Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 518

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electromagnetic field
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
PL
Omówiono najczęściej występujące zaburzenia elektromagnetyczne, które mają wpływ na poprawność działania urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w przemyśle chemicznym. Wyjaśniono pojęcie kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i przedstawiono możliwe skutki oddziaływania pól elektromagnetycznych. Dokonano przeglądu metod badania odporności urządzeń przeciwpożarowych, które odgrywają fundamentalną rolę w procesie zapewnienia bezpieczeństwa w przemyśle chemicznym.
EN
A review, with 20 refs., of common electromagnetic disturbances that affect the correct operation of elec. devices used in chem. industry and the methods for testing the immunity of fire protection devices which play a fundamental role in ensuring safety in the chem. industry.
PL
Artykuł dotyczy ważnego problemu zagrożeń dla elektronicznych instrumentów geodezyjnych powodowanych przez rozproszone w środowisku pola elektromagnetyczne. Różne źródła tego pola, np. wyładowania atmosferyczne, radiowe stacje nadawcze, stacje bazowe telefonii komórkowej, zostały wyodrębnione i krótko opisane. Zebrano podstawowe dane charakteryzujące wspomniane źródła. Przyjęto trzy modele obliczeniowe do wyznaczania parametrów pola elektromagnetycznego generowanego przez te źródła. Wyznaczanymi parametrami są: natężenie pola elektrycznego i magnetycznego oraz gęstość mocy. Wyniki otrzymane dla wyodrębnionych źródeł zostały porównane z normami obecnie obowiązującymi w Polsce. W końcowej części artykułu przedyskutowano również znaczenie zagrożeń powodowanych przez wybrane źródła i możliwości ochrony instrumentów geodezyjnych.
EN
This article presents important problem of the dangers for electronic geodetic instruments caused through the electromagnetic field dispersed in environment. Different sources of the field, for example atmospheric discharges, broadcasting centers, cellular phone stations, are enumerated and shortly described. Basic data which describing of the sources are given. Three computational models to estimation of the parameters of the field produced through mentioned sources are accepted. Estimated parameters are intensities of the electric and magnetic field and the power density. Obtained results for enumerated sources are compared to limits obligatory present in Poland. Significance of dangers cased through the selected source and protection methods of the geodesic instruments are also discussed in the final parts of this article.
PL
W artykule przedstawiono próbę identyfikacji poszczególnych gatunków miodów jasnych oraz określenia zawartych w nich substancji bioaktywnych, reprezentowanych przez całkowitą zawartość polifenoli, poprzez pomiar wtórnej luminescencji. Materiał badawczy stanowiły próbki miodu lipowego, wielokwiatowego i akacjowego. Otrzymane wyniki pozwalają sądzić, że metoda pomiaru liczby emitowanych fotonów może być wykorzystywana jako alternatywny sposób pomiaru ilości związków fenolowych w miodach jasnych, a ich charakterystyka emisji w funkcji czasu umożliwia identyfikację poszczególnych gatunków.
EN
The article presents an attempt to identify individual species of light honey and to determine the bioactive substances they contain, represented by the total polyphenol content, by measuring secondary luminescence. The research material were samples of linden, multi-flower and acacia honey. The obtained results allow to think that the method of measuring the number of emitted photons can be used as an alternative way to measure the amount of phenolic compounds in light honey, and their emission time characteristics enable to the identification of individual species.
EN
The electromagnetic field, as a factor affecting employees' health is the subject of research presented in this paper. The electromagnetic field commonly accompanies employees of companies and enterprises in the work environment and this is the result of numerous applications in technological processes. The human body is not able to sense the threat of electromagnetic field in the environment by means of senses, unlike other physical processes (e.g. vibrations, noise). Two devices used during the production process were tested. This paper presents the results of measurement tests carried out at the fish and vegetable processing plant. This was to ensure employees that their workplace does not expose them to the additional danger associated with the impact of fields exceeding the permissible values. It has been shown that the values of the emitted field are low and do not exceed the values set in the standards.
PL
Pole elektromagnetyczne, jako czynnik wpływający na zdrowie pracowników jest tematem badań przedstawionych w niniejszej pracy. Pole elektromagnetyczne powszechnie towarzyszy pracownikom firm i przedsiębiorstw w środowisku pracy i jest to wynikiem licznego zastosowania w procesach technologicznych. Organizm ludzki nie jest w stanie za pomocą zmysłów wyczuć zagrożenia związanego z polem elektromagnetycznym w otoczeniu, w przeciwieństwie do innych procesów fizycznych (np. drgania, hałas). Badaniom zostały poddane dwa urządzenia wykorzystywane podczas procesu produkcji. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań pomiarowych przeprowadzonych w zakładzie przetwórstwa warzywno-rybnego. Miało to na celu upewnienie pracowników, iż ich miejsce pracy nie naraża ich na dodatkowe niebezpieczeństwo związane z oddziaływaniem pól o wartościach przekraczających dopuszczalne. Wykazano, iż wartości emitowanego pola są niskie i nie przekraczają wartości ustalonych w normach.
5
Content available remote The pull-off test of different materials using electroadhesive pads
EN
The aim of the article was to investigate the phenomenon of electroadhesion in terms of the value of pull-off force for various materials. Application possibilities of electroadhesion, which is widely used in industry, are presented. A unique measuring and power-supplying system was designed and built. A dynamometer was used to test the pull-off force. The test was conducted for three materials: cellulose, silicone-modified cellulose and polyester. The measurements were presented on histograms, taking into account the average force used to pull off a given material.
PL
Celem artykułu było zbadanie zjawiska elektroadhezji pod kątem wartości siły zrywu dla różnych materiałów. Przedstawiono możliwości zastosowania elektroadhezji, która jest szeroko stosowana w przemyśle. Zaprojektowano i zbudowano unikalny system pomiarowy i zasilający. Do badania siły zrywu użyto dynamometru. Badania przeprowadzono dla trzech materiałów: celulozy, celulozy modyfikowanej silikonem oraz poliestru. Pomiary zostały przedstawione na histogramach z uwzględnieniem średniej siły odciągania danego materiału.
6
Content available remote The propagation of the electromagnetic field emitted by medical equipment
EN
The electromagnetic fields are an environmental factor affecting living organisms. In medicine, an electromagnetic fields are used in a diagnostics and a rehabilitation. The paper presents the results of measurement tests of the emission of an electromagnetic field emitted by devices in physiotherapy laboratories. The obtained values of magnetic induction were compared with the Polish standards. The results confirmed the field emission both inside and outside the applicators, the emission values at any of the measuring points did not exceed the applicable standards.
PL
Pola elektromagnetyczne są czynnikiem środowiskowym oddziałującym na organizmy żywe. W medycynie pola elektromagnetyczne stosowane są w diagnostyce i rehabilitacji. W pracy przedstawiono wyniki badań pomiarowych emisji pola elektromagnetycznego emitowanego przez urządzenia w pracowniach fizjoterapii. Porównano otrzymane wartości indukcji magnetycznej z normami obowiązującymi w Polsce. Wyniki potwierdziły emisję pola zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz aplikatorów, wartości emisji nie przekraczały w żadnym z punktów pomiarowych obowiązujących norm.
EN
The risk formation mechanisms of occupationally determined diseases of personnel from the action of electromagnetic field of industrial frequency in electrical installations of ultrahigh voltage classes (UHVC) for its estimation are investigated. The main possible causes of electric injury and occupationally determined diseases during repair work on the hot air lines of UHVC are considered. The model of "fault tree" in the case of the protective clothing destruction in the course of work is proposed. The substantiation of the maximum permissible parameters of electrical safety is given, taking into account the value of the maximum permissible electric energy. A system of continuous monitoring of the permissible energy levels absorbed by the body of personnel and signaling in case of exceeding the permissible level is proposed.
PL
Badane są mechanizmy powstawania ryzyka chorób zawodowych personelu na skutek działania pola elektromagnetycznego o częstotliwości przemysłowej w instalacjach elektrycznych o klasach ultra-wysokiego napięcia (UHVC) w celu jego oszacowania. Uwzględniono główne możliwe przyczyny urazów elektrycznych i chorób zawodowych podczas prac remontowych na działających liniach napowietrznych UHVC. Zaproponowano model "drzewa urazowego" w przypadku zniszczenia odzieży ochronnej w trakcie prac. Podane jest uzasadnienie maksymalnych dopuszczalnych parametrów bezpieczeństwa elektrycznego, uwzględniające wartość maksymalnej dopuszczalnej energii elektrycznej. Proponuje się system ciągłego monitorowania dopuszczalnych poziomów energii pobieranej przez personel i sygnalizacji przekroczenia dopuszczalnego poziomu.
8
Content available remote Metody kontroli poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
PL
W pracy przedstawiono metody kontroli poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku, opisano ich wady i zalety oraz omówiono bieżący stan systemu kontroli PEM w Polsce: pomiary kontrolne oraz monitoring pól elektromagnetycznych. Przedstawiono inne metody kontroli, w tym mobilny monitoring przestrzenny oraz przykładowe wyniki pomiarów terenowych takiego monitoringu.
EN
The paper presents methods for controlling the levels of electromagnetic fields in the environment, describes their pros and cons and presents the current state of the control system in Poland. Other monitoring methods were presented, including mobile spatial monitoring with exemplary measurement results.
EN
The electromagnetic field and visible light are factors affecting living organisms. They belong to the physical factors affecting plant and animal organisms. The paper presents the issues of interdisciplinary research on the effects of electromagnetic fields and visible light on animals and humans. Existing research results indicate that it is necessary to cooperate with researchers from many disciplines - biologists, electrical engineers, biotechnologists, veterinarians and medical doctors. The obtained results will be extremely helpful in developing new applications of physical factors in physiotherapy and rehabilitation. The presented studies show that this interdisciplinary field is extremely interesting and should be developed and the research continued.
PL
Pole elektromagnetyczne i światło widzialne są czynnikami oddziałującymi na organizmy żywe. Należą do czynników fizykalnych oddziałujących na organizmy roślinne i zwierzęce. W artykule przedstawiono zagadnienia interdyscyplinarności badań nad wpływem pola elektromagnetycznego i światła widzialnego na organizmy zwierząt i ludzi. Dotychczasowe wyniki wskazują, iż konieczna jest współpraca badaczy z wielu dyscyplin – elektrotechników, biologów, biotechnologów, lekarzy weterynarii i lekarzy medycyny. Uzyskane wyniki będą niezwykle pomocne w opracowywaniu nowych zastosowań czynników fizykalnych w fizjoterapii i rehabilitacji. Zaprezentowane badania wykazują, że ta interdyscyplinarna dziedzina jest niezwykle ciekawa i należy ją rozwijać, a badania kontynuować.
10
Content available remote Empirical assessment of the MAG welder's exposure to an electromagnetic field
EN
The papers presents the results of the electromagnetic field measurements at the welder’s workplace. Welding was carried out by means of the MAG (Metal Active Gas) method (according to PN-EN ISO 4063: 2002 standard). Measurements have been made of the ESM 100 meter working within from 5 Hz to 400 kHz frequency band. Results obtained were compared with the requirements of the current 2013/35/EU Directive.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki pomiarów pola elektromagnetycznego na stanowisku pracy spawacza. Spawanie było wykonywane w metodzie MAG (Metal Active Gas), (zgodnie z normą PN-EN ISO 4063:2002). Pomiary prowadzono miernikiem ESM 100, pracującym w pasmie częstotliwości od 5 Hz do 400 kHz. Uzyskane wyniki porównano z obowiązującą dyrektywą 2013/35/UE.
PL
W artykule przeanalizowano relacje pomiędzy stymulacją polem elektromagnetycznym substancji bakteryjnej. W doświadczeniu oddzielnie stymulowano bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne polem elektromagnetycznym o zróżnicowanych parametrach, które wynikały z natężenia pola oraz czasu stymulacji przedmiotowych substancji. Odnotowano, że różnice w budowie oczek komórkowych stanowiących determinanty podziału bakterii na gram-dodatnie i gram-ujemne nie wpływają w sposób zróżnicowany na stymulację polem elektromagnetycznym bez względu na analizowany w doświadczeniu czas stymulacji i wielkość natężenia pola elektromagnetycznego oraz wynikającej z w/w wartości dawki ekspozycyjnej.
EN
The article analyzes the relationships between stimulation of the alternating electromagnetic field of a bacterial substance. In the experiment, Gram-positive and Gram-negative bacteria were separately stimulated by electromagnetic field of various parameters, which resulted from the field strength and stimulation time. It has been noted that differences in the structure of cells constituting determinants of bacterial division into Gram-positive and Gram-negative do not affect the stimulation of the electromagnetic field in a differentiated way. These differences have no effect regardless of the stimulation time and induction of the electromagnetic field analyzed in the experiment, as well as the exposure dose resulting from the above.
12
Content available remote Determination of equivalent electric parameters of heterogeneous structures
EN
Equivalent values describing non-homogeneous material, calculated using the developed algorithm, can be used in modelling large-scale systems in the case when it is not possible to fully map the complex structure, which made of composite material (e.g. clinker bricks, concrete). The developed algorithm can be used to determine equivalent electric parameters of various complex structures taking into account different electric parameters and their range of single dielectric, size of holes/admixtures, frequency or the thickness of the layer through which the EM wave passes.
XX
Parametry zastępcze opisujące niejednorodny materiał, które są wyznaczone przez opracowany algorytm, mogą zostać zastosowane przy modelowaniu układów dużej skali, gdzie niemożliwe jest pełne odwzorowanie złożonych struktur, które są kompozytami (np. cegły klinkierowe, beton). Opracowany algorytm może być wykorzystany do obliczenia zastępczych parametrów różnych złożonych struktur przy uwzględnieniu zróżnicowania parametrów elektrycznych i ich zakresu pojedynczych dielektryków, rozmiaru wtrąceń, częstotliwości i grubości warstwy, przez którą przechodzi fala EM.
PL
W artykule przedstawiono możliwości identyfikacji i parametryzacji oliwy wykorzystując zjawisko ultrasłabej luminescencji wtórnej. Badania przeprowadzono na produktach pięciu firm posiadających w swojej ofercie oliwę z oliwek, których podstawowe parametry były znane. Odnotowano różnice w liczbie emitowanych fotonów pomiędzy badanymi produktami, które pozwalają na wstępną możliwość oceny oliwy i identyfikację partii towaru, które należałoby poddać szczegółowej kontroli. Istnieje zatem możliwość wykorzystania metody ultrasłabej luminescencji wtórnej do wstępnej oceny jakości oliwy.
XX
The article presents the possibilities of olive oil identification and parameterization using the phenomenon of ultra-low secondary luminescence. The research was carried out on products of five companies offering olive oil, whose basic parameters were known. There were differences in the number of emitted photons between the tested products, which allow for the initial possibility of oil assessment and identification of batches of goods that should be subjected to detailed inspection. Therefore, it is possible to use the method of ultra-low secondary luminescence for a preliminary assessment of oil quality.
EN
The paper presents the results of measurements of electromagnetic disturbances of radiated power tools in the frequency range 30 MHz – 1 GHz. Experimental studies were carried out in a GTEM cell. The results obtained were compared with the directive defining the requirements for common devices, electric tools and other similar equipment. The maximum quasi-peak value measured was 65.41 dBμV/m, which exceeds the normative values by 10dB. Using statistical analysis, the following variables were evaluated in the context of characterisation of particular types of devices.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki pomiarów emisji elektromagnetycznych zaburzeń promieniowanych elektronarzędzi w zakresie częstotliwości 30 MHz – 1 GHz. Badania eksperymentalne przeprowadzono w komorze GTEM. Uzyskane wyniki porównano z dyrektywą określają wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i innych podobnych urządzeń. Maksymalna zmierzona wartość quasi szczytowa wynosi 65,41 dBμV/m, co przekracza wartości normatywne o 10dB. Posługując się analizą statystyczną dokonano wartościowania występujących zmiennych w kontekście scharakteryzowania poszczególnych typów urządzeń.
15
Content available Hazards of electromagnetic radiation
EN
After a brief overview of the nature of electromagnetic (EM) radiation and its sources, the article presents selected findings concerning the risks caused by low-frequency EM fields emitted by 50 Hz high-voltage power lines and home appliances. These sources of radiation affect mainly the nervous system and may contribute to the development of cancer. On the other hand, the impact of high frequency EM fields emitted by radio and television transmitters, and mobile phones originate mainly from dielectric losses leading to body heating (thermal hazards) as well as from some non-thermal hazards, which have been less extensively investigated. The remote consequences include: auditory and behavioural effects, blood-brain barrier disruption and cancer. The examples of the recommendations and standards developed by the international and national organizations are also presented.
PL
Po krótkim omówieniu źródeł i charakteru promieniowania elektromagnetycznego przedstawiono wybrane wyniki badań zagrożeń powodowanych przez pola EM niskiej częstotliwości emitowane przez linie energetyczne wysokiego napięcia 50 Hz i sprzęt AGD. Ich głównym efektem jest oddziaływanie na układ nerwowy i wpływ na choroby nowotworowe. Z kolei efektem pól EM wysokich częstotliwości emitowanych przez nadajniki radiowe, telewizyjne, telefony komórkowe są głównie straty dielektryczne prowadzące do nagrzewania ciała (zagrożenia termiczne) oraz słabiej zbadane zagrożenia nietermiczne. Do tych ostatnich należą: efekty słuchowe, behawioralne, zakłócenia działania bariery krew-mózg, choroby nowotworowe. Przedstawiono również przykłady zaleceń i norm opracowanych przez międzynarodowe i krajowe organizacje.
EN
This article presents the design of an innovative receiver capable of identifying electric and magnetic components of electromagnetic fields. The receiver senses and records electromagnetic disturbances generated as mine tunnels collapse. It offers excellent operating specification and the ability to sense and log magnetic and electrical component strength values in real time. The paper analyzes the data obtained with the use of a system installed in a working mine and attempts to determine hazards resulting from increased rock stress levels that, cause spontaneous EM emissions.
EN
High-frequency electromagnetic field monitoring is extremely important for the environment. Recording and continuous observation of the levels of harmful factors and their evaluation should be examined by means of systematic and reliable measurements. The purpose of the present research stems from the need for verification and analysis whether modern phones are safe for users during telephone conversations. The analysis was carried out with the use of two ESM 120 and ESM 140 meters measuring the same devices simultaneously. The SAR (Specific Absorption Rate) describes the energy processes in the biological tissues exposed to electromagnetic fields (EMF). The maximum values recorded by the ESM 140 dosimeter are SAR = 0.5 mW/kg.
EN
This study examines the flexural strength and compressive strength of the mortars, which were mixed with the electromagnetic field treated water (EMFTW) and contained fly ash. EMFTW was obtained by passing the tap water through an electromagnetic field. The test variable was the fly ash content in place of cement and the water treated with EMFTW in place of the tap water. The results show that the flexural and compressive strength of the mortar samples mixed with MFTW is 12.56% and 15.8% higher than that prepared with the tap water, respectively. It was also found that the magnetized water improves the resistance to bending and compression by 12.67% and 4.35% to that prepared with the tap water and 10% fly ash instead of cement.
PL
Elektromagnetyczne zagrożenia zawodowe podczas zabiegów z użyciem diatermii chirurgicznych (DCH) determinowane są m.in. stanem zdrowia pacjenta, wyposażeniem i organizacją przestrzenną sali operacyjnej oraz organizacją pracy zespołu zabiegowego. W artykule przeanalizowano ten problem z wykorzystaniem parametrów charakteryzujących takie zagrożenia zgodnie z wymaganiami prawa pracy (tj. parametrów pola elektromagnetycznego w otoczeniu DCH oraz miar skutków jego oddziaływania na ludzi – współczynnika SAR i natężenia indukowanego w organizmie pola elektrycznego E-ind). Wykorzystano wyniki zaawansowanych symulacji komputerowych, dotyczących modeli scenariuszy narażenia różnych (1-10-osobowych) zespołów zabiegowych (z jednobryłowymi, jednorodnymi modelami ciała człowieka). Przy niedostatecznej izolacji elektrycznej operatora DCH i innych osób przebywających przy pacjencie, skutki oddziaływania na nie pola elektromagnetycznego są do 10-krotnie większe i mają inny rozkład przestrzenny niż w modelach izolowanych od podłoża. Porównywalnie do operatora mogą być narażone również inne osoby (przebywające obok operatora i po przeciwnej stronie pacjenta). Również rozkład przestrzenny narażenia pacjenta jest silnie uzależniony od liczebności i miejsca przebywania zespołu zabiegowego, co może być istotne np. podczas operowania użytkowników implantów medycznych. Planowane są szersze badania symulacyjne skutków narażenia zespołów zabiegowych na pole elektromagnetyczne emitowane przez DCH (SAR i E-ind). Dotychczas ze względu na trudności techniczne takiego modelowania komputerowego były one rozpoznane w stopniu niewystarczającym do pełnej realizacji wymagań prawa pracy.
EN
Occupational electromagnetic hazards during the medical use of surgical diathermy (DCH) are determined, among others, by the patient’s health, equipment and spatial organization of the treatment room, and organization of the work of the treatment team. The article analyses this problem with the use of parameters characterizing such hazards in accordance with the requirements of the labour law (i.e. the parameters of the electromagnetic field in the proximity to DCH and metrics of its impact on humans - the SAR coefficient and the strength of electric field induced in the body E-ind). There were used the results of advanced computer simulations, considering models of exposure scenarios of various (1-10 people) treatment teams (with single block, homogeneous models of the human body). With insufficient electrical insulation of the DCH operator and other people present in proximity to the patient, the effects of electromagnetic field influence on them are up to 10 times stronger and have a different spatial distribution than in the models insulated from the ground. The other people may be exposed comparable to the operator (when staying next to the operator and on the opposite side of the patient). Also, the spatial distribution of patient exposure is strongly dependent on the size and location of the treatment team, which may be important, for example, when treatment of users of medical implant. Broader simulation studies of the effects of exposure of treatment teams to the electromagnetic field emitted by DCH (SAR and E-ind) are planned. So far due to the technical difficulties of the computer modelling required in them, they were insufficiently recognized to fully meet the requirements of labour law.
PL
Szybki rozwój technologu e-mobitity i zwiększająca się systematycznie liczba pojazdów samochodowych o napędzie całkowicie elektrycznym lub hybrydowym powoduje zwiększenie ilości źródeł pola elektromagnetycznego emisji elektromagnetycznych w środowisku W artykule przedstawiono wyniki rozpoznania i oceny ekspozycji na pole elektromagnetyczne związane z użytkowaniem osobowych pojazdów samochodowych o napędzie elektrycznym i hybrydowym w kontekście danych literaturowych i badań własnych.
EN
The rapid development of e-mobility technology and the systematically increasing number of fully electric or hybrid cars does cause the increase in the number of electromagnetic field sources and electromagnetic emissions in the environment. The article presents the results of the recognition and evaluation of the exposure to electromagnetic field related to the use of fully electric or hybrid passenger cars in the context of literature data and own research.
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.