Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  domestic demand
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wiele zjawisk wskazuje, że podstawą rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej nie może być wzrost krajowego popytu na żywność. Spożycie żywności i liczba konsumentów rosną tylko w krajach rozwijających się, a w krajach rozwiniętych osiągnęły stan nasycenia i maleje wrażliwość popytu na wzrost dochodów. Dotyczy to także naszego kraju, gdzie pewne szanse na wzrost popytu krajowego stwarza tylko wyszukiwanie i wypełnianie różnych nisz rynkowych. Warunkiem dalszego rozwoju sektora żywnościowego w Polsce jest więc dalsze rozwijanie działań proeksportowych i wzmacnianie ujawnionych przewag konkurencyjnych przez poprawę produktywności, efektywności i jakości produkcji oraz zdolności dostosowywania podaży do zróżnicowanych potrzeb nabywców krajowych i zagranicznych.
EN
Many phenomena indicate that an increase in domestic demand for food cannot be the basis for the development of Polish food economy. Food consumption and the number of consumers grow only in the developing countries, and in the developed countries it has reached saturation state and the sensitivity of demand to incomes’ growth is decreasing. This also applies to our country, where some opportunities for growth in domestic demand are created only by searching for and filling different market niches. The condition for the further development of the food sector in Poland is, therefore, further developing of pro-export activities and strengthening of disclosed competitive advantages by improving productivity, efficiency and quality of production and the ability to adapt supply to the diverse needs of domestic and foreign buyers.
PL
Sektor żywnościowy i przemysł spożywczy były dotychczas odporne na światowy kryzys ekonomiczno-finansowy. Wynikało to z trwałości procesów rozwojowych, poprawy efektywności i dużej możliwości reagowania gospodarki, jakie stwarza płynny kurs złotego, którego osłabianie w okresach kryzysu łagodzi skutki malejącego popytu na zagranicznych rynkach zbytu. Odporność naszej gospodarki będzie mniejsza w drugiej fazie kryzysu finansowego. Spowoduje on spadek eksportu, któremu może częściowo przeciwdziałać dalsze osłabienie naszej waluty. Równocześnie możliwe jest kontynuowanie spadkowej tendencji sprzedaży detalicznej żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Spadki produkcji przemysłu spożywczego są wielce prawdopodobne i mogą być głębsze niż w pierwszej fazie światowego kryzysu finansowego. Scenariusz zmian może być gorszy wtedy, gdy także w Polsce wystąpi recesja, a nie tylko spowolnienie rozwoju gospodarczego.
EN
The food sector and the food industry were so far resistant to the economic-financial world-wide crisis. This resistance resulted from the stability of developmental processes, of the efficiency improvement and the great possibility of reacting of the economy, owing to the liquid rate of Polish currency (PLN); its weakening in the crisis periods mediates the results of decreasing demand on foreign outlet markets. The resistance of our economy will be lower in the second phase of the financial crisis. It will cause the decline of the export which may be partially counteracted by the weakening of our currency. At the same time, it is possible to continue the decreasing tendency of the retail sales of the food, drinks and tobacco products. Drops in production of the food industry are highly probable and can be deeper than in the first phase of the financial world-wide crisis. The script of changes will be worse when in Poland a recession and not only slowing down of the economic development occurs.
PL
Produkcja i popyt krajowy na mięso od kilku lat są dość stabilne, ale zmienia się ich struktura. Szybko rozwija się produkcja i eksport mięsa drobiowego, wolniej wołowego, ale w sytuacji kryzysowej znajduje się produkcja wieprzowiny. Duży import wieprzowiny i przerób tego mięsa, skutkuje utratą samowystarczalności sektora. Przyczyną kryzysu w produkcji wieprzowiny są wysokie ceny pasz i wciąż rozdrobniona struktura producentów trzody, blokująca wzrost efektywności jej chowu. Coraz wyższe ceny płacone producentom żywca spowodowały obniżenie rentowności przetwórstwa i poziomu inwestowania, mogą także ograniczać popyt krajowy i konkurencyjność naszych producentów na rynku światowym.
EN
The production and the domestic demand on the meat for a few years have been quite stable, but their structure is changing. Production and export of poultry meat, more slowly of beef, is quickly developing but production of the pork is found in a deep crisis. High import of the pork and its processing results in the loss of the self-sufficiency of the sector. In the production of pork, high prices of fodders and a still fragmented structure of the pig producers, blocking the effectiveness of the progress in their management are the reasons for the crisis. Higher and higher prices paid to the producers of the livestock have caused lowering of the profitability of processing and the level of investing; they may also limit the domestic demand and the competitiveness of our producers on the world markets.
PL
Bezpieczeństwo surowcowe jest ściśle powiązane z gospodarką krajową i międzynarodową w zakresie możliwości dostępu do źródeł surowców mineralnych (pierwotnych i wtórnych) oraz ich wykorzystania obecnie i w przyszłości. Punktem wyjścia w ocenie bezpieczeństwa surowcowego jest rozpoznanie obecnego i prognoza przyszłego zapotrzebowania gospodarki na poszczególne surowce mineralne. Dotyczy to zarówno surowców pochodzących ze złóż kopalin (surowce pierwotne), z recyklingu materiałowego (surowce wtórne), jak też z różnego rodzaju odpadów przemysłowych (mineralne surowce odpadowe). Bezpieczny, niezależny i niezawodny dostęp do surowców postrzegany jest jako przesądzający o możliwości utrzymania pozycji konkurencyjnej gospodarki danego kraju. Stąd, zgodnie z ostatnimi inicjatywami surowcowymi Unii Europejskiej, bezpieczeństwo krajów Unii Europejskiej (w tym Polski) w zakresie surowców nieenergetycznych powinno bazować na trzech filarach: zapewnieniu odpowiedniego dostępu do surowców na rynkach międzynarodowych, rozwijaniu stabilnych dostaw surowców ze źródeł własnych oraz poprawie efektywności wykorzystania surowców i promowaniu wykorzystywania surowców wtórnych i odpadowych. W artykule poddano analizie zapotrzebowanie krajowej gospodarki na poszczególne surowce nieenergetyczne (metaliczne i niemetaliczne). W odniesieniu do jego poziomu oceniono wielkość i wystarczalność krajowych zasobów kopalin do produkcji tych surowców, a także podstawowe trendy w ich krajowej produkcji. Szczególną uwagę zwrócono na strukturę uzupełniającego importu surowców nieenergetycznych, a także na przyczyny rosnącego udziału surowców importowanych w zaspokajaniu krajowego popytu na omawianą grupę surowców. Podkreślono także rosnące znaczenie surowców wtórnych i odpadowych ze źródeł krajowych w zaspokajaniu tego popytu, co należy uznać za zjawisko zdecydowanie pozytywne. Polska jest i pozostanie w najbliższej przyszłości niemal całkowicie wystarczalna pod względem zaspokajania potrzeb w zakresie surowców budowlanych oraz znacznej części surowców ceramicznych. Niestety, w zakresie surowców chemicznych, poza utrzymywaną podażą soli i siarki, skazana jest na posiłkowanie się importem. Wysoka pozycja Polski jako znaczącego producenta miedzi i srebra oraz kilku ich koproduktów (np. złoto, selen, surowce renu) oraz planowane utrzymanie produkcji cynku i ołowiu metalicznego (mimo spodziewanej w najbliższych latach likwidacji górnictwa rud Zn-Pb) przyczynia się do utrzymywania dodatniego salda obrotów surowcami metalicznymi. Nie zmieni to jednak faktu, że w zakresie pozostałych ponad 30 surowców metalicznych, a w szczególności rud żelaza, żelazostopów, aluminium metalicznego, niklu, krajowa gospodarka pozostanie całkowicie zależna od dostaw z zagranicy. Zapewnienie dostaw surowców nieenergetycznych na bazie trzech filarów europejskiej inicjatywy surowcowej na gruncie polskim wymaga w chwili obecnej opracowania nowej polityki surowcowej naszego kraju.
EN
Minerals security is strictly related to the domestic and world economy regarding access to primary and secondary sources of such minerals, as well as directories of their current and future use. Estimation of current and perspective demand of national economy for particular types of minerals should be the starting point for assessment of minerals security. All sources of minerals supplies should be investigated: primary mineral raw materials (from deposits), secondary mineral raw materials from recycling (scraps), as well as waste raw materials from various industrial wastes. Secure, independent and stable access to mineral raw materials is a crucial factor which decides on competition position of the country's economy. So, according to the latest European Union's initiatives, non-energy minerals security of EU countries (including Poland) should be based on three pillars: assurance of appropriate access to minerals on the international market, development of their production from own sources, as well as improvement of effectiveness of minerals use with promotion of use of secondary and waste raw materials. In the paper, national economy's demand for particular non-energy minerals is analyzed. In relation to this demand, quantity and sufficiency of the domestic reserves of such minerals, as well as their production trends, are assessed. The special attention is paid on the structure of the supplementary imports of non-energy minerals, and reasons of the increasing share of imported minerals in mineral supplies which meet domestic demand. Growing importance of domestic secondary and waste raw materials in total mineral supplies is underlined as positive phenomenon. Poland is self-sufficient in case of almost all construction raw materials and the majority of ceramic raw materials. Such situation should be maintained in the coming years. Unfortunately, regarding chemical raw materials, Poland is entirely dependent on imported raw materials, except for salt and sulfur from domestic supplies. Our country is very important producer of copper, silver and their co-products (e.g. gold, selenium, rhenium). Maintaining of smelter production of zinc and lead is also planned in spite of the expected closure of the last Zn-Pb ore mine in the coming years. This is why Poland's trade balance in the area of metallic raw materials is still positive. However, Poland's economy will remain fully dependent on imports of over 30 metallic raw materials, with iron ore, ferroalloys, aluminum and nickel being the most important. Assurance of non-energy minerals supplies on the basis of three pillars of the European raw materials initiative should result in the preparation of the new minerals policy of Poland.
PL
Wejście Polski do UE przyspieszyło tempo wzrostu produkcji przemysłu spożywczego, poprawiło sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw i zwiększyło aktywność inwestycyjną. Było to zjawisko powszechne, występujące w większości działów produkcji żywności. Duże ożywienie gospodarcze w przemyśle spożywczym było efektem szybko rosnącego eksportu, wzrostu popytu krajowego, wywołanego przez przyspieszenie rozwoju gospodarczego oraz znaczącego postępu w procesie uprzemysławiania przetwórstwa produktów rolnictwa. Przemysł spożywczy umocnił swoją pozycję konkurencyjną na wspólnym rynku europejskim nie tylko pod względem cenowym, lecz także jakościowym i sprawności działania.
EN
The accession of Poland to the EU accelerated the dynamics of growth of food industry production, improved the economic condition of enterprises as well as resulted in the increase of the investment activity. It was a widespread phenomena, which appeared in most segments of food production. The economic boom in the food industry was caused by a rapidly growing of export, the growth of domestic demand which was caused by acceleration of the economic development, as well as by a significant industrialization progress of processing of agricultural products. The food industry has strengthened its competitive position on the Common European Market, not only in terms of prices, but also in terms of quality and competence of activity.
EN
The accession of Poland to the EU accelerated the dynamics of growth of food industry production, improved the economic condition of enterprises as well as resulted in the increase of the investment activity. It was a widespread phenomena, which appeared in most segments of food production. The economic boom in the food industry was caused by a rapidly growing of export, the growth of domestic demand which was caused by acceleration of the economic development, as well as by a significant industrialization progress of processing of agricultural products. The food industry has strengthened its competitive position on the Common European Market, not only in terms of prices, but also in terms of quality and competence of activity.
PL
Wejście Polski do UE przyspieszyło tempo wzrostu produkcji przemysłu spożywczego, poprawiło sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw i zwiększyło aktywność inwestycyjną. Było to zjawisko powszechne, występujące w większości działów produkcji żywności. Duże ożywienie gospodarcze w przemyśle spożywczym było efektem szybko rosnącego eksportu, wzrostu popytu krajowego, wywołanego przez przyspieszenie rozwoju gospodarczego oraz znaczącego postępu w procesie uprzemysławiania przetwórstwa produktów rolnictwa. Przemysł spożywczy umocnił swoją pozycję konkurencyjną na wspólnym rynku europejskim nie tylko pod względem cenowym, lecz także jakościowym i sprawności działania.
7
Content available remote Krajowe zużycie energii elektrycznej a prognozy jej zapotrzebowania
PL
W pracy dokonano analizy kilku ważniejszych prognoz krajowego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, które zostały wykonane w ostatnich latach. Porównując rozpatrywane prognozy wykazano znaczne rozbieżności między prognozowanymi wielkościami jak również ich rozbieżności z wielkościami rzeczywistymi. Oznacza to małą przydatność wykonanych prognoz. Podano propozycję innego podejścia do prognozowania krajowego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną.
EN
The analysis of a few, more important recently done forecasts of domestic electricity and power demand is done in the paper. Comparisons of different forecast shows that there are big differences between values from different forecast as well as big discrepancies between forecasted values and real values. It means that existing forecasts are not reliable enough. Some other approaches to forecasting of domestic electricity and power demand are proposed in the paper.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.