Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents issues related to the application of a moving horizon estimator for state variables reconstruction in an advanced control structure of a drive system with an elastic joint. Firstly, a short review of the commonly used methods for state estimation in presented. Then, a description of a state controller structure follows. The design methodology based on the poles-placement method is briefly described. Next, the mathematical algorithm of MHE is presented and some crucial features of MHE are analysed. Then, selected simulation and experimental results are shown and described. The investigation shows, among others, the influence of window length on the quality of state variables estimation.
EN
In the paper, a novel control structure based on the fuzzy logic and model predictive control methodologies for an elastic two-mass drive system is proposed. In order to reduce the computational requirements of the classical MPC methodology, the multi parametric programming (MPT) approach is used. The robustness of the system is ensured by implementation of three MPT controllers generated for different operation points and a supervisory fuzzy system. The main goal of the fuzzy system is suitable shaping of the control signal. The effectiveness of the proposed approach is checked in simulation and experimental tests. In order to show the properties of the proposed control structure, a critical comparison with an adaptive classical MPC controller is carried out. Both control structures are tested taking into account the performance and possibility of real-time implementation.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze sterowaniem prędkością napędu z połączeniem sprężystym, które pozwala na ograniczenie amplitudy momentu skrętnego. Ograniczenie amplitudy tej zmiennej stanu wpływa na wydłużenie żywotności połączeń mechanicznych napędu. W pracy porównano trzy układy regulacji: regulator PI z dodatkowymi sprzężeniami, kaskadowy regulator bazujący na metodzie FDC, oraz regulator predykcyjny MPC. W kolejnych rozdziałach przedstawiono model układu regulacji, oraz opisano rozpatrywane algorytmy sterowania. Następnie przedstawiono wszechstronne badania symulacyjne i eksperymentalne.
EN
The article presents some aspects of the speed control of a drive with an elastic coupling which allows to limit the torsional torque amplitude. The limitation of the amplitude of this state variable increases the life of the mechanical couplings of a drive. In the work three regulation systems: PI controller with additional couplings, a cascade control based on the FDC method and MPC (model predictive control) are compared. The subsequent sections present the control system model and describe the discussed control algorithms. Next comprehensive simulation and experimental research is discussed.
PL
W artykule przedstawiono strukturę sterowania prędkością serwonapędu z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych w którym występuje połączenie sprężyste. W strukturę sterowania włączono dodatkowo predykcyjny estymator prądów. W ramach badan przeanalizowano różne koncepcję blokowania sygnałów sterujących w predykcyjnym regulatorze prędkości. We wstępie przedstawiono problem sterowania prędkością serwonapędów z połączeniem sprężystym. W kolejnych rozdziałach przedstawiono modele napędu PMSM i układu mechanicznego. Kolejno przedstawiono zasadę sterowania predykcyjnego wraz z różnymi kombinacjami grupowania sygnału sterującego. Rozważania teoretyczne zostały poparte badaniami symulacyjnymi.
EN
The article presents speed control structure of the servo drive with permanent magnet synchronous motor in with elastic coupling. The control structure included the predictive current estimator. As part of the studies analyzed different concept of blocking control signals in predictive speed controller. In the introduction presents the problem of speed control in servo drive with elastic coupling. In the following chapters, presents models of PMSM drive and mechanical system. Subsequently shows the principle of predictive control, along with various combinations of grouping the control signal. Theoretical considerations has been supported by simulation study.
PL
W artykule przedstawiono predykcyjną strukturę regulacji pozycji wału silnika indukcyjnego, wykorzystującą zależności obowiązujące w układzie FOC (Field Oriented Control). We wstępie pracy omówiono struktury sterowania stosowane w napędach z silnikami indukcyjnymi. W drugim rozdziale omówiono zagadnienie sterowania predykcyjnego. W trzecim rozdziale referatu przedstawiono strukturę sterowania pozycją wału silnika indukcyjnego, wykorzystującą zależności obowiązujące w strukturze polowo zorientowanej. Poprawność działania zaproponowanej struktury potwierdzono badaniami symulacyjnymi podczas, których sprawdzono, jaki wpływ na dynamikę układu regulacji mają zmiany ograniczeń nakładanych na zmienne stanu.
EN
This paper present a structure of predictive control of the shaft position of induction motor. In the introduction the paper discusses the control structures used in induction motor drives. The second chapter discusses the wider issue of predictive control. In the third section of the paper presents the structure of the shaft position control of induction motor, which uses depending on the field-oriented structure. Correct operation of the proposed structure was confirmed during a simulation study.
PL
W pracy przedstawiono analizę możliwości wykorzystania różnych metod redukcji złożoności obliczeniowej regulatorów predykcyjnych na przykładzie regulatora pozycji wału napędu z silnikiem indukcyjnym. We wstępie omówiono problem pozycjonowania elementów wykonawczych. Przedstawiono podstawową kaskadową strukturę sterowania. Porównano ją z algorytmami predykcyjnymi. W drugim rozdziale opisano algorytmy sterowania predykcyjnego. W kolejnej części pracy skupiono się na zagadnieniu ograniczenia złożoności obliczeniowej algorytmów predykcyjnych. W kolejnej części zaprezentowano strukturę sterowania oraz model matematyczny silnika wykorzystywany przez regulator. Następnie zbadano możliwość redukcji złożoności obliczeniowej zaprojektowanego predykcyjnego regulatora położenia wału silnika indukcyjnego poprzez zmniejszenie liczby regionów. W badaniach symulacyjnych sprawdzono wpływ proponowanej metody na złożoność obliczeniową.
EN
The paper presents an analysis of the possibilities of using a variety of methods to minimize the computational complexity of predictive controllers on the example of the drive shaft position control of induction motor. The preface discusses the problem of positioning actuators and presents the basic cascade control structure. In the second chapter describes predictive control algorithms. In the next part of the paper focuses on the issue of reducing the computational complexity of prediction algorithms. The next section presents the structure of the control and motor's mathematical model used by the controller. Then examined the possibility of reducing the computational complexity of designed predictive controller of induction motor shaft position by reducing the number of regions. In a simulation study examined the impact of the proposed method to the computational complexity.
PL
W referacie przedstawiono analizę wpływu parametrów napędu dwumasowego na poprawność pracy estymatora z ruchomym oknem (Moving Horizon Estimation). We wstępie omówiono zagadnienia związane z potrzebą wyznaczenie niemierzalnych zmiennych stanu napędu z połączeniem sprężystym oraz wykorzystywane do tego celu metody. W kolejnych rozdziałach omówiono model napędu oraz zasadę estymacji z przesuwanym oknem. W rozdziale trzecim zaprezentowano wpływ niedokładności wyznaczenia parametrów na jakość estymacji.
EN
The paper presents an analysis of the impact of the dual mass drive parameter estimator for the proper operation of the moving window. The introduction provides issues related to the need to appoint unmeasured state variables in drive with elastic coupling and used method for this purpose. In the following chapters, presents a model of the drive, and the principle of estimation of the sliding window. The third chapter presents the impact of inaccuracies designation parameters on the quality of the estimation.
PL
W pracy przedstawiono możliwość ograniczenia złożoności obliczeniowej algorytmów predykcyjnych pracujących w układach dwumasowych z silnikami indukcyjnymi. Po krótkim wprowadzeniu w kolejnych rozdziałach opisano: algorytmy predykcyjne, metody ograniczania złożoności obliczeniowej tego typu regulatorów, schemat ideowy i zależności obowiązujące w układzie dwumasowym, model silnika indukcyjnego oraz strukturę sterowania. Następnie zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych. Pracę zakończono podsumowując uzyskane wyniki.
EN
The paper presents the opportunity of reducing the computational complexity of the predictive algorithms operating in two-mass drive systems with induction motors. The paper is divided into 7 sections as follows: Section 1 – introduction, Sections 2 and 3 are dedicated to the description of the predictive algorithms and methods to reduce the computational complexity of this type of regulators, Section 4 shows schematic diagram and relationships existing in the two-mass system. Section 5 presents model of the induction motor and control structure. Then, in Section 6, the simulation results have been shown. The article is finished as the research conclusion and summarizing the results.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z projektowaniem nieliniowych obserwatorów predykcyjnych prądu dla serwonapędu wyposażonego w silnik synchroniczny z magnesami trwałymi. Po krótkim wprowadzeniu przedstawiono model silnika PMSM i strukturę sterowania. Następnie opisano strukturę obserwatora prądu oraz scharakteryzowano jego właściwości dynamiczne. Kolejno zaproponowano modyfikacje obserwatora zapewniające redukcję błędów estymacji rozwiązania klasycznego. Pierwsza modyfikacja polega na zastosowaniu zmiennych współczynników wzmocnienia realizowanych przez funkcję nieliniową. Drugie rozwiązanie opiera się na zastosowaniu dodatkowego członu rozmytego. Rozważania teoretyczne poparte zostały badaniami symulacyjnymi.
EN
In the paper issues related to design of the nonlinear predictive current observers for a servodrive system with a permanent magnet synchronous motor are described. After short introduction the mathematical model of the PMSM and the control structure are presented. Next, the structure of the classical current observer is presented and its features are analyzed. Next, two modifications of the classical structure are considered. The first approach relies on adaptation of the observer coefficients. Second framework uses fuzzy logic scheme. Theoretical considerations are supported by simulation study.
PL
W pracy zaprezentowano zagadnienia sterowania układami napędowymi z rozbudowaną częścią mechaniczną. Omówiono zagadnienie sterowania predykcyjnego z ograniczeniami i modelem w przestrzeni stanu. Przedstawiono projekt regulatora predykcyjnego dla układu trójmasowego. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych zaprojektowanego układu. Przeanalizowano wpływ macierzy wagowych Q i R na właściwości badanego układu. Pracę zakończono krótkim podsumowanie.
EN
In the paper the issues related to the control of the drive system with complex mechanical part are presented. The basic idea of the model predictive control (MPC) with limitations and state model is described in the work. The design procedure of MPC for the three-mass system is shown in detail. Then the correctness of the proposed approach is validated in simulation study. The influence of the Q and R matrices on the dynamic properties of the system is tested. The short conclusion is placed in the end of the paper.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z budową i działaniem predykcyjnego regulatora pozycji dla indukcyjnego napędu z połączeniem sprężystym. We wstępie omówiono problematykę sterowania pozycją napędów z połączeniem sprężystym. W kolejnych rozdziałach przedstawiono model matematyczny rozpatrywanego napędu oraz opisano proponowaną strukturę sterowania. Proponowaną strukturę poddano eksperymentalnym badaniom na stanowisku laboratoryjnym. Przeanalizowano tu wpływ wartości zadanej na pracę algorytmu. Rozpatrzono działanie struktury dla dużych i bardzo małych zmian wartości zadanych.
EN
In the paper, a model predictive controller (MPC) for the position control for an induction motor drive with an elastic connection is presented. The control methodology enables the drive’s safety and physical limitations to be directly incorporated into control synthesis. The effect of the reference values of the drive performance is examined. The theoretical consideration are supported by experimental results.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z analizą wpływu oraz doborem długości horyzontu predykcji wyjść i sterowań na właściwości dynamiczne napędu z połączeniem sprężystym. We wstępie przedstawiono przegląd metod sterowania napędami z połączeniem sprężystym. W kolejnych rozdziałach przedstawiono model rozpatrywanego napędu oraz zasadę sterowania predykcyjnego. W ramach badań symulacyjnych przebadano wpływ długości horyzontów predykcji wyjść i sterowań przy ustalonych parametrach mechanicznych, jak również przy ich zmianach. Przedstawiono również wyniki związane z wpływem kroku próbkowania na dobór długości okna predykcji wyjść. Kolejno przedstawiono eksperymentalną weryfikację uzyskanych wyników.
EN
The paper presents issues related to the impact analysis and selection of the length of control and output horizon the prediction to dynamic properties of the drive with elastic coupling. In the frame study the impact of the length of control and output horizon were simulation examined in drive with different mechanical parameters. Were presented the results related to the effect of the sampling step for selecting the length of the prediction window outputs. Sequentially presented experimental verification of the results. Simulation results were verified by experimental research.
PL
W referacie przedstawiono zagadnienia związane z zastosowaniem sterowania predykcyjnego w układzie dwumasowym. Omówiono budowę oraz działanie predykcyjnego regulatora prędkości, w którym poziom ograniczeń nakładanych na zmienne stanu podlega adaptacji w zależności od bieżącej wartości momentu obciążenia. Omówiono stosowane metody sterowania napędami z połączeniem sprężystym. W kolejnych sekcjach opisano zasadę sterowania predykcyjnego oraz proponowaną strukturę sterowania z rozmytym systemem adaptacji ograniczeń. Rozważania teoretyczne i symulacyjne zostały poparte badaniami eksperymentalnymi.
EN
In the paper issues related to the application of the model predictive control (MPC) are presented. The structure of the MPC controller in which the level of constraints on state variables is subject to the current operation work is described. The commonly-used method for the drive system with elastic joint are shortly discussed. In the following sections the idea of the MPC and the proposed control structure with fuzzy adaptation mechanism are introduced. The theoretical consideration are confirmed by the simulation and experimental tests.
PL
W referacie przedstawiono zagadnienia związane z tłumieniem drgań skrętnych w układzie napędowym z połączeniem sprężystym. We wstępie omówiono obecnie stosowane metody sterowania układu dwumasowego. Kolejno opisano metodę sterowania predykcyjnego (Model Predictive Control). Zwrócono uwagę na podstawowe różnice w stosunku do aktualnie stosowanych metod. Następnie przedstawiono model matematyczny obiektu badań. W sekcji badań symulacyjnych przeanalizowano wpływ wartości macierzy Q i R używanych w procesie optymalizacji na kształt przebiegów zmiennych stanu układu napędowego. Przeanalizowano możliwość uwzględnienia ograniczeń wewnętrznych zmiennych stanu układu napędowego. Następie skrótowo opisano stanowisko laboratoryjne wykorzystywane w badaniach. Zamieszczone wyniki badań eksperymentalnych potwierdziły rozważana teoretyczne i badania symulacyjne.
EN
In the paper issues related to damping of torsional vibrations of the two-mass system using the Model Predictive Control (MPC) are discussed. In the introduction the commonly used control strategies for the drive system with an elastic joint are described. Then a control strategy based on the MPC is introduced and compared to the classical methods. Next the inertia-shaft-free model of the analyzed drive is presented and the control structure used in the research is briefly described. The influence of the values of the matrices Q and R on the performance of the drive is shown. Also the problem of constraints validation is presented and discussed. Next the laboratory set-up is briefly described. Selected experimental results confirm the theoretical considerations and the simulation study.
PL
Artykuł omawia możliwość predykcyjnego sterowania prędkością napędu dwumasowego z klatkowym silnikiem indukcyjnym. We wstępie przedstawiono przyczyny wzrostu zainteresowania układami napędowymi z silnikami indukcyjnymi oraz połączeniem sprężystym. W kolejnych rozdziałach przedstawione zostały: model silnika indukcyjnego, model matematyczny napędu dwumasowego, wektorowa metoda regulacji momentu (DFOC), regulator predykcyjny (MPC). W ramach badań symulacyjnych przedstawiono wpływ ograniczenia wewnętrznych zmiennych stanu na pracę układu, kolejno przeprowadzono badania wpływu okresu próbkowania pętli regulacji prędkości na działanie układu sterowania.
EN
In the paper an application of a predictive speed controller for the drive system with induction motor and elastic connection is presented. Firstly, the general features of the induction motor are described. Then the problem of the damping of torsional vibrations is specified. Next the used induction motor model, flied oriented torque control loop DFOC and the predictive controller are described. In the simulation work the drive performances working in the control structure with predictive controller and DFOC structure under different conditions are presented and analyzed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.