju kultury, a dodatkowo współkształtują kanony obowiązujące w życiu publicznym. Misją niniejszej publikacji jest aproksymacja czytelnikowi występujących teorii i definicji dotyczących potrzeby szkolenia online w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
EN
The duty of ensuring the public safety lies on many specialized institutions. In the Republic of Poland this function, in particular, is fulfilled by the following institutions: Police, Border Guard, the Internal Security Agency, State Security Services, Military Police , municipal guards (commune). Assuming that the aspiration to find the truth and to hand the knowledge down from generation to generation is the particularly important human activity and noticing the fundamental .role of science in creating civilizations, the principles of higher education and scientific activity are determined. Because of that, the universities and other research institutions carry out the mission of the particular importance for the state. They also have the indisputable contribution to the development of culture and innovation of the economy, as well as they are co-shaping the standards being applicable in the public life. The intention of the paper is to introduce the theories and definitions dealing with the necessary online training concerning the public safety.
EN
This publication looks at shopping malls as a specific category of public facilities. It includes a diagnosis of their safety, pointing to specific irregularities and negligence that threaten them with exposure to possible terrorist attacks. The current international situation is examined, including the crisis that arose as a result of uncontrolled mass migration, which implied an increased threat from Islamic terrorism, which Europe has not yet learned to effectively respond to. A particularly dangerous instrument that can be used by modern terrorists is the chemical weapon. We give examples of its use in acts of terror. The research indicates that a high level of security for public facilities such as large commercial outlets, which accumulate a large number of customers in their premises, is a very important issue. The use of chemical weapons in shopping malls could lead to significant loss of civilian life, as civilians would be a defenceless target. The research process carried out by the author finally drew the conclusion that the current level of security for large-format retail centres does not provide optimal protection in the event of a chemical weapon attack. Therefore, implementing the articles recommendations should positively affect the diagnosed situation and have a significant impact on the improvement of the safety standards in public buildings such as shopping malls.
EN
The ever-increasing risk of terrorist attacks is a stimulus for seeking new, more effective danger detection methods. The article describes new methods of detecting hazardous materials based on the interaction between neutrons and matter. The status of the design of the device for detecting hazardous materials in water environments based on these methods, currently in development at the Jagiellonian University (Kraków, Poland), will be presented as well.
PL
Wciąż rosnące ryzyko ataków terrorystycznych skłania do poszukiwania nowych, efektywniejszych metod wykrywania zagrożeń. W artykule opisane zostaną nowe metody wykrywania materiałów niebezpiecznych, których podstawę stanowi oddziaływanie neutronów z materią. Przedstawiony zostanie również status projektu urządzenia do wykrywania materiałów niebezpiecznych w środowisku wodnym opartego na tych metodach, które jest rozwijane na Uniwersytecie Jagiellońskim.
PL
Terminowość zaświadczeń kwalifikacyjnych osób obsługujących i konserwujących urządzenia, wzajemne uznawanie zaświadczeń i decyzji wydawanych przez różne instytucje nadzoru technicznego, możliwość sporządzenia protokołów wykonania czynności dozoru technicznego w postaci elektronicznej, czy nowe definicje określeń: modernizacja, naprawa i konserwacja - to najważniejsze ze zmian wprowadzanych przez nowelizację ustawy o dozorze technicznym.
PL
W artykule opisano proces tworzenia Systemu Powiadamiania Ratunkowego (SPR) w Polsce. Autor skoncentrował się na przedstawieniu SPR jako systemu mającego znaczący wpływ na poczucie bezpieczeństwa obywateli i ich oczekiwań w tej sferze wobec państwa. Szczególną uwagę zwrócono na sferę techniczną systemu, rozwiązania już istniejące, ale także nowe technologie mogące mieć zastosowanie w systemie powiadamiania ratunkowego, takie jak: media społecznościowe, system eCall, SMS czy nowe techniki lokalizacyjne. Pewne elementy SPR w Polsce porównano z rozwiązaniami funkcjonującymi w innych państwach europejskich. Na koniec autor przedstawił wnioski z prowadzonych przez siebie badań.
EN
This article describes a process of creating the structures of Emergency Notification System in Poland. The author focused on presentation of Emergency Notification System as a system which influences the sense of citizens’ security as well as their expectations towards the state. The author concentrates on the ICT existing part of the system, and on new technologies which can be applied in emergency notification, for example: social media, eCall, sms or new techniques of localization. Certain elements of the Polish system were compared with the solutions operating in other European countries. At the end of the article, the author presents conclusions based on his research.
PL
W artykule podjęto próbę określenia politycznych i prawnych uwarunkowań bezpieczeństwa powszechnego w zakresie ochrony ludności. Ochrona ludności jest jednym z elementów bezpieczeństwa powszechnego jako podsystemu bezpieczeństwa państwa, mającym na celu realizację zadań w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska przed różnego rodzaju zagrożeniami, zarówno pochodzenia naturalnego, jak i cywilizacyjnego. Jako jeden z elementów bezpieczeństwa powszechnego, będącego podsystemem bezpieczeństwa państwa, ochrona ludności w dużej mierze zależy także od środowiska politycznego.
EN
The article tries to determine the political and legal issues concerning the public safety namely the civil protection. Civil safety is one of the elements of public safety and as a state security subsystem it protects health, life ,property and environment against all kinds of natural and man – made threats. Civil Protection, as one of the elements of public safety and being the subsystem of the state security, is also heavily dependent on political environment.
PL
Bezpieczeństwo publiczne ma podstawowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. Określa ono stan, w którym każdy obywatel i jego mienie oraz mienie społeczne są chronione przed niebezpiecznymi zjawiskami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Jedno z podstawowych zadań władzy lokalnej to zapewnienie bezpieczeństwa publicznego na administrowanym terenie. Bezpieczeństwo jest bowiem jednym z podstawowych filarów rozwoju gospodarczego i społecznego danego obszaru, w tym również miejskiego. Aby osiągnąć ten cel konieczna jest integracja wszystkich służb działających na administrowanym terenie. Jest to skomplikowane zadanie ze względu na fakt, iż obszar taki najczęściej jest bardzo zróżnicowany zarówno topograficznie, jak i sytuacyjnie. Dodatkowo bardzo często cały system ulega dynamicznym zmianom w czasie. Jedną z formacji, która ma realizować zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego jest straż miejska. Jej podstawowym zadaniem jest zapewnienie porządku publicznego na terenie miasta (gminy). W artykule omówiono podstawowe akty prawne związane z bezpieczeństwem publicznym oraz rolę i znaczenie straży miejskiej w zapewnieniu tego bezpieczeństwa. Sprawnie działająca straż miejska może bowiem znacząco wpłynąć na stan poczucia bezpieczeństwa publicznego w lokalnej społeczności. W pracy straży miejskiej bardzo istotne znaczenie mają również działalności edukacyjna oraz integracyjna. Wynika to z faktu, iż straż miejska, jako samorządowa formacja, ma za zadanie pełnić służebną rolę w stosunku do społeczności lokalnej. Prezentowany artykuł należy traktować jako wstęp do dyskusji na temat roli i znaczenia straży miejskiej w życiu społeczności lokalnej.
EN
Public safety is crucial for the proper functioning of society. It defines a state in which every citizen as well as their property are protected from dangerous external and internal phenomena. One of the main tasks of the local authority is to ensure public safety in the area administered. Security is one of the basic structures of the economic and social development of the area, including the urban areas. In order to achieve this objective, it is necessary to integrate all services in the area of administration. This is a complicated task due to the fact that the area is most often very diverse, both topographically as well as situationally. Furthermore, very often the entire system is rapidly changing over time. One of the formations, which is to carry out tasks related to the assurance of public safety is the City Guard. Its key task is to guarantee public order in the city (municipality).The article discusses the basic legislation related to public security and the role, as well as the importance of city guards in ensuring this security. A functioning city guard can significantly affect the state of public security in the local community. Educational and integration activities are also vital for the work of the City Guard. This is due to the fact that the City Guard, as a self-government formation, is intended to serve as a service role in the local community. The article presented should be seen as an introduction to the discussion of the role and significance of urban guards in the life of the local community.
EN
Development can be observed in mission-critical public safety communication systems, where narrowband LMR (LandMobile Radio) technologies are getting augmented with broadband (LTE ) based solutions. There are at least several such projects around the world currently getting implemented, with many more expected to start in the next few years. With all the advanced features that broadband is enabling for PPDR (Public Protection, Disaster Recovery) users, it needs to be ensured, that it brings the parity with existing LMR technologies in the area of prioritisation, preemption and quality of service, especially in network congestion scenarios. In this paper we are providing a qualitative analysis of these areas, comparing proven LMR technology – Tetra, with 3GPP driven LTE , including latest mission-critical additions to the standard. In scenarios where PPDR users are sharing the network with commercial users, LTE introduces several challenges typically not present in LMR systems deployed so far. We outline this point and discuss possible system level solution and architecture proposal.
PL
Obecnie można zaobserwować tendencję do rozszerzania krytycznych systemów telekomunikacyjnych dla bezpieczeństwa publicznego, działających w standardach o wąskiej przepustowości (Landmobile Radio – LMR), o rozwiązania szerokopasmowe (LTE ). Rozpoczęto wdrożenie przynajmniej kilku takich projektów na świecie, a wiele kolejnych oczekuje się w ciągu najbliższych kilku lat. Przy wszystkich zaawansowanych funkcjach, jakie zapewnia LTE dla użytkowników krytycznych, istotne jest zapewnienie poziomu usług, odpowiadającego sprawdzonym, istniejącym technologiom LMR, w takich obszarach, jak priorytetyzacja, wywłaszczanie czy kontrola jakości, zwłaszcza w sytuacjach, gdy sieć jest przeciążona. W artykule przedstawiono analizę jakościową, porównując dojrzałą i sprawdzoną technikę opartą na standardzie TETRA ze standardem 3GPP LTE , wraz z najnowszymi rozszerzeniami pod względem bezpieczeństwa publicznego. W modelach wdrożenia, w których użytkownicy krytyczni współdzielą sieć z użytkownikami komercyjnymi, w sieciach LTE pojawia się kilka technicznych wyzwań niespotykanych dotychczas w prywatnych, dedykowanych i zamkniętych sieciach LMR. Przedstawiono te problemy i zaproponowano również architekturę systemu wspomagającą ich rozwiązanie.
EN
In the article, the author presents the wide-scale use of Mi-2 helicopters in the different entities subordinated to the Minister of Interior – from the introduction of the design, until the present. Insights are presented pertaining to the early stages of the helicopter’s service life within the structures of the 103rd NJW MSW Aviation Regiment in the 1960s. The article describes selected aspects related to the introduction of the design, training, operational use and problems encountered. The service life of Mi-2 helicopters operating within the structures of the Ministry of Interior ended upon liquidation of the Ministry’s Aviation Detachment. That is when another chapter in the history of the helicopters was started, this time operated within the structures of the Police and Border Guard forces, where their service life has not been fully used up until this day. The paper describes the reality of every-day use to perform specific tasks, presents the location of aerodromes, touches upon a shift in the philosophy behind the use of the helicopters, and describes their strong and weak points. The PZL-Kania helicopter has been also presented, being a modernized version of the Mi-2, and still used in Poland within the aviation forces of the Ministry of Interior and Administration.
PL
W artykule autor przedstawia szerokie wykorzystanie śmigłowców Mi-2 w różnych jednostkach podległych ministrowi spraw wewnętrznych od momentu wprowadzenia tej konstrukcji do czasów współczesnych. Ujawnia kulisy początków eksploatacji tego typu śmigłowców w latach 60. w strukturach 103 pułku lotnictwa NJW MSW. Przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące wdrażania tej konstrukcji, szkolenia, metod wykorzystania i problemów użytkowych. Śmigłowce Mi-2 zakończyły swą służbę w strukturach wojsk resortu spraw wewnętrznych w chwili ich likwidacji. Tym samym rozpoczął się kolejny rozdział ich szerokiego wykorzystania w strukturach Policji i Straży Granicznej, gdzie do dziś dnia kończą swój resurs. W opracowaniu przedstawiono realia wykonywania specyficznych zadań, lokalizacje baz lotniczych, zmianę filozofii wykorzystania tych śmigłowców; ich wady i zalety. Jednocześnie wskazano śmigłowiec PZL-Kania jako unowocześnioną modyfikację Mi-2 wykorzystywaną w Polsce jedynie w formacjach lotniczych jednostek MSWiA.
20
Content available Bezpieczeństwo transportu kolejowego
PL
Kolejowy transport zbiorowy jest obecnie w Polsce jedną z bardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi. Wzrost liczby obsłużonych pasażerów, którzy korzystają najczęściej z pociągów, elektrycznych zespołów trakcyjnych czy też szynobusów, powoduje, że wzrastają także zagrożenia zaliczane do szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego. Dotyczy to zarówno bezpieczeństwa w pojazdach ruchomych, jak też w obiektach stacjonarnych (np. stacje kolejowe, perony, przejścia podziemne pomiędzy peronami, itp.). Dlatego też tak istotne staje się stosowanie nowoczesnych elektronicznych systemów bezpieczeństwa, które mają na celu wykrywanie i zapobieganie zdarzeniom niebezpiecznych.
EN
Rail public transport in Poland is now one of the most dynamically developing branches. The increase in number of passengers who, benefit the most from the trains, traction units or railcars, causes the increase of threats included also to the wider understood public safety. This applies to both safety in moving vehicle, as well as in stationary objects (such as railway stations, platforms, underground passageways between platforms, etc.). That is why it is so important using of modern electronic of security systems, which are designed to detect and prevent hazardous incidents.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.