Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań wpływu modyfikacji plazmowej na wybrane właściwości podłoży z poli(metakrylanu metylu) (PMMA), na które naniesiono cienką warstwę dwutlenku tytanu (TiO₂). Obróbkę plazmową dla różnych parametrów przeprowadzono w atmosferze argonu. Pomiary kąta zwilżania powierzchni podłoży z PMMA (dla wody) wykazały, że modyfikacja plazmowa ma wpływ na wzrost stopnia ich zwilżalności. Kąt zwilżania z początkowej wartości ok. 82° zmalał do ok. 52°. Wywołany efekt hydrofilowy nie miał bezpośredniego wpływu na zwilżalność cienkiej warstwy TiO₂, którą naniesiono później na podłoża z PMMA. Dodatkowo dla niepokrytych podłoży zbadano występowanie efektu starzenia. Potwierdzono, że wywołany efekt hydrofilowy zanikał z upływem czasu. Badania profilometrem wykazały, że chropowatość powierzchni PMMA zmieniała się w sposób nieliniowy wraz z czasem obróbki plazmowej.
EN
In this paper, effect of plasma treatment on chosen properties of poly(methyl methacrylate) (PMMA) surface was investigated. Plasma modification of PMMA substrates was performed in Ar atmosphere for different parameters. Measurements of wettability of PMMA surface demonstrated, that plasma modification enhanced its hydrophilic properties. Water contact angle decreased from 82° to 52°. Plasma-induced hydrophilic effect on PMMA surface has no direct effect on the wettability of TiO₂ thin layer, deposited after a plasma process. In addition, age effect of uncoated PMMA substrates was investigated. The research proved, that increased wettability of PMMA surface decreased in time after the treatment. At the same time, roughness of PMMA surface was changing in nonlinear way as a function of duration of plasma treatment.
PL
Cienkie warstwy dwutlenku tytanu (TiO₂) oraz trzy mieszaniny tlenków tytanu i wolframu (TiO₂-WO₃) o małej zawartości trójtlenku wolframu (WO₃) osadzono na podłożach z krzemionki amorficznej (SiO₂) metodą parowania wiązką elektronową. Na podstawie analizy wyników badania właściwości optycznych metodą transmisji i odbicia światła stwierdzono występowanie zjawiska blueshiftu krawędzi absorpcji światła, polegającego na zmniejszeniu wartości długości fali odcięcia λcut-off oraz zwiększeniu szerokości optycznej przerwy energetycznej dla przejść skośnych dozwolonych Egi opt, a także odnotowano wzrost wartości średniej transmisji światła w zakresie promieniowania widzialnego Tλ(VIS), wraz ze zwiększeniem zawartości atomowej wolframu do tytanu w cienkich warstwach TiO₂-WO₃. Stwierdzono także występowanie jednej wartości optycznej przerwy energetycznej dla przejść skośnych dozwolonych w wypadku powłok TiO₂ i Ti0‚91W0,09Ox oraz dwóch wartości tego parametru dla cienkich warstw Ti0,84W0,16Ox i Ti0,77W0,23Ox. Ponadto, dla wszystkich mieszanin tlenków TiO₂-WO₃ otrzymano mniejsze wartości współczynnika załamania światła n₅₅₀ oraz współczynnika ekstynkcji κ₅₅₀ o długości fali 550 nm, w porównaniu z cienką warstwą TiO₂.
EN
Titanium dioxide (TiO₂) and three titanium-tungsten mixed oxides (TiO₂-WO₃) with small amount of tungsten trioxide (WO₃) were deposited onto silica (SiO₂) substrates using electron beam evaporation method. Analysis of optical properties on the basis of transmittance and reflectance spectra revealed blueshift of absorption edge. With increasing content of tungsten in TiO₂-WO₃ mixed oxides, reduction of cut-off wavelength λcut-off, widening of the optical band gap for indirect allowed transitions Egi opt, as well as increase in the mean value of transmittance over visible light range Tλ(VIS) were observed. One value of optical band gap for indirect allowed transitions was determined for TiO₂ and Ti0‚91W0,09Ox thin films, while for Ti0,84W0,16Ox and Ti0,77W0,23Ox coatings two values were found. Moreover, values of n₅₅₀ and κ₅₅₀ parameters for all TiO₂-WO₃ mixed oxides were lower compared with TiO₂ thin film.
3
Content available remote Model inteligentnego systemu regulacji przenośnika taśmowego
PL
Opracowano koncepcję dyskretnego algorytmu hybrydowego sterującego wydajnością zasilarki włókienniczej zaopatrującej w surowiec linię do produkcji tkanin. Hybryda składa się z regulatora dwupołożeniowego odpowiedzialnego za detekcję cyklu pracy zasilarki i generowanie sygnałów próbkujących oraz z regulatora rozmytego odpowiedzialnego za wyznaczenie prędkości napełniania pośredniego leja zasypowego. W celu przeprowadzenia badań zasilarka została zastąpiona odpowiednim modelem fizycznym wyposażonym we wszystkie elementy układu rzeczywistego, tak aby możliwie najdokładniej zasymulować zachodzące w nim zjawiska. W przeciwieństwie do obecnie wykorzystywanego sterowania manualnego zasilarki zaproponowany algorytm poprawił wydajność, stabilność i ciągłość procesu dostawy surowca, a przede wszystkim umożliwił automatyzację systemu z uwzględnieniem surowych wymagań użytkownika.
EN
The article presents a control algorithm based on fuzzy logic, modified by hybrid connection with an on-off controller, which was especially developed to automate the feeder in unwoven fibers transport system of fabrics production line in the textile industry. During research the feeder was simulated by the physical model system which consisted two conveyors, funnels, drives, optical sensors and precise mass measure system for a quality assessment of the control process. Transported raw material was the same as a raw material in the real production system. The input values to the controller are the values of speed of filling or emptying the funnel (v n/o) and the speed of conveyor during the last filling/emptying process (vt-1). Control algorithm providing conveyor speed value for the next filling/empting stage (v). Necessary rules of the decision making process were achieved from experts to form a basis for the controller programming. In opposition to existent solution, which basing on the manual control, proposed algorithm allows to automate the feeder, improve its efficiency, stability and continuity of transportation process.
4
Content available remote System monitoringu stanu obciążeń konstrukcji wielkopowierzchniowych
PL
W artykule przedstawiono system monitoringu stanu obciążeń konstrukcji budowlanych, szczególnie wielkopowierzchniowych. Celem systemu jest wczesne wykrywanie, analizowanie, wizualizowanie i archiwizowanie danych napływających z układu pomiarowego oraz alarmowanie obsługi o przekroczeniu dopuszczalnych granic obciążeń elementów konstrukcji budowli. Ze względu na stałe dążenie do ograniczenia kosztów wzniesienia budynku prowadzi się prace projektowe i wdrożeniowe, tak by maksymalnie zbliżyć się do wartości obciążeń dopuszczalnych przewidzianych przez normy. Daje to wymierne efekty ekonomiczne jednak powoduje, że nowo powstały budynek jest mniej odporny na zdarzenia losowe (szczególnie zjawiska pogodowe). Proponowany system ma za zadanie przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa eksploatacji budynków.
EN
The monitoring system of construction elements of buildings was presented in the paper. Main goal of the system was early identification of collapse danger, analyzing, visualization and archivization of measuring data, as well as signalling of exceeding the predicted load limits. At present results of development work and practical application are maximally close to evaluated permissible limits of load (included in standards) due to continuous process of minimizing costs of building. This is the right way to save the money but it crates danger for building stability by lowering its resistance on random, unpredictable events (especially in the case of weather perturbations). Proposed system increases operational, safety of building, lowers costs of snow removal and allow; to make much more precisely decisions in the case of evacuation or maintenance.
PL
W artykule zwrócono uwagę na złożoność problemu drążenia wyrobisk. Zaprezentowano koncepcję układu sterowania kombajnem chodnikowym, a w szczególności automatyzacji ruchu wysięgnika. Przedstawiono również możliwości wykorzystania metod sztucznej inteligencji w celu optymalizacji (pod względem energochłonności) trajektorii ruchu wysięgnika kombajnu chodnikowego.
EN
Attention for complicity of roadways drivage was paid in the paper. A concept of roadheader control system and especially automation of cutter jib movement was presented. Also a possibility of use of artificial intelligence to optimize movement trajectory of roadheader cutter jib (as regards energy consumption), was given.
PL
W artykule przedstawiono możliwości połączenia technologii RFID (Radio Frequency Identification) oraz Interaktywnej Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (IETM - lnteractive Electronic Technical Manual). Dzięki zastosowaniu technologii RFID możliwa jest jednoznaczna identyfikacja obiektu oraz dostarczenie zasobów wiedzy skojarzonych z danym podzespołem maszyny. Celem prowadzonych prac jest poszerzenie oferty CMG KOMAG w zakresie wykorzystania technologii RFID o nowe rozwiązania wspomagające udostępnianie wiedzy w miejscu pracy.
EN
The possibilities of combining RFID (Radio Frequency Identification) technology with IETM (Interactive Electronic Technical Manual) were presented in the paper. Due to the use of RFID technology, an unambiguous identification of an object and supply of knowledge resources associated with a given sub- system of machine are possible. Extension of KOMAG's offer as regards the use of RFlD technology by the new solutions, which aid making the knowledge available at the workplace, is the objective of realized projects.
7
Content available remote Elektroniczny system ewidencji elementów sekcji obudowy zmechanizowanej
PL
System identyfikacji elementów maszyn górniczych, wykorzystujący technologię RFID, umożliwia komputerowe prowadzenie gospodarki materiałowej w kopalniach eksploatujących pokłady węglowe. Idea zdalnego odczytu oraz przyjęte rozwiązania konstrukcyjne wraz z oprogramowaniem zapewniają automatyzację pracy, stanowiąc jednocześnie źródło wiarygodnej informacji o faktycznym stanie eksploatowanych elementów.
EN
A system for identification of components of mining machines, which uses the RFID technology, enables material management in the collieries, which mine coal seams. The idea of remote reading and accepted design solutions together with software ensure work automation, at the same time being the source of reliable information about the real condition of operated components.
8
Content available remote RFID - nowa metoda identyfikacji elementów w podziemiach kopalń
PL
Racjonalna gospodarka maszynami i urządzeniami wydobywczymi ma zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo załóg górniczych. Istotnym problemem jest obiektywna i niezawodna identyfikacja elementów maszyn prowadzona w środowisku kopalnianym, często w trakcie produkcyjnej eksploatacji złoża. Stosowane dotychczas w kopalniach węgla kamiennego systemy identyfikacji elementów maszyn górniczych nie zapewniały trwałości i czytelności w trudnych warunkach środowiskowych. Zastosowanie prezentowanego systemu zdalnej identyfikacji elementów maszyn górniczych może doprowadzić do rozwiązania tego problemu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.