Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wraz ze wzrostem prędkości pojazdów trakcyjnych rośnie potrzeba utrzymania sieci trakcyjnej w odpowiednim stanie. Konieczny jest ciągły monitoring i diagnostyka pozwalające wykrywać zjawiska pogarszające jakość odbioru energii z sieci trakcyjnej takie jak: nadmierne zużycie nakładek stykowych czy złe nastawy odbieraka prądu pojazdu. Jedną z metod jest umieszczenie czujników przyspieszenia na górnej sieci trakcyjnej. Analiza przebiegu tej wielkości fizycznej pozwoli określić stan układu sieć jezdna - odbierak prądu. Wybranie łączności bezprzewodowej jako medium transmisyjnego pomiędzy elementami sieci sensorowej, pozwala ominąć konieczność izolacji elektrycznej elementów sieci. Projekt musi uwzględniać niskie zużycie energii a także metody jej pozyskiwania z dostępnych źródeł odnawialnych. Jako standard komunikacyjny wybrano Bluetooth 4.0 Low Energy. Jest on dedykowany dla konsumenckich urządzeń czujnikowych, lecz jego zalety mogą znaleźć zastosowanie również w obszarze przemysłu. W artykule przedstawiono projekt i realizację sieci pozwalającej zbadać przebieg przyspieszeń sieci jezdnej. Opisano wykorzystane rozwiązania sprzętowo-programowe. Zaprezentowano wstępne wyniki pomiarów laboratoryjnych.
EN
Together with increasing traction vehicle’s speed a need to maintain a traction network in an appropriate state rises. Constant monitoring and diagnostics is necessary, allows to detect unfavorable phenomenon deteriorating power receive quality e.g.: excessive wear of contact strips, incorrect vehicle’s trolley settings. One of the methods is to place acceleration sensor on overhead contact line. Waveform’s analysis should allow estimation of traction network – trolley system shape. Wireless network selection as sensor network communication medium bypasses necessity for electric insulation between network’s elements. The design has to take into an account low power usage and renewable sources energy harvesting methods. Bluetooth 4.0 Low Energy as transmission medium was chosen. It is dedicated for customer marker, however its multiple advantages can be exploited in industrial sensors. In paper was presented design and realization of wireless sensor network to investigate the catenary line acceleration. Hardware and software solution was described. Preliminary laboratory measurement’s results were presented.
PL
W artykule zaproponowano zastosowanie pokładowego rejestratora parametrów dla uzyskania wyników eksperymentalnych pozwalających na analizę energetyczną wózka elektrycznego. Omówiono metodykę przetwarzania danych pomiarowych oraz sposób wykonywania przejazdów dla określenia zapotrzebowania na moc w funkcji prędkości, skuteczności hamowania odzyskowego oraz stopnia chwilowego przeciążenia napędu elektrycznego podczas przyspieszania. Uzyskane wyniki pokazują, iż wartości i zależności charakteryzujące energochłonność wózka są znacząco różne od literaturowych, dotyczących pojazdów większych mocy i prędkości.
EN
The paper proposes the use of on-board data recorder to obtain experimental results which allow for energy consumption analysis in electric trolley. A methodology for measurement data processing and constructing driving cycles was discussed in order to determine the demand for power as a function of speed, effectiveness of regenerative braking and electric motor overload ratio during acceleration. The results show that the values and relationships characterizing the energy consumption of the trolley are significantly different from the ones given in references, determined for vehicles higher power and speed.
EN
This paper presents the application of nanoparticles in photovoltaic (PV) cells. The nanoparticles used in this work were dispersed in the active layer of the cell. This modification raised power conversion efficiency and open circuit voltage of PV cells. Organic single layered PV device has been developed using ITO/PEDOT:PSS (poly(3,4-ethylene dioxythiophene)-poly-(styrene sulphonate)/active layer with nano-sized particles/Al architecture.
PL
W artykule przedstawione zostały organiczne ogniwa fotowoltaiczne z dodatkiem nanocząstek. Zastosowane nanocząstki zostały wprowadzone do całej objętości warstwy aktywnej ogniwa, dzięki czemu zaobserwowano wzrost wydajności konwersji mocy oraz napięcia obwodu otwartego ogniwa. Struktura ogniwa była wykonana w sposób warstwowy ITO/PEDOT:PSS/warstwa aktywna z nanocząstkami/Al.
PL
Na podstawie aktualnych danych przedstawiono źródła i stan skażenia gleb i wód produktami rafineryjnymi i ich pochodnymi. Omówiono proces zachowawczy przeróbki ropy naftowej. Przedstawiono również niektóre ze sposobów usuwania produktów naftowych ze środowiska wodno-gruntowego.
EN
On the basis of actual data presented on the basis of current dates the sources and the state of the contamination of the grand and water by petrol products. We described process refinement of petroleum. Presented also some of the methods used to delete oil - based products from the water and land environment.
PL
Przemiany związków organicznych zawartych w szczątkach roślinnych i zwierzęcych prowadzą do powstania humusu, będącego mieszaniną związków wielkocząsteczkowych tzw. substancji humusowych (SH). Substancje te, ze względu na rodzaj obecnych w nich grup funkcyjnych wykazują charakter kwasów organicznych. Związki te uczestniczą w wielu procesach zachodzących w środowisku wodno-gruntowym. Są jedną z przyczyn niszczenia materiałów konstrukcyjnych. Ze względu na zdolności kompleksotwórcze uczestniczą w obiegu pierwiastków - w tym także metali toksycznych - w przyrodzie. Substancje humusowe znajdują zastosowanie w rolnictwie i przemyśle.
EN
Conversion of organic compounds which are contained in plant and animal fragments leads to formation of humus, which is a mixture of high-molecular compounds, called humus substances (SH). These substances, considering the sort of functional groups inside them, have a character of organic acids. Moreover, the humus substances take part in many processes in water and ground medium. They are also one of the causes of decay of construction materials. Considering their complexing power the humus substances participate in the circulation of elements in environment, among them also toxic metals. Additionaly, they are used in agriculture and industry.
6
Content available remote Nowe możliwości aplikacyjne przemienników częstotliwości
PL
Coraz szersze możliwości aplikacyjne daje nowa seria przemienników małej mocy serii PC 100N i PC 300N uruchomiona w styczniu 2000 roku w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Sterowania Napędów w Toruniu.
7
Content available remote Sorpcja jonów ołowiu (II) na węglu aktywnym w obecności kwasów humusowych
PL
Kwasy humusowe, jak i metale ciężkie, są substancjami niepożądanymi w wodzie i muszą być usuwane. Istnieje możliwość usuwania tych zanieczyszczeń i ich kompleksowych połączeń na sorbentach węglowych. Celem pracy jest wyjaśnienie wpływu obecności kwasów humusowych na sorpcję ołowiu (II) z roztworów wodnych na wybranych węglach aktywnych.
EN
Humid acids and heavy metals ares undesirable substances in water and it is necessary to remove them. The possibility of the sorption of the pollution and their complex connections on carbon sorbents has been considered. The aim of the paper has been to describe the impact of the presence of humic acids on the sorption of lead (II) from the water solutions on chosen active carbons.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.