Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  image acquisition
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono cechy charakterystyczne płomienia powstającego w wyniku spalania paliw gazowych możliwe do zaobserwowania na jego obrazach zarejestrowanych za pomocą różnego rodzaju przetworników wizyjnych i termowizyjnych. Zaprezentowano uproszczony model obrazu płomienia, który jest podstawą oceny jakości spalania gazu na palnikach z płomieniem odkrytym w prowadzonych przez autora badaniach. Opisano wygląd płomienia dyfuzyjnego, kinetyczno-dyfuzyjnego oraz kinetycznego. Podano charakterystyczne cechy obrazów każdego z nich. Zaprezentowane modele odniesiono do równań stechiometrycznych spalania gazów węglowodorowych z użyciem tlenu. Przedstawiono przegląd przeprowadzonych eksperymentów, polegających na zarejestrowaniu obrazów płomienia z wykorzystaniem różnych rodzajów kamer, zarówno termowizyjnych, jak i wizyjnych, tzn. działających w świetle widzialnym. Użyte kamery wyposażone były w przetworniki pracujące w różnych technologiach. Zaprezentowane w artykule termogramy pochodziły z kamer: FLIR GF 320, z detektorem promieniowania podczerwonego typu InSb, FLIR A35, z detektorem typu mikrobolometr, oraz kamery NIT NATIVE WDR™, z detektorem typu CMOS (SWIR). Stosowane w badaniach kamery wizyjne wyposażone były w przetworniki typu CMOS, CCD. Zwrócono uwagę na problemy występujące podczas rejestracji obrazu płomienia, takie jak prześwietlenia, zbyt duży kontrast, rozmycia, utrata kształtu fotografowanego zjawiska. Przedstawiono parametry przetworników, które mogą wpływać na jakość otrzymywanych zdjęć. Zaprezentowano wyniki eksperymentu polegającego na użyciu cyfrowych algorytmów przetwarzania obrazu w celu zwiększenia na zdjęciu wynikowym jego rozdzielczości i rozpiętości tonalnej oraz osiąganej głębi kolorów (high dynamic range) z serii czterech jednoczesnych zdjęć płomienia. W końcowej części artykułu opisano wyniki eksperymentu polegającego na użyciu filtrów optycznych IR/UV cut i filtrów polaryzacyjnych w celu zmniejszenia prześwietleń i odbić, związanych z dużą jasnością fotografowanego zjawiska fizycznego. We wnioskach skomentowano wyniki przeprowadzonych eksperymentów oraz oceniono wykorzystywane rodzaje filtrów i przetworników zastosowanych kamer pod kątem przydatności do akwizycji obrazów płomieni palników odkrytych.
EN
This article presents the characteristic features of gas flame resulting from gas fuel combustion, which can be seen on its images, registered using various types of vision and thermovision sensors. A simplified model of the flame image is presented, which is the basis for assessing the quality of combustion process on open-flame burners, in the research conducted by the author. The appearance of diffusion, kinetic-diffusion and kinetic flames is described. The characteristic features of each of them are provided. The presented models were referred to stoichiometric equations for the combustion of hydrocarbon gases with oxygen. The paper presents a review of the experiments carried out, consisting of recording flame images using various types of thermal imaging and video cameras. The cameras used were equipped with sensors operating in different technologies. The thermograms presented in the article came from the following cameras: FLIR GF 320 with infrared radiation detector type InSb, FLIR A35 with a microbolometer type detector, and a NIT NATIVE WDR™ camera equipped with a CMOS detector (SWIR). The video cameras used in the tests were equipped with CMOS and CCD sensors. Attention was paid to problems occurring during flame image acquisition, such as overexposure, too much contrast, blurring, loss of the shape of the photographed phenomenon. The parameters of sensors which could affect the quality of the received images are presented. It presents the results of an experiment applying digital image processing algorithms used in order to increase its tonal range, contrast range and the achieved color depth of the final photograph (High Dynamic Range) from a series of four simultaneous flame images. The final part of the article describes the results of an experiment using IR/UV cut optical filter and polarizing filter to reduce the flashes and reflections associated with the high brightness of the photographed physical phenomenon. The conclusions comment on the results of the conducted experiments and the applied types of filters and sensors of the used cameras have been evaluated in terms of their suitability for acquiring images of flames of the open burners.
2
Content available remote Recommendations for image acquisition for 3D room scanning
EN
Proper image acquisition plays an extremely important role in 3D scanning of rooms, determining the completeness and correctness of the created model. Any mistakes made at this stage can cause a need to supplement the set of photographs or even to repeat the photo session, e.g. in case of changing the lighting conditions. This paper presents a set of recommendations minimizing the risk of making a mistake at the stage of acquiring photographs of interiors. These recommendations were based on numerous experiments carried out as part of the STERIO project which main goal is to develop a complete technology of faithful reconstruction of the real world interior sceneries in a virtual world of video games using stereophotogrammetry methods.
EN
Over the past few years, a huge increase in the number of various computer vision applications can be observed. These are widely used in such areas as video surveillance, medical diagnostics, biometrics recognition, and the automotive and military industries. Most of these solutions take advantage of high-resolution cameras in order to obtain high-quality images. Surprisingly, little attention is paid in the literature to the practical implementation of off- the-shelf image acquisition systems. Most of the available solutions are composed of custom-developed electronic devices that use specialized multi-core DSPs and/or FPGA technology. Therefore, a novel realization of a scalable and comprehensive image acquisition system based on synchronized high-resolution Gigabit Ethernet cameras is presented in this paper. The proposed solution allows for the connection of multiple cameras along with any number of external illumination modules. The selected devices can be synchronized with each other in user-defined configurations; hence, a designed solution can be easily integrated in both simple and complex applications. The authors describe the design and implementation processes of the proposed platform in detail. The performance issues that can occur in such systems are presented and discussed. The obtained results are encouraging and useful for the development of similar solutions.
PL
Aby móc realizować zadania natury manipulacyjnej roboty muszą dysponować dobrej jakości spójnymi modelami manipulowanych obiektów. Celem prac opisanych w poniższym referacie było opracowanie systemu do rejestracji trójwymiarowych modeli obiektów. Ponieważ jakość modeli uzyskiwanych za pomocą komercyjnych czujników RGB-D była niska, wytworzono układ wielokamerowy z dodatkowym oświetlaczem strukturalnym. W referacie pokrótce omówiono zaimplementowany system do rejestracji modeli oraz porównano modele otrzymane w oparciu o czujnik Microsoft Kinect oraz układ wielokamerowy.
EN
In order to carry out grasping and manipulation tasks the robot control systems must possess good quality and consistent models of objects. The aim of the work presented in the this paper was the creation of a system for registration of such three – dimensional models. Because the quality of the models obtained using commercial RGB-D sensors was low, we have created our own multi-camera hardware setup with additional pattern projector. The article briefly describes the main modules of the developed registration system and discusses the results obtained with the use of Microsoft Kinect in comparison to the results obtained with the proposed hardware setup.
5
Content available remote System automatycznej akwizycji obrazu dla układu diagnostyki stanu ostrza
PL
Panuje powszechnie przekonanie, że nowoczesne systemy diagnostyki stanu ostrza powinny być oparte na sygnałach z kilku czujników, takich jak czujniki: sił skrawania, emisji akustycznej czy drgań. Niektóre laboratoria podjęły jednak próby stworzenia systemu diagnostyki opartego na systemie wizyjnym. Takie systemy osiągają dość wysoką skuteczność, gdy pracują samodzielnie, jednak mogą również wspierać rozwiązania wieloczujnikowe. Zastosowanie układu wizyjnego w warunkach przemysłowych wymaga zbudowania systemu akwizycji obrazu zapewniającego wykonanie zdjęć ostrzy o różnej geometrii i odpornego na warunki panujące w strefie skrawania. W artykule przedstawiono prototyp takiego system akwizycji.
EN
It is universally believed that modern blade condition diagnostic systems should be based on signals from several sensors, including sensors of cutting forces, acoustic emissions, or oscillation. However, some laboratories made attempts to create a diagnostic system based on a visual system. Such systems achieve relatively high efficiency when working individually, however, they can also support multi-sensor solutions. The use of a visual system in industrial conditions requires construction of an image acquisition system which would ensure making of photographs of blades with various geometry and be resistant to the conditions in the cutting zone. The article presents a prototype of such an acquisition system.
EN
The following paper describes a new approach to creating vision systems for unmanned engineering machines, which utilizes the principle of shaping its structure by targeted machine’s desired functionality. It also identifies other elements which influence the effectiveness of analyzed systems.
PL
Maszyny robocze posiadają obecnie bardzo szerokie potencjalne zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu, a obecnie obserwowany trend ich miniaturyzacji oraz zwiększanie ich funkcjonalności powoduje pojawianie się ich w także w wielu dziedzinach życia. Taki stan rozwoju spowodował pojawienie się trendu usunięcia operatora z maszyny [1]. Obecnie, prężnie rozwijającą się grupą maszyn roboczych są bezzałogowe maszyny robocze, których potencjalne aplikacje obejmują obszary groźne dla życia i zdrowia operatorów.Jednakże, efektywność ich wykorzystania jest znacznie gorsza niż w przypadku rozwiązań załogowych. Taki stan rzeczy wynika głównie z poziomu technologicznego układów wizyjnych wykorzystywanych do przesyłania obrazu z otoczenia maszyny – podstawowego źródła informacji w przypadku maszyn teleoperowanych, oraz pozbawienia operatora bodźców, z których normalnie korzysta będąc na maszynie.
7
EN
The paper describes an universal module for video stream acquisition from fast cameras with Camera Link interface. The first version of the referenced standard defines three configurations: Base, Medium and Full. The developed module supports all of them achieving transmission speeds up to 5.44 Gb/s for raw image data in the Full configuration. The module is designed according to FPGA Mezzanine Card (FMC) standard and can cooperate with carrier boards containing High-Pin Count (HPC) version of the connector. The module was tested with the TEWS TAMC-641 module.
8
Content available remote Computer system for processing of microscopic images
EN
A computer system for acquisition and processing of microscopic images has been presented in this paper. The main element of the presented system is a CCD camera coupled to the two kinds of microscopes: stereoscopic or metallographic and connected to a PC computer by USB.Acquisition and preparation of images for the qualitative and quantitative analysis is the primary objective of the system. The author's software allows for the realization of different types of the context and non-context operations for detection and identification of the selected fragment of images. The implemented algorithms have been oriented for the metallographic analysis.
PL
Dokładność akwizycji obrazu przez aparat fotograficzny zależy od poprawności odwzorowania barw zamontowanego w nim przetwornika. Celem badań było numeryczne wyznaczanie czułości widmowej sensora cyfrowego aparatu fotograficznego oraz określenie wpływu źródła światła na jej wyznaczanie. Badania wykazały, że najlepszym sposobem na wyznaczenie czułości przetwornika jest zastosowanie światła żarowego o prawie liniowym widmowym rozkładzie mocy i metody Levenberga-Marquardta dla zerowych wartości początkowych.
EN
The accuracy of camera image acquisition depends on the sensor color reproduction. Camera captures color information from color filter mosaic placed over the sensors. Most of today's cameras use RGB color filters that transmit the light by fixed wavelength range with different intensity. Sensor sensitivity allow us to determine the camera response for specific spectrum of light. If we know light stimulus (light source and color chart) and camera response (image) we can calculate camera sensor sensitivity. The aim of this paper is numerical estimation of camera sensor spectral sensitivity and effect of different lights conditions on its determination. We use one incandescent (3300K) and two fluorescent light source (5000K and 5100K). Incandescent light with almost linear spectral power distribution (Fig. 1) gives the best estimation of sensor sensitivity for all tested light sources (Tab. 1). Sensor sensitivity was estimated with use of singular value decomposition (SVD) and the Levenberg-Marquardt method (LM). The best results were obtained for the LM method with zero initial values (Tab. 2).
EN
The issue of research of selected phenomena of dynamics and operation during work of uneven running strand transmissions with cogbelt is presented in the paper. Investigations were conducted with the use of high speed camera HighSpeedStar 5. Illustration of designed test stand and preliminary analysis of images, which were obtained during work of uneven running transmission for different rotational speed of gears and variable load conditions, are presented. The developed methodology of research should be helpful during characterization of non-classical coupling process of cogbelt and non-circular cogbelt pulleys. The test results will be used for analysis of performance, manufacturing accuracy of individual components and assembly correctness of uneven running transmissions.
11
Content available remote Wpływ wybranych parametrów akwizycji obrazu na jego barwność
PL
W referacie przedstawiono pojęcie barwności obrazu cyfrowego i wskazano na jego zastosowania w przetwarzaniu obrazów barwnych. Zaprezentowane zostały wyniki badań nad własnościami barwności obrazu zarówno w kontekście przetwarzania obrazów jak i ich akwizycji. W pracy przedstawiono wyniki dotyczące m.in. zależności barwności od rodzaju aparatu, wybranej przestrzeni barw oraz parametrów ekspozycji.
EN
The paper presents a concept of image colourfulness and points to its applications in colour image processing. The results of research on properties of image colourfulness are presented in the context of image processing and also image acquisition. These results concern the image colourfulness dependence on type of digital still camera (DSC), chosen colour space and exposition parameters.
12
Content available remote The assessment of jet-engine's gas-turbine blade condition
EN
In this article, research results concerning impact of high-temperature heat loads on gas turbine blade are presented Attempted was interrelation of soaking heat (colour variation of tested surfaces) with changes in microstructure of the tested blade surface layer. In terms of technical system diagnostics, acquisition of important diagnostic information (change of luminescence and chrominance as a function of temperature working on the blade) in a non-destructive manner was obtained. This information can be used for evaluatian of micrastructure changes or also material's state of overheating in operation of jet engine's elements.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące oddziaływania obciążeń cieplnych o wysokiej temperaturze na łopatki turbiny gazowej. Starano się wyszukać związek temperatury wygrzewania (zmiany barwy powierzchni) ze zmianami mikrostruktury warstwy wierzchniej badanych łopatek. Zatem z punktu widzenia diagnostyki obiektów technicznych, w sposób bezinwazyjny uzyskano ważną informację diagnostyczną, tj. zmianę luminancji i chrominancji w funkcji temperatury działającej na łopatki. Informacja ta może posłużyć do oceny zmian mikrostruktury lub też stanu przegrzania materiału podczas eksploatacji łopatek turbiny lotniczego silnika odrzutowego.
PL
Aparaty cyfrowe oraz możliwości obliczeniowe terminali GSM typu "smart phone" umożliwiają wstępną segmentację elementów obrazu i obniżenie kosztów transferu obrazu cyfrowego w aplikacjach wielowarstwowych. Możliwość analizy obrazu w urządzeniu mobilnym umożliwia zastosowanie go np. do osobistej identyfikacji produktu. Użytkownik mógłby uzyskać informacje mogące mieć znaczenie np. w unikaniu produktów alergizujących. Artykuł omawia algorytmy segmentacji obrazu specyficzne dla środowiska urządzenia mobilnego. Zostanie przedstawiona prototypowa aplikacja J2ME realizująca akwizycję obrazu oraz jego wstępną segmentację pod kątem rozpoznawania kodu kreskowego i cyfr EAN13.
EN
New GSM terminals are equipped with digital cameras. "Smart phones" offer better bandwidth and multimedia capabilities. Image acquisition and segmentation, while performed on wireless devices, broaden area of mobile applications. Image resolution and computation power of GSM devices are too limited for a complete image recognition system. However, pre-processing performed locally can drastically reduce costs of further data transfers between mobile clients and internet-based servers (in a multi-tier image recognition system). Image segmentation based on mobile platforms can be used to develop a system for personal product identification. This can be performed through the analysis of EAN13 barcode standard images. Based on the product ID, a potential user could obtain information on product composites and additives. The ID might be valuable, for instance in identification of allergenic additives in the processed food. The aim of the paper is to present the recent research results on mobile image processing based on GSM terminals. We propose the image processing algorithms appropriate for resource limited mobile environment. The tests were performed on the J2ME application performing image acquisition and segmentation of the EAN13 barcode.
PL
Praca jest przeglądem wybranych metod cyfrowej analizy obrazów dla potrzeb diagnostycznych. Przedstawiono podstawowe techniki akwizycji obrazów, metody przetwarzania i analizy ilościowej. Omówiono zasadnicze etapy przetwarzania mające na celu wydobywanie informacji ilościowej z obrazu oraz syntezę obrazu na podstawie modelu 3D zbudowanego z wykorzystaniem wydobytej informacji. Przegląd zilustrowano przykładami prac wykonanych przez lub pod kierunkiem autora.
EN
The paper is a review of selected methods of digital image analysis for diagnostic purposes. Basic techniques of image acquisition, processing and quantitative analysis are presented. Essential steps in image processing are discussed, aimed at extraction of quantitative information from an image and at image synthesis using a 3D model built using the information extracted. The review is illustrated by examples of research projects - carried out either by the author himself or under his supervision.
15
Content available remote Determination of geometric parameters for steroscopic pamorama cameras
EN
This paper proposes as approach to solving the parameter determination problem for a stereoscopic pamorama camera. The image acquisition parameters have to be calculated under given constraints defined by application requirements, the image acquisition model, and specifications of the targeted 3D scenes. Previous studies on stereoscopic panorama imaging, such as [3,6,24,28,33,39,43,45], have paid great attention on how a proposed imaging approach supports a chosen area of application. The image acquisition parameter determination problem has not yet been dealt with in these studies. The lack of guigance in selecting the image acquisition parameters affects the validity of results obtained for subsequent procesess, [36]. Our approach towards parameter determination allows satisfying the common requirements of 3D scene visualization or reconstruction applications: a proper scene composition in the resultant images; an adequate sampling at a particular scene distance; and the desired stereo quality (i.e. depth levels) over diverse of scenes of interest. The paper details the models, constraints and criteria used for solving the parameter determination problem. Some practical examples are given in order to demonstrate the use of the formulas derived. The error analysis of our determonation approach is also carried out and elaborated in this paper. The study contributes to the design of stereoscopic panorama cameras as well as to manuals for on--sie image acquistion. The results of our studies are also useful for camera calibration, or pose estimation in stereoscopic panoramic imaging.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.